REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 234

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych1)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa:

1) zasady i warunki udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych;

2) zasady i warunki przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie budowy morskich farm wiatrowych;

3) zasady rozporządzania zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz morską farmą wiatrową;

4) wymagania w zakresie budowy, eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych.

Art. 2. [Definicja ceny niezawierającej kwoty podatku od towarów i usług]
Ilekroć w ustawie jest mowa o cenie będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3, zwanego dalej „ujemnym saldem”, cenie skorygowanej lub cenie wynikającej z wniosku lub oferty, należy przez to rozumieć cenę niezawierającą kwoty podatku od towarów i usług.
Art. 3. [Definicje]
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) jednolite łączenie rynków dnia następnego – jednolite łączenie rynków dnia następnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 27.07.2015, str. 24, z późn. zm.2));

2) moc zainstalowana elektryczna morskiej farmy wiatrowej – sumę określonych przez producenta mocy znamionowych morskich turbin wiatrowych składających się na morską farmę wiatrową, nie większą niż moc przyłączeniowa;

3) morska farma wiatrowa – instalację stanowiącą wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii, w skład którego wchodzi jedna lub więcej morskich turbin wiatrowych, sieć średniego napięcia wraz ze stacjami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na morzu, z wyłączeniem urządzeń po stronie górnego napięcia transformatora lub transformatorów znajdujących się na tej stacji;

4) morska turbina wiatrowa – pojedynczy, samodzielny zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie z energii wiatru na morzu;

5) okres rozliczania niezbilansowania – okres rozliczania niezbilansowania w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54);

6) operator rozliczeń energii odnawialnej – operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o odnawialnych źródłach energii”;

7) operator systemu dystrybucyjnego – operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565 oraz z 2021 r. poz. 234), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”;

8) operator systemu przesyłowego – operatora systemu przesyłowego w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy – Prawo energetyczne;

9) redysponowanie – redysponowanie w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej;

10) właściciel zespołu urządzeń – podmiot, któremu przysługuje własność zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym zespołu takich urządzeń w budowie realizowanej zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń lub uzgodnieniem lub pozwoleniem na układanie kabli lub rurociągów na potrzeby tego zespołu, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”;

11) wyłączna strefa ekonomiczna – wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ustawie o obszarach morskich;

12) wytwórca – podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający lub zamierzający wytwarzać energię elektryczną z energii wiatru na morzu w morskiej farmie wiatrowej;

13) zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy – wyodrębniony zespół urządzeń i budowli związanych, jak i niezwiązanych trwale z gruntem, w tym dnem morskim, służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej od zacisków strony górnego napięcia transformatora lub transformatorów znajdujących się na stacji albo stacjach elektroenergetycznych zlokalizowanych w polskich obszarach morskich do miejsca rozgraniczenia własności określonego we wstępnych warunkach przyłączenia lub warunkach przyłączenia.

Rozdział 2

Zasady ubiegania się o prawo do pokrycia ujemnego salda przez wytwórcę

Art. 4. [Zasady ubiegania się o prawo do pokrycia ujemnego salda przez wytwórcę]

Wytwórca, w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w danej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci lub energii elektrycznej, o której mowa w art. 40 ust. 3, może ubiegać się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4.
Art. 5. [Ustanowienie zabezpieczenia]
1. Wytwórca ubiegający się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4 ustanawia zabezpieczenie finansowe, zwane dalej „zabezpieczeniem”, wypełnienia przez tego wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, w wysokości 60 zł za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej morskiej farmy wiatrowej.

2. Zabezpieczenie może być ustanowione w formie:

1) kaucji, wniesionej na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, lub

2) gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.

3. W gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, instytucja finansowa zobowiązuje się, w okresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, a także przez okres 120 dni następujących po tych okresach, do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na pierwsze żądanie Prezesa URE, kwoty zabezpieczenia, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.

4. Gwarancja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być udzielona przez instytucję finansową, która:

1) ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) posiada aktualny rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.4)) nadany przez agencję ratingową:

a) Fitch, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB, lub

b) Moody's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej Baa2, lub

c) Standard & Poor's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB.

5. Za aktualny rating kredytowy, o którym mowa w ust. 4, uznaje się długoterminowy rating kredytowy z najniższą kategorią ratingową spośród ostatnio nadanych temu podmiotowi przez agencje ratingowe wskazane w ust. 4 lub podtrzymanych kategorii ratingowych. Warunkiem koniecznym uznania ratingu kredytowego za aktualny jest nadanie lub podtrzymanie kategorii ratingowej przez agencję ratingową, wskazaną w ust. 4, nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych.

6. Dokumentem potwierdzającym ustanowienie zabezpieczenia jest:

1) w przypadku kaucji – potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE, na kwotę wyrażoną w złotych;

2) w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – oryginał tej gwarancji zawierającej co najmniej następujące dane:

a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy,

b) numer NIP, o ile wytwórcy nadano ten numer,

c) lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, dla której ustanowiono gwarancję,

d) dane gwaranta,

e) wskazanie, że wyłącznym beneficjentem gwarancji jest Prezes URE,

f) datę i miejsce udzielenia gwarancji,

g) sumę gwarancji wyrażoną w złotych,

h) okres obowiązywania gwarancji,

i) zobowiązanie do wypłaty sumy gwarancyjnej bezwarunkowo i niezwłocznie, po zgłoszeniu pierwszego żądania zapłaty przez Prezesa URE.

7. Gwarancja nie może przewidywać wymogów dotyczących poświadczenia podpisów osób reprezentujących beneficjenta, a także niewynikających z przepisów prawa wymogów dotyczących formy, trybu lub miejsca złożenia żądania zapłaty sumy gwarancji.

8. Do gwarancji sporządzonej w języku innym niż język polski wytwórca dołącza oryginał tłumaczenia przysięgłego tej gwarancji na język polski.

9. W przypadku podpisania gwarancji przez pełnomocników instytucji finansowej do dokumentu gwarancji wytwórca dołącza także oryginały lub uwierzytelnione przez osoby do tego umocowane kopie dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa.

10. Kaucję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, uznaje się za skutecznie wniesioną po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Prezesa URE.

11. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie:

1) 60 dni od dnia wypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, przy czym kaucja zwracana jest w całości również w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub art. 32 ust. 1, pod warunkiem że wytwórca złożył odpowiednio wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub poinformował Prezesa URE o zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej zgodnie z art. 32 ust. 1 nie później niż 90 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę obejmująca pierwszą morską turbinę wiatrową wchodzącą w skład morskiej farmy wiatrowej stała się ostateczna;

2) 14 dni od dnia:

a) otrzymania ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 4, albo

b) zamknięcia sesji aukcji – w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała aukcji.

12. W przypadku obniżenia mocy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub art. 32 ust. 1, połowa wysokości kaucji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, odpowiadającej wartości obniżenia mocy podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE lub Prezes URE realizuje gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w odniesieniu do połowy kwoty odpowiadającej wartości obniżenia mocy, jeżeli wytwórca złożył wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub poinformował Prezesa URE o zmianie mocy zainstalowanej zgodnie z art. 32 ust. 1, po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę morskiej farmy wiatrowej stała się ostateczna. W stosunku do pozostałej części kaucji przepis ust. 11 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

13. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, kaucja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE lub Prezes URE realizuje gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w odniesieniu do kwoty odpowiadającej tej części mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, dla której wytwórca nie uzyskał koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w tym terminie, chyba że wytwórca wykaże, że niespełnienie zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo art. 31 ust. 4 pkt 6, nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Art. 6. [Termin początkowy prawa do pokrycia ujemnego salda]
1. Wytwórcy przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w danej morskiej farmie wiatrowej lub jej części i wprowadzonej do sieci w okresie 25 lat od pierwszego dnia jej wytworzenia i wprowadzenia do sieci, na podstawie udzielonej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, albo w okresie 25 lat od pierwszego dnia, za który wytwórca wystąpił o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 pkt 2, przy czym nie wcześniej niż od dnia:

1) następującego po dniu doręczenia wytwórcy decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 – w przypadku wytwórcy, któremu przyznano prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3, albo

2) następującego po dniu rozstrzygnięcia aukcji – w przypadku wytwórcy, któremu przyznano prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 4.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 pkt 2, do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie zalicza się okresu od dnia wydania przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego pozwolenia na podanie napięcia (EON) w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2016, str. 1) do dnia wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej z danej morskiej farmy wiatrowej lub jej części na podstawie udzielonej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Art. 7. [Ilość energii elektrycznej, dla której wytwórca ma prawo wystąpić o pokrycie ujemnego salda]
1. Ilość energii elektrycznej, wyrażona w MWh, dla której wytwórca ma prawo wystąpić o pokrycie ujemnego salda, stanowi iloczyn 100 000 godzin oraz mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej lub jej części wynikającej z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, nie więcej jednak niż mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo ofercie, o której mowa w art. 31 ust. 1.

2. W przypadku gdy morska farma wiatrowa jest budowana i oddawana do użytkowania etapami, ilość energii, o której mowa w ust. 1, oblicza się w oparciu o każdorazową moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej wynikającą z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydanej wytwórcy dla ukończonych etapów budowy.

Art. 8. [Warunek przysługiwania prawa do pokrycia ujemnego salda]
Prawo do pokrycia ujemnego salda przysługuje wytwórcy, jeżeli dana morska farma wiatrowa posiada układy i systemy, o których mowa w art. 47.
Art. 9. [Wyłączenie przysługiwania prawa do pokrycia ujemnego salda]
1. Prawo do pokrycia ujemnego salda nie przysługuje wytwórcy dla tej części energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, w odniesieniu do której korzysta on z prawa do wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego usługi, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 i 1565 oraz z 2021 r. poz. 234).

2. Operator systemu przesyłowego przekazuje, do 5. dnia miesiąca, do operatora rozliczeń energii odnawialnej, informację o energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1.

Art. 10. [Wartość pomocy inwestycyjnej]
1. Pomoc inwestycyjna przeznaczona na realizację inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pomniejsza cenę wskazaną w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającą z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 11 ust. 3.

2. Wartość pomocy inwestycyjnej jest wyrażana w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający na ustalenie kwoty, jaką otrzymałby beneficjent pomocy, gdyby została ona udzielona w formie dotacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 i 2377).

3. Wartość pomocy inwestycyjnej oblicza się na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PIc – sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, wyrażoną w złotych,

PIi – wartość w roku „i” pomocy inwestycyjnej, wyrażoną w złotych, udzieloną w danym roku „i”,

j – rok kalendarzowy, w którym wytwórca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 5,

i – kolejne lata kalendarzowe liczone od roku kalendarzowego „u” do roku kalendarzowego „j”,

u – rok kalendarzowy, w którym po raz pierwszy udzielono pomocy inwestycyjnej oznaczonej symbolem PIi, przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie danej morskiej farmy wiatrowej, wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,

ri – stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym, będącą spadkiem lub wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku „i” określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przy czym wartość ri dla roku kalendarzowego „j” wynosi 0; w przypadku gdy do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, stopa referencyjna w roku „i” nie została ogłoszona, należy przyjąć spadek lub wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z listopada roku „i” w ujęciu rok do roku.

4. Wytwórcy, o których mowa w art. 13 ust. 1 albo art. 26 ust. 1, dokonują obliczenia ceny skorygowanej stanowiącej podstawę wypłaty ujemnego salda według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Cs – cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh; w przypadku nieudzielenia pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wartość Cs jest równa wartości Co,

Co – cenę wskazaną w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającą z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 11 ust. 3,

PIc – sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wyrażoną w złotych, obliczoną zgodnie z ust. 3,

I – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, obliczoną zgodnie z art. 7, w oparciu o moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, objętą wnioskiem o udzielenie lub zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

5. Do wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub do wniosku o zmianę tej koncesji w zakresie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wytwórca ubiegający się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4 załącza oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, obliczona zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 tej ustawy, wynosi (...) złotych. Cena skorygowana obliczona zgodnie z art. 10 ust. 4 tej ustawy wynosi (...) złotych za 1 MWh.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

6. W przypadku gdy po dniu złożenia oświadczenia zostanie udzielona pomoc inwestycyjna lub nastąpi zmiana wartości tej pomocy, wytwórca przekazuje Prezesowi URE, najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie lub zmiana wartości takiej pomocy, oświadczenie zawierające jej wartość obliczoną zgodnie z ust. 2, datę jej udzielenia lub zmiany, wskazanie podmiotu udzielającego pomocy oraz cenę skorygowaną. Cenę skorygowaną oblicza się według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Csn – nową cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, która staje się ceną skorygowaną (Cs) obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowiącą podstawę wypłaty ujemnego salda zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3,

Cs – cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, z uwzględnieniem art. 38 ust. 5, obowiązującą do końca miesiąca, w którym złożono oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowiącą podstawę wypłaty ujemnego salda zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3,

PI – wysokość udzielonej pomocy inwestycyjnej lub wzrost jej wartości, wyrażone w złotych, udzielonej po dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, obliczone zgodnie z ust. 2,

Ps– spadek wartości udzielonej pomocy inwestycyjnej, wyrażony w złotych, po dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, obliczony zgodnie z ust. 2,

Ip – ilość energii elektrycznej, wyrażonej w MWh, obliczoną zgodnie z art. 7, w oparciu o moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, objętą wnioskiem o udzielenie lub zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, pomniejszoną o ilość energii elektrycznej, w odniesieniu do której wytwórca otrzymał kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielono pomocy PI, stanowiącą podstawę wypłaty ujemnego salda zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3.

7. O wysokości ceny skorygowanej wytwórca powiadamia operatora rozliczeń energii odnawialnej w terminie, o którym mowa w ust. 6.

8. Wytwórca, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo którego oferta wygrała aukcję, jest obowiązany do przekazywania Prezesowi URE, w całym okresie, w którym może korzystać z prawa do pokrycia ujemnego salda, w terminie 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego, oświadczenia o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej w poprzednim roku kalendarzowym albo oświadczenia o wartości tej pomocy obliczonej zgodnie z ust. 2, zawierającego datę jej udzielenia oraz wskazanie podmiotu udzielającego pomocy.

9. Prezes URE, w szczególności po udzieleniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub po wydaniu decyzji o zmianie tej koncesji w zakresie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych informację o wysokości ceny skorygowanej energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej podanej w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5.

Art. 11. [Obowiązek wystąpienia do Prezesa URE z wnioskiem o aktualizację ceny]
1. W przypadku zbycia przez wytwórcę zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zgodnie z art. 58–61 jest on obowiązany, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o aktualizację ceny wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 albo w art. 10 ust. 6.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) analizę finansową inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej, sporządzoną zgodnie ze stanem wiedzy o inwestycji na dzień, o którym mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 1 albo pkt 2, zawierającą w szczególności wykaz przepływów pieniężnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, aktualnych na dzień składania wniosku,

2) kalkulację ceny skorygowanej będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda

– wraz z opinią biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), potwierdzającą prawidłowość przeprowadzonej analizy finansowej i kalkulacji ceny.

3. Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustala cenę skorygowaną będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda w okresie, o którym mowa w art. 6, z uwzględnieniem art. 7:

1) w drodze zmiany decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo

2) w drodze decyzji, w przypadku gdy cena wynika z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1

– uwzględniając przepływy pieniężne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.

4. Prezes URE, w ramach weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, może żądać od wytwórcy skorygowania przedstawionych informacji, o których mowa w ust. 2, lub przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do prawidłowego wyznaczenia nowej ceny skorygowanej, wyznaczając termin na ich przedłożenie nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, bieg terminu określonego w ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Prezesa URE dokumentów lub informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym.

5. Cena skorygowana, o której mowa w ust. 3, ustalana przez Prezesa URE, zapewnia wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji równą:

1) wewnętrznej stopie zwrotu z inwestycji wynikającej z ceny ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo z decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5, wyznaczonej na dzień wydania tych decyzji – w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) wewnętrznej stopie zwrotu z inwestycji określonej dla ceny objętej ofertą, wyznaczonej na dzień złożenia tej oferty – w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 4.

6. Cena skorygowana, o której mowa w ust. 3, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Prezes URE wydał decyzję, o której mowa w ust. 3.

7. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

8. Prezes URE niezwłocznie po ustaleniu ceny skorygowanej, o której mowa w ust. 3, przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu informację o wysokości tej ceny.

9. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje przepływów pieniężnych uwzględniane przy obliczeniu ceny skorygowanej, o której mowa w ust. 3,

2) szczegółowy sposób kalkulacji ceny skorygowanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3

– mając na uwadze pomoc inwestycyjną, o której mowa w art. 10 ust. 1, dzień udzielania tej pomocy oraz zasady udzielania pomocy publicznej w zakresie ochrony środowiska i energetyki.

Art. 12. [Energia elektryczna wytworzona w morskiej farmie wiatrowej po raz pierwszy po dniu wydania decyzji jako przedmiot prawa do pokrycia ujemnego salda]
1. Energia elektryczna wytworzona w morskiej farmie wiatrowej po raz pierwszy po dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, lub po dniu zamknięcia sesji aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1, może być przedmiotem prawa do pokrycia ujemnego salda wyłącznie w przypadku, gdy urządzenia wchodzące w skład tej morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zostały wyprodukowane w okresie 72 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tych urządzeniach, a same urządzenia nie były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot.

2. Do wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej wytwórca, w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4, dołącza oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że urządzenia wchodzące w skład morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zostały wyprodukowane w okresie 72 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tych urządzeniach, a same urządzenia nie były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Rozdział 3

Zasady przyznawania prawa do pokrycia ujemnego salda na podstawie decyzji

Art. 13. [Złożenie wniosku o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda do 31 marca 2021 r.]

1. Do dnia 31 marca 2021 r. wytwórca, w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w danej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci, może złożyć wniosek o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania.

2. Prawo do pokrycia ujemnego salda przyznaje Prezes URE w drodze decyzji. Decyzja ta może być wydana do dnia 30 czerwca 2021 r.

Art. 14. [Łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, dla których Prezes URE może wydać decyzję o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda]
1. Łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, dla których Prezes URE może wydać decyzję o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda, nie może przekroczyć 5900 MW.

2. O kolejności przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda rozstrzyga kolejność złożenia kompletnych wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 1, wraz z załącznikami.

3. O przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na podstawie decyzji Prezesa URE mogą ubiegać się wytwórcy w odniesieniu do morskich farm wiatrowych zlokalizowanych w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

Art. 15. [Wniosek o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w danej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci]
1. Wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, składa się do Prezesa URE.

2. Wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) informację o mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, nie większej jednak niż moc zainstalowana elektryczna wynikająca ze wstępnych warunków przyłączenia albo warunków przyłączenia, albo umowy lub umów o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej zawartych dla tej morskiej farmy wiatrowej;

3) lokalizację morskiej farmy wiatrowej, wraz ze wskazaniem, że mieści się w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy, i miejsce lub miejsca przyłączenia morskiej farmy wiatrowej określone we wstępnych warunkach przyłączenia albo warunkach przyłączenia, albo w umowie lub umowach o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;

4) zobowiązanie się wytwórcy do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1;

5) wskazanie szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne, następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórca planuje wytworzyć i wprowadzić do sieci w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda;

6) podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy.

3. Do wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, wytwórca dołącza:

1) oryginał lub poświadczoną kopię wstępnych warunków przyłączenia albo warunków przyłączenia, albo umowy lub umów o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;

2) mapę potwierdzającą, że lokalizacja morskiej farmy wiatrowej mieści się w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

3) oryginał lub poświadczoną kopię prawomocnego pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla morskiej farmy wiatrowej;

4) harmonogram rzeczowo-finansowy budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zapewniający wytworzenie i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4;

5) plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1;

6) opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wykazujący, że projektowana inwestycja w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z tym zespołem urządzeń nie zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w tej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci nie zostałoby przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3;

7) dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 6, oraz w przypadku ustanowienia kaucji – numer rachunku bankowego prowadzonego w złotych, na który kaucja ma zostać zwrócona w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 11–13;

8) schemat elektryczny jednokreskowy:

a) morskiej farmy wiatrowej, ze wskazaniem wszystkich urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej,

b) zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy

– z oznaczeniem lokalizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej określonego we wstępnych warunkach przyłączenia albo warunkach przyłączenia, albo umowie lub umowach o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej.

4. Do wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, wytwórca załącza informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Wytwórca, który uznaje informacje zawarte w planie łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1, za tajemnicę przedsiębiorstwa, jest obowiązany wskazać, które z informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz załączyć wersję planu niezawierającą tych informacji, podlegającą publikacji zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 2.

6. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

7. Art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, nie stosuje się.

Art. 16. [Decyzja o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci]
1. Prezes URE, po stwierdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 15, wydaje, w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, decyzję o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci.

2. Decyzja zawiera:

1) określenie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej;

2) cenę maksymalną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2;

3) informację, że:

a) cena będąca podstawą do rozliczenia ujemnego salda przez wytwórcę w okresie, o którym mowa w art. 6, z uwzględnieniem art. 7, zostanie określona w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1,

b) wypłata ujemnego salda nastąpi po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności tej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym oraz po dniu, w którym decyzja Prezesa URE, o której mowa w art. 18 ust. 1, stała się ostateczna,

c) projektowana inwestycja nie zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci nie zostałoby przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3.

3. Prezes URE, niezwłocznie po wydaniu decyzji:

1) przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych informacje dotyczące:

a) danych wytwórcy,

b) szacunkowej ilości energii elektrycznej, wyrażone w MWh, w podziale na kolejne, następujące po sobie lata kalendarzowe, jaką wytwórca planuje wytworzyć i wprowadzić do sieci w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda;

2) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1, dołączony przez wytwórcę zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 5.

4. Prezes URE wydaje decyzję o odmowie przyznania wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci, w przypadku gdy:

1) wytwórca nie przedstawił danych lub informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z art. 15 lub

2) upłynął termin określony w art. 13 ust. 1, lub

3) wytwórca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2, lub

4) wytwórca jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.5)), lub

5) opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 6, wskazuje, że inwestycja ta zostałaby przeprowadzona w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci nie zostałoby przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3, lub

6) w przypadku określonym w ust. 6.

5. W przypadku przekroczenia łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej określonej w art. 14 ust. 1 Prezes URE zawiadamia wytwórcę o przekroczeniu tej mocy i wysokości przekroczenia.

6. Wytwórca może, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, zmienić wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, przez obniżenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej o wysokość przekroczenia, o której mowa w ust. 5. W przypadku niezłożenia takiego wniosku w terminie Prezes URE wydaje decyzję o odmowie przyznania wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci.

Art. 17. [Przedłożenie Prezesowi URE informacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej]
1. Nie wcześniej niż po wydaniu dla danej morskiej farmy wiatrowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378), zwanej dalej „decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”, wytwórca przedkłada Prezesowi URE informacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące projektowanej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej oraz działalności prowadzonej przez wytwórcę oraz grupę kapitałową, w skład której wchodzi wytwórca.

2. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1, Prezes URE występuje do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wydanie opinii o projekcie pomocy indywidualnej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Art. 18. [Zmiana decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1, i ustalenie ceny będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda]
1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1, Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 1, i ustala cenę będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda w okresie, o którym mowa w art. 6, z uwzględnieniem art. 7.

2. Ustalając cenę, o której mowa w ust. 1, Prezes URE uwzględnia:

1) istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania morskiej farmy wiatrowej, w stosunku do której wytwórca ubiega się o prawo do pokrycia ujemnego salda;

2) koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórca będzie korzystał z prawa do pokrycia ujemnego salda;

3) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji;

4) uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.

3. Cena, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż cena będąca podstawą do rozliczenia ujemnego salda wynikająca z decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 1.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes URE określa również moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej – w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

5. Prezes URE ma prawo żądania przedstawienia przez wytwórcę wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia ceny, o której mowa w ust. 1, wyznaczając termin na ich przedłożenie nie dłuższy niż 14 dni.

6. Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w ust. 1, po zasięgnięciu opinii niezależnego eksperta, w terminie 90 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1. Niezależnym ekspertem może być biegły rewident w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który udokumentuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w okresie 5 ostatnich lat dla co najmniej 2 podmiotów będących wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, każdy z podmiotów o wartości sumy bilansowej nie mniejszej niż 300 mln złotych, w tym wartości aktywów trwałych dotyczących odnawialnych źródeł energii nie mniejszej niż 150 mln złotych.

7. Koszty sporządzenia opinii, o której mowa w ust. 6, obciążają wytwórcę.

8. Prezes URE informuje operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, do sieci którego ma być przyłączona morska farma wiatrowa, o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jej wydania.

Art. 19. [Wystąpienie do Prezesa URE z oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do pokrycia ujemnego salda]
1. Wytwórca może wystąpić do Prezesa URE z oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do pokrycia ujemnego salda, jeżeli cena określona w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, jest niższa niż cena maksymalna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2.

2. Wytwórca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1.

3. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1:

1) zobowiązanie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4, wygasa;

2) Prezes URE stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1.

Art. 20. [Wystąpienie wytwórcy do Prezesa URE z wnioskiem o aktualizację ceny wskazanej w decyzji]
1. W przypadku gdy po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, i przed rozpoczęciem prac związanych z budową morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzania mocy nastąpiła istotna zmiana w parametrach rzeczowo-finansowych realizacji tej inwestycji powodująca zwiększenie wewnętrznej stopy zwrotu tej inwestycji o więcej niż 0,5 punktu procentowego w stosunku do wewnętrznej stopy zwrotu wynikającej z ceny ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, wytwórca występuje do Prezesa URE z wnioskiem o aktualizację ceny wskazanej w tej decyzji.

2. Przez rozpoczęcie prac, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją w zakresie morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy albo pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że ta inwestycja staje się nieodwracalna. Zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń i wykonywanie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca wskazuje kalkulację ceny zapewniającej wewnętrzną stopę zwrotu inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy:

1) równą wewnętrznej stopie zwrotu wynikającej z ceny ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, powiększonej o sumę 0,5 punktu procentowego i połowy zwiększenia wewnętrznej stopy zwrotu przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, ponad 0,5 punktu procentowego,

2) nie wyższą jednak niż wewnętrzna stopa zwrotu wynikająca z ceny ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, powiększona o 1 punkt procentowy

– biorąc pod uwagę stan wiedzy na temat inwestycji, w tym jej przepływów pieniężnych, na dzień wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, oraz z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 38 ust. 5.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone kopie:

1) analizy finansowej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy przedłożonej w celu uzyskania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1;

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 4, wraz z analizą finansową, o której mowa w pkt 1, zaktualizowanymi na dzień złożenia wniosku wyłącznie w odniesieniu do kosztów budowy będących konsekwencją zmian, o których mowa w ust. 1, i zweryfikowanymi przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

5. Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo odmawia zmiany tej decyzji, w przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 3 lub 4.

Art. 21. [Złożenie Prezesowi URE zaktualizowanej informacji o mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej]
1. Wytwórca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1, składa Prezesowi URE zaktualizowaną informację o mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, nie większą od mocy wskazanej we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1.

2. W przypadku gdy zaktualizowana moc zainstalowana elektryczna morskiej farmy wiatrowej, o której mowa w ust. 1, jest niższa od mocy wskazanej we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, Prezes URE w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, zmienia decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 1, przez obniżenie określonej w niej mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez wytwórcę Prezesowi URE zaktualizowanej informacji o mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, nie większej od mocy wskazanej we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, w terminie 60 dni od dnia doręczenia mu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1.

Art. 22. [Zmiana decyzji przez Prezesa URE]
1. Na wniosek wytwórcy złożony po upływie 60 dni od dnia doręczenia mu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, nie później jednak niż w terminie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę morskiej farmy wiatrowej stała się ostateczna, Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, przez:

1) obniżenie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej określonej w tej decyzji;

2) ustalenie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej obniżonej w stosunku do mocy określonej w decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, wytwórca może złożyć więcej niż jeden wniosek o obniżenie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, przy czym obniżenie to nie może łącznie przekroczyć 10% wartości mocy zainstalowanej elektrycznej określonej zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 1 lub mocy zainstalowanej elektrycznej obniżonej zgodnie z art. 21 ust. 2.

3. W przypadku gdy dla morskiej farmy wiatrowej zostało wydane więcej niż jedno pozwolenie na budowę, termin, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia, w którym pierwsza decyzja o pozwoleniu na budowę obejmująca morską turbinę wiatrową stała się ostateczna.

Art. 23. [Termin poinformowania operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączona jest morska farma wiatrowa, o zmianie decyzji]
1. W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lub art. 22 ust. 1, Prezes URE informuje operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączona jest morska farma wiatrowa, o zmianie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o zmianie.

2. Umowa o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej podlega dostosowaniu do mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, w terminie 60 dni od wydania przez Prezesa URE decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 2 lub art. 22 ust. 1.

3. W przypadku odmowy przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego albo przez wytwórcę dostosowania umowy o przyłączenie do sieci stosuje się art. 8 ustawy – Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem że Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu.

Art. 24. [Wystąpienie do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu]
1. Wytwórca, któremu wydano decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, może wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4, w przypadku gdy zaistniały okoliczności uniemożliwiające wytwórcy realizację inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 4, obejmujące:

1) wystąpienie działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie lub seria zdarzeń, niezależnych od wytwórcy, których nie mógł on uniknąć lub przezwyciężyć, do których zalicza się w szczególności:

a) klęski żywiołowe, w tym katastrofę naturalną w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897),

b) wojnę, działania wojenne, akty terroryzmu, zamieszki, awarię elektrowni jądrowej;

2) naruszenie przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego harmonogramu realizacji umowy o przyłączenie o okres, o który ten operator naruszył harmonogram;

3) zdarzenie, działanie lub zaniechanie osoby trzeciej, będące następstwem okoliczności, za które wytwórca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) wskazanie decyzji, której dotyczy wniosek;

3) wskazanie okresu niezbędnego do realizacji inwestycji w wyniku zaistniałych opóźnień;

4) uzasadnienie potwierdzające zaistnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1.

3. Do wniosku wytwórca załącza:

1) szczegółową dokumentację potwierdzającą zaistnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1;

2) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 4, wskazujący na możliwość realizacji inwestycji w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;

3) gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, której termin obowiązywania przekracza o 3 miesiące okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 – w przypadku gdy decyzja, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji, dla której ustanowiono zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

4. Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4, ze wskazaniem nowego terminu. Wydłużenie terminu następuje o czas niezbędny do realizacji inwestycji, nie dłuższy niż:

1) okres wskazany we wniosku oraz

2) czas opóźnienia spowodowanego okolicznościami określonymi w ust. 1 i skutkami ich zaistnienia.

5. Prezes URE odmawia zmiany decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, w przypadku braku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3.

Art. 25. [Ustalenie ceny maksymalnej]
1. Cenę maksymalną, o której mowa w ust. 2, ustala się na poziomie umożliwiającym realizację inwestycji w zakresie budowy morskich farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej, o której mowa w art. 14 ust. 1, z uwzględnieniem istotnych parametrów technicznych i ekonomicznych funkcjonowania morskich farm wiatrowych oraz mając na uwadze konieczność uniknięcia nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych.

2. Minister właściwy do spraw klimatu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, cenę maksymalną za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, uwzględniając:

1) koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórcy będą korzystać z prawa do pokrycia ujemnego salda;

2) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji;

3) uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.

Rozdział 4

Zasady uczestnictwa w aukcji dla morskich farm wiatrowych

Art. 26. [Przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji]

1. Prawo do pokrycia ujemnego salda może być przyznane w drodze aukcji wytwórcy, który uzyskał zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz wytworzy energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w morskiej farmie wiatrowej zlokalizowanej w granicach obszaru określonego w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy.

2. Wytwórca, który zamierza uczestniczyć w aukcji, podlega ocenie formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzania tej energii do sieci.

3. Postępowanie w sprawie oceny formalnej, o której mowa w ust. 2, przeprowadza Prezes URE na wniosek wytwórcy o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji.

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, nie większą jednak niż moc zainstalowana elektryczna wynikająca z pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej;

3) miejsce albo miejsca przyłączenia morskiej farmy wiatrowej określone we wstępnych warunkach przyłączenia albo w umowie lub umowach o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;

4) podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

5. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wytwórca dołącza:

1) oryginał lub poświadczoną kopię wstępnych warunków przyłączenia albo umowy lub umów o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;

2) oryginał lub poświadczoną kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej morskiej farmy wiatrowej;

3) oryginał lub poświadczoną kopię prawomocnego pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej;

4) harmonogram rzeczowo-finansowy budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zapewniający wytworzenie i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w terminie określonym w art. 31 ust. 4 pkt 5;

5) plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1;

6) potwierdzenie ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5, oraz – w przypadku ustanowienia kaucji – numer rachunku bankowego prowadzonego w złotych, na który kaucja ma zostać zwrócona w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 11–13;

7) schemat elektryczny jednokreskowy:

a) morskiej farmy wiatrowej, ze wskazaniem wszystkich urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej,

b) zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy

– z oznaczeniem lokalizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej określonego we wstępnych warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie do sieci;

8) mapę potwierdzającą, że lokalizacja morskiej farmy wiatrowej odpowiada granicom obszaru, o którym mowa w ust. 1;

9) w przypadku podpisania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania wytwórcy – oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy.

6. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wytwórca załącza informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

7. Przepisy art. 15 ust. 5–7 stosuje się odpowiednio.

Art. 27. [Zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji albo odmowa jego wydania]
1. Prezes URE wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji albo odmawia jego wydania w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie tego zaświadczenia.

2. Prezes URE odmawia wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, w drodze postanowienia, w przypadku gdy:

1) wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 4–6, lub

2) wytwórca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2, lub

3) wytwórca jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

3. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji służy zażalenie.

4. Termin ważności zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wynosi 36 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia. Termin ten nie może być dłuższy niż termin ważności dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 5 pkt 1 i 3.

Art. 28. [Przedmiot aukcji]
Przedmiotem aukcji jest uzyskanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 27 ust. 1.
Art. 29. [Ogłoszenie, organizacja, przeprowadzenie aukcji]
1. Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje.

2. Aukcje przeprowadza się w:

1) latach 2025 i 2027;

2) 2028 r. – w przypadku określonym w ust. 5;

3) latach innych niż wymienione w pkt 1 i 2, począwszy od 2029 r., w przypadku wydania przepisów na podstawie ust. 6.

3. Maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji w kolejnych latach kalendarzowych, wynosi w:

1) 2025 r. – 2,5 GW;

2) 2027 r. – 2,5 GW.

4. W przypadku gdy łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych wynikająca z ofert, które wygrały aukcje, jest mniejsza od maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych określonej dla danego roku kalendarzowego w ust. 3, pozostała różnica powiększa maksymalną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji.

5. W przypadku gdy łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, wynikająca z ofert, które wygrały aukcję w 2027 r., jest mniejsza od maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych określonej dla tego roku kalendarzowego zgodnie z ust. 3 pkt 2 i ust. 4, Prezes URE przeprowadza aukcję dla pozostałej różnicy w 2028 r., pod warunkiem że wynosi ona co najmniej 500 MW.

6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, do dnia 30 kwietnia danego roku, maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym, uwzględniając:

1) istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania morskich farm wiatrowych;

2) koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórcy będą korzystać z prawa do pokrycia ujemnego salda;

3) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji;

4) uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej;

5) bezpieczeństwo energetyczne państwa;

6) strategiczne kierunki działań państwa w sektorze energii.

7. Maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji w 2025 r. i 2027 r., może zostać obniżona, w przypadku gdy jest to niezbędne dla zrównoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia aukcji Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, obniżyć wielkość maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych, o której mowa w ust. 3, mając na uwadze bezpieczeństwo funkcjonowania systemu energetycznego, bezpieczeństwo dostaw energii oraz potrzebę utrzymania rozwoju energetyki wiatrowej na morzu przez system wsparcia, mimo dokonania obniżenia tej wielkości.

Art. 30. [Zamieszczenie ogłoszenia o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE]
1. Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 6 miesięcy przed dniem jej rozpoczęcia.

2. Ogłoszenie o aukcji zawiera:

1) oznaczenie aukcji;

2) termin przeprowadzenia sesji aukcji;

3) godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji;

4) maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji;

5) informację o sposobie składania ofert;

6) informację o maksymalnej łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych, dla której:

a) nie wydano warunków przyłączenia wytwórcom, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2, oraz

b) nie zostało przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4

– dla miejsc przyłączenia do sieci oraz grup miejsc przyłączenia, na podstawie uzgodnionego przez Prezesa URE planu rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem energii, o którym mowa w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne.

3. W aukcji mogą wziąć udział wytwórcy, którzy posiadają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz ustanowili zabezpieczenie, o którym mowa w art. 5.

4. Jeżeli na miesiąc przed terminem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, liczba:

1) wydanych ważnych zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz

2) wniosków o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji, których termin rozpatrzenia upływa przed terminem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

– jest mniejsza niż trzy, aukcji nie przeprowadza się, a maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których miało zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze tej sesji aukcji, powiększa maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Prezes URE niezwłocznie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE informację o nieprzeprowadzaniu aukcji oraz maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej, która powiększa maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji.

6. Aukcji nie rozstrzyga się, jeżeli zostały złożone mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie. W takim przypadku maksymalna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których miało zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze tej aukcji, powiększa maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Aukcję prowadzi się w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej, o której mowa w art. 78 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej „internetową platformą aukcyjną”.

8. Prezes URE ustala regulamin aukcji nie później niż 6 miesięcy przed dniem jej rozpoczęcia.

9. Regulamin aukcji określa w szczególności:

1) szczegółowy sposób organizacji aukcji;

2) szczegółowy sposób składania ofert;

3) przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji;

4) wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej;

5) sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji;

6) warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej szczegółowe warunki techniczne dotyczące obsługi zmian właścicielskich w systemie internetowej platformy aukcyjnej w przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w art. 64 ust. 1.

10. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, do zaopiniowania, projekt regulaminu. Minister właściwy do spraw klimatu przedstawia opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania regulaminu.

11. Regulamin aukcji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

Art. 31. [Przekazanie oferty za pomocą formularza zamieszczonego na internetowej platformie aukcyjnej]
1. Wytwórca będący uczestnikiem aukcji, od godziny otwarcia do godziny zamknięcia sesji aukcji, przekazuje ofertę za pomocą formularza zamieszczonego na internetowej platformie aukcyjnej.

2. Uczestnik aukcji w trakcie sesji aukcji składa jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona i wprowadzona do sieci w danej morskiej farmie wiatrowej.

3. Ofertę opatruje się datą oraz godziną jej złożenia z dokładnością co najmniej do jednej minuty, a także nadaje się jej, zgodnie z kolejnością, indywidualny numer wpływu, stanowiący unikalny numer identyfikacyjny danej oferty.

4. Oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby uczestnika aukcji;

2) lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, w której będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika aukcji;

3) miejsce przyłączenia morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej, określone we wstępnych warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie;

4) cenę, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, będącą podstawą do rozliczenia ujemnego salda;

5) zobowiązanie się uczestnika aukcji do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat od dnia zamknięcia sesji aukcji;

6) wskazanie szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórca planuje wytworzyć w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzić do sieci w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda.

5. Oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

6. Aukcja odbywa się w jednej sesji aukcji.

7. Oferta każdego uczestnika aukcji jest niedostępna dla pozostałych uczestników aukcji.

8. Na godzinę przed zamknięciem sesji aukcji oferty nie podlegają modyfikacji ani wycofaniu.

9. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 4 pkt 4, przekracza maksymalną cenę określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

10. Maksymalną cenę, o której mowa w ust. 11, ustala się na poziomie uwzględniającym istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania morskich farm wiatrowych, mając na uwadze konieczność uniknięcia nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych.

11. Minister właściwy do spraw klimatu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną cenę, wyrażoną w złotych za 1 MWh, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji przez wytwórców, uwzględniając:

1) koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórca korzysta z prawa do pokrycia ujemnego salda;

2) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji;

3) uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.

Art. 32. [Aktualizacja oferty przez złożenie Prezesowi URE oświadczenia o obniżeniu mocy zainstalowanej]
1. W okresie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę morskiej farmy wiatrowej stała się ostateczna, wytwórca może zaktualizować ofertę, o której mowa w art. 31 ust. 1, przez złożenie Prezesowi URE oświadczenia o obniżeniu mocy zainstalowanej, o której mowa w art. 31 ust. 4 pkt 2.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, wytwórca może więcej niż raz zaktualizować ofertę przez złożenie Prezesowi URE oświadczenia o obniżeniu mocy zainstalowanej, przy czym obniżenie mocy zainstalowanej morskiej farmy wiatrowej nie może łącznie przekroczyć 10% wartości mocy zainstalowanej określonej w tej ofercie zgodnie z art. 31 ust. 4 pkt 2.

3. W przypadku gdy dla morskiej farmy wiatrowej zostało wydane więcej niż jedno pozwolenie na budowę, okres 24 miesięcy liczy się od dnia, w którym pierwsza decyzja o pozwoleniu na budowę, obejmująca morską turbinę wiatrową, stała się ostateczna.

4. Prezes URE informuje wytwórcę, operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej o aktualizacji oferty w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia wytwórcy.

5. Umowa o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej podlega dostosowaniu do mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w informacji Prezesa URE, o której mowa w ust. 4, w terminie 60 dni od otrzymania przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego tej informacji.

6. W przypadku odmowy przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego albo przez wytwórcę dostosowania umowy o przyłączenie do sieci stosuje się art. 8 ustawy – Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem że Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu.

Art. 33. [Warunki niezbędne do wygrania aukcji]
1. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy spełnili następujące warunki:

1) zaoferowali najniższą cenę energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej oraz

2) złożone przez nich oferty łącznie nie przekroczyły 100% łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych określonej w ogłoszeniu o aukcji dla danego miejsca przyłączenia lub grupy miejsc przyłączenia i 90% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych objętej wszystkimi ofertami dla danego miejsca przyłączenia lub grupy miejsc przyłączenia.

2. Oferty, których wygrana w aukcji powodowałaby przekroczenie 100% łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych w miejscu przyłączenia lub grupie miejsc przyłączenia określonej w ogłoszeniu o aukcji zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 6, nie wygrywają aukcji, a przy rozstrzyganiu aukcji brane są pod uwagę następne w kolejności oferty z najniższą ceną energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej.

3. W przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, o wygranej w aukcji rozstrzyga kolejność złożonych ofert.

4. W przypadku gdy:

1) następny w kolejności uczestnik aukcji przedstawi ofertę, w której:

a) wielkość mocy zainstalowanej, o którą jego oferta przekracza pozostałą moc zainstalowaną elektryczną objętą aukcją, jest nie większa niż 500 MW,

b) wielkość mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wskazanej w jego ofercie nie przekracza pozostałych mocy, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 6, w miejscu przyłączenia i grupie miejsc przyłączenia, których ta oferta dotyczy,

2) pozostała moc zainstalowana elektryczna objęta aukcją jest mniejsza od mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wskazanej w ofercie następnego według kolejności uczestnika aukcji,

3) określona w art. 29 ust. 3 lub na podstawie art. 29 ust. 6 maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji, jest nie mniejsza niż 500 MW,

4) w tej aukcji złożono co najmniej jedną ofertę z ceną wyższą lub równą cenie zaoferowanej przez takiego następnego w kolejności uczestnika aukcji

– uczestnik, o którym mowa w pkt 1, wygrywa aukcję, a wielkość mocy zainstalowanej, o którą oferta tego uczestnika aukcji przekracza pozostałą moc zainstalowaną elektryczną objętą aukcją, pomniejsza maksymalną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji.

5. W przypadku gdy pozostała moc zainstalowana elektryczna objęta aukcją jest mniejsza od mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wskazanej w ofercie następnego według kolejności uczestnika aukcji, a nie zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, pkt 3 lub 4, Prezes URE powiadamia tego uczestnika aukcji o wielkości pozostałej mocy zainstalowanej elektrycznej objętej tą aukcją. Jeżeli ten uczestnik aukcji, w terminie 90 dni od dnia otrzymania powiadomienia:

1) wyraził zgodę na zmianę oferty przez obniżenie mocy zainstalowanej elektrycznej objętej ofertą do wysokości dostępnej pozostałej mocy zainstalowanej elektrycznej objętej aukcją, taki uczestnik wygrywa aukcję;

2) nie wyraził zgody na zmianę oferty, nie przyznaje się prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do morskiej farmy wiatrowej wskazanej w ofercie tego uczestnika.

Art. 34. [Zamknięcie sesji aukcji w terminie określonym w ogłoszeniu o aukcji]
1. Prezes URE zamyka sesję aukcji w terminie określonym w ogłoszeniu o aukcji.

2. Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu sesji aukcji podaje do publicznej wiadomości i aktualizuje na swojej stronie internetowej informacje o:

1) wynikach aukcji, w tym o:

a) wytwórcach:

– których oferty wygrały aukcję,

– którzy otrzymali powiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 5, ze wskazaniem dostępnej pozostałej mocy zainstalowanej elektrycznej objętej tą aukcją oraz informacji o wynikach powiadomienia, o których mowa w art. 33 ust. 5 pkt 1 albo 2,

b) cenie w złotych, z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, będącą podstawą do rozliczenia ujemnego salda w odniesieniu do poszczególnych morskich farm wiatrowych objętych ofertami, które wygrały aukcje,

c) mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych morskich farm wiatrowych objętych ofertami, ze wskazaniem ofert, które wygrały aukcje,

d) łącznej szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórcy, którzy wygrali aukcję, planują wytworzyć w morskich farmach wiatrowych i wprowadzić do sieci w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda,

e) planowanych datach pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych objętych ofertami, które wygrały aukcje,

f) wartości, o jaką obniżona została maksymalna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji, w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 4, albo

2) wskazaniu przyczyn unieważnienia aukcji.

3. Prezes URE unieważnia aukcję, w przypadku gdy:

1) wszystkie oferty zostały odrzucone;

2) z przyczyn technicznych aukcja nie może zostać przeprowadzona.

4. Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu sesji aukcji informuje o jej wynikach wytwórców, których oferty wygrały aukcję.

5. Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu sesji aukcji:

1) przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej i operatorowi systemu przesyłowego informacje zawierające dane wytwórców, których oferty wygrały aukcję, i dane dotyczące mocy zainstalowanej morskich farm wiatrowych oraz szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórcy, którzy wygrali aukcję, planują wytworzyć w morskich farmach wiatrowych i wprowadzić do sieci w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda;

2) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE plany łańcucha dostaw materiałów i usług, o których mowa w art. 42 ust. 1, załączone do wniosków, o których mowa w art. 26 ust. 4, przez wytwórców, których oferty wygrały aukcje.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 5 pkt 1, Prezes URE niezwłocznie:

1) aktualizuje informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 8 pkt 1;

2) przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej i operatorowi systemu przesyłowego informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 1.

7. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu i ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych informację, w postaci elektronicznej, o wyniku aukcji albo o jej unieważnieniu, w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia sesji aukcji.

8. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera:

1) wykaz wytwórców, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ofert, które wygrały aukcję, oraz informacji o:

a) oferowanej w aukcji przez każdego z wytwórców cenie w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh,

b) łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych objętej ofertami,

c) łącznej szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórcy, którzy złożyli oferty, planowali wytworzyć w morskich farmach wiatrowych i wprowadzić do sieci w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda,

d) wartości, o jaką obniżona została maksymalna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji, w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 4, albo

2) wskazanie przyczyn unieważnienia aukcji – w przypadku jej unieważnienia.

Art. 35. [Wniosek o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 31 ust. 4 pkt 5]
Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, może wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 31 ust. 4 pkt 5. Przepisy art. 24 stosuje się odpowiednio.
Art. 36. [Przedłożenie Prezesowi URE analizy finansowej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej ze wskazaniem oczekiwanej wewnętrznej stopy zwrotu z tej inwestycji]
Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 34 ust. 4, przedkłada Prezesowi URE analizę finansową inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej ze wskazaniem oczekiwanej wewnętrznej stopy zwrotu z tej inwestycji, zweryfikowaną przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Art. 37. [Obowiązek wskazania Prezesowi URE informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa]
Wytwórca, który uznaje informacje, o których mowa w art. 36, za tajemnicę przedsiębiorstwa, jest obowiązany wskazać Prezesowi URE, które z tych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Rozdział 5

Zasady rozliczeń ujemnego salda

Art. 38. [Prawo do pokrycia ujemnego salda]

1. Wytwórcy, na rzecz którego Prezes URE wydał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo który wygrał aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda.

2. Prawo do pokrycia ujemnego salda przysługuje w okresie wskazanym w art. 6, z uwzględnieniem art. 7, wytwórcy, który wypełnił zobowiązanie do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w terminach, o których mowa w:

1) art. 15 ust. 2 pkt 4, z uwzględnieniem art. 24;

2) art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 35.

3. W przypadku niewypełnienia w części przez wytwórcę zobowiązania do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w terminach, o których mowa w:

1) art. 15 ust. 2 pkt 4, z uwzględnieniem art. 24,

2) art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 35

– przepis ust. 2 stosuje się w odniesieniu do ilości energii obliczonej zgodnie z art. 7, wynikającej z tej części mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, dla której wytwórca uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej lub decyzję o zmianie koncesji przed upływem tych terminów.

4. Prawo do pokrycia ujemnego salda przysługuje wytwórcy, który poinformuje Prezesa URE o braku możliwości spełnienia zobowiązania do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w terminach, o których mowa w:

1) art. 15 ust. 2 pkt 4, z uwzględnieniem art. 24,

2) art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 35

– nie później niż na 12 miesięcy przed upływem tych terminów, a następnie w ciągu 24 miesięcy od dnia upływu tych terminów wytworzy i wprowadzi do sieci energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Cena wskazana w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikająca z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cena skorygowana, o której mowa w art. 11 ust. 3, a także cena skorygowana, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6, podlegają corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, począwszy od roku następującego po roku wydania decyzji albo rozstrzygnięcia aukcji.

6. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci, którą wytwórca ma prawo rozliczyć z operatorem rozliczeń energii odnawialnej w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda, ustala się na podstawie udostępnianych przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, na którego obszarze działania została przyłączona morska farma wiatrowa, rzeczywistych wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla poszczególnych okresów rozliczania niezbilansowania w danym miesiącu. Prawo dostępu do tych danych otrzymuje także operator rozliczeń energii odnawialnej w celu weryfikacji wniosków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3.

7. Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego, na którego obszarze działania została przyłączona morska farma wiatrowa, przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca, dotyczące tego miesiąca dane:

1) o ilości energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci w poszczególnych okresach rozliczania niezbilansowania – określone na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych;

2) o ilości energii elektrycznej, która nie została wytworzona w morskiej farmie wiatrowej w poszczególnych okresach rozliczania niezbilansowania na skutek redysponowania morskiej farmy wiatrowej przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, nieopartego na zasadach rynkowych – określone na podstawie systemu, o którym mowa w art. 47 pkt 2.

Art. 39. [Obowiązek poinformowania o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej]
1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw klimatu, Prezesa URE, wytwórcę, operatora rozliczeń energii odnawialnej i operatora systemu przesyłowego albo operatora systemu dystrybucyjnego, na którego obszarze działania została przyłączona morska farma wiatrowa, o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej, udzielanej wytwórcy w drodze decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1.

2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje niezwłocznie podmioty, o których mowa w ust. 1, również o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej niezgodność pomocy publicznej udzielanej wytwórcy w drodze decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1, z rynkiem wewnętrznym.

3. Prezes URE w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1.

Art. 40. [Obowiązki wytwórcy w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda]
1. Wytwórca, w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda w okresie określonym w art. 6, z uwzględnieniem art. 7, jest obowiązany do:

1) prowadzenia dokumentacji w ujęciu okresów rozliczania niezbilansowania dotyczącej:

a) ilości energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda oraz

b) wartości energii elektrycznej, o której mowa w lit. a, ustalonej na podstawie ceny zawartej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, skorygowanej zgodnie z art. 10 ust. 4 albo 6, z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 38 ust. 5, wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, z uwzględnieniem wskazania daty pierwszego wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci;

2) obliczenia wartości energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda w danym miesiącu jako suma iloczynów następujących składników, wyznaczonych dla poszczególnych okresów rozliczania niezbilansowania danego miesiąca:

a) ilości energii elektrycznej w danym okresie rozliczenia niezbilansowania, o której mowa w pkt 1, oraz

b) ceny rozliczeniowej wyznaczonej w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego dla polskiego obszaru rynkowego dla danego okresu rozliczania niezbilansowania, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy proces łączenia rynków dnia następnego jest prowadzony dla okresów dłuższych niż okres rozliczania niezbilansowania, jako cenę dla danego okresu rozliczania niezbilansowania przyjmuje się cenę rozliczeniową jednolitego łączenia rynków dnia następnego wyznaczoną dla okresu obejmującego dany okres rozliczania niezbilansowania;

3) przekazywania operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, sprawozdania miesięcznego zawierającego informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz wniosku o pokrycie ujemnego salda, obliczonego na podstawie różnicy między wartością energii elektrycznej ustaloną w sposób określony w pkt 2 oraz wartością tej energii elektrycznej ustaloną w sposób określony w pkt 1 lub w sposób określony w ust. 5:

a) pkt 1, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b,

b) pkt 2, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

2. Wyznaczeni operatorzy rynku energii elektrycznej w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, oferujący usługi obrotu energią elektryczną w polskim obszarze rynkowym w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego, publikują na swojej stronie internetowej ceny rozliczeniowe wyznaczone w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego dla polskiego obszaru rynkowego, dla każdego okresu rozliczania niezbilansowania dostawy energii elektrycznej albo innego okresu dostawy energii elektrycznej, jeżeli proces jednolitego łączenia rynków dnia następnego jest prowadzony dla innych okresów niż okres rozliczania niezbilansowania.

3. W przypadku braku możliwości wprowadzenia całości lub części energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej do sieci na skutek:

1) redysponowania morskiej farmy wiatrowej przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, nieopartego na zasadach rynkowych, wytwórcy w zakresie ilości energii elektrycznej, która nie została wprowadzona do sieci w wyniku tego redysponowania, przysługuje prawo do:

a) rekompensaty finansowej, z wyjątkiem przypadku, w którym umowa przyłączeniowa nie gwarantuje niezawodnych dostaw energii, w okresie, o którym mowa w art. 54,

b) pokrycia ujemnego salda w przypadku, w którym umowa przyłączeniowa nie gwarantuje niezawodnych dostaw energii, w okresie, o którym mowa w lit. a;

2) opóźnienia realizacji przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego inwestycji sieciowych wymaganych do przyłączenia morskiej farmy wiatrowej do sieci, wytwórcy, w zakresie ilości energii elektrycznej, która nie została wprowadzona do sieci w wyniku tego opóźnienia, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda w okresie od trzydziestego dnia kalendarzowego następującego po dacie złożenia do operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia (EON), z wyłączeniem zakresu, dla którego wymagane jest podanie napięcia, ale nie wcześniej niż od daty gotowości do podania napięcia określonej w umowie o przyłączenie, do daty wydania przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego pozwolenia na podanie napięcia (EON).

4. Ilość energii elektrycznej, która nie została wprowadzona do sieci, jest ustalana na podstawie systemów, o których mowa w art. 47 pkt 2.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, rekompensata finansowa i prawo do pokrycia ujemnego salda są wyznaczane dla poszczególnych okresów rozliczania niezbilansowania, w których występowało ograniczenie, w zakresie ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 3, i są równe:

1) w przypadku prawa wytwórcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – sumie wartości niezbilansowania powodowanej przez tę energię elektryczną w rozliczeniach podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe wytwórcy, o którym mowa w ust. 3, w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, oraz wartości różnicy pomiędzy wartością energii elektrycznej ustaloną w sposób określony w ust. 1 pkt 2 oraz wartością tej energii elektrycznej ustaloną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, wyznaczonymi dla ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, którą wytwórca otrzymałby, gdyby nie wydano polecenia redysponowania;

2) w przypadku prawa wytwórcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 – wartości ujemnego salda za ilość energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3, gdyby nie doszło do opóźnienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wyznaczonej z zastosowaniem ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, równej 0 zł/MWh.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2:

1) operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego niezwłocznie przekazuje do wytwórcy informację o wystąpieniu okoliczności powodujących rozpoczęcie biegu okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;

2) wytwórca do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, załącza:

a) oświadczenie następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że morska farma wiatrowa, w której będzie wytwarzana energia elektryczna z energii wiatru na morzu, pozostaje w gotowości do podania napięcia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia,

b) kopię informacji otrzymanej od operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, o której mowa w pkt 1;

3) operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego oraz wytwórca przekazują operatorowi rozliczeń energii odnawialnej kopię pozwolenia na podanie napięcia (EON) odpowiednio niezwłocznie po jego wydaniu oraz po jego otrzymaniu.

7. Operator rozliczeń energii odnawialnej przekazuje Prezesowi URE informację o złożeniu przez wytwórcę wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, załączając kopie oświadczenia i informacji, o której mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

8. Rekompensata finansowa podlega rozliczeniu z operatorem systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego, który wydał polecenie redysponowania morskiej farmy wiatrowej.

9. Ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 5, są równe zero w okresach rozliczania niezbilansowania, dla których cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, była niższa niż 0 złotych za 1 MWh.

10. Operator rozliczeń energii odnawialnej, po weryfikacji wniosku o pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przekazanego przez wytwórcę, wypłaca temu wytwórcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, z uwzględnieniem art. 18 ust. 1, na wskazany przez niego rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda obliczoną zgodnie z ust. 1 pkt 3.

11. W przypadku gdy w danym miesiącu saldo, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest dodatnie, jest ono rozliczane z przyszłym ujemnym saldem.

12. W przypadku gdy saldo obliczone zgodnie z ust. 1 pkt 3, dotyczące danego roku kalendarzowego, jest dodatnie i nie może zostać rozliczone do 31 stycznia roku następującego po danym roku kalendarzowym, jest ono zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej przez wytwórcę do 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy zwrot.

13. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozliczania niezbilansowania, przewyższająca ilość energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w morskiej farmie wiatrowej przy założeniu, że ta morska farma wiatrowa pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cosφ = 1, nie stanowi podstawy do wyliczenia ujemnego salda zgodnie z ust. 1 pkt 3.

14. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w ciągu danego miesiąca przewyższająca ilość energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w morskiej farmie wiatrowej o mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo ofercie, o której mowa w art. 31 ust. 1, uzyskującej stopień wykorzystania mocy obliczony w oparciu o iloraz energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci w tym miesiącu i mocy zainstalowanej elektrycznej tej morskiej farmy wiatrowej wynikającej z koncesji udzielonej wytwórcy, nie stanowi podstawy do wyliczenia ujemnego salda zgodnie z ust. 1 pkt 3.

15. Operator rozliczeń energii odnawialnej udostępnia nieodpłatnie wytwórcom oraz podmiotom, o których mowa w art. 41 ust. 1, platformę elektroniczną do wymiany informacji rozliczeniowych i zamieszcza na niej aktualne dane o rozliczeniu ujemnego salda.

Art. 41. [Charakter prawa do pokrycia ujemnego salda]
1. Prawo do pokrycia ujemnego salda jest prawem zbywalnym, przechodzi na następców prawnych, z uwzględnieniem art. 64 i art. 65, i podlega egzekucji.

2. Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, może żądać od operatora rozliczeń energii odnawialnej potwierdzenia na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania, prawa wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.

Rozdział 6

Plan łańcucha dostaw materiałów i usług

Art. 42. [Plan łańcucha dostaw materiałów i usług]

1. Wytwórca, który ubiega się o uzyskanie prawa do pokrycia ujemnego salda, sporządza plan łańcucha dostaw materiałów i usług, uwzględniający stan zaawansowania prac przy budowie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na dzień sporządzenia tego planu, który zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) opis grupy kapitałowej, do której należy wytwórca;

3) harmonogram rzeczowo-finansowy budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy;

4) nazwę, lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, której dotyczy plan;

5) opis kluczowych parametrów technicznych morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, ze wskazaniem planowanej technologii budowy i planowanego sposobu eksploatacji;

6) planowane terminy kluczowych postępowań na wybór dostawców materiałów i usług, ze wskazaniem planowanego trybu wyboru kontrahentów oraz przewidywanych warunków udziału w postępowaniu, a także kryteriów oceny ofert;

7) planowany dzień pierwszego wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej z morskiej farmy wiatrowej, której dotyczy plan;

8) opis działań, jakie zamierza podjąć wytwórca lub przedsiębiorcy należący do grupy kapitałowej, do której należy wytwórca, w celu zapewnienia konkurencyjności pomiędzy dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych na potrzeby budowy lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy;

9) opis udziału nakładów inwestycyjnych, których poniesienie przez wytwórcę lub przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej, do której należy wytwórca, jest przewidywane na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łącznych nakładach na budowę lub eksploatację morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy;

10) opis przewidywanych inicjatyw dotyczących badań i rozwoju oraz innowacyjności, związanych z realizacją inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy;

11) opis działań, jakie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamierza podjąć wytwórca lub przedsiębiorcy należący do grupy kapitałowej, do której należy wytwórca, lub dostawcy materiałów i usług wykorzystywanych na potrzeby budowy lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, w celu rozwoju zasobów ludzkich w zakresie kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych potrzebnych do budowy lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy;

12) wyniki wstępnego dialogu z zarządami portów morskich oraz operatorami terminali działających na terenie tych portów dotyczącego wykorzystania portów morskich do celów obsługi budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, z uwzględnieniem wykorzystania portów morskich zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) opis i szacunkową liczbę miejsc pracy, jakie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamierza utworzyć:

a) wytwórca lub przedsiębiorcy należący do grupy kapitałowej, do której należy wytwórca, oraz

b) dostawcy materiałów i wykorzystywanych usług

– na potrzeby i w związku z budową lub eksploatacją morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.

2. Opisy działań, o których mowa w ust. 1 pkt 8–11, sporządza się odrębnie dla fazy budowy oraz dla fazy eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.

3. Wytwórca przedkłada Prezesowi URE zaktualizowany plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w ust. 1, uwzględniający informację o przeprowadzeniu dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług, o którym mowa w art. 45 ust. 1, w terminie 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, albo oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1.

Art. 43. [Obowiązki wytwórcy, który uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda]
1. Wytwórca, który uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda, jest obowiązany:

1) prowadzić dokumentację dotyczącą stopnia realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług wykorzystanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3;

2) przekazać Prezesowi URE sprawozdanie dotyczące realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3, w zakresie budowy morskiej farmy wiatrowej wraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym przyczyn istotnych odstępstw od realizacji tego planu w terminie 6 miesięcy od dnia:

a) wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, lub od dnia zamknięcia sesji aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1, a następnie przekazywać je co roku, do dnia uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej,

b) uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej;

3) przekazywać Prezesowi URE, co 2 lata, przez okres 6 lat od dnia pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej do sieci właściwego operatora, a następnie co 5 lat, sprawozdania dotyczące realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3, w zakresie eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, w tym przyczyn istotnych odstępstw od realizacji tego planu.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, sporządza się według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i przekazuje w postaci elektronicznej na adres elektroniczny wskazany przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

3. Prezes URE zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej URE sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, kierując się koniecznością ujednolicenia formy sporządzania sprawozdań i ułatwienia analizowania zamieszczonych w nich danych.

Art. 44. [Przekazanie przez Prezesa URE planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3, oraz sprawozdania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3, właściwym ministrom]
Prezes URE przekazuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3, oraz sprawozdania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3, ministrowi właściwemu do spraw klimatu i ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych.
Art. 45. [Obowiązek przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń]
1. Wytwórca, przed przedłożeniem zaktualizowanego planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 3, jest obowiązany przeprowadzić dialog z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.

2. Dialog prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych dostawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

Art. 46. [Zamieszczenie informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, oraz o jego przedmiocie na stronie internetowej wytwórcy]
Wytwórca zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej na co najmniej 30 dni przed przeprowadzeniem dialogu.

Rozdział 7

Zasady przyłączania wytwórców do sieci i rozporządzania zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz morską farmą wiatrową

Art. 47. [Wyposażenie morskiej farmy wiatrowej]

Wytwórca, w uzgodnieniu z operatorem systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci jest przyłączana morska farma wiatrowa, wyposaża morską farmę wiatrową w:

1) układy pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające ustalenie ilości energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci w poszczególnych okresach rozliczania niezbilansowania,

2) systemy umożliwiające ustalenie ilości energii elektrycznej, jaka nie została wytworzona w morskiej farmie wiatrowej na skutek poleceń ruchowych tego operatora

– i wyposaża te układy lub systemy w system zdalnego odczytu, zapewniający komunikację w czasie rzeczywistym z operatorem systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego.

Art. 48. [Dołączenie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich do wniosku o określenie warunków przyłączenia]
1. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia wytwórca dołącza pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla morskiej farmy wiatrowej, potwierdzające dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją.

2. Wytwórca, który nie zamierza ubiegać się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 lub w rozdziale 4, dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, również oświadczenie o następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że rezygnuję z ubiegania się o prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w zakresie morskiej farmy wiatrowej będącej przedmiotem niniejszego wniosku.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie informuje Prezesa URE o złożeniu przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, a także o wydaniu warunków przyłączenia dla tego wytwórcy.

Art. 49. [Wydanie wstępnych warunków przyłączenia]
1. W przypadku ubiegania się o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej, dla której wytwórca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 2, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej wydaje, zamiast warunków przyłączenia, wstępne warunki przyłączenia, na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania do miejsc przyłączenia określonych w uzgodnionym przez Prezesa URE planie rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne.

2. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi wydania wstępnych warunków przyłączenia, niezwłocznie powiadamia o odmowie i jej przyczynach Prezesa URE i wytwórcę. W sprawach spornych dotyczących odmowy wydania wstępnych warunków przyłączenia rozstrzyga Prezes URE na wniosek wytwórcy.

3. Wstępne warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia, z uwzględnieniem art. 51 ust. 2.

4. Wstępne warunki przyłączenia morskiej farmy wiatrowej nie stanowią zobowiązania przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

5. Wstępne warunki przyłączenia i warunki przyłączenia morskiej farmy wiatrowej mogą określać warunki niegwarantujące niezawodnych dostaw energii, które zostaną uwzględnione w umowie o przyłączenie.

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do wstępnych warunków przyłączenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo energetyczne, dotyczące warunków przyłączenia, przy czym do wstępnych warunków przyłączenia nie ma obowiązku załączenia projektu umowy o przyłączenie.

Art. 50. [Wydanie wstępnych warunków przyłączenia, mimo uprzedniego wydania dla danego miejsca przyłączenia wstępnych warunków przyłączenia]
1. Przedsiębiorstwo energetyczne może wydać wstępne warunki przyłączenia, mimo uprzedniego wydania dla danego miejsca przyłączenia wstępnych warunków przyłączenia w zakresie mocy przekraczającej łączną maksymalną moc zainstalowaną morskich farm wiatrowych, w miejscu przyłączenia i grupie miejsc przyłączenia, wynikającą z planu rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne, dla której nie zostało przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia albo wstępne warunki przyłączenia w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia albo od dnia wniesienia zaliczki w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, a w przypadku podmiotu, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2 – od dnia wniesienia zaliczki albo wniesienia zabezpieczenia w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

Art. 51. [Przekształcenie wstępnych warunków przyłączenia w warunki przyłączenia ważne przez 2 lata]
1. Z dniem:

1) wydania wytwórcy decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo

2) rozstrzygnięcia aukcji w przypadku wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1

– wstępne warunki przyłączenia wydane wytwórcy posiadającemu ważne wstępne warunki przyłączenia, ubiegającemu się o przyłączenie morskich farm wiatrowych do sieci, stają się warunkami przyłączenia ważnymi przez 2 lata od tego dnia. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej przekazuje temu wytwórcy projekt umowy o przyłączenie w terminie 60 dni od tego dnia.

2. Na wniosek wytwórcy ubiegającego się o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci, złożony do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej nie później niż na 2 miesiące przed upływem okresu ważności wstępnych warunków przyłączenia, okres ważności wstępnych warunków przyłączenia ulega przedłużeniu o 2 lata.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej potwierdza pisemnie złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, wskazując w tym potwierdzeniu w szczególności termin ważności wstępnych warunków przyłączenia.

Art. 52. [Zabezpieczenie wykonania zobowiązań wytwórcy wynikających z warunków przyłączenia]
1. Wytwórca ubiegający się o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci, który do wniosku o określenie warunków przyłączenia załączył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2, oprócz zaliczki, o której mowa w art. 7 ust. 8a ustawy – Prawo energetyczne, składa zabezpieczenie wykonania zobowiązań wytwórcy wynikających z warunków przyłączenia w wysokości 60 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

2. Zabezpieczenie może być złożone w formie:

1) kaucji, wniesionej na oprocentowany rachunek bankowy prowadzony dla przedsiębiorstwa energetycznego, do którego sieci dany podmiot ubiega się o przyłączenie, lub

2) gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.

3. W gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, instytucja finansowa zobowiązuje się na piśmie, przez okres ważności warunków przyłączenia, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie – przez okres obowiązywania umowy o przyłączenie, a także przez okres 120 dni następujących po tych okresach, do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie, zabezpieczonej kwoty należności, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.

4. Gwarancja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być udzielona przez instytucję finansową, która:

1) ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) posiada rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych, nadany przez agencję ratingową:

a) Fitch, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB, lub

b) Moody's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej Baa2, lub

c) Standard & Poor's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB.

5. Za aktualny rating kredytowy, o którym mowa w ust. 4, uznaje się długoterminowy rating kredytowy z najniższą kategorią ratingową spośród ostatnio nadanych temu podmiotowi przez agencje ratingowe wskazane w ust. 4 lub podtrzymanych kategorii ratingowych. Warunkiem koniecznym uznania ratingu kredytowego za aktualny jest nadanie lub podtrzymanie kategorii ratingowej przez agencję ratingową, wskazaną w ust. 4, nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych.

6. Z zastrzeżeniem art. 53 ust. 1 pkt 1 i 3, zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 30 dni od:

1) zrealizowania przez wytwórcę ubiegającego się o przyłączenie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie;

2) rozwiązania albo odstąpienia od umowy o przyłączenie, w przypadku gdy do zrealizowania przez wytwórcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie nie doszło na skutek rozwiązania albo odstąpienia od umowy o przyłączenie z przyczyn zawinionych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.

7. Wraz ze zwrotem zabezpieczenia zgodnie z ust. 6, wniesionego w formie kaucji, wypłaca się odsetki od kwoty wniesionego zabezpieczenia, w wysokości równej 50% stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, z uwzględnieniem art. 53 ust. 2.

8. Zabezpieczenie podlega zatrzymaniu w przypadku:

1) gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie odmówi zawarcia umowy o przyłączenie;

2) rozwiązania albo odstąpienia od umowy o przyłączenie, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2.

9. Zabezpieczenie składa się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Art. 53. [Sytuacje szczególne]
1. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej:

1) odmówi wydania warunków przyłączenia albo wstępnych warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z wytwórcą ubiegającym się o przyłączenie do sieci z powodu braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia, niezwłocznie zwraca pobraną zaliczkę, a także zabezpieczenie, jeżeli zostało złożone;

2) wyda warunki przyłączenia albo wstępne warunki przyłączenia po terminie, o którym mowa w art. 50 ust. 2, wypłaca odsetki od wniesionej zaliczki liczone za każdy dzień zwłoki w wydaniu tych warunków albo wstępnych warunków;

3) wyda warunki przyłączenia albo wstępne warunki przyłączenia, które będą przedmiotem sporu między przedsiębiorstwem energetycznym a wytwórcą ubiegającym się o ich wydanie i spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść tego wytwórcy, zwraca pobraną zaliczkę, wraz z odsetkami liczonymi od dnia jej wniesienia do dnia jej zwrotu, o ile nie nastąpi przyłączenie.

2. Stopę odsetek, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się w wysokości równej rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca roku, w którym złożono wniosek o wydanie warunków przyłączenia, według danych opublikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Główny Urząd Statystyczny.

Art. 54. [Gwarancje udzielane przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego w umowie o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej]
1. Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego gwarantuje w umowie o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej, w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda, niezawodne dostawy energii od dnia, w którym upływa 7 lat od otrzymania przez właściwego operatora systemu przesyłowego albo operatora systemu dystrybucyjnego informacji, o której mowa w art. 18 ust. 8 – w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3, albo informacji, o której mowa w art. 34 ust. 5 – w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 4, pod warunkiem:

1) uzgodnienia przez Prezesa URE planu rozwoju sieci lub jego aktualizacji z harmonogramem umożliwiającym dotrzymanie tego terminu oraz

2) braku wystąpienia okoliczności niezależnych od właściwego operatora systemu przesyłowego albo operatora systemu dystrybucyjnego, mających wpływ na niezachowanie tego terminu.

2. Na zasadzie równoprawnego traktowania, operator systemu przesyłowego albo operator systemu dystrybucyjnego może w uzasadnionych przypadkach zobowiązać się w umowie o przyłączenie, że zagwarantuje niezawodne dostawy energii w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 1.

Art. 55. [Termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej przez wytwórcę, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1]
1. Termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej przez wytwórcę, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, określony w umowie o przyłączenie do sieci zawartej z tym wytwórcą jako podmiotem przyłączanym, upływa nie wcześniej niż termin wskazany w art. 15 ust. 2 pkt 4, z uwzględnieniem art. 24.

2. Nie później niż w terminie 90 dni od otrzymania przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego informacji, o której mowa w art. 18 ust. 8, strony umowy o przyłączenie dostosowują jej postanowienia do wymogów określonych w ust. 1, w szczególności określają nowy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, a także określają nowy harmonogram przyłączenia.

Art. 56. [Wniosek do operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego o zmianę umowy o przyłączenie]
1. Wytwórca:

1) będący stroną umowy o przyłączenie, w której termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed dniem 31 grudnia 2028 r., oraz

2) który nie uzyskał decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1, z powodu upływu terminu na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, oraz

3) który zamierza uczestniczyć w aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1

– może zwrócić się do dnia 31 marca 2022 r. do operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego z wnioskiem o zmianę tej umowy przez określenie w niej nowego terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, przy czym termin ten nie może przypadać później niż w dniu 31 grudnia 2028 r.

2. W terminie 90 dni od dnia złożenia przez wytwórcę wniosku, o którym mowa w ust. 1, strony umowy o przyłączenie aktualizują jej postanowienia, w szczególności określają nowy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, a także określają nowy harmonogram przyłączenia do sieci.

Art. 57. [Termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej przez wytwórcę, którego oferta wygrała aukcję]
1. Termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej przez wytwórcę, którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1, określony w umowie o przyłączenie do sieci zawartej z tym wytwórcą jako podmiotem przyłączanym, upływa nie wcześniej niż termin wskazany w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 35.

2. Nie później niż w terminie 90 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach aukcji, o której mowa w ust. 1, zgodnie z art. 34 ust. 2, strony umowy o przyłączenie dostosowują jej postanowienia do wymogów określonych w ust. 1, w szczególności określają nowy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, a także określają nowy harmonogram przyłączenia.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 35, strony umowy o przyłączenie dostosowują postanowienia tej umowy do wymogów określonych w ust. 1, w szczególności określają nowy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, a także określają nowy harmonogram przyłączenia do sieci, w terminie 90 dni od dnia złożenia przez wytwórcę do właściwego operatora systemu elektroenergetycznego wniosku w tej sprawie wraz z oryginałem lub poświadczoną kopią ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 35.

Art. 58. [Postępowanie w przypadku zamiaru rozporządzenia zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy]
1. W przypadku zamiaru rozporządzenia zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy właściciel zespołu urządzeń zawiadamia operatora systemu przesyłowego o tym zamiarze oraz o istotnych elementach tego rozporządzenia, w szczególności o cenie albo wartości świadczenia.

2. W terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia operator systemu przesyłowego może złożyć właścicielowi zespołu urządzeń oświadczenie o zamiarze nabycia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, co stanowi podstawę do rozpoczęcia negocjacji treści umowy sprzedaży tego zespołu urządzeń na rzecz operatora systemu przesyłowego. Właściciel zespołu urządzeń udostępnia operatorowi systemu przesyłowego informacje niezbędne do określenia treści umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na jego rzecz, w szczególności ceny.

3. Cenę ustala się z zastosowaniem metody odtworzeniowej.

4. W przypadku gdy właściciel zespołu urządzeń i operator systemu przesyłowego nie osiągną, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia przez operatora systemu przesyłowego oświadczenia, porozumienia co do treści umowy, właściciel zespołu urządzeń lub operator systemu przesyłowego może, w terminie 3 miesięcy po upływie tego terminu, wystąpić z wnioskiem do Prezesa URE o ustalenie treści tej umowy.

5. We wniosku wnioskodawca wskazuje postanowienia projektu umowy, które zostały uzgodnione w trakcie negocjacji, oraz przekazuje informacje i dokumenty, którymi dysponuje, w tym raporty i ekspertyzy techniczne oraz finansowe, pomocne dla ustalenia przez Prezesa URE treści tej umowy.

6. Prezes URE informuje drugą stronę negocjacji o wpłynięciu wniosku oraz przekazuje jej postanowienia projektu umowy, informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 5.

7. Prezes URE ma prawo żądania przedstawienia przez właściciela zespołu urządzeń oraz przez operatora systemu przesyłowego wszelkich dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do ustalenia treści umowy, wyznaczając termin na ich przedłożenie nie dłuższy niż 30 dni.

8. Prezes URE ustala treść umowy w drodze decyzji. Stronami postępowania w sprawie wydania tej decyzji są wyłącznie właściciel zespołu urządzeń oraz operator systemu przesyłowego.

9. Decyzja wiąże strony z dniem jej wydania i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji – przepis art. 47952 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) nie stosuje się.

10. Prezes URE, ustalając treść umowy, może uznać za uzgodnione postanowienia projektu tej umowy wskazane we wniosku przez wnioskodawcę oraz potwierdzone przez drugą stronę negocjacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nią postanowień projektu umowy, informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 5.

11. Prezes URE wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii niezależnego eksperta. Niezależnym ekspertem może być biegły rewident w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który udokumentuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w okresie 5 ostatnich lat dla co najmniej 2 podmiotów będących wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, każdy z podmiotów o wartości sumy bilansowej nie mniejszej niż 300 000 000 zł, w tym wartości aktywów trwałych dotyczących odnawialnych źródeł energii nie mniejszej niż 150 000 000 zł. Koszty sporządzenia opinii obciążają właściciela zespołu urządzeń i operatora systemu przesyłowego po połowie.

12. W przypadku gdy:

1) operator systemu przesyłowego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, albo

2) mimo złożenia przez operatora systemu przesyłowego tego oświadczenia nie dojdzie do:

a) zawarcia umowy sprzedaży w wyniku negocjacji albo

b) ustalenia treści tej umowy w sposób określony w ust. 8

– właściciel zespołu urządzeń może dokonać rozporządzenia tym zespołem na rzecz podmiotu trzeciego.

13. Właściciel zespołu urządzeń dokonujący rozporządzenia zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w terminie 14 dni od dnia tego rozporządzenia, przekazuje Prezesowi URE informację o treści umowy stanowiącej podstawę tego rozporządzenia.

14. Nieważne jest rozporządzenie przez właściciela zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dokonane bez zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, a także dokonane w okresie pomiędzy tym zawiadomieniem a upływem terminu na złożenie przez operatora systemu przesyłowego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.

15. W przypadku złożenia przez operatora systemu przesyłowego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nieważne jest rozporządzenie przez właściciela zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dokonane na rzecz podmiotu innego niż operator systemu przesyłowego przed upływem terminu na wystąpienie z wnioskiem do Prezesa URE, o którym mowa w ust. 4.

16. W przypadku wystąpienia do Prezesa URE z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, nieważne jest rozporządzenie przez właściciela zespołem urządzeń dokonane na rzecz podmiotu innego niż operator systemu przesyłowego przed uprawomocnieniem się decyzji Prezesa URE lub, w przypadku wniesienia odwołania od tej decyzji, przed uprawomocnieniem się orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

Art. 59. [Wystąpienie do właściciela zespołu urządzeń z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji w celu sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy]
1. Operator systemu przesyłowego może w każdym czasie wystąpić do właściciela zespołu urządzeń z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji w celu sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.

2. W przypadku gdy w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży albo warunkowej umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, operator systemu przesyłowego lub właściciel tego zespołu urządzeń składają drugiej stronie oświadczenie o zakończeniu negocjacji. Właściciel zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz operator systemu przesyłowego mogą zgodnie przedłużyć termin zakończenia negocjacji.

3. Operator systemu przesyłowego nie może złożyć ponownego wniosku, o którym mowa w ust. 1, przed upływem 36 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o zakończeniu negocjacji lub otrzymania tego oświadczenia od właściciela zespołu urządzeń. W przypadku złożenia oświadczenia przez obie strony prowadzące negocjacje termin liczy się od daty późniejszej. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu negocjacji w oparciu o zgodną wolę stron.

Art. 60. [Prawo opcji zakupu zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy]
1. Operatorowi systemu przesyłowego przysługuje prawo opcji zakupu zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w przypadku gdy:

1) opracowany przez niego plan rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne, obejmujący polskie obszary morskie w rozumieniu ustawy o obszarach morskich został uzgodniony przez Prezesa URE;

2) warunki przyłączenia dla tego zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zaczęły obowiązywać po dniu uzgodnienia planu, o którym mowa w pkt 1;

3) zakup tego zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy jest niezbędny do zrealizowania przez niego inwestycji o charakterze strategicznym oraz uzasadniony ze względu na równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii.

2. Operator systemu przesyłowego może złożyć właścicielowi zespołu urządzeń oświadczenie o zamiarze skorzystania z opcji zakupu nie później niż do dnia zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej. Oświadczenie stanowi załącznik do umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej.

3. Właściciel zespołu urządzeń oraz operator systemu przesyłowego podejmują negocjacje dotyczące zawarcia umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, określa w szczególności:

1) warunki sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym rozliczenia związanych z tym zespołem nakładów inwestycyjnych, uzasadnionych kosztów eksploatacji oraz nakładów inwestycyjnych i kosztów wynikających z uwzględnienia wymagań operatora w zakresie warunków technicznych realizacji inwestycji;

2) obowiązki stron umowy w zakresie eksploatacji zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym sposób i zasady postępowania w przypadku awarii.

5. Cenę sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy ustala się z zastosowaniem metody odtworzeniowej.

Art. 61. [Stosowanie przepisów art. 58–60]
Przepisy art. 58–60 stosuje się do każdoczesnego właściciela zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.
Art. 62. [Konsekwencje przejścia własności zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na operatora systemu przesyłowego]
1. Z dniem przejścia własności zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na operatora systemu przesyłowego ten zespół urządzeń staje się częścią sieci przesyłowej.

2. Przejście własności zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na operatora systemu przesyłowego stanowi podstawę do wypowiedzenia przez tego operatora umów dotyczących zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zawartych między dotychczasowym właścicielem a innym podmiotem przed dniem przejścia własności na operatora systemu przesyłowego, w terminie 3 miesięcy od tego dnia.

3. Strony, wraz z zawarciem umowy skutkującej przejściem własności, o którym mowa w ust. 1, zmieniają umowę o świadczenie usług przesyłania, określając nowe miejsce dostarczania energii do sieci, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne.

4. Jeżeli w chwili zawarcia umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej nie została w całości wykonana, strony zmieniają jej postanowienia, określając nowe miejsce rozgraniczenia własności, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

5. Ponoszone przez operatora systemu przesyłowego koszty związane z realizacją umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, koszty utrzymania i eksploatacji tego zespołu urządzeń, w tym podatki i opłaty, oraz koszty usunięcia konstrukcji, urządzeń i elementów tego zespołu urządzeń oraz spowodowanych szkód w środowisku są zaliczane do kosztów uzasadnionych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy – Prawo energetyczne.

6. Aktywa składające się na zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, którego dotyczy przejście własności, o którym mowa w ust. 1, powiększają aktywa operatora systemu przesyłowego oraz są ujmowane w składnikach majątkowych taryfy przesyłowej, w tym w zwrocie z zaangażowanego kapitału oraz amortyzacji.

Art. 63. [Stosowanie przepisów art. 7, art. 7a i art. 8 Prawa energetycznego do przyłączania morskich farm wiatrowych do sieci]
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do przyłączania morskich farm wiatrowych do sieci stosuje się art. 7, art. 7a i art. 8 ustawy – Prawo energetyczne.
Art. 64. [Wystąpienie do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na przejście prawa określonego w art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz obowiązków z tym prawem związanych na nabywcę morskiej farmy wiatrowej]
1. Przed zawarciem umowy przenoszącej własność morskiej farmy wiatrowej wytwórca przenoszący własność oraz nabywca tej morskiej farmy wiatrowej występują do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na przejście prawa określonego w art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz obowiązków z tym prawem związanych na jej nabywcę, przedkładając dokumentację określoną odpowiednio w art. 15 ust. 3 pkt 4 lub art. 26 ust. 5 pkt 4.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres siedziby oraz numer NIP wytwórcy;

2) nazwę i adres siedziby oraz numer NIP nabywcy morskiej farmy wiatrowej;

3) nazwę, lokalizację i miejsce przyłączenia morskiej farmy wiatrowej, której dotyczy umowa, o której mowa w ust. 1, oznaczenie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 i art. 18 ust. 1, numer identyfikacyjny tej morskiej farmy wiatrowej w internetowej platformie aukcyjnej oraz moc zainstalowaną elektryczną tej morskiej farmy wiatrowej;

4) podpis wytwórcy i nabywcy morskiej farmy wiatrowej lub osób uprawnionych do ich reprezentowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nabywca dołącza:

1) oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że w nabywanej morskiej farmie wiatrowej będzie wytwarzana energia elektryczna z energii wiatru na morzu oraz że z dniem jej nabycia przyjmuję prawa i obowiązki wytwórcy, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234).”;

2) zobowiązanie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo art. 31 ust. 4 pkt 5;

3) potwierdzenie ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5, oraz w przypadku ustanowienia kaucji – numer rachunku bankowego prowadzonego w złotych, na który kaucja ma zostać zwrócona w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 11–13.

4. Prezes URE odmawia wydania zgody na przejście praw i obowiązków, o których mowa w ust. 1, jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 i 3. Wyrażenie zgody lub odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze postanowienia wydanego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 65. [Termin przejścia praw i obowiązków, o których mowa w art. 64 ust. 1, na nabywcę morskiej farmy wiatrowej]
1. W przypadku wyrażenia zgody na przejście praw i obowiązków, o których mowa w art. 64 ust. 1, przechodzą one na nabywcę morskiej farmy wiatrowej z dniem jej nabycia.

2. Wytwórca przenoszący własność morskiej farmy wiatrowej oraz jej nabywca składają Prezesowi URE zgodne oświadczenie o dacie przeniesienia własności morskiej farmy wiatrowej w terminie 7 dni od dnia przeniesienia własności tej farmy.

3. Prezes URE zwraca zabezpieczenie ustanowione na rzecz wytwórcy przenoszącego własność morskiej farmy wiatrowej w terminie 60 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.

4. Na wspólny wniosek wytwórcy przenoszącego własność morskiej farmy wiatrowej oraz jej nabywcy złożony wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 64 ust. 1, kaucja wniesiona przez tego wytwórcę może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia wnoszonego przez nabywcę tej morskiej farmy wiatrowej.

Rozdział 8

Kontrola

Art. 66. [Kontrola zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń, przekazanych informacji oraz prawidłowości ceny skorygowanej]

Prezes URE może przeprowadzić kontrolę zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 10 ust. 5, 6 i 8 i art. 12 ust. 2, oraz przekazanych informacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i art. 26 ust. 4 pkt 2, oraz prawidłowości ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6.
Art. 67. [Przeprowadzanie kontroli]
1. Kontrola jest przeprowadzana przez pracowników Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa URE, a w przypadku kontroli w siedzibie wytwórcy lub w miejscu wykonywania przez niego działalności gospodarczej również po okazaniu legitymacji służbowej.

2. Prezes URE może upoważnić do przeprowadzenia kontroli inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności gospodarczej. Do kontroli przeprowadzanej przez ten organ przepisy ust. 1 oraz art. 66, art. 68 i art. 69 stosuje się odpowiednio.

Art. 68. [Uprawnienia osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli]
Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli są uprawnione do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części należących do wytwórców, którzy uzyskali decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wygrali aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub danych zawartych na innych nośnikach informacji, mających związek z przedmiotem kontroli, oraz udostępnienia ich.

Art. 69. [Protokół z przeprowadzonej kontroli]
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół zawierający ocenę zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 10 ust. 5, 6 i 8 i art. 12 ust. 2, oraz przekazanych informacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i art. 31 ust. 4 pkt 2, oraz prawidłowości ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6. Termin do złożenia zastrzeżeń przez wytwórcę nie może być krótszy niż 21 dni od dnia doręczenia protokołu.
Art. 70. [Stwierdzenia przez Prezesa URE w wyniku kontroli niezgodności ze stanem faktycznym]
1. Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli niezgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 10 ust. 5, 6 i 8 i art. 12 ust. 2, oraz przekazanych informacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 lub art. 31 ust. 4 pkt 2, wydaje decyzję o obowiązku zwrotu operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, całości lub części pomocy uzyskanej w drodze aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1, lub decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, określając kwotę pomocy wraz z odsetkami, która podlega zwrotowi do operatora rozliczeń energii odnawialnej w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

2. W przypadku gdy z przeprowadzonej kontroli wynika, że cena skorygowana została obliczona nieprawidłowo, Prezes URE wydaje decyzję ustalającą prawidłową cenę skorygowaną, określając jednocześnie kwotę pomocy wraz z odsetkami, która podlega zwrotowi do operatora rozliczeń energii odnawialnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Art. 71. [Przekazanie przez Prezesa URE operatorowi rozliczeń energii odnawialnej informacji o decyzji, o której mowa w art. 70]
Prezes URE przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej informację o decyzji, o której mowa w art. 70, w terminie 3 dni od dnia, w którym ta decyzja stała się ostateczna.
Art. 72. [Stosowanie przepisów rozdziału 5 Prawa przedsiębiorców]
W sprawach dotyczących kontroli wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).
Art. 73. [Przekazanie Prezesowi URE informacji przez wytwórcę, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1]
1. Wytwórca, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1, przekazuje Prezesowi URE informację o:

1) stanie wykonania harmonogramu, o którym mowa odpowiednio w art. 15 ust. 3 pkt 4 albo art. 26 ust. 5 pkt 4 – w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego;

2) dniu wytworzenia energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części oraz wprowadzenia tej energii do sieci, potwierdzoną przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego – w terminie 30 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o pokrycie ujemnego salda po raz pierwszy;

3) ilości energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych i wprowadzonej do sieci, wyrażonej w MWh, jaka była przedmiotem pokrycia ujemnego salda w poprzednim roku kalendarzowym – w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wytwórca przekazuje także operatorowi rozliczeń energii odnawialnej w terminie określonym w ust. 1 pkt 2.

Rozdział 9

Postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych

Art. 74. [Odwołanie od decyzji Prezesa URE wydanych na podstawie ustawy do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów]

1. Od decyzji Prezesa URE wydanych na podstawie niniejszej ustawy stronie służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Na postanowienia Prezesa URE wydane na podstawie niniejszej ustawy stronie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

3. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienie Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.

Art. 75. [Prezes URE jako podmiot udzielający pomocy publicznej w odniesieniu do pomocy publicznej udzielanej na podstawie ustawy]
1. Prezes URE jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w odniesieniu do pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej ustawy.

2. Obowiązek Prezesa URE jako podmiotu udzielającego pomocy na podstawie niniejszej ustawy, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wykonuje operator rozliczeń energii odnawialnej.

Art. 76. [Obowiązek natychmiastowego wykonania decyzji administracyjnych wydanych w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie oraz utrzymywaniu morskich farm wiatrowych]
1. Decyzje administracyjne wydane w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie oraz utrzymywaniu morskich farm wiatrowych oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy:

1) o środowiskowych uwarunkowaniach,

2) zgoda wodnoprawna, wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378),

3) pozwolenie na budowę, wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234),

4) pozwolenie na użytkowanie, wydawane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

– podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

3. Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

4. Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, zawiera zarzuty odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.

5. Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia wpływu.

6. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, o których mowa w ust. 1, w całości ani stwierdzić ich nieważności w całości, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.

7. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o których mowa w ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw klimatu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na użytkowanie organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

8. W postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, przepis art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się do organizacji społecznej, która została wpisana do właściwego rejestru co najmniej rok przed wystąpieniem przez tę organizację z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu.

Art. 77. [Pozostałe decyzje administracyjne podlegające natychmiastowemu wykonaniu]
1. Decyzje administracyjne:

1) w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych sporządzonego w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania morskiej farmy wiatrowej oraz urządzeń i obiektów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także dodatków do takiego projektu robót geologicznych,

2) w przedmiocie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby posadawiania morskiej farmy wiatrowej oraz urządzeń i obiektów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także dodatków do takiej dokumentacji geologicznej

– podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

2. W przypadku decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zawiera zarzuty odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem wniosku oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.

3. W postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, przepis art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się do organizacji społecznej, która została wpisana do właściwego rejestru co najmniej rok przed wystąpieniem przez tę organizację z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu.

Art. 78. [Stosowanie przepisów do skarg na decyzje administracyjne, o których mowa w art. 76]
1. Do skarg na decyzje administracyjne, o których mowa w art. 76, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 159), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej od decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 76, wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia.

Art. 79. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania przed Prezesem URE, w zakresie nieuregulowanym w ustawie]
Do postępowania przed Prezesem URE, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się, z zastrzeżeniem art. 74, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 80. [Stosowanie przepisów ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych do inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy]
Do inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191, 284 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 234) z uwzględnieniem art. 3a tej ustawy.
Art. 81. [Zmiany niestanowiące istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę]
1. Zmiana rozmieszczenia morskich turbin wiatrowych lub innych elementów morskiej farmy wiatrowej oraz urządzeń wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w ramach lokalizacji określonej w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o obszarach morskich, nie stanowi istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) potrzeba zmiany rozmieszczenia wynika z uwarunkowań geologicznych w akwenie lub napotkania obiektów pochodzenia nieantropogenicznego i antropogenicznego, czego przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć;

2) zmiana nie spowoduje konieczności zmiany pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody dyrektora urzędu morskiego właściwego dla lokalizacji morskiej farmy wiatrowej, wydanej w formie postanowienia, w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku o zmianę rozmieszczenia morskich turbin wiatrowych lub innych elementów morskiej farmy wiatrowej. Przepisy art. 122a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

3. Dyrektor urzędu morskiego może odmówić zgody, o której mowa w ust. 2, jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo żeglugi oraz środowisko.

4. Zmiana, o której mowa w ust. 1, wymaga aktualizacji ekspertyz i planów, o których mowa w art. 113b ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 oraz z 2021 r. poz. 234), nie później niż na 90 dni przed planowaną datą pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części.

Rozdział 10

Budowa, eksploatacja i likwidacja morskich farm wiatrowych

Art. 82. [Wymagania wobec morskiej farmy wiatrowej oraz zespółu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji]

1. Morska farma wiatrowa oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji spełniają wymagania, które zapewniają:

1) bezpieczeństwo konstrukcji oraz budowy w zakresie wytrzymałości, nośności i stateczności;

2) bezpieczeństwo pożarowe;

3) bezpieczeństwo użytkowania;

4) ochronę środowiska;

5) warunki użytkowe odpowiednie do przeznaczenia różnych typów urządzeń i konstrukcji lub instalacji wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej.

2. Wytwórca przedkłada operatorowi systemu przesyłowego ekspertyzę zgodności:

1) projektowej, wydaną po opracowaniu projektów wykonawczych przed rozpoczęciem robót budowlanych,

2) wykonawczej, wydaną po zakończeniu budowy, potwierdzającą zgodność procesu budowy z projektem wykonawczym oraz ekspertyzą, o której mowa w pkt 1, wraz z wnioskiem o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie (ION) w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, na morską farmę wiatrową lub jej część

– z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 83, dotyczącą zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy lub stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu.

3. Ekspertyzy, o których mowa w ust. 2, sporządza podmiot, który udokumentuje posiadane doświadczenie w zakresie oceny dokumentacji technicznej oraz nadzoru nad budową, przebudową lub eksploatacją zespołu urządzeń służącego do wyprowadzenia mocy, obejmujące realizację co najmniej 5 projektów, w przedmiotowym lub zbliżonym zakresie, w okresie ostatnich 10 lat. Dokumenty potwierdzające doświadczenie podmiotu sporządzającego ekspertyzy, o których mowa w ust. 2, wytwórca przedkłada operatorowi systemu przesyłowego.

4. Morska farma wiatrowa może być przyłączona do sieci elektroenergetycznej, jeżeli zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy został wybudowany do pracy na napięciu przemiennym 220kV lub innej wyższej wartości stosowanej w sieci przesyłowej na terenie działalności operatorów systemu przesyłowego należących do ENTSO-E lub na napięciu stałym niezależnie od wartości.

5. Wytwórca sporządza oceny, analizy oraz raporty dotyczące spełnienia przez elementy stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wymagań, o których mowa w ust. 1, i przekazuje je operatorowi systemu przesyłowego.

6. Wytwórca każdorazowo ustala z operatorem systemu przesyłowego zakres dokumentów, o których mowa w ust. 5.

Art. 83. [Delegacja]
Minister właściwy do spraw klimatu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu, w szczególności:

1) minimalny operacyjny czas życia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,

2) minimalną dostępność i maksymalną utratę mocy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz szczegółowy sposób wyznaczania tej minimalnej dostępności,

3) wymagania dla elementów stacji elektroenergetycznych, w tym wymagania budowlane,

4) wymagania dla kablowej linii eksportowej służącej do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych,

5) wymagania dla urządzeń i układów obwodów wtórnych oraz urządzeń i układów współpracujących z nimi,

6) wymagania dla urządzeń i systemów telekomunikacyjnych,

7) wymagania w zakresie ochrony urządzeń obwodów wtórnych, urządzeń współpracujących z nimi oraz urządzeń telekomunikacyjnych przed czynnikami środowiskowymi,

8) minimalny zakres ocen, analiz i raportów, o których mowa w art. 82 ust. 5, oraz terminy ich sporządzania i przekazywania operatorowi systemu przesyłowego,

9) wymagania w zakresie zabiegów eksploatacyjnych i przeglądów

– biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy i stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu.

Art. 84. [Uiszczanie opłaty, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o obszarach morskich]
W odniesieniu do pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla morskich farm wiatrowych opłatę, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o obszarach morskich, uiszcza się w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto budowę przedsięwzięcia.

Rozdział 11

Kary pieniężne

Art. 85. [Kary pieniężne]

1. Kto nie przekazuje:

1) w terminie Prezesowi URE oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 6 lub 8, oraz informacji, o której mowa w art. 73 ust. 1, lub przekazuje nieprawdziwą lub niepełną informację lub oświadczenie,

2) w terminie operatorowi rozliczeń energii odnawialnej informacji, o której mowa w art. 10 ust. 7 lub w art. 73 ust. 2, lub przekazuje nieprawdziwą informację,

3) Prezesowi URE sprawozdania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub 3, lub informacje zawarte w tym sprawozdaniu są nieprawdziwe

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.

2. Kto utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 66, podlega karze pieniężnej w wysokości do 5000 zł.

3. W przypadku nałożenia na przedsiębiorstwo energetyczne kary pieniężnej, określonej w ust. 1 i 2, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

4. Kto nie przekazuje w terminie Prezesowi URE informacji, o której mowa w art. 58 ust. 13, lub przekazuje nieprawdziwą lub niepełną informację, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 000 zł.

Art. 86. [Organ wymierzający kary pieniężne, o których mowa w art. 85]
Kary pieniężne, o których mowa w art. 85, wymierza Prezes URE w drodze decyzji.
Art. 87. [Termin uiszczania kar pieniężnych, o których mowa w art. 85]
1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 85, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.

2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 85, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na wskazany w decyzji o wymierzeniu kary rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej ukaranego.

Art. 88. [Kara pieniężna dla organu, który nie wyda w terminie, o którym mowa w art. 76 ust. 2, decyzji, o których mowa w art. 76 ust. 1]
W przypadku gdy właściwy organ nie wyda w terminie, o którym mowa w art. 76 ust. 2, decyzji, o których mowa w art. 76 ust. 1, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi karę pieniężną w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Przepisu art. 35 ust. 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane nie stosuje się.
Art. 89. [Kara pieniężna dla organu wyższego stopnia, który nie rozpatrzył w terminie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 1]
1. W przypadku gdy organ wyższego stopnia nie rozpatrzy odwołania od decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 1, w terminach określonych w art. 76 ust. 5, organ ten podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze postanowienia, co do którego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, minister właściwy do spraw:

1) środowiska – w zakresie kary za nieterminowe rozpatrzenie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1;

2) gospodarki wodnej – w zakresie kary za nieterminowe rozpatrzenie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2;

3) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – w zakresie kary za nieterminowe rozpatrzenie odwołania od decyzji, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 i 4.

3. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 90. [Egzekucja kar pieniężnych]
Kary pieniężne, o których mowa w art. 85, art. 88 i art. 89, podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41).
Art. 91. [Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdania zawierającego informacje o liczbie i wysokościach wymierzonych kar pieniężnych w roku poprzednim]
Prezes URE, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie zawierające informacje o liczbie i wysokościach wymierzonych kar pieniężnych w roku poprzednim.

Rozdział 12

Przepisy zmieniające

Art. 92. [Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej]

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234), na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku wznoszenia lub wykorzystywania morskich farm wiatrowych i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Charakterystycznymi parametrami technicznymi przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 5, dotyczącego morskiej farmy wiatrowej są:

1) liczba i wymiary obiektów budowlanych lub tymczasowych obiektów budowlanych, w tym morskich turbin wiatrowych, stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu stacji serwisowych lub mieszkalnych;

2) przewidywana roczna ilość energii elektrycznej wytwarzanej w tej morskiej farmie wiatrowej;

3) maksymalna moc zainstalowana morskiej farmy wiatrowej;

4) minimalny rozstaw morskich turbin wiatrowych;

5) sposób układania, w tym zakres głębokości zakopania, kabli łączących poszczególne morskie turbiny wiatrowe ze stacjami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na morzu oraz ich parametry techniczne;

6) maksymalna całkowita wysokość morskiej turbiny wiatrowej wraz z rotorem;

7) minimalna i maksymalna średnica wirnika morskiej turbiny wiatrowej;

8) minimalna odległość pomiędzy średnim poziomem morza a łopatą morskiej turbiny wiatrowej w najniższym położeniu;

9) rodzaj podwodnych konstrukcji wsporczych oraz fundamentów morskich turbin wiatrowych i pozostałych nawodnych obiektów morskiej farmy wiatrowej;

10) maksymalna wysokość konstrukcji wsporczych morskich turbin wiatrowych wraz z sekcją łącznikową oraz pozostałych nawodnych obiektów morskiej farmy wiatrowej ponad średni poziom morza;

11) technologia wyprowadzenia mocy i parametrów technicznych wewnętrznych sieci elektroenergetycznych morskiej farmy wiatrowej;

12) maksymalna ilość olejów i smarów stosowanych w pojedynczej morskiej turbinie wiatrowej;

13) liczba i wielkość wykorzystywanych jednostek pływających w podziale na etapy: budowy, eksploatacji i likwidacji.”;

2) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie stwierdzenia zgodności z ustaleniami koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”;

3) w art. 27 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wydaje decyzję w tym zakresie po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”;

4) w art. 27a:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 po wyrazach „eksploatację przedsięwzięcia;” dodaje się wyrazy „w przypadku gdy proponowana lokalizacja dotyczy morskiej farmy wiatrowej, lokalizacja ta musi odpowiadać obszarowi określonemu w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;”,

– w pkt 3 po wyrazach „na ląd;” dodaje się wyrazy „w przypadku morskich farm wiatrowych minimalny zakres informacji o charakterystycznych parametrach technicznych określa art. 23 ust. 5a;”,

b) w ust. 2b dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:

„Jeżeli wniosek wraz z załącznikami zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wnioskodawca składa dodatkowy egzemplarz wniosku niezawierający tajemnicy przedsiębiorstwa. Charakterystyczne parametry techniczne przedsięwzięcia, o których mowa w art. 23 ust. 5 i 5a, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1–2b stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1, a także wniosku o wydanie uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz kolejnego wniosku, o którym mowa w art. 27c ust. 1.”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W postępowaniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1, dotyczącym morskich farm wiatrowych lub zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, a także w postępowaniu rozstrzygającym, o którym mowa w art. 27d ust. 1:

1) wnioski składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320);

2) doręczenie pism następuje wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”;

5) w art. 27b:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prawa wynikające z pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, lub uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, mogą być przenoszone na inne podmioty za zgodą podmiotu, któremu udzielono pozwolenia albo uzgodnienia, jeżeli podmiot, na rzecz którego ma zostać przeniesione pozwolenie lub uzgodnienie, przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tym pozwoleniu lub uzgodnieniu oraz jeżeli nie wystąpią zagrożenia, o których mowa w art. 23 ust. 3.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Organ, który wydał pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 albo art. 26 ust. 1, albo wydał uzgodnienie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, po zasięgnięciu opinii, o których mowa w art. 23 ust. 2, art. 26 ust. 2 i 3 lub art. 27 ust. 1, wydaje decyzję przenoszącą to pozwolenie albo uzgodnienie, kierując się zasadami niedyskryminacji i równego traktowania wszystkich podmiotów. Termin na wydanie opinii, o których mowa w zdaniu pierwszym, wynosi 21 dni.”,

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Prawa wynikające z pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, lub uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, nie przechodzą na podstawie przepisów:

1) tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320), w przypadku łączenia się, podziału lub przekształcenia spółek prawa handlowego;

2) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 i 1298);

3) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320);

4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320), w przypadku czynności prawnej mającej za przedmiot przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.”;

6) w art. 27g dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria, o których mowa w ust. 1, oceny wniosków, sposób ustalania najistotniejszego kryterium oceny wniosków, punktację za każde kryterium oceny wniosków, minimum kwalifikacyjne oraz minimalny zakres informacji i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2, kierując się koniecznością właściwego zagospodarowania wyłącznej strefy ekonomicznej oraz zasadami niedyskryminacji i równego traktowania wszystkich podmiotów, które złożyły kompletne wnioski, o których mowa w art. 27c ust. 1.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu może określić również dodatkowe kryteria oceny wniosków.”;

7) art. 27h otrzymuje brzmienie:

„Art. 27h. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej umożliwia wnioskodawcom wgląd w dokumentację dotyczącą postępowania rozstrzygającego, z wyłączeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”;

8) po art. 27r dodaje się art. 27s i art. 27t w brzmieniu:

„Art. 27s. 1. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 lub art. 26 ust. 1, lub uzgodnienie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia lub uzgodnienia, może zmienić to pozwolenie lub uzgodnienie w zakresie charakterystycznych parametrów technicznych przedsięwzięcia oraz szczegółowych warunków i wymagań, jeżeli po wydaniu pozwolenia lub uzgodnienia nastąpiła istotna zmiana charakterystycznych parametrów technicznych przedsięwzięcia, przepisów prawa lub zasad wiedzy technicznej lub gdy zasadność zmiany charakterystycznych parametrów technicznych przedsięwzięcia wynika z przeprowadzonych analiz technicznych lub ekonomicznych.

2. Organ wydaje decyzję o zmianie pozwolenia lub uzgodnienia po zasięgnięciu opinii, o których mowa w art. 23 ust. 2, art. 26 ust. 2 i 3 lub art. 27 ust. 1. Przepisy art. 23 ust. 2a–5 stosuje się odpowiednio. Termin na wydanie opinii, o których mowa w zdaniu pierwszym, wynosi 21 dni.

Art. 27t. Podmiot, któremu udzielono pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 lub art. 26 ust. 1, lub uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, przed rozpoczęciem użytkowania przedsięwzięcia lub jego części, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego etapowo, przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego właściwemu dla miejsca położenia przedsięwzięcia:

1) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

2) w przypadku braku obowiązku sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla przedsięwzięcia – geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dane dotyczące osnowy geodezyjnej, szkice określające położenie obiektów podlegających inwentaryzacji oraz wyniki pomiarów umożliwiające lokalizację każdego elementu przedsięwzięcia za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych.”.

Art. 93. [Prawo budowlane]
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) w art. 3 w pkt 3 po wyrazach „elektrowni wiatrowych” dodaje się przecinek i wyrazy „morskich turbin wiatrowych”.
Art. 94. [Prawo energetyczne]
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1–4, 7 i 8 i art. 46 oraz w założeniach lub planach, o których mowa w art. 19 i art. 20, oraz w przepisach odrębnych.”,

b) po ust. 8d10 dodaje się ust. 8d11 w brzmieniu:

„8d11. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej odmawia przyłączenia do sieci, jeżeli przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej może uniemożliwić przyłączenie mocy wytwórczych:

1) w wielkości określonej w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234) lub jeżeli zostały wydane decyzje na podstawie art. 18 ust. 1 tej ustawy – w wielkości równej sumie mocy określonych w tych decyzjach oraz

2) w wielkości określonej w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 6 i 8 tej ustawy.”,

c) ust. 8e otrzymuje brzmienie:

„8e. W przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z wyjątkiem przyłączanych jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW lub urządzeń odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż 5 MW. Dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie:

1) urządzeń, instalacji lub sieci innych niż morskie farmy wiatrowe w ekspertyzie przyjmuje się, że w odniesieniu do mocy przyłączeniowej niezbędnej do zapewnienia możliwości wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych odpowiadającej mocy, o której mowa w:

a) art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, lub jeżeli zostały wydane decyzje na podstawie art. 18 ust. 1 tej ustawy – równej sumie mocy określonych w tych decyzjach, oraz

b) art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

– zostały wydane warunki przyłączenia;

2) morskich farm wiatrowych, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w ekspertyzie przyjmuje się, że w odniesieniu do, zawartej w ogłoszeniu o aukcji, maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 tej ustawy, powiększonej o 500 MW

– zostały wydane warunki przyłączenia, także w przypadku gdy wniosek o wydanie warunków przyłączenia został złożony przed tym ogłoszeniem.”,

d) po ust. 8e dodaje się ust. 8ea w brzmieniu:

„8ea. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy, o której mowa w ust. 8e, w tym także na żądanie Prezesa URE.”,

e) w ust. 8l w pkt 2 po wyrazach „przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej” dodaje się wyrazy „oraz o wielkość niezbędną do zapewnienia wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych odpowiadającą mocy, o której mowa w art. 14 ust. 1 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych”;

2) w art. 9g w ust. 6 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wymagania dla systemów, o których mowa w art. 47 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.”;

3) w art. 9h po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Obszar wykonywania działalności gospodarczej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, o którym mowa w ust. 2, obejmuje również wyłączną strefę ekonomiczną, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.”;

4) w art. 34:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, wnosi opłatę koncesyjną będącą sumą:

1) kwoty wyliczonej zgodnie z ust. 2;

2) kwoty stanowiącej iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, wyrażonej w MW, wynikającej z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w tej morskiej farmie wiatrowej oraz odpowiedniego współczynnika, wyrażonego w złotych, określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6.

2b. Kwotę, o której mowa w ust. 2a pkt 2, pomniejsza się proporcjonalnie o liczbę dni w danym roku kalendarzowym poprzedzających dzień udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej oraz o liczbę dni w danym roku kalendarzowym następujących po dniu cofnięcia lub wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej.”,

b) w ust. 3 po wyrazie „koncesją” dodaje się przecinek i wyrazy „wyliczona zgodnie z ust. 2,”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Współczynnik, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, nie może być wyższy niż 23 000 zł.”,

d) w ust. 6:

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) współczynnik, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, dla morskich farm wiatrowych,”,

– część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorstw energetycznych osiąganych z działalności objętej koncesją oraz, w przypadku morskich farm wiatrowych – mocy zainstalowanej tych farm wiatrowych, a także kosztów regulacji oraz mając na względzie sprawność i rzetelność procesu obliczania i pobierania opłaty koncesyjnej.”,

e) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. W sprawach dotyczących opłaty koncesyjnej stosuje się odpowiednio ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

9. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji Prezesa URE określającej prawidłową wysokość opłaty koncesyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, opłatę tę wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE stała się prawomocna.”;

5) w art. 56:

a) w ust. 1 pkt 50 otrzymuje brzmienie:

„50) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek stosowania formularza w sprawie opłaty koncesyjnej, o którym mowa w art. 34 ust. 4, lub obowiązek, o którym mowa w art. 34 ust. 5.”,

b) w ust. 2h w pkt 10 wyrazy „od 500 zł do 5000 zł” zastępuje się wyrazami „1000 zł”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kara pieniężna jest płatna na konto Urzędu Regulacji Energetyki.”,

d) uchyla się ust. 4a.

Art. 95. [Ustawa o gospodarce nieruchomościami]
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11) w art. 6 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) budowa oraz utrzymywanie morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234) wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu tej ustawy;”.

Art. 96. [Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego]
W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 i 2320) w art. 2a w ust. 3:

1) w pkt 1 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z budową morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234) wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu tej ustawy, w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy – albo została z niej wywłaszczona na te same cele;”;

2) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu tej ustawy.”.

Art. 97. [Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu]
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866) w art. 6 w ust. 3 pkt 2–2b otrzymują brzmienie:

„2) ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu morskiego – w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234);

2a) właściwego dyrektora urzędu morskiego oraz ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;

2b) ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;”.

Art. 98. [Prawo geologiczne i górnicze]
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320) w art. 161 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania urządzeń i obiektów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234);”.

Art. 99. [Ustawa o bezpieczeństwie morskim]
W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:

1) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Bezpieczeństwo eksploatacji morskich farm wiatrowych

Art. 113a. 1. Morska farma wiatrowa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234), zwana dalej „morską farmą wiatrową”, oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 tej ustawy, zwany dalej „zespołem urządzeń”, spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska morskiego, ochrony granicy państwowej na morzu oraz obronności państwa określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113b ust. 10 i 11 oraz art. 113c ust. 7.

2. Morską farmę wiatrową i zespół urządzeń buduje się i eksploatuje z zapewnieniem:

1) zgodności z uzyskanym pozwoleniem na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń lub uzgodnieniem lub pozwoleniem na układanie kabli lub rurociągów w polskich obszarach morskich oraz decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) bezpieczeństwa żeglugi;

3) bezpieczeństwa personelu zaangażowanego w budowę, eksploatację i likwidację morskiej farmy wiatrowej;

4) funkcjonowania systemów łączności, bezpieczeństwa morskiego, ochrony granicy państwowej na morzu oraz obronności państwa;

5) ochrony środowiska morskiego.

Art. 113b. 1. W celu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 113a ust. 2 pkt 2, 3 i 5, wytwórca w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych zapewnia:

1) ekspertyzę nawigacyjną w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków w polskich obszarach morskich;

2) ekspertyzę techniczną w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń na polskie obszary morza Al i A2 Morskiego Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie i dla Zapewnienia Bezpieczeństwa (GMDSS) oraz na System Łączności Operacyjnej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa;

3) ekspertyzę techniczną w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń na Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego;

4) plan ratowniczy określający rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia personelu zaangażowanego w budowę, eksploatację i likwidację morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń, sposoby i procedury działania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń oraz siły i środki zapewniane przez wytwórcę do realizacji tego planu ratowniczego;

5) plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń.

2. Ekspertyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, określają w szczególności sposoby i środki kompensacji negatywnego wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków w polskich obszarach morskich oraz funkcjonowanie systemów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Ekspertyzy oraz plany, o których mowa w ust. 1, zatwierdza dyrektor urzędu morskiego właściwego dla lokalizacji morskiej farmy wiatrowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę morskiej farmy wiatrowej. W przypadku morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń zlokalizowanych na obszarze właściwości dwóch dyrektorów urzędów morskich ekspertyzy i plany zatwierdza dyrektor urzędu morskiego, na którego obszarze właściwości zlokalizowana jest większa część morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń.

4. Dyrektor urzędu morskiego zatwierdza ekspertyzy oraz plany, o których mowa w ust. 1, w drodze decyzji, w terminie 3 miesięcy od dnia ich przekazania, po zasięgnięciu opinii:

1) Dyrektora Służby SAR, w przypadku ekspertyz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz planów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5;

2) Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, w przypadku ekspertyzy, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

5. W przypadku gdy z pozwoleń, o których mowa w art. 23 lub art. 26 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, albo z uzgodnień, o których mowa w art. 27 tej ustawy, wynika obowiązek sporządzenia ekspertyz, których zakres pokrywa się z ekspertyzami lub planami, o których mowa w ust. 1, dyrektor urzędu morskiego, w decyzji, o której mowa w ust. 4, uznaje ten obowiązek za wykonany.

6. Opinie, o których mowa w ust. 4, są wydawane w terminie 60 dni od dnia przekazania ekspertyzy lub planu. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń.

7. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 4, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

8. Plany, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 5 lat.

9. Plany i ekspertyzy, o których mowa w ust. 1, są sporządzane przez osoby, które posiadają kwalifikacje oraz udokumentowane doświadczenie odpowiednio w zakresie nawigacji lub łączności, lub ochrony środowiska morskiego.

10. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ekspertyz, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, oraz szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia osób uprawnionych do ich sporządzania, jak również sposób ich dokumentowania, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi statków w polskich obszarach morskich.

11. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres planów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, oraz szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji oraz doświadczenia osób uprawnionych do ich sporządzania, jak również sposób ich dokumentowania, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa personelu zaangażowanego w budowę, eksploatację i likwidację morskiej farmy wiatrowej oraz zespołu urządzeń, jak również konieczność ochrony środowiska.

Art. 113c. 1. W celu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 113a ust. 2 pkt 4, wytwórca w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, sporządza ekspertyzę techniczną w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń na systemy obronności państwa, w tym na system zobrazowania radiolokacyjnego, obserwacji technicznej, morskiej łączności radiowej oraz system kontroli służb ruchu lotniczego Sił Zbrojnych RP.

2. W celu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 113a ust. 2 pkt 4, w odniesieniu do systemu ochrony granicy państwowej na morzu, wytwórca w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych sporządza ekspertyzę techniczną w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń na system zobrazowania radiolokacyjnego, obserwacji technicznej i morskiej łączności radiowej Straży Granicznej.

3. Ekspertyzy, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają zatwierdzenia odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń.

4. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdzają odpowiednio ekspertyzy, o których mowa w ust. 1 i 2, w drodze decyzji, w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tych ekspertyz.

5. W przypadku gdy z pozwoleń, o których mowa w art. 23 lub art. 26 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, albo z uzgodnień, o których mowa w art. 27 tej ustawy, wynika obowiązek sporządzenia ekspertyz, których zakres pokrywa się z ekspertyzami, o których mowa w ust. 1 i 2, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych w decyzji, o której mowa w ust. 4, uznają ten obowiązek za wykonany.

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

7. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ekspertyz, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia kompleksowości ekspertyz z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa.

Art. 113d. 1. Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, obronności państwa lub ochrony środowiska morskiego, właściwy dyrektor urzędu morskiego może wydać nakaz wstrzymania działania poszczególnych elementów morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń, na czas określony, nie dłużej jednak niż do chwili ustania przyczyn wydania nakazu.

2. Jeżeli z ekspertyz lub planów, o których mowa w art. 113b ust. 1, wynika konieczność instalacji urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lub realizacji zadań Służby SAR, poszczególne elementy morskiej farmy wiatrowej lub zespół urządzeń udostępnia się bez wynagrodzenia organom administracji morskiej oraz Służby SAR, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji ich zadań lub w celu instalacji urządzeń służących wykonywaniu zadań tych organów lub tej służby.

3. Jeżeli z ekspertyz, o których mowa w art. 113c ust. 1 i 2, wynika konieczność instalacji urządzeń niezbędnych z punktu widzenia obronności lub bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony granicy państwowej na morzu, poszczególne elementy morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń udostępnia się bez wynagrodzenia jednostkom organizacyjnym podlegającym Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań tych jednostek lub w celu instalacji urządzeń służących wykonywaniu tych zadań, pod warunkiem że urządzenia te nie będą zakłócać prawidłowego działania morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń.

4. Za stan techniczny urządzeń, o których mowa w ust. 2 i 3, w tym za ich zużycie, pogorszenie lub utratę, odpowiada ich właściciel.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 40 ust. 3 pkt 2 i ust. 4–7 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych stosuje się odpowiednio.

Art. 113e. 1. Nie później niż na 90 dni przed planowaną datą pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części przeprowadza się pomiary, testy i badania niezbędne do weryfikacji poprawności założeń i wniosków zawartych w ekspertyzach, o których mowa w art. 113b ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Dokumentację z pomiarów, testów i badań, o których mowa w ust. 1, oraz informację na temat ich wyników i stwierdzonych na ich podstawie niezgodności założeń i wniosków zawartych w ekspertyzach, o których mowa w art. 113b ust. 1 pkt 2 i 3, inwestor przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego właściwemu dla lokalizacji morskiej farmy wiatrowej nie później niż na 60 dni przed planowaną datą pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części.

3. Ekspertyzy, o których mowa w art. 113b ust. 1 pkt 2 i 3, podlegają aktualizacji na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, oraz w przypadku, gdy na skutek działania morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń nastąpiło pogorszenie funkcjonowania systemów, o których mowa w tych ekspertyzach.

4. W przypadku określonym w art. 81 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ekspertyzy i plany, o których mowa w art. 113b ust. 1, podlegają aktualizacji, a następnie zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 113b ust. 4–7.

5. Zatwierdzone plany, o których mowa w art. 113b ust. 1 pkt 4 i 5, dyrektor urzędu morskiego przekazuje niezwłocznie podmiotom realizującym zadania określone odpowiednio w Planie SAR, o którym mowa w art. 117 ust. 2, oraz podmiotowi przygotowującemu krajowy plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Plan, o którym mowa w art. 113b ust. 1 pkt 5, załącza się do krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

Art. 113f. Za czynności związane z zatwierdzeniem dokumentów, o których mowa w art. 113b ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku do ustawy. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.”;

2) w załączniku do ustawy w części I dodaje się pkt 18.32 w brzmieniu:

„18.32. Opłata za zatwierdzenie:

18.32.1. Ekspertyzy nawigacyjnej w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków w polskich obszarach morskich – 4000 PLN

18.32.2. Ekspertyzy technicznej w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń na polskie obszary morza Al i A2 Morskiego Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie i dla Zapewnienia Bezpieczeństwa (GMDSS) oraz na System Łączności Operacyjnej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – 4000 PLN

18.32.3. Ekspertyzy technicznej w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń na Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego – 4000 PLN

18.32.4. Planu ratowniczego dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń – 4000 PLN

18.32.5. Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń – 4000 PLN.”.

Art. 100. [Ustawa o odnawialnych źródłach energii]
W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 73 w ust. 3a w pkt 2 skreśla się wyrazy „i 23”;

2) w art. 74 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się przecinek i uchyla się pkt 3;

3) w art. 75 w ust. 5:

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „– z wyłączeniem instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu”,

b) uchyla się pkt 5;

4) w art. 77 w ust. 5 uchyla się pkt 23;

5) w art. 79 w ust. 3 w pkt 8 w lit. a uchyla się tiret trzecie;

6) w art. 92 w ust. 6 uchyla się pkt 2;

7) w art. 94:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, w terminie do dnia 30 września każdego roku, przekazuje Prezesowi URE informacje o planowanych w roku następnym wypłatach na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w:

1) art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, biorąc pod uwagę informacje zawarte w sprawozdaniach miesięcznych przekazywanych przez sprzedawców zobowiązanych oraz wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW oraz wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 70b ust. 9 pkt 2, otrzymanych w danym roku;

2) art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234).”,

b) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Prezes URE planuje wypłaty na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w roku następnym, biorąc pod uwagę:”,

– w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) łączną ilość energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych i wprowadzonej do sieci przez wytwórców, którzy otrzymali decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, lub których oferty wygrały aukcje, o których mowa w art. 26 ust. 1 tej ustawy.”;

8) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę, zwaną dalej „opłatą OZE”, związaną z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłatę OZE przeznacza się wyłącznie na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, kosztów działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, prowadzonej na podstawie niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, oraz wydatków na pokrycie kosztów utrzymania, rozbudowy i modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej, o których mowa w art. 78 ust. 7a.”;

9) w art. 98 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wypełnienia zobowiązań wynikających z ilości wytwarzanej energii elektrycznej w instalacjach objętych ofertami, które wygrały aukcje, o których mowa w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;

2) zabezpieczenia środków na przeprowadzenie kolejnych, zaplanowanych aukcji, o których mowa w niniejszej ustawie oraz ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;”;

10) w art. 99 objaśnienie symbolu ΣKOZEfi otrzymuje brzmienie:

„ΣKOZEfi – sumę środków przeznaczonych na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych,”;

11) w art. 102:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy kwota środków na rachunku opłaty OZE oraz na lokatach, o których mowa w art. 105, jest niewystarczająca na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106:”,

b) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wydatki związane z zaciągniętym zadłużeniem, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty bieżącej działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, związane z prowadzeniem rachunku opłaty OZE i rozliczaniem ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, oznaczone symbolem „LOZEi”, oblicza się według wzoru:”,

– objaśnienie symbolu FOZEi otrzymuje brzmienie:

„FOZEi – planowane w danym roku koszty bieżącej działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, związane z prowadzeniem rachunku opłaty OZE i pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.”;

12) w art. 103 w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– przeznacza się na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.”;

13) w art. 105 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin wymagalności lokat środków zgromadzonych na rachunku opłaty OZE operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, dostosowuje do terminu wypłat kwot na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.”;

14) art. 105a otrzymuje brzmienie:

„Art. 105a. Środki zgromadzone na rachunku opłaty OZE mogą zostać przeznaczone na pokrycie niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 102 ust. 1 pkt 1, jeżeli nie spowoduje to niewykonania zobowiązań wynikających z niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Wykorzystane środki z rachunku opłaty OZE podlegają zwrotowi w pełnej wysokości na ten rachunek.”;

15) w art. 107 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;

2) rozliczanie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;”.

Art. 101. [Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych]
W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191, 284 i 1086) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Przepisy ustawy stosuje się również do inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234), z tym że:

1) inwestorem w odniesieniu do tych inwestycji jest wytwórca;

2) obowiązek zapłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 19 ust. 3–5 i art. 20 ust. 3, obciąża wytwórcę.”;

2) w art. 4:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) współrzędne geocentryczne geodezyjne linii rozgraniczających teren przeznaczony pod budowę inwestycji lokalizowanej w polskich obszarach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234);”,

b) w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu morskiego – w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, a w przypadku budowy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b:

„2a) właściwego dyrektora urzędu morskiego oraz ministrów właściwych do spraw energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, a w przypadku kabli lub rurociągów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – również ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2b) ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;”;

3) w art. 7 w ust. 3 po wyrazie „inwestora” dodaje się wyrazy „oraz dla inwestycji służących celom bezpieczeństwa i obronności państwa”.

Art. 102. [Ustawa o rynku mocy]
W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 i 1565) w art. 16 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w odniesieniu do której wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii będzie w danym roku dostaw przysługiwało prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234);”.

Art. 103. [Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym]
W ustawie z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309) w art. 4 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu morskiego – w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

3) właściwego dyrektora urzędu morskiego oraz ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;”.

Rozdział 13

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

Art. 104. [Zakaz ogłaszania aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1, do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie z rynkiem wewnętrznym]

Do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie z rynkiem wewnętrznym Prezes URE nie ogłasza aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1.
Art. 105. [Stosowanie przepisów ustawy o obszarach morskich]
1. W sprawach o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, uzgodnień lub pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów oraz postępowań rozstrzygających, o których mowa w art. 27b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 92, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 23 ust. 1a, 2 i 5a, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 1, art. 27a ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2b, 3 i 4, art. 27b ust. 4 i 7, art. 27g, art. 27h, art. 27s i art. 27t ustawy zmienianej w art. 92, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, strony oraz wnioskodawca przekazują organowi adres elektroniczny wraz ze zgodą na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 106. [Umarzanie postępowań]
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich lub postępowania rozstrzygające, o których mowa w art. 27d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 92, dotyczące morskiej farmy wiatrowej, której lokalizacja nie odpowiada obszarom określonym w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy, umarza się.
Art. 107. [Stosowanie przepisów ustawy do wniosków o określenie warunków przyłączenia morskich farm wiatrowych, które nie zostały rozpatrzone przed jej wejściem w życie]
1. Do wniosków o określenie warunków przyłączenia morskich farm wiatrowych, które nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, przy czym w przypadku:

1) niedostarczenia do tego przedsiębiorstwa oświadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 2, lub

2) niewniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 1, do tego przedsiębiorstwa

– w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej wydaje, zamiast warunków przyłączenia, wstępne warunki przyłączenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia albo wstępne warunki przyłączenia w terminie 250 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia lub wniesienia zaliczki w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło później.

3. W przypadku wytwórcy ubiegającego się o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, który posiada wydane przez to przedsiębiorstwo warunki przyłączenia i na dzień wejścia w życie ustawy nie zawarł umowy o przyłączenie, wydane warunki przyłączenia stają się wstępnymi warunkami przyłączenia z terminem ważności dotychczasowych warunków przyłączenia w przypadku:

1) niedostarczenia do tego przedsiębiorstwa oświadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 2, lub

2) niewniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 1, do tego

– przedsiębiorstwa w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Informację o oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej przedkłada niezwłocznie Prezesowi URE.

5. W odniesieniu do:

1) wniosków o określenie warunków przyłączenia, które nie zostały rozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz

2) wydanych warunków przyłączenia

– dla morskich farm wiatrowych zlokalizowanych w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się.

Art. 108. [Stosowanie po raz pierwszy przepisu art. 7 ust. 8l pkt 2 Prawa energetycznego]
Przepis art. 7 ust. 8l pkt 2 ustawy zmienianej w art. 94, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do aktualizacji informacji składanych za kwartał następujący po kwartale, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.
Art. 109. [Termin dostosowania instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 1 Prawa energetycznego, do wymagań wynikających z art. 9g ust. 6 pkt 7 Prawa energetycznego]
Operator systemu przesyłowego dostosuje instrukcję, o której mowa w art. 9g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 94, do wymagań wynikających z art. 9g ust. 6 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 94, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 110. [Przepisy wykonawcze]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 94, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 94, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy i mogą być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 111. [Stosowanie przepisów art. 76–80]
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy art. 76–80 stosuje się.
Art. 112. [Skutki finansowe ustawy]
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2021 r. – 1 200 000 zł;

2) 2022 r. – 1 314 750 zł;

3) 2023 r. – 1 347 619 zł;

4) 2024 r. – 3 381 309 zł;

5) 2025 r. – 2 915 842 zł;

6) 2026 r. – 2 951 238 zł;

7) 2027 r. – 2 987 519 zł;

8) 2028 r. – 3 024 707 zł;

9) 2029 r. – 3 062 825 zł;

10) 2030 r. – 3 101 895 zł.

2. Prezes URE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 113. [Skutki finansowe ustawy]
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw klimatu wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2021 r. – 200 000 zł;

2) 2022 r. – 276 029,58 zł;

3) 2023 r. – 266 029,58 zł;

4) 2024 r. – 266 029,58 zł;

5) 2025 r. – 266 029,58 zł;

6) 2026 r. – 266 029,58 zł;

7) 2027 r. – 266 029,58 zł;

8) 2028 r. – 266 029,58 zł;

9) 2029 r. – 266 029,58 zł;

10) 2030 r. – 266 029,58 zł.

2. Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 114. [Skutki finansowe ustawy]
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2021 r. – 200 000 zł;

2) 2022 r. – 276 029,58 zł;

3) 2023 r. – 266 029,58 zł;

4) 2024 r. – 266 029,58 zł;

5) 2025 r. – 266 029,58 zł;

6) 2026 r. – 266 029,58 zł;

7) 2027 r. – 266 029,58 zł;

8) 2028 r. – 266 029,58 zł;

9) 2029 r. – 266 029,58 zł;

10) 2030 r. – 266 029,58 zł.

2. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 115. [Skutki finansowe ustawy]
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2021 r. – 350 000 zł;

2) 2022 r. – 588 000,00 zł;

3) 2023 r. – 588 000,00 zł;

4) 2024 r. – 588 000,00 zł;

5) 2025 r. – 588 000,00 zł;

6) 2026 r. – 588 000,00 zł;

7) 2027 r. – 588 000,00 zł;

8) 2028 r. – 588 000,00 zł;

9) 2029 r. – 588 000,00 zł;

10) 2030 r. – 588 000,00 zł.

2. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 116. [Skutki finansowe ustawy]
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2021 r. – 0,00 zł;

2) 2022 r. – 13 000,00 zł;

3) 2023 r. – 0,00 zł;

4) 2024 r. – 0,00 zł;

5) 2025 r. – 0,00 zł;

6) 2026 r. – 0,00 zł;

7) 2027 r. – 0,00 zł;

8) 2028 r. – 0,00 zł;

9) 2029 r. – 0,00 zł;

10) 2030 r. – 0,00 zł.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 117. [Skutki finansowe ustawy]
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2021 r. – 600 000 zł;

2) 2022 r. – 1 037 377,44 zł;

3) 2023 r. – 1 037 377,44 zł;

4) 2024 r. – 1 037 377,44 zł;

5) 2025 r. – 1 037 377,44 zł;

6) 2026 r. – 1 037 377,44 zł;

7) 2027 r. – 1 037 377,44 zł;

8) 2028 r. – 1 037 377,44 zł;

9) 2029 r. – 1 037 377,44 zł;

10) 2030 r. – 1 037 377,44 zł.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 118. [Skutki finansowe ustawy]
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2021 r. – 350 000 zł;

2) 2022 r. – 528 890,00 zł;

3) 2023 r. – 528 890,00 zł;

4) 2024 r. – 528 890,00 zł;

5) 2025 r. – 528 890,00 zł;

6) 2026 r. – 528 890,00 zł;

7) 2027 r. – 528 890,00 zł;

8) 2028 r. – 528 890,00 zł;

9) 2029 r. – 528 890,00 zł;

10) 2030 r. – 528 890,00 zł.

2. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 119. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 29 ust. 7 i 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy oraz ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 21 i Dz. Urz. UE L 2 z 05.01.2018, str. 15.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 568, 695, 1086, 1503 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2009, str. 59, Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2011, str. 30, Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 31.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35.

5) Zmiana wymienionego komunikatu została ogłoszona w Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 568, 695, 1086, 1503 i 2320.

Załącznik 1. [OBSZARY, W GRANICACH KTÓRYCH MOGĄ ZOSTAĆ ZLOKALIZOWANE MORSKIE FARMY WIATROWE, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH WYTWÓRCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MORSKIEJ FARMIE WIATROWEJ MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZDZIALE 3 LUB W ROZDZIALE 4 USTAWY]

Załączniki do ustawy
z dnia 17 grudnia 2020 r. (poz. 234)

Załącznik nr 1

OBSZARY, W GRANICACH KTÓRYCH MOGĄ ZOSTAĆ ZLOKALIZOWANE MORSKIE FARMY WIATROWE, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH WYTWÓRCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MORSKIEJ FARMIE WIATROWEJ MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZDZIALE 3 LUB W ROZDZIALE 4 USTAWY

Obszar 1

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

Nr punktu

λ – długość geodezyjna

φ – szerokość geodezyjna

1

16°58'30,687” E

55°00'50,524” N

2

16°51'35,533” E

55°02'06,260” N

3

16°50'52,962” E

55°02'07,171” N

4

16°46'23,733” E

55°06'08,711” N

5

16°46'19,179” E

55°06'11,836” N

6

16°44'36,995” E

55°07'06,218” N

7

16°47'08,284” E

55°07'25,002” N

8

16°50'28,666” E

55°07'54,264” N

9

16°53'34,432” E

55°08'05,318” N

10

16°55'19,642” E

55°08'17,668” N

11

16°56'59,967” E

55°08'12,077” N

 

Obszar 2

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

Nr punktu

λ – długość geodezyjna

φ – szerokość geodezyjna

1

17°16'57,430” E

54°56'42,424” N

2

17°14'00,653” E

55°02'35,801” N

3

17°14'45,028” E

55°02'52,125” N

4

17°31'37,853” E

54°59'55,268” N

5

17°24'47,597” E

54°57'24,641” N

6

17°22'42,654” E

54°57'09,443” N

7

17°21'25,617” E

54°57'05,517” N

 

Obszar 3

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

Nr punktu

λ – długość geodezyjna

φ – szerokość geodezyjna

1

18° 01' 53.28243" E

55° 06' 20.78482" N

2

18° 03' 20.54312" E

55° 06' 24.52209" N

3

18° 04' 06.49727" E

55° 05' 58.79118" N

4

18° 05' 00.24074" E

55° 05' 31.88721" N

5

18° 05' 37.71270" E

55° 05' 04.10440" N

6

18° 06' 23.61878" E

55° 04' 38.36006" N

7

18° 07' 03.29189" E

55° 04' 21.46395" N

8

18° 08' 30.93288" E

55° 03' 54.30525" N

9

18° 09' 19.60427" E

55° 03' 41.37938" N

10

18° 09' 19.54662" E

55° 02' 27.08108" N

11

18° 01' 53.40538" E

55° 02' 10.61884" N

 

Obszar 4

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

Nr punktu

λ – długość geodezyjna

φ – szerokość geodezyjna

1

17° 46' 35.24897" E

55° 05' 19.23601" N

2

17° 49' 19.54800" E

55° 05' 35.40626" N

3

17° 51' 12.92083" E

55° 05' 45.97360" N

4

17° 54' 07.58456" E

55° 06' 01.65557" N

5

17° 56' 01.35240" E

55° 06' 11.34555" N

6

17° 58' 58.04276" E

55° 06' 15.59407" N

7

18° 01' 03.57448" E

55° 06' 18.65590" N

8

18° 01' 52.92250" E

55° 06' 20.76941" N

9

18° 01' 53.04538" E

55° 02' 10.61866" N

10

18° 00' 00.36000" E

55° 02' 06.00000" N

11

18° 00' 00.36000" E

55° 03' 38.54832" N

12

18° 00' 00.35927" E

55° 04' 18.34267" N

13

17° 56' 28.92962" E

55° 04' 28.35191" N

14

17° 51' 30.27262" E

55° 04' 42.48952" N

15

17° 46' 40.57701" E

55° 04' 56.20291" N

 

Obszar 5

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

Nr punktu

λ – długość geodezyjna

φ – szerokość geodezyjna

1

16°57'13,64418"E

55°07'07,47826"N

2

17°01'51,99330"E

55°07'07,21153"N

3

17°05'29,71435"E

55°06'50,90710"N

4

17°09'39,66584"E

55°06'33,83500"N

5

17°13'43,32554"E

55°06'17,19263"N

6

17°16'37,66357"E

55°06'49,12780"N

7

17°16'51,41705"E

55°04'20,60684"N

8

17°16'56,28536"E

55°03'30,32446"N

9

17°15'47,75890"E

55°03'12,98934"N

10

17°14'44,91582"E

55°02'52,46768"N

11

17°14'00,54913"E

55°02'36,14575"N

12

17°12'32,69617"E

55°02'14,64641"N

13

17°11'02,72735"E

55°02'19,22284"N

14

17°07'21,42113"E

55°03'30,24677"N

15

17°06'48,21278"E

55°04'01,93771"N

16

17°05'45,32608"E

55°01'27,21677"N

17

17°04'55,27376"E

54°59'23,83386"N

18

16°58'34,60303"E

55°00'33,20165"N

 

Obszar 6

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

Nr punktu

λ – długość geodezyjna

φ – szerokość geodezyjna

1

17°14'46,51210"E

55°02'52,23156"N

2

17°15'47,94732"E

55°03'12,29432"N

3

17°16'56,71524"E

55°03'29,69053"N

4

17°19'13,98284"E

55°03'27,31014"N

5

17°23'02,59728"E

55°03'34,15115"N

6

17°22'48,88142"E

55°06'06,61090"N

7

17°27'18,80212"E

55°06'14,55739"N

8

17°33'43,89196"E

55°06'25,73802"N

9

17°32'54,37709"E

55°03'51,85915"N

10

17°32'30,88604"E

55°02'37,42861"N

11

17°32'09,12239"E

55°02'13,46662"N

12

17°32'39,44177"E

54°59'44,78158"N

 

Obszar 7

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

Nr punktu

λ – długość geodezyjna

φ – szerokość geodezyjna

1

17°43'05,64308'' E

55°00'17,95302'' N

2

17°41'26,24788'' E

55°00'03,73399'' N

3

17°40'16,78915'' E

54°59'53,69608'' N

4

17°38'39,07356'' E

54°59'36,94600'' N

5

17°38'00,36776'' E

54°59'29,96063'' N

6

17°37'18,38651'' E

54°59'21,91016'' N

7

17°36'23,13529'' E

54°59'10,25938'' N

8

17°35'24,07405'' E

54°58'55,99045'' N

9

17°34'29,27723'' E

54°58'46,23085'' N

10

17°33'51,03349'' E

54°58'39,48611'' N

11

17°33'41,65236'' E

54°59'21,50243'' N

12

17°33'06,28830'' E

55°02'05,61664'' N

13

17°35'18,15475'' E

55°04'29,27798'' N

14

17°37'17,88388'' E

55°06'39,03617'' N

15

17°46'16,29790'' E

55°06'39,08668'' N

16

17°46'34,60685'' E

55°05'18,81344'' N

17

17°46'39,82336'' E

55°04'56,23860'' N

18

17°45'02,38090'' E

55°05'00,85124'' N

19

17°43'05,63912'' E

55°05'06,37854'' N

20

17°43'05,63999'' E

55°03'24,39446'' N

21

17°43'05,99999'' E

55°01'42,75044'' N

22

17°43'05,63999'' E

55°00'36,00018'' N

 

Obszar 8

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

Nr punktu

λ – długość geodezyjna

φ – szerokość geodezyjna

1

16°33′14.24709''E

55°03′26.09758''N

2

16°35′07.13682''E

55°03′39.24289''N

3

16°36′36.79060''E

55°03′36.78996''N

4

16°39′30.43502''E

55°04′14.03098''N

5

16°40′01.71074''E

55°04′31.65499''N

6

16°40′43.21914''E

55°05′33.30045''N

7

16°43′44.02670''E

55°06′50.29039''N

8

16°42′17.00000''E

55°07′52.00000''N

9

16°36′20.00000''E

55°06′30.00000''N

 

Załącznik 2. [OBSZARY, W GRANICACH KTÓRYCH MOGĄ ZOSTAĆ ZLOKALIZOWANE MORSKIE FARMY WIATROWE, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH WYTWÓRCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MORSKIEJ FARMIE WIATROWEJ MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZDZIALE 4 USTAWY]

Załącznik nr 2

OBSZARY, W GRANICACH KTÓRYCH MOGĄ ZOSTAĆ ZLOKALIZOWANE MORSKIE FARMY WIATROWE, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH WYTWÓRCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MORSKIEJ FARMIE WIATROWEJ MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZDZIALE 4 USTAWY

Obszar 14.E.1

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

54° 25' 04.473" N

15° 17' 22.724" E

2

54° 22' 35.969" N

15° 10' 01.757" E

3

54° 22' 35.887" N

15° 10' 01.514" E

4

54° 22' 18.852" N

15° 09' 10.930" E

5

54° 22' 18.766" N

15° 09' 10.674" E

6

54° 21' 46.994" N

15° 07' 36.331" E

7

54° 24' 09.333" N

15° 02' 43.279" E

8

54° 27' 23.856" N

15° 07' 48.495" E

 

Obszar 14.E.2

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

54° 27' 23.856" N

15° 07' 48.495" E

2

54° 24' 09.333" N

15° 02' 43.279" E

3

54° 27' 03.258" N

14° 56' 45.298" E

4

54° 27' 30.406" N

14° 57' 13.183" E

5

54° 27' 31.951" N

14° 57' 14.757" E

6

54° 27' 36.865" N

14° 57' 19.818" E

7

54° 27' 48.777" N

14° 57' 32.054" E

8

54° 28' 30.670" N

14° 58' 15.084" E

9

54° 28' 30.784" N

14° 58' 15.201" E

10

54° 31' 06.748" N

15° 00' 55.400" E

11

54° 29' 31.456" N

15° 07' 28.094" E

12

54° 28' 20.093" N

15° 07' 40.765" E

 

Obszar 14.E.3

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

54° 35' 07.235" N

15° 20' 05.145" E

2

54° 28' 02.163" N

15° 08' 51.882" E

3

54° 28' 20.093" N

15° 07' 40.765" E

4

54° 29' 31.456" N

15° 07' 28.094" E

5

54° 31' 06.748" N

15° 00' 55.400" E

6

54° 33' 04.221" N

15° 02' 56.063" E

7

54° 34' 00.037" N

15° 03' 53.395" E

8

54° 34' 00.037" N

15° 04' 26.000" E

9

54° 34' 00.031" N

15° 05' 18.000" E

10

54° 34' 00.019" N

15° 06' 10.000" E

11

54° 34' 00.000" N

15° 07' 02.000" E

12

54° 34' 03.520" N

15° 07' 51.367" E

13

54° 34' 07.034" N

15° 08' 40.736" E

14

54° 34' 10.542" N

15° 09' 30.107" E

15

54° 34' 14.045" N

15° 10' 19.481" E

16

54° 34' 17.542" N

15° 11' 08.857" E

17

54° 34' 21.034" N

15° 11' 58.236" E

18

54° 34' 24.520" N

15° 12' 47.617" E

19

54° 34' 28.000" N

15° 13' 37.000" E

20

54° 34' 36.682" N

15° 14' 29.485" E

21

54° 34' 45.359" N

15° 15' 21.975" E

22

54° 34' 54.028" N

15° 16' 14.472" E

23

54° 35' 02.692" N

15° 17' 06.975" E

24

54° 35' 11.349" N

15° 17' 59.485" E

25

54° 35' 20.000" N

15° 18' 52.000" E

26

54° 35' 30.033" N

15° 19' 42.712" E

27

54° 35' 32.234" N

15° 19' 53.847" E

 

Obszar 14.E.4

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

54° 35' 07.235" N

15° 20' 05.145" E

2

54° 31' 10.361" N

15° 21' 52.200" E

3

54° 29' 54.000" N

15° 21' 52.200" E

4

54° 29' 54.000" N

15° 22' 26.711" E

5

54° 27' 11.571" N

15° 23' 40.127" E

6

54° 27' 01.215" N

15° 23' 09.376" E

7

54° 27' 01.169" N

15° 23' 09.239" E

8

54° 26' 05.560" N

15° 20' 24.114" E

9

54° 26' 05.527" N

15° 20' 24.018" E

10

54° 25' 46.972" N

15° 19' 28.921" E

11

54° 25' 25.933" N

15° 18' 26.447" E

12

54° 25' 25.849" N

15° 18' 26.198" E

13

54° 25' 24.830" N

15° 18' 23.171" E

14

54° 27' 41.834" N

15° 08' 58.762" E

15

54° 28' 02.163" N

15° 08' 51.882" E

 

Obszar 43.E.1

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

54° 54' 28.540" N

16° 16' 07.706" E

2

54° 52' 23.359" N

16° 06' 22.097" E

3

54° 52' 34.471" N

16° 06' 22.733" E

4

54° 55' 54.945" N

16° 06' 22.647" E

5

54° 59' 42.208" N

16° 13' 51.332" E

6

55° 01' 32.776" N

16° 18' 34.201" E

7

54° 59' 42.148" N

16° 18' 31.152" E

8

54° 57' 23.515" N

16° 18' 18.588" E

9

54° 55' 56.506" N

16° 17' 13.505" E

 

Obszar 44.E.1

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

55° 00' 56.586" N

16° 22' 46.572" E

2

54° 58' 15.490" N

16° 23' 34.444" E

3

55° 00' 06.409" N

16° 26' 30.291" E

4

55° 00' 07.354" N

16° 26' 31.872" E

5

55° 00' 08.277" N

16° 26' 33.467" E

6

55° 00' 09.178" N

16° 26' 35.074" E

7

55° 00' 10.057" N

16° 26' 36.693" E

8

55° 00' 10.914" N

16° 26' 38.324" E

9

55° 00' 11.748" N

16° 26' 39.967" E

10

55° 00' 12.560" N

16° 26' 41.621" E

11

55° 00' 13.348" N

16° 26' 43.286" E

12

55° 00' 14.114" N

16° 26' 44.962" E

13

55° 00' 14.857" N

16° 26' 46.648" E

14

55° 00' 15.577" N

16° 26' 48.344" E

15

55° 00' 16.273" N

16° 26' 50.050" E

16

55° 00' 16.945" N

16° 26' 51.765" E

17

55° 00' 17.595" N

16° 26' 53.490" E

18

55° 00' 18.220" N

16° 26' 55.223" E

19

55° 00' 18.821" N

16° 26' 56.964" E

20

55° 00' 19.399" N

16° 26' 58.714" E

21

55° 00' 19.952" N

16° 27' 00.471" E

22

55° 00' 20.482" N

16° 27' 02.236" E

23

55° 00' 20.987" N

16° 27' 04.008" E

24

55° 00' 21.467" N

16° 27' 05.787" E

25

55° 00' 21.923" N

16° 27' 07.572" E

26

55° 00' 22.355" N

16° 27' 09.363" E

27

55° 00' 22.762" N

16° 27' 11.160" E

28

55° 00' 52.336" N

16° 29' 18.245" E

29

55° 02' 16.692" N

16° 35' 21.888" E

30

55° 02' 52.083" N

16° 37' 54.964" E

31

55° 04' 14.031" N

16° 39' 30.435" E

32

55° 03' 36.790" N

16° 36' 36.791" E

33

55° 03' 39.243" N

16° 35' 07.137" E

34

55° 03' 26.098" N

16° 33' 14.247" E

35

55° 06' 29.997" N

16° 36' 19.997" E

36

55° 06' 30.008" N

16° 36' 19.987" E

37

55° 06' 21.340" N

16° 32' 43.426" E

38

55° 05' 56.191" N

16° 29' 51.726" E

39

55° 03' 42.664" N

16° 24' 07.644" E

40

55° 02' 54.527" N

16° 22' 03.925" E

 

Obszar 45.E.1

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

55° 02' 19.223" N

17° 11' 02.727" E

2

55° 03' 30.247" N

17° 07' 21.421" E

3

55° 04' 01.938" N

17° 06' 48.213" E

4

55° 01' 27.217" N

17° 05' 45.326" E

5

55° 00' 14.448" N

17° 05' 15.806" E

 

Obszar 46.E.1

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

55° 00' 17.984" N

17° 43' 05.643" E

2

55° 00' 36.000" N

17° 43' 05.640" E

3

55° 01' 42.750" N

17° 43' 06.000" E

4

55° 03' 24.394" N

17° 43' 05.640" E

5

55° 05' 06.379" N

17° 43' 05.639" E

6

55° 05' 00.851" N

17° 45' 02.381" E

7

55° 04' 56.239" N

17° 46' 39.823" E

8

55° 04' 56.203" N

17° 46' 40.577" E

9

55° 04' 42.490" N

17° 51' 30.273" E

10

55° 04' 28.352" N

17° 56' 28.930" E

11

55° 04' 18.343" N

18° 00' 00.359" E

12

55° 03' 38.548" N

18° 00' 00.360" E

13

55° 02' 06.000" N

18° 00' 00.360" E

14

55° 01' 54.527" N

17° 57' 00.960" E

15

55° 01' 54.034" N

17° 56' 59.692" E

16

55° 01' 53.920" N

17° 56' 55.710" E

17

55° 01' 53.695" N

17° 56' 49.220" E

18

55° 01' 53.470" N

17° 56' 42.730" E

19

55° 01' 53.283" N

17° 56' 38.156" E

20

55° 01' 53.205" N

17° 56' 36.245" E

21

55° 01' 52.940" N

17° 56' 29.760" E

22

55° 01' 52.640" N

17° 56' 23.280" E

23

55° 01' 52.340" N

17° 56' 16.800" E

24

55° 01' 51.995" N

17° 56' 10.325" E

25

55° 01' 51.650" N

17° 56' 03.850" E

26

55° 01' 51.270" N

17° 55' 57.385" E

27

55° 01' 50.890" N

17° 55' 50.920" E

28

55° 01' 50.475" N

17° 55' 44.460" E

29

55° 01' 50.060" N

17° 55' 38.000" E

30

55° 01' 49.600" N

17° 55' 31.545" E

31

55° 01' 49.140" N

17° 55' 25.090" E

32

55° 01' 49.020" N

17° 55' 23.531" E

33

55° 01' 48.645" N

17° 55' 18.650" E

34

55° 01' 48.150" N

17° 55' 12.210" E

35

55° 01' 47.615" N

17° 55' 05.775" E

36

55° 01' 47.482" N

17° 55' 04.173" E

37

55° 01' 47.080" N

17° 54' 59.340" E

38

55° 01' 46.971" N

17° 54' 58.112" E

39

55° 01' 46.510" N

17° 54' 52.915" E

40

55° 01' 45.940" N

17° 54' 46.490" E

41

55° 01' 44.953" N

17° 54' 35.801" E

42

55° 01' 43.965" N

17° 54' 25.113" E

43

55° 01' 42.978" N

17° 54' 14.424" E

44

55° 01' 41.990" N

17° 54' 03.736" E

45

55° 01' 41.002" N

17° 53' 53.048" E

46

55° 01' 40.013" N

17° 53' 42.360" E

47

55° 01' 39.025" N

17° 53' 31.672" E

48

55° 01' 38.036" N

17° 53' 20.985" E

49

55° 01' 37.046" N

17° 53' 10.297" E

50

55° 01' 36.057" N

17° 52' 59.610" E

51

55° 01' 35.067" N

17° 52' 48.923" E

52

55° 01' 34.077" N

17° 52' 38.235" E

53

55° 01' 33.087" N

17° 52' 27.549" E

54

55° 01' 32.096" N

17° 52' 16.862" E

55

55° 01' 31.106" N

17° 52' 06.175" E

56

55° 01' 30.115" N

17° 51' 55.489" E

57

55° 01' 29.123" N

17° 51' 44.802" E

58

55° 01' 28.132" N

17° 51' 34.116" E

59

55° 01' 27.140" N

17° 51' 23.430" E

60

55° 01' 26.548" N

17° 51' 17.158" E

61

55° 01' 26.460" N

17° 51' 16.230" E

62

55° 01' 25.825" N

17° 51' 09.825" E

63

55° 01' 25.190" N

17° 51' 03.420" E

64

55° 01' 24.515" N

17° 50' 57.025" E

65

55° 01' 23.840" N

17° 50' 50.630" E

66

55° 01' 23.130" N

17° 50' 44.250" E

67

55° 01' 22.972" N

17° 50' 42.833" E

68

55° 01' 22.420" N

17° 50' 37.870" E

69

55° 01' 21.821" N

17° 50' 32.824" E

70

55° 01' 21.665" N

17° 50' 31.505" E

71

55° 01' 20.910" N

17° 50' 25.140" E

72

55° 01' 20.125" N

17° 50' 18.785" E

73

55° 01' 19.340" N

17° 50' 12.430" E

74

55° 01' 18.510" N

17° 50' 06.095" E

75

55° 01' 17.680" N

17° 49' 59.760" E

76

55° 01' 16.815" N

17° 49' 53.435" E

77

55° 01' 15.950" N

17° 49' 47.110" E

78

55° 01' 15.045" N

17° 49' 40.805" E

79

55° 01' 14.140" N

17° 49' 34.500" E

80

55° 01' 13.200" N

17° 49' 28.210" E

81

55° 01' 12.260" N

17° 49' 21.920" E

82

55° 01' 11.949" N

17° 49' 19.920" E

83

55° 01' 11.285" N

17° 49' 15.650" E

84

55° 01' 10.545" N

17° 49' 10.889" E

85

55° 01' 10.310" N

17° 49' 09.380" E

86

55° 00' 18.149" N

17° 43' 07.006" E

87

55° 00' 18.087" N

17° 43' 06.493" E

88

55° 00' 18.027" N

17° 43' 06.000" E

 

Obszar 53.E.1

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

55° 27' 57.173" N

16° 53' 05.770" E

2

55° 27' 46.747" N

16° 53' 38.202" E

3

55° 27' 36.510" N

16° 54' 10.048" E

4

55° 27' 31.456" N

16° 54' 25.769" E

5

55° 27' 20.061" N

16° 55' 01.342" E

6

55° 27' 19.458" N

16° 55' 03.094" E

7

55° 27' 18.468" N

16° 55' 06.172" E

8

55° 27' 14.719" N

16° 55' 18.020" E

9

55° 27' 01.307" N

16° 56' 00.401" E

10

55° 25' 54.524" N

16° 59' 31.433" E

11

55° 21' 14.922" N

16° 49' 44.898" E

12

55° 22' 32.021" N

16° 35' 01.372" E

13

55° 22' 32.111" N

16° 35' 00.345" E

14

55° 22' 32.232" N

16° 34' 58.962" E

15

55° 22' 32.863" N

16° 35' 01.058" E

16

55° 22' 35.881" N

16° 35' 11.091" E

17

55° 22' 38.899" N

16° 35' 21.123" E

18

55° 22' 41.918" N

16° 35' 31.156" E

19

55° 22' 44.935" N

16° 35' 41.190" E

20

55° 22' 47.953" N

16° 35' 51.224" E

21

55° 22' 50.970" N

16° 36' 01.258" E

22

55° 22' 53.988" N

16° 36' 11.293" E

23

55° 22' 57.004" N

16° 36' 21.328" E

24

55° 23' 00.021" N

16° 36' 31.364" E

25

55° 23' 03.038" N

16° 36' 41.400" E

26

55° 23' 06.054" N

16° 36' 51.437" E

27

55° 23' 09.070" N

16° 37' 01.474" E

28

55° 23' 12.086" N

16° 37' 11.511" E

29

55° 23' 15.101" N

16° 37' 21.549" E

30

55° 23' 18.116" N

16° 37' 31.587" E

31

55° 23' 21.132" N

16° 37' 41.626" E

32

55° 23' 24.146" N

16° 37' 51.665" E

33

55° 23' 27.161" N

16° 38' 01.704" E

34

55° 23' 30.175" N

16° 38' 11.744" E

35

55° 23' 33.190" N

16° 38' 21.784" E

36

55° 23' 36.204" N

16° 38' 31.825" E

37

55° 23' 39.217" N

16° 38' 41.866" E

38

55° 23' 42.231" N

16° 38' 51.908" E

39

55° 23' 45.244" N

16° 39' 01.950" E

40

55° 23' 48.257" N

16° 39' 11.992" E

41

55° 23' 51.270" N

16° 39' 22.035" E

42

55° 23' 54.282" N

16° 39' 32.079" E

43

55° 23' 57.295" N

16° 39' 42.122" E

44

55° 24' 00.307" N

16° 39' 52.167" E

45

55° 24' 03.319" N

16° 40' 02.211" E

46

55° 24' 06.330" N

16° 40' 12.256" E

47

55° 24' 09.342" N

16° 40' 22.302" E

48

55° 24' 12.353" N

16° 40' 32.348" E

49

55° 24' 15.364" N

16° 40' 42.394" E

50

55° 24' 18.375" N

16° 40' 52.441" E

51

55° 24' 21.385" N

16° 41' 02.488" E

52

55° 24' 24.396" N

16° 41' 12.535" E

53

55° 24' 27.406" N

16° 41' 22.583" E

54

55° 24' 30.415" N

16° 41' 32.632" E

55

55° 24' 33.425" N

16° 41' 42.680" E

56

55° 24' 36.434" N

16° 41' 52.730" E

57

55° 24' 39.443" N

16° 42' 02.779" E

58

55° 24' 42.452" N

16° 42' 12.830" E

59

55° 24' 45.461" N

16° 42' 22.880" E

60

55° 24' 48.469" N

16° 42' 32.931" E

61

55° 24' 51.478" N

16° 42' 42.982" E

62

55° 24' 54.486" N

16° 42' 53.034" E

63

55° 24' 57.493" N

16° 43' 03.086" E

64

55° 25' 00.501" N

16° 43' 13.139" E

65

55° 25' 03.508" N

16° 43' 23.192" E

66

55° 25' 06.515" N

16° 43' 33.246" E

67

55° 25' 09.522" N

16° 43' 43.300" E

68

55° 25' 12.529" N

16° 43' 53.354" E

69

55° 25' 15.535" N

16° 44' 03.409" E

70

55° 25' 18.541" N

16° 44' 13.464" E

71

55° 25' 21.547" N

16° 44' 23.520" E

72

55° 25' 24.553" N

16° 44' 33.576" E

73

55° 25' 27.558" N

16° 44' 43.632" E

74

55° 25' 30.564" N

16° 44' 53.689" E

75

55° 25' 33.568" N

16° 45' 03.746" E

76

55° 25' 36.573" N

16° 45' 13.804" E

77

55° 25' 39.578" N

16° 45' 23.862" E

78

55° 25' 42.582" N

16° 45' 33.921" E

79

55° 25' 45.586" N

16° 45' 43.980" E

80

55° 25' 48.590" N

16° 45' 54.039" E

81

55° 25' 51.594" N

16° 46' 04.099" E

82

55° 25' 54.597" N

16° 46' 14.160" E

83

55° 25' 57.600" N

16° 46' 24.220" E

84

55° 26' 00.603" N

16° 46' 34.282" E

85

55° 26' 03.606" N

16° 46' 44.343" E

86

55° 26' 06.608" N

16° 46' 54.405" E

87

55° 26' 09.610" N

16° 47' 04.468" E

88

55° 26' 12.612" N

16° 47' 14.530" E

89

55° 26' 15.614" N

16° 47' 24.594" E

90

55° 26' 18.616" N

16° 47' 34.657" E

91

55° 26' 21.617" N

16° 47' 44.722" E

92

55° 26' 24.618" N

16° 47' 54.786" E

93

55° 26' 27.619" N

16° 48' 04.851" E

94

55° 26' 30.620" N

16° 48' 14.916" E

95

55° 26' 33.620" N

16° 48' 24.982" E

96

55° 26' 36.620" N

16° 48' 35.049" E

97

55° 26' 39.620" N

16° 48' 45.115" E

98

55° 26' 42.620" N

16° 48' 55.182" E

99

55° 26' 45.619" N

16° 49' 05.250" E

100

55° 26' 48.619" N

16° 49' 15.318" E

101

55° 26' 51.618" N

16° 49' 25.386" E

102

55° 26' 54.616" N

16° 49' 35.455" E

103

55° 26' 57.615" N

16° 49' 45.524" E

104

55° 27' 00.613" N

16° 49' 55.594" E

105

55° 27' 03.611" N

16° 50' 05.664" E

106

55° 27' 06.609" N

16° 50' 15.734" E

107

55° 27' 09.607" N

16° 50' 25.805" E

108

55° 27' 12.604" N

16° 50' 35.877" E

109

55° 27' 15.601" N

16° 50' 45.948" E

110

55° 27' 18.598" N

16° 50' 56.021" E

111

55° 27' 21.595" N

16° 51' 06.093" E

112

55° 27' 24.591" N

16° 51' 16.166" E

113

55° 27' 27.588" N

16° 51' 26.240" E

114

55° 27' 30.584" N

16° 51' 36.314" E

115

55° 27' 33.579" N

16° 51' 46.388" E

116

55° 27' 36.575" N

16° 51' 56.463" E

117

55° 27' 39.570" N

16° 52' 06.538" E

118

55° 27' 42.565" N

16° 52' 16.614" E

119

55° 27' 45.560" N

16° 52' 26.690" E

120

55° 27' 48.555" N

16° 52' 36.766" E

121

55° 27' 51.549" N

16° 52' 46.843" E

122

55° 27' 54.543" N

16° 52' 56.920" E

 

Obszar 60.E.1

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

55° 35' 12.9062” N

17° 22' 48.0842” E

2

55° 33' 28.6638” N

17° 18' 13.6818” E

3

55° 33' 13.8068” N

17° 18' 45.1652” E

4

55° 31' 52.4230” N

17° 25' 18.6708” E

5

55° 28' 28.3090” N

17° 24' 30.7190” E

6

55° 28' 58.3008” N

17° 23' 21.1507” E

7

55° 28' 43.9310” N

17° 11' 27.7087” E

8

55° 29' 53.4755” N

17° 08' 45.0747” E

9

55° 31' 45.3848” N

17° 08' 05.9219” E

 

Obszar 60.E.2

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

55° 28' 38.33080” N

17° 25' 20.08488” E

2

55° 31' 56.59619” N

17° 26' 19.68839” E

3

55° 31' 59.60856” N

17° 26' 56.82732” E

4

55° 33' 33.12428” N

17° 31' 08.73728” E

5

55° 34' 32.22890” N

17° 33' 59.58036” E

6

55° 35' 51.88956” N

17° 31' 50.33068” E

7

55° 36' 55.18922” N

17° 28' 03.49100” E

8

55° 37' 38.66369” N

17° 30' 21.57376” E

9

55° 38' 24.24152” N

17° 32' 46.33699” E

10

55° 39' 08.16750” N

17° 35' 05.85362” E

11

55° 39' 53.38372” N

17° 37' 29.46832” E

12

55° 40' 42.87968” N

17° 40' 06.67621” E

13

55° 40' 06.24464” N

17° 39' 43.13333” E

14

55° 38' 22.09801” N

17° 37' 38.79052” E

15

55° 36' 30.39523” N

17° 35' 14.92436” E

16

55° 35' 29.76054” N

17° 34' 16.61207” E

17

55° 34' 32.22890” N

17° 33' 59.58036” E

18

55° 33' 21.99294” N

17° 34' 29.36269” E

19

55° 32' 00.01432” N

17° 34' 57.33167” E

20

55° 31' 18.83150” N

17° 35' 01.23371” E

21

55° 30' 43.74094” N

17° 34' 54.41444” E

22

55° 29' 53.12256” N

17° 32' 14.17484” E

23

55° 29' 43.02982” N

17° 30' 45.13662” E

24

55° 29' 10.58374” N

17° 29' 45.67988” E

25

55° 28' 41.59430” N

17° 26' 30.76879” E

 

Obszar 60.E.3

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

55° 42' 03.578" N

17° 44' 14.504" E

2

55° 41' 42.750" N

17° 44' 15.274" E

3

55° 35' 07.271" N

17° 44' 15.288" E

4

55° 35' 02.979" N

17° 44' 01.016" E

5

55° 30' 41.569" N

17° 38' 35.575" E

6

55° 30' 12.088" N

17° 35' 07.822" E

7

55° 30' 43.741" N

17° 34' 54.415" E

8

55° 30' 50.044" N

17° 34' 55.640" E

9

55° 30' 51.960" N

17° 34' 56.012" E

10

55° 31' 03.386" N

17° 34' 58.233" E

11

55° 31' 18.831" N

17° 35' 01.235" E

12

55° 32' 00.143" N

17° 34' 57.333" E

13

55° 32' 06.143" N

17° 34' 55.243" E

14

55° 32' 55.258" N

17° 34' 38.489" E

15

55° 33' 21.993" N

17° 34' 29.364" E

16

55° 34' 32.451" N

17° 34' 29.913" E

17

55° 35' 45.433" N

17° 34' 31.685" E

18

55° 36' 30.395" N

17° 35' 14.925" E

19

55° 38' 22.098" N

17° 37' 38.792" E

20

55° 40' 06.245" N

17° 39' 43.134" E

21

55° 40' 42.880" N

17° 40' 06.677" E

22

55° 40' 46.332" N

17° 40' 09.008" E

23

55° 40' 49.222" N

17° 40' 18.179" E

24

55° 40' 52.370" N

17° 40' 28.173" E

25

55° 40' 52.946" N

17° 40' 30.000" E

26

55° 40' 55.518" N

17° 40' 38.168" E

27

55° 40' 58.667" N

17° 40' 48.162" E

28

55° 41' 01.815" N

17° 40' 58.158" E

29

55° 41' 04.962" N

17° 41' 08.153" E

30

55° 41' 08.110" N

17° 41' 18.150" E

31

55° 41' 11.257" N

17° 41' 28.146" E

32

55° 41' 14.404" N

17° 41' 38.143" E

33

55° 41' 17.551" N

17° 41' 48.141" E

34

55° 41' 20.697" N

17° 41' 58.139" E

35

55° 41' 23.844" N

17° 42' 08.137" E

36

55° 41' 26.990" N

17° 42' 18.136" E

37

55° 41' 30.136" N

17° 42' 28.136" E

38

55° 41' 33.281" N

17° 42' 38.135" E

39

55° 41' 36.427" N

17° 42' 48.136" E

40

55° 41' 39.572" N

17° 42' 58.136" E

41

55° 41' 42.717" N

17° 43' 08.137" E

42

55° 41' 45.862" N

17° 43' 18.139" E

43

55° 41' 49.006" N

17° 43' 28.141" E

44

55° 41' 52.151" N

17° 43' 38.143" E

45

55° 41' 54.127" N

17° 43' 44.430" E

46

55° 41' 55.295" N

17° 43' 48.146" E

47

55° 41' 58.438" N

17° 43' 58.150" E

48

55° 42' 01.582" N

17° 44' 08.153" E

 

Obszar 60.E.4

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

55° 36' 48.796" N

17° 49' 52.970" E

2

55° 35' 07.271" N

17° 44' 15.288" E

3

55° 41' 42.750" N

17° 44' 15.274" E

4

55° 42' 03.578" N

17° 44' 14.504" E

5

55° 42' 04.725" N

17° 44' 18.158" E

6

55° 42' 07.869" N

17° 44' 28.162" E

7

55° 42' 11.012" N

17° 44' 38.167" E

8

55° 42' 14.154" N

17° 44' 48.173" E

9

55° 42' 17.297" N

17° 44' 58.179" E

10

55° 42' 20.439" N

17° 45' 08.185" E

11

55° 42' 23.581" N

17° 45' 18.192" E

12

55° 42' 26.723" N

17° 45' 28.200" E

13

55° 42' 29.864" N

17° 45' 38.208" E

14

55° 42' 33.006" N

17° 45' 48.216" E

15

55° 42' 36.147" N

17° 45' 58.225" E

16

55° 42' 39.288" N

17° 46' 08.234" E

17

55° 42' 42.429" N

17° 46' 18.243" E

18

55° 42' 45.569" N

17° 46' 28.253" E

19

55° 42' 48.709" N

17° 46' 38.264" E

20

55° 42' 51.849" N

17° 46' 48.275" E

21

55° 42' 54.989" N

17° 46' 58.286" E

22

55° 42' 58.128" N

17° 47' 08.298" E

23

55° 43' 01.268" N

17° 47' 18.310" E

24

55° 43' 04.407" N

17° 47' 28.323" E

25

55° 43' 07.546" N

17° 47' 38.336" E

26

55° 43' 10.684" N

17° 47' 48.350" E

27

55° 43' 13.823" N

17° 47' 58.364" E

28

55° 43' 16.961" N

17° 48' 08.378" E

29

55° 43' 20.099" N

17° 48' 18.393" E

30

55° 43' 23.237" N

17° 48' 28.409" E

31

55° 43' 26.374" N

17° 48' 38.425" E

32

55° 43' 29.511" N

17° 48' 48.441" E

33

55° 43' 32.648" N

17° 48' 58.458" E

34

55° 43' 35.785" N

17° 49' 08.475" E

35

55° 43' 38.922" N

17° 49' 18.492" E

36

55° 43' 42.058" N

17° 49' 28.510" E

37

55° 43' 45.194" N

17° 49' 38.529" E

38

55° 43' 48.330" N

17° 49' 48.548" E

39

55° 43' 51.466" N

17° 49' 58.567" E

40

55° 43' 52.468" N

17° 50' 01.769" E

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA