REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 729

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 11 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Straż Graniczna udostępnia przewoźnikowi lotniczemu w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) wykonującemu działalność związaną z przewozem lotniczym pasażerskim, w celu uniemożliwienia przemieszczania się statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze osób, o których mowa w § 24 ust. 5 pkt 4, które korzystają z usług przewozu lotniczego danego przewoźnika.”,

b) uchyla się ust. 18,

c) ust. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Do dnia 25 kwietnia 2021 r. obowiązek odbycia kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się również do osoby przekraczającej morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

d) w ust. 21 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:

„Przepisu ust. 19 nie stosuje się ponadto w przypadku osoby posiadającej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonany, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim okazuje się na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji.”,

e) w ust. 22 w części wspólnej i w ust. 23 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 18” zastępuje się wyrazami „ust. 19”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 i 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „i 18”,

b) w ust. 3:

– w pkt 6 wyrazy „w języku polskim albo w języku angielskim” zastępuje się wyrazami „w języku polskim, w języku angielskim albo w języku państwa sąsiadującego”,

– w pkt 9 po wyrazie „SARS-CoV-2” dodaje się wyrazy „dokumentem wystawionym w języku polskim albo w języku angielskim”,

c) w ust. 3a po wyrazach „ust. 2” skreśla się przecinek i wyraz „18”;

3) w § 9:

a) w ust. 3:

– w pkt 4 wyrazy „w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–4”,

– w pkt 49 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 50–53 w brzmieniu:

„50) dla inspektorów dozoru jądrowego, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;

51) dla osób uczestniczących w szkoleniach wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

52) dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej lub na stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

53) dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego.”,

b) w ust. 4:

– w pkt 4 wyrazy „18 i 26” zastępuje się wyrazami „18, 26 i 50”,

– w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29–31 w brzmieniu:

„29) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 51, jest zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki prowadzącej szkolenie;

30) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 52, jest zaświadczenie wydane przez organ właściwy do nadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej lub dokument potwierdzający odbycie przez zdającego wymaganego szkolenia wydany przez kierownika jednostki prowadzącej szkolenie;

31) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 53, jest dokument wystawiony przez dyrektora właściwej izby rzemieślniczej.”;

4) w § 25 w ust. 3 w pkt 18 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego,”;

5) w § 26 w ust. 13 w pkt 30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31–33 w brzmieniu:

„31) szkoleń lub egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

32) szkoleń i przeszkoleń związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o bezpieczeństwie morskim;

33) egzaminu czeladniczego i egzaminu mistrzowskiego, w tym przeprowadzanego u pracodawców.”;

6) w § 27:

a) w ust. 1 w pkt 17 po wyrazach „igrzysk głuchych” dodaje się przecinek i wyrazy „członkowie sztabów szkoleniowych kadr narodowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, członkowie sztabów szkoleniowych zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz członkowie Misji Olimpijskiej oraz Misji Paraolimpijskiej”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się szczepienie osób innych niż określone w ust. 1, które ukończyły 18 lat.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255 i 616.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 546, 574, 617, 654, 683 i 700.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-20
  • Data wejścia w życie: 2021-04-21
  • Data obowiązywania: 2021-04-21
  • Dokument traci ważność: 2021-05-08

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA