reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

Na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1124) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) OJTI - uprawnienie uzupełniające instruktora szkolenia operacyjnego wpisane do licencji albo świadectwa kwalifikacji i stanowiące ich część, określające uprawnienie do prowadzenia szkolenia operacyjnego (On-the-Job Training Instructor Endorsement);";

2) § 34 otrzymuje brzmienie:

"§ 34. 1. W przypadku utworzenia nowego lotniska kontrolowanego i wyznaczenia związanej z nim części przestrzeni kontrolowanej uprawnienie uzupełniające w jednostce dotyczące tego lotniska wydaje się po zaliczeniu przez kandydata szkolenia.

2. W przypadku przebudowy lub rozbudowy lotniska kontrolowanego, które skutkują wprowadzeniem istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska, uprawnienie uzupełniające w jednostce dotyczące tego lotniska wydaje się albo wznawia po zaliczeniu przez kandydata szkolenia.

3. W przypadku dokonania zmian w podziale obszaru kontrolowanego (CTA) uprawnienie uzupełniające w jednostce dotyczące nowo utworzonej części przestrzeni kontrolowanej wydaje się po zaliczeniu przez kandydata szkolenia.

4. Szkolenia, o których mowa w ust. 1-3, są prowadzone w organizacji szkoleniowej na podstawie kursu szkoleniowego zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu i obejmują szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne na szkoleniowym urządzeniu symulacji ruchu lotniczego, z uwzględnieniem zmiany środowiska operacyjnego oraz sytuacji anormalnych i awaryjnych. Szkolenia, o których mowa w ust. 1-3, kończą się oceną wiedzy i umiejętności.

5. Kandydat do szkoleń, o których mowa w ust. 1-3, posiada ważne uprawnienie uzupełniające w jednostce dla innego lotniska kontrolowanego lub innej części przestrzeni kontrolowanej.";

3) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomyślne ukończenie szkolenia, o którym mowa w § 36 ust. 1 pkt 2, oraz szkolenia, o którym mowa w § 40, prowadzący szkolenie dokumentuje wystawieniem zaświadczenia.";

4) w § 48 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Kandydat do szkolenia, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymagania określone w § 68 oraz posiada ważne uprawnienie uzupełniające w jednostce dla dotychczasowego sektora FIS.

4. Kandydat do szkolenia, o którym mowa w ust. 2, spełnia wymagania określone w § 86 oraz posiada ważne uprawnienie uzupełniające w jednostce dla innego lotniska niekontrolowanego.";

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2.*) Skróty nazw uprawnień i uprawnień uzupełniających wpisywanych do świadectw kwalifikacji.

Symbol/skrót

Nazwa w języku polskim

Nazwa w języku angielskim

 

Wpisy do świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej

 

FIS

uprawnienie obszarowej służby informacji powietrznej

Flight Information Service Rating

 

RIS

uprawnienie radarowej obszarowej służby informacji powietrznej

Radar Information Service Rating

 

OJTI

uprawnienie uzupełniające instruktora szkolenia operacyjnego

On-the-Job Training Instructor Endorsement

 

STDI

uprawnienie uzupełniające instruktora szkolenia na szkoleniowych urządzeniach symulacji ruchu lotniczego

Synthetic Training Device Instructor Endorsement

 

Wpisy do świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej

 

OJTI

uprawnienie uzupełniające instruktora szkolenia operacyjnego

On-the-Job Training Instructor Endorsement

 

STDI

uprawnienie uzupełniające instruktora szkolenia na szkoleniowych urządzeniach symulacji ruchu lotniczego

Synthetic Training Device Instructor Endorsement

";

 

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w pkt 1 część XIV otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

b) w pkt 2 część XIV otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

§ 2.

Świadectwa kwalifikacji wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 3.

W postępowaniach dotyczących:

1) wymiany licencji lub świadectwa kwalifikacji w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1,

2) wydania duplikatu świadectwa kwalifikacji w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1

- wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

*) Oprócz wymienionych w tabeli uprawnień oraz uprawnień uzupełniających do świadectw kwalifikacji wpisuje się uprawnienie uzupełniające w jednostce w formie skrótu odpowiedniej nazwy lotniska albo części przestrzeni powietrznej, opublikowanego w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, w części Zbiór Informacji Lotniczych (AIP Polska).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystian Marczak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama