Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nadanie statutu]

Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu (Dz. U. poz. 973).

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 czerwca 2021 r. (poz. 1115)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO

§ 1. Główny Inspektorat Farmaceutyczny, zwany dalej "Głównym Inspektoratem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

§ 2. Główny Inspektor Farmaceutyczny kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy Zastępcy Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.

§ 3. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Biuro Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

2) Biuro Dyrektora Generalnego;

3) Departament Nadzoru;

4) Departament Inspekcji do Spraw Wytwarzania;

5) Departament Prawny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-22
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw