Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1397, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Sądowi Okręgowemu w Katowicach – z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej i Sosnowcu;”;

2) w § 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie – Sądowi Rejonowemu w Częstochowie sprawy gospodarcze, sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lublińcu i Myszkowie;”,

b) w pkt 11:

– uchyla się lit. b,

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Sądowi Rejonowemu Katowice-Wschód w Katowicach:

– sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,

– sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Tychach i Zawierciu,

– sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Bielsku-Białej, Cieszynie, Żywcu, Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie, Zawierciu, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Żorach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach,

– sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Tychach i Zawierciu,”,

c) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

„33a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu – Sądowi Rejonowemu w Dąbrowie Górniczej sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Będzinie, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu;”.

§ 2.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1694 i 1783, z 2015 r. poz. 1662 i 2185, z 2017 r. poz. 1956, z 2019 r. poz. 1937 i 2219 oraz z 2020 r. poz. 758.

[1] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. poz. 1568). Zmiana weszła w życie 1 września 2021 r.

Dziennik Ustaw