Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie roślin, których uprawianie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie na tym terytorium mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. inne niż sadzeniaki ziemniaka]

1. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. inne niż sadzeniaki ziemniaka mogą być uprawiane, magazynowane, pakowane, sortowane, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, przez podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

2. Wymóg określony w ust. 1 nie dotyczy:

1) podmiotów niebędących podmiotami profesjonalnymi, chyba że te podmioty prowadzą uprawę bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L. innych niż sadzeniaki ziemniaka na powierzchni większej niż 1,5 ha;

2) podmiotów profesjonalnych prowadzących działalność określoną w ust. 1 w ramach sprzedaży detalicznej bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L. innych niż sadzeniaki ziemniaka, przeznaczonych na potrzeby własne odbiorców, chyba że te podmioty prowadzą tę sprzedaż na rynkach hurtowych lub przemieszczają bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. inne niż sadzeniaki ziemniaka do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Komisji 93/50/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. określającą niektóre rośliny niewymienione w załączniku V część A do dyrektywy Rady 77/93/EWG, których producenci, magazyny lub centra wysyłkowe w strefach produkcji takich roślin, muszą być wpisani do rejestru urzędowego (Dz. Urz. WE L 205 z 17.08.1993, str. 22 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 398).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-16
  • Data wejścia w życie: 2020-10-01
  • Data obowiązywania: 2020-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw