REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1183

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52 i 285) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);”,

b) pkt 7–9 otrzymują brzmienie:

„7) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA);

8) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US);

9) deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P);”,

c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

„9a) deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);

9b) kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ);”,

d) uchyla się pkt 11 i 12,

e) pkt 19 i 20 otrzymują brzmienie:

„19) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);

20) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG);”;

2) w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych:

a) zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU),

b) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US),

c) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol,

d) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego.”;

3) w § 11:

a) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędów silników spalinowych) (AKC-WG);”,

b) pkt 36 i 37 otrzymują brzmienie:

„36) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA);

37) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US);”,

c) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38) deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P);”,

d) po pkt 38 dodaje się pkt 38a i 38b w brzmieniu:

„38a) deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);

38b) kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ);”,

e) pkt 41 i 42 otrzymują brzmienie:

„41) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);

42) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG);”.

§ 2. [Opatrywanie podpisem elektronicznym deklaracji, o których mowa w § 8 pkt 5 i 19 rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone]

1. Deklaracje, o których mowa w § 8 pkt 5 i 19 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składane do dnia 30 września 2021 r., mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.

2. Deklaracje, o których mowa w § 11 pkt 34 i 41 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składane do dnia 30 września 2021 r., mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 694, 802, 1005 i 1163.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA