Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 10 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2542) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez portal podatkowy, albo",

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność zgłoszeń, jeżeli są przesyłane przez portal podatkowy.";

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, mogą być opatrywane zgłoszenia aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3).

2. W przypadku zgłoszeń wymienionych w ust. 1 podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 3, jest potwierdzony zestawem danych zawierającym pierwsze imię, nazwisko i numer PESEL, przekazywanym w procesie uwierzytelnienia użytkownika portalu podatkowego przy użyciu:

1) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320), albo

2) certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-11
  • Data wejścia w życie: 2021-05-12
  • Data obowiązywania: 2021-05-12

Dziennik Ustaw