REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 507

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE

w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym,

podpisane w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

Tekst pierwotny

ZGODNIE z artykułem 21 punkt 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie, dnia 22.11.2016,

władza właściwa Rzeczypospolitej Polskiej
i
władza właściwa Państwa Izrael

ustanowiły środki konieczne do stosowania Umowy i uzgodniły następujące postanowienia:

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje [Definicje]

1. Do stosowania niniejszego Porozumienia Administracyjnego, termin „Umowa” oznacza Umowę między Rzecząpospolitą Polską, a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisaną w Jerozolimie, dnia 22.11.2016r.

2. Wszelkie inne terminy i wyrażenia mają znaczenie przypisane im w Umowie.

Artykuł 2

Instytucje łącznikowe [Instytucje łącznikowe]

1. W Rzeczypospolitej Polskiej, instytucjami łącznikowymi odpowiedzialnymi za stosowanie Umowy są:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala w Warszawie, do stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;

2) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala w Warszawie, do stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników;

3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala w Warszawie, do stosowania artykułu 8 Umowy.

2. W Państwie Izrael, instytucją łącznikową odpowiedzialną za stosowanie Umowy jest Państwowy Instytut Ubezpieczenia.

Artykuł 3

Instytucje właściwe [Instytucje właściwe]

1. W Rzeczypospolitej Polskiej, instytucjami właściwymi odpowiedzialnymi za stosowanie Umowy są:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;

2) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników.

2. W Państwie Izrael, instytucją właściwą odpowiedzialną za stosowanie Umowy jest Państwowy Instytut Ubezpieczenia.

Artykuł 4

Postanowienia dotyczące instytucji łącznikowych lub instytucji właściwych [Postanowienia dotyczące instytucji łącznikowych lub instytucji właściwych]

1. Władza właściwa każdej z Umawiających się Stron może wyznaczyć instytucje łącznikowe inne niż te, o których mowa w artykule 2. W takim przypadku, władza właściwa jednej Umawiającej się Strony powiadamia niezwłocznie władzę właściwą drugiej Umawiającej się Strony.

2. Instytucje łącznikowe lub instytucje właściwe uzgodnią procedury i formularze niezbędne do stosowania Umowy i niniejszego Porozumienia Administracyjnego.

3. W celu ułatwienia stosowania Umowy i niniejszego Porozumienia Administracyjnego, instytucje łącznikowe mogą uzgodnić środki do wymiany danych drogą elektroniczną.

CZĘŚĆ II

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANEGO USTAWODAWSTWA

Artykuł 5

Zaświadczenie o podleganiu ustawodawstwu [Zaświadczenie o podleganiu ustawodawstwu]

1. Do stosowania artykułu 6 ustęp 1 i 4 oraz artykułów 7 i 8 Umowy, instytucja łącznikowa lub instytucja właściwa Umawiającej się Strony, której ustawodawstwo ma zastosowanie, wydaje, na wniosek pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek, zaświadczenie o podleganiu ustawodawstwu o określonym terminie ważności, potwierdzające, w odniesieniu do danej pracy, że pracownik i jego pracodawca lub osoba pracująca na własny rachunek nadal podlegają temu ustawodawstwu. Pracownik, jego pracodawca, osoba pracująca na własny rachunek i instytucja łącznikowa lub instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony są uprawnione do otrzymania kopii tego zaświadczenia.

2. Jeżeli okres delegowania lub tymczasowej działalności wygaśnie przed uzgodnionym terminem, pracownik lub pracodawca powiadomi instytucję właściwą Umawiającej się Strony, która wydała zaświadczenie, by ta mogła przesłać informacje instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony.

CZĘŚĆ III

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ

Artykuł 6

Rozpatrywanie wniosku [Rozpatrywanie wniosku]

1. Jeżeli instytucja łącznikowa lub instytucja właściwa Umawiającej się Strony otrzyma wniosek o świadczenie przewidziane zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony, to instytucja łącznikowa lub instytucja właściwa pierwszej Umawiającej się Strony niezwłocznie przekazuje ten wniosek instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony, wskazując datę złożenia wniosku.

2. Wraz z wnioskiem instytucja łącznikowa lub instytucja właściwa pierwszej Umawiającej się Strony przekazuje dostępne jej dokumenty, niezbędne instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony do ustalenia uprawnień wnioskodawcy do tego świadczenia.

3. Instytucja właściwa każdej z Umawiających się Stron przekazuje instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony, na jej wniosek, wszelkie informacje i posiadaną dokumentację lekarską, odnoszącą się do inwalidztwa/niezdolności do pracy, choroby zawodowej lub wypadku przy pracy wnioskodawcy lub świadczeniobiorcy.

4. Dane osobowe zawarte w formularzu wniosku są poświadczane przez instytucję łącznikową lub instytucję właściwą, która przekazuje wniosek, co zwalnia je z obowiązku przesłania dokumentów dowodowych. Rodzaj informacji, których dotyczy niniejszy ustęp, zostanie uzgodniony przez instytucje łącznikowe lub instytucje właściwe Umawiających się Stron.

5. Poza wnioskiem i dokumentami, o których mowa w ustępach 1 i 2, instytucja łącznikowa lub instytucja właściwa pierwszej Umawiającej się Strony przekazuje instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony formularz łącznikowy wskazujący w szczególności, dla celów przyznania emerytur i rent, okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem pierwszej Umawiającej się Strony.

6. Instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony ustala uprawnienia wnioskodawcy do świadczenia i zawiadamia wnioskodawcę o swojej decyzji wskazując procedury i terminy odwołania, a także zawiadamia o swojej decyzji właściwą instytucję lub instytucję łącznikową pierwszej Umawiającej się Strony.

7. Kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez instytucję łącznikową lub instytucję właściwą jednej Umawiającej się Strony są akceptowane, jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez instytucję łącznikową lub instytucję właściwą drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 7

Praca tego samego rodzaju [Praca tego samego rodzaju]

Do stosowania artykułu 17 ustęp 3 Umowy, na wniosek instytucji właściwej jednej Umawiającej się Strony, instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony potwierdza okres wykonywania pracy tego samego rodzaju, co praca, która przyczyniła się do choroby zawodowej.

Artykuł 8

Pogłębienie się choroby zawodowej [Pogłębienie się choroby zawodowej]

1. W celu ustalenia prawa do świadczenia z tytułu pogłębienia się choroby zawodowej, osoba, o której mowa w artykule 18 ustęp 2 Umowy, składa wniosek do instytucji właściwej Umawiającej się Strony, której ustawodawstwu podlegała w trakcie wykonywania pracy mogącej pogłębić tę chorobę.

2. Instytucja właściwa, która otrzymała wniosek, o którym mowa w ustępie 1, może uzyskać od instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony niezbędne informacje dotyczące świadczenia wypłacanego przez instytucję tej Umawiającej się Strony.

CZĘŚĆ IV

POSTANOWIENIA ADMINISTRACYJNE I RÓŻNE

Artykuł 9

Badania lekarskie [Badania lekarskie]

1. Do stosowania artykułu 26 ustęp 1 Umowy, instytucja właściwa, która podjęła niezbędne działania, w celu przeprowadzenia badań lekarskich, sporządza na koniec każdego roku kalendarzowego i przekazuje instytucji łącznikowej lub instytucji właściwej drugiej Umawiającej się Strony wniosek o zwrot kosztów związanych z badaniami lekarskimi wykonanymi w ciągu tego roku kalendarzowego, ze wskazaniem należnej kwoty.

2. Należną kwotę należy zwrócić w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ustępie 1.

Artykuł 10

Wymiana danych statystycznych [Wymiana danych statystycznych]

Instytucje łącznikowe lub instytucje właściwe Umawiających się Stron wymieniają co roku dane statystyczne dotyczące płatności dokonanych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Te dane statystyczne obejmują liczbę świadczeniobiorców i łączną kwotę wypłaconych świadczeń, według ich rodzajów.

Artykuł 11

Wejście w życie i okres obowiązywania [Wejście w życie i okres obowiązywania]

Niniejsze Porozumienie Administracyjne wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Umowy, a jego okres obowiązywania jest taki sam jak okres obowiązywania Umowy.

Sporządzono w Jerozolimie, dnia 22.11.2016, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, hebrajskim i angielskim, przy czym każdy tekst ma jednakową moc. W przypadku rozbieżności wykładni, rozstrzygający jest tekst w języku angielskim.

Wersja w języku hebrajskim

Wersja w języku angielskim

 

Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Spraw Społecznych
i Opieki Społecznej
Państwa Izrael

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-19
  • Data wejścia w życie: 2021-05-01
  • Data obowiązywania: 2021-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA