REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 824

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty]

1. W roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zastrzeżeniem § 2.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia.

§ 2. [Katalog jednostek funkcjonujących w sposób ograniczony od 3 do 16 maja 2021 r.]

1. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII;

2) szkół ponadpodstawowych;

3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

5) domów wczasów dziecięcych;

6) szkolnych schronisk młodzieżowych.

2. Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

2) internatów;

3) branżowych szkół I stopnia - w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

3. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. w przypadku:

1) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,

2) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

3) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

- zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

4. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

§ 3. [Katalog jednostek funkcjonujących w sposób ograniczony od 17 do 30 maja 2021 r.]

1. Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII;

2) szkół ponadpodstawowych;

3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

4) domów wczasów dziecięcych;

5) szkolnych schronisk młodzieżowych.

2. Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

2) internatów;

3) branżowych szkół I stopnia - w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

3. Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku:

1) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,

2) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

3) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

- zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

§ 4. [Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość]

1. W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

2. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

3. W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z § 2 i § 3, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyjątkiem zajęć i praktyk, o których mowa w ust. 5 pkt 1, ust. 8 pkt 1 lit. a, ust. 10-12, § 2 ust. 3 i 4 oraz § 3 ust. 3.

4. W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 3, dyrektor jednostki systemu oświaty, o której mowa w § 2 lub § 3, ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

5. Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, o których mowa w § 3 ust. 1, zajęcia są realizowane w taki sposób, że:

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia odpowiednio w szkole, placówce lub centrum oraz

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4

- chyba że nastąpiło ograniczenie zgodnie z § 1 ust. 1.

6. Dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 5, ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z podziałem, o którym mowa w ust. 5, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia zarówno w sposób określony w ust. 5 pkt 1, jak i w sposób określony w ust. 5 pkt 2.

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 10-12.

8. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 ust. 1 lub § 3 ust. 1, którzy z uwagi na:

1) rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

a) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub

b) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły;

2) brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

9. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku:

1) szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 1,

2) szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 2

- zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

10. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zorganizować:

1) zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo;

2) praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te praktyki, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

11. Zajęcia, o których mowa w ust. 10 pkt 1, mogą być prowadzone również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

12. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

13. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r.:

1) sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty innych niż realizacja zajęć ustala dyrektor tej jednostki;

2) o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

14. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 24 maja 2021 r. w klasie VIII szkoły podstawowej dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

15. Dyrektor szkoły, centrum lub placówki, o których mowa w § 1-3, może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

16. Dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w § 1-3, może udostępnić pomieszczenia w szkole lub placówce w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 5. [Ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek artystycznych]

1. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych;

2) szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych zgodnie z ust. 1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyjątkiem zajęć, o których mowa w ust. 4 pkt 1.

3. W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, o której mowa w ust. 1, ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

4. Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego zajęcia są realizowane w taki sposób, że:

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 3

- chyba że nastąpiło ograniczenie zgodnie z § 1 ust. 1.

5. Dyrektor szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 4, ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z podziałem, o którym mowa w ust. 4, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia zarówno w sposób określony w ust. 4 pkt 1, jak i w sposób określony w ust. 4 pkt 2.

6. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 24 maja 2021 r. w szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klasy VIII szkoły podstawowej dyrektor szkoły może zapewnić konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

7. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor szkoły może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

8. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, o której mowa w ust. 1, może udostępnić pomieszczenia w szkole lub placówce w celu przeprowadzenia:

1) konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, po uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 6. [Dotychczasowe turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników]

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed dniem 30 maja 2021 r., mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 7. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561, 651, 701 i 752).

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
  • Data wejścia w życie: 2021-05-03
  • Data obowiązywania: 2021-05-03
  • Dokument traci ważność: 2021-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA