REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1162

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31y ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o:

1) korzystającym – rozumie się przez to korzystającego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej;

2) Ordynacji podatkowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.4));

3) promotorze – rozumie się przez to promotora w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej;

4) schemacie podatkowym transgranicznym – rozumie się przez to schemat podatkowy transgraniczny w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 Ordynacji podatkowej;

5) ustawie zmieniającej – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1106);

6) wdrażaniu – rozumie się przez to wdrażanie w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 17 Ordynacji podatkowej;

7) wspomagającym – rozumie się przez to wspomagającego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 18 Ordynacji podatkowej.

§ 2. [Przedłużenie terminów do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji]

Przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. termin do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:

1) informacji o rachunkach raportowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 343 i 1106);

2) informacji o rachunkach nieudokumentowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;

3) informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2020 r. poz. 166).

§ 3. [Przedłużenie terminów]

Przedłuża się do:

1) dnia 31 grudnia 2020 r. termin, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej, do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym transgranicznym;

2) dnia 31 stycznia 2021 r. termin, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy zmieniającej;

3) dnia 28 lutego 2021 r. terminy, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 ustawy zmieniającej;

4) dnia 30 kwietnia 2021 r. termin, o którym mowa w:

a) art. 13 ust. 7 ustawy zmieniającej, do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych identyfikujących korzystającego,

b) art. 18 ustawy zmieniającej, do przekazania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji, o których mowa w art. 88b ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, zawierających dane otrzymane do dnia 31 marca 2021 r.

§ 4. [Przedłużenie terminów do 30 kwietnia 2021 r.]

Przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2021 r. termin, o którym mowa w:

1) art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej – w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej;

2) art. 86f § 4 Ordynacji podatkowej – w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub wspomagający udostępnili korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny będący schematem podatkowym standaryzowanym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej.

§ 5. [Bieg terminów, o których mowa w art. 86b § 1 i 4, art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 2–5 Ordynacji podatkowej, w przypadku schematu podatkowego transgranicznego]

1. W przypadku schematu podatkowego transgranicznego bieg terminów, o których mowa w art. 86b § 1 i 4, art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 2–5 Ordynacji podatkowej, rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2021 r., jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) udostępniono schemat podatkowy transgraniczny, przygotowano go do wdrożenia lub dokonano pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem – w przypadku terminów, o których mowa w art. 86b § 1 i 4 oraz art. 86c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej;

2) wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwość lub dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 16 Ordynacji podatkowej, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić lub stanowi schemat podatkowy transgraniczny – w przypadku terminów, o których mowa w art. 86d § 2 i 3, § 4 zdanie pierwsze oraz § 5;

3) wspomagający udzielił, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego transgranicznego – w przypadku terminu, o którym mowa w art. 86d § 4 zdanie drugie Ordynacji podatkowej.

2. W przypadku schematu podatkowego transgranicznego obowiązek poinformowania, o którym mowa w art. 86d § 1 Ordynacji podatkowej, podlega wykonaniu najpóźniej w dniu 31 stycznia 2021 r., jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub korzystający zlecili wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego.

§ 6. [Wyłączenie stosowania przepisów § 4 pkt 2 i § 5]

1. Do terminów przedłużonych na podstawie § 3 przepisów § 4 pkt 2 i § 5 nie stosuje się.

2. Do terminów, które upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepisów § 4 i § 5 nie stosuje się.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2020/876 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w celu uwzględnienia pilnej potrzeby odroczenia niektórych terminów przekazywania i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania z powodu pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 46).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 285, 568, 695, 1065, 1086 i 1106.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-30
  • Data wejścia w życie: 2020-06-30
  • Data obowiązywania: 2020-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA