REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 814

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1 i 19, w § 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 10 i 11, w ust. 12 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15, w ust. 19 i 20, w ust. 22a we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 23 i 24, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w § 14, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1 i 2, w § 22 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 oraz w § 26 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "3 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "7 maja 2021 r.";

2) w § 9:

a) w ust. 1 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem siłowni, klubów i centrów fitness:",

b) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "o której mowa w ust. 1 pkt 1," dodaje się wyrazy "oraz działalności polegającej na prowadzeniu basenów,",

c) w ust. 5 wyrazy "ust. 15-22 i 24" zastępuje się wyrazami "ust. 15-21 i 24",

d) ust. 13 i 14 otrzymują brzmienie:

"13. Do dnia 7 maja 2021 r. prowadzenie działalności przez instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1) przebywała w nich jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia;

2) zwiedzający realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.

14. W przypadku:

1) udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, nie stosuje się warunku, o którym mowa w ust. 13 pkt 1;

2) zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów, o których mowa w ust. 13, nie stosuje się warunków, o których mowa w ust. 13.",

e) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Do dnia 7 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) ),

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,

4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,

6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

7) obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż 50 osób; w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów,

8) basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu

- pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności.",

f) uchyla się ust. 16a,

g) w ust. 17 wyrazy "ust. 16 pkt 1" zastępuje się wyrazami "ust. 16 pkt 1-6",

h) w ust. 18 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "i 16a",

i) uchyla się ust. 22,

j) w ust. 22a skreśla się wyrazy "na obszarze innym niż określony w ust. 22",

k) uchyla się ust. 25;

3) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W obiektach i placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 , z wyłączeniem obsługi.";

4) w § 25 w ust. 3 w pkt 11 skreśla się wyrazy " , lub korzystania z obiektów sportowych, o którym mowa w § 9 ust. 16a";

5) w § 26:

a) w ust. 8 w pkt 1 wyrazy "20 m2 " zastępuje się wyrazami "15 m2 ",

b) w ust. 13 w pkt 33 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 34-37 w brzmieniu:

"34) uroczystości o charakterze państwowym lub międzypaństwowym wyłącznie z udziałem organizatorów, zaproszonych gości oraz osób zaangażowanych w organizację i obsługę uroczystości;

35) egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej, o których mowa w art. 37a ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

36) egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa:

a) radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS),

b) radioelektronika drugiej klasy (GMDSS),

c) ogólnego operatora (GMDSS),

d) ograniczonego operatora (GMDSS),

e) operatora stacji nadbrzeżnej;

37) egzaminów dla osób ubiegających się o odnowienie świadectw, o których mowa w pkt 36 lit. a-d.";

6) w § 27 w ust. 1 w pkt 11 dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

"e) w latach 1982-2002,

f) w roku 2003, które ukończyły 18. rok życia,".

§ 2. [Uprawnienie do poddania się szczepieniu]

Osoby, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 11 lit. e i f rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.;

2) § 1 pkt 2 lit. a-c, e-h, pkt 4 oraz pkt 5 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255 i 616.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 546, 574, 617, 654, 683, 700, 729 i 748.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-29
  • Data wejścia w życie: 2021-05-03
  • Data obowiązywania: 2021-05-03
  • Dokument traci ważność: 2021-05-08

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA