Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 427 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1576, z 2020 r. poz. 1677 oraz z 2021 r. poz. 1196) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:

"§ 3b. 1. W przypadku gdy zachodzą szczególne okoliczności uzasadnione potrzebą zlokalizowania poza strzeżonym ośrodkiem, na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, pomieszczeń mieszkalnych i administracyjno-gospodarczych, o których mowa w § 3, dopuszcza się ich usytuowanie w budynkach położonych poza terenem strzeżonego ośrodka.

2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, nie wydziela się pokoju izolacyjnego i izolatki dla chorych.

3. Do budynków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 6 pkt 2, § 7 ust. 5 i § 10 ust. 2 i 3.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-22
  • Data wejścia w życie: 2021-07-23
  • Data obowiązywania: 2021-07-23

Dziennik Ustaw