REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1487

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 527, 715, 736 i 1158) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%.”;

2) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%

§ 9a. Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.”;

3) w § 10 w ust. 1 wyrazy „do dnia 31 sierpnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”;

4) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r.

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Załącznik 1. [LISTA TOWARÓW, DLA KTÓRYCH OBNIŻA SIĘ STAWKĘ PODATKU DO WYSOKOŚCI 8%]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 sierpnia 2020 r. (poz. 1487)

LISTA TOWARÓW, DLA KTÓRYCH OBNIŻA SIĘ STAWKĘ PODATKU DO WYSOKOŚCI 8%

Poz.

CN

Nazwa towaru

1

ex 0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – wyłącznie nasienie zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy oraz poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy

2

ex 8442 30 00

Maszyny, urządzenia i wyposażenie – wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille'a

3

ex 8471

Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych)

4

ex 8472 90 80

Maszyny do pisania dla niewidomych

5

(bez względu na CN)

Urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-28
  • Data wejścia w życie: 2020-08-31
  • Data obowiązywania: 2020-08-31
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA