reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 591), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1143).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1143), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 marca 2021 r. (poz. 632)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa funkcje, z tytułu pełnienia których przysługują sędziom dodatki funkcyjne, oraz sposób ustalania tych dodatków.

§ 2. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

2. Kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się w górę do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

3. Tabela funkcji oraz mnożników służących do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wydziału oraz kierownika sekcji uwzględnia się liczbę stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich, odpowiednio, w sądzie, ośrodku, wydziale albo sekcji, w których funkcja została powierzona.

2.1) Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach apelacyjnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach okręgowych oraz rzecznika prasowego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.2) Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości uwzględnia się zakres i charakter czynności oraz nakład pracy związanych z prowadzeniem określonej sprawy.

§ 4. W przypadku powierzenia sędziemu pełnienia funkcji innej niż wymienione w § 3, przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres obowiązków związanych z powierzoną funkcją.

§ 4a.3) Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie przysługuje za każdą sporządzoną ocenę. Dodatek ten nie przysługuje sędziemu pełniącemu funkcję wizytatora.

§ 5. 1.4) W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji sędziemu przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków przysługujących z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według zasad wskazanych w § 2–4. Dodatek ten może zostać podwyższony o 10–50% z zastosowaniem zasad określonych w § 3 ust. 1 lub § 4.

2.5) Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dodatku funkcyjnego sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

§ 6. W zakresie ustalania funkcji, z tytułu pełnienia których przysługują dodatki funkcyjne, oraz sposobu ustalania tych dodatków przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 12 sierpnia 2017 r.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. z 2013 r. poz. 151).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 marca 2018 r.7)

TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

FUNKCJA

MNOŻNIK

1

2

3

1

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

0,4–1,1

2

prezes sądu apelacyjnego

prezes sądu okręgowego

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa

koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego

0,4–1,1

3

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

0,8

4

wiceprezes sądu apelacyjnego

wiceprezes sądu okręgowego

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

0,35–0,8

5

Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości

0,3–0,8

6

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

0,3–0,7

7

zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach apelacyjnych zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych

0,2–0,6

8

prezes sądu rejonowego

przewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym

przewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym

przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym

kierownik ośrodka zamiejscowego

przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości

sędzia delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,3–0,55

9

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości

wizytator w sądzie apelacyjnym

wizytator w sądzie okręgowym

pełnomocnik w sądzie apelacyjnym do spraw wdrożeń systemów informatycznych

pełnomocnik w sądzie okręgowym do spraw wdrożeń systemów informatycznych

wiceprzewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym

wiceprzewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym

zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym

zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie okręgowym

sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa

sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

0,25–0,5

10

wiceprezes sądu rejonowego

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,2–0,45

11

prezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym

0,4

12

przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym

kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym

kierownik sekcji w sądzie okręgowym

rzecznik prasowy

koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

0,2–0,4

13

sędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym

0,3

14

sędzia wyznaczony do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

0,2

15

kierownik sekcji w sądzie rejonowym

zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym

sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady lecznicze osób z zaburzeniami psychicznymi

0,15–0,35

16

koordynator do spraw mediacji

0,1–0,3

 


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1143), które weszło w życie z dniem 14 czerwca 2018 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 marca 2018 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama