Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1476

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 i 1292) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.2) ) w załączniku do rozporządzenia:

1) § 33 otrzymuje brzmienie:

"§ 33. Do umów na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawę nie stosuje się przepisów § 8 ust. 2, § 9 ust. 2–5, § 11 ust. 4 pkt 1–3, 7, 8 i 11 oraz ust. 5, § 12–15, § 16 ust. 1, § 17, § 19–22, § 23 ust. 2, 4 i 6 oraz § 32.";

2) w § 36 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) udzielenia przez świadczeniodawcę w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna porad lekarskich za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w liczbie przekraczającej 90% wszystkich porad lekarskich zrealizowanych przez świadczeniodawcę w okresie sprawozdawczym;".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 437, 547, 696, 1548 i 2305 oraz z 2021 r. poz. 93 i 1235.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-13
  • Data wejścia w życie: 2021-09-01
  • Data obowiązywania: 2021-09-01

Dziennik Ustaw