REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 700

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, 546, 574, 617, 654 i 683) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1 i 18 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2, w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 10 i 11, w ust. 12 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15, w ust. 16 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19 i 20, w ust. 22 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23 i 24 oraz w ust. 25 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w § 14, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1 i 2, w § 22 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 oraz w § 26 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "18 kwietnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "25 kwietnia 2021 r.";

2) w § 9:

a) w ust. 3:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "18 kwietnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "3 maja 2021 r.",

- w pkt 32 po wyrazach "także dla" dodaje się wyrazy "osób zdających te egzaminy oraz",

- w pkt 48 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 49 w brzmieniu:

"49) dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wykonujących czynności zawodowe w związku z prowadzeniem prac poszukiwawczych miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r., określonych w art. 53b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177).",

b) w ust. 4:

- w pkt 14 po wyrazie "egzaminów" dodaje się przecinek i wyrazy "a w odniesieniu do członków komisji właściwych w sprawach egzaminu komorniczego, adwokackiego, radcowskiego i egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jest zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia danego egzaminu, zaś w odniesieniu do zdających - dokument wystawiony przez przewodniczącego właściwej komisji egzaminacyjnej w sprawach tego egzaminu, jego zastępcę lub osobę przez nich upoważnioną albo imienne zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia danego egzaminu",

- w pkt 26 po wyrazie "45" dodaje się wyrazy "i 49",

c) w ust. 16:

- we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z)",

- w pkt 1 po wyrazie "głuchych" dodaje się przecinek i wyrazy "lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy",

d) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:

"16a. Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:

1) działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób, albo

2) działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust. 16 pkt 1, i jest prowadzona bez udziału publiczności.",

e) w ust. 18 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadkach, o których mowa w ust. 16 i 16a:";

3) w § 25 w ust. 3 w pkt 11 po wyrazach "§ 9 ust. 16" dodaje się przecinek i wyrazy "lub korzystania z obiektów sportowych, o którym mowa w § 9 ust. 16a";

4) w § 26 w ust. 13:

a) w pkt 3 po wyrazie "sędziów" dodaje się przecinek i wyrazy "asystentów prokuratorów",

b) w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30 w brzmieniu:

"30) egzaminów: adwokackiego, radcowskiego, komorniczego i egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.";

5) w § 27 w ust. 5 po wyrazie "rozpoczęcia" dodaje się wyrazy "wystawiania skierowań na".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255 i 616.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-15
  • Data wejścia w życie: 2021-04-16
  • Data obowiązywania: 2021-04-16
  • Dokument traci ważność: 2021-05-08

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA