REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 285

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 12 lutego 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT-16S), informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.";

2) w § 6:

a) w pkt 1 wyrazy "(PIT-16)" zastępuje się wyrazami "(PIT-16/PIT-16S)",

b) w pkt 3 wyrazy "(PIT-16Z)" zastępuje się wyrazami "(PIT-16Z/PIT-16ZS)",

c) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) podania w sprawach innych niż wymienione w pkt 11.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. W przypadku deklaracji i podań wymienionych w § 6 pkt 1-11 podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej użytkownika portalu podatkowego:

1) identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;

2) imieniu (pierwszym);

3) nazwisku;

4) dacie urodzenia;

5) identyfikatorze użytkownika służącym do uwierzytelniania profilu użytkownika na portalu podatkowym.

2. W przypadku podań wymienionych w § 6 pkt 11 podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, może być również potwierdzony zestawem danych zawierającym pierwsze imię, nazwisko i numer PESEL, przekazywanym w procesie uwierzytelnienia użytkownika portalu podatkowego przy użyciu:

1) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320), albo

2) certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.

3. W przypadku podań wymienionych w § 6 pkt 12 podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest potwierdzony zestawem danych zawierającym pierwsze imię, nazwisko i numer PESEL, przekazywanym w procesie uwierzytelnienia użytkownika portalu podatkowego przy użyciu:

1) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, albo

2) certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.";

4) w § 10:

a) w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g w brzmieniu:

"f) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),

g) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36);",

b) w pkt 2:

- w lit. a wyrazy "(PIT-16)" zastępuje się wyrazami "(PIT-16/PIT-16S)",

- w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);";

5) w § 11:

a) pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) deklaracje o podatku od towarów i usług:

a) (VAT-8),

b) (VAT-9M);

3) deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10);

4) deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11);",

b) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UE);

10) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UEK);",

c) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy (PIT-CFC);",

d) w pkt 26 wyrazy "(PIT-16Z)" zastępuje się wyrazami "(PIT-16Z/PIT-16ZS)",

e) w pkt 29 wyrazy "(PIT-16)" zastępuje się wyrazami "(PIT-16/PIT-16S)",

f) w pkt 46 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 47 i 48 w brzmieniu:

"47) deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ);

48) deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS).";

6) w § 12 w ust. 2:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "29-46" zastępuje się wyrazami "29-48",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wysokości przychodu wykazanego, odpowiednio, w:

a) poz. 46 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),

b) poz. 63, 65 lub 120 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 64, 66 lub 177, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,

c) poz. 22 lub 27 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),

d) poz. 36, 38 lub 69 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 37, 39 lub 102, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,

e) poz. 24 lub 34 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),

f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),

g) poz. 36 lub 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość "0" (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.".

§ 2.

1. Zeznania, o których mowa w § 10 pkt 1 lit. f i g rozporządzenia zmienianego w § 1, przesyłane za lata podatkowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1.

2. Deklaracje, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, przesyłane za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 października 2020 r., mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

3. Deklaracje, o których mowa w § 11 pkt 47 i 48 rozporządzenia zmienianego w § 1, przesyłane za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 stycznia 2021 r., mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

4. Pozycję o wysokości przychodu, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 5 lit. b, c i g rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w przypadku deklaracji lub podań przesyłanych w 2021 r. stanowi odpowiednio:

1) poz. 59, 61 lub 116 albo poz. 60, 62 lub 173, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek, zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) za 2019 r.;

2) poz. 20 lub 25 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L) za 2019 r.;

3) poz. 38 lub 40 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) za 2019 r.

§ 3.

Przepisy § 6 pkt 12 i § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do podań składanych na portalu podatkowym od dnia 1 lutego 2021 r.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-12
  • Data wejścia w życie: 2021-02-15
  • Data obowiązywania: 2021-02-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA