REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 2143

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Tekst pierwotny

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 1478), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 319).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 319), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.".

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 17 listopada 2020 r. (poz. 2143)

[Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców]

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rad rodziców nie tworzy się w następujących rodzajach szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów:

1) szkoły dla dorosłych;

2)2) branżowe szkoły II stopnia i szkoły policealne;

3) szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

4) szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

5) szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych;

6) szkolne schroniska młodzieżowe;

7)3) placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;

8) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;

9) młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

10) bursy i domy wczasów dziecięcych;

11) biblioteki pedagogiczne.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).


1) Obecnie działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 319), które weszło w życie z dniem 1 września 2019 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia 2018 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA