Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dziennik - dziennik budowy, montażu lub rozbiórki;

2) ustawa - ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) zgłoszenie - zgłoszenie, o którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy, wymagane do realizacji zamierzenia budowlanego, dla którego został ustanowiony obowiązek prowadzenia dziennika.

§ 2. [Sposób prowadzenia dziennika]

Dziennik prowadzi się w taki sposób, aby z zawartych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, montażu lub rozbiórki.

§ 3. [Prowadzenie dziennika]

1. Dziennik prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, w przypadku którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie.

2. W przypadku obiektów liniowych lub sieciowych dziennik prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót budowlanych.

§ 4. [Forma dziennika]

1. Dziennik ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika przeznaczone do wpisów są podwójne - składają się na nie oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.

2. Na poszczególne strony dziennika właściwy organ nanosi pieczęcie.

3. Właściwy organ wydaje dziennik w terminie 3 dni od dnia wystąpienia inwestora, w przypadku gdy:

1) decyzja o pozwoleniu na budowę jest wykonalna albo

2) inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, albo

3) decyzja o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy, jest wykonalna, albo

4) decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy, jest wykonalna.

§ 5. [Strona tytułowa dziennika]

1. Na stronie tytułowej dziennika właściwy organ zamieszcza:

1) numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika;

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora;

3) rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu; w przypadku braku adresu należy podać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej lub identyfikator działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany;

4) numer i datę wydania pozwolenia na budowę albo numer i datę dokonania zgłoszenia, albo numer i datę wydania decyzji, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 lub 4;

5) pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy.

2. Na pierwszej stronie dziennika inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub firmę wykonawcy albo wykonawców oraz imiona i nazwiska osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierownika robót oraz osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski, a także ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

3. Na kolejnych stronach dziennika dokonuje się wpisów dotyczących przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje, a w przypadku osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy podaje się również numer i zakres posiadanych uprawnień zawodowych.

4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i osoby przejmującej obowiązki.

5. Pod każdym wpisem w dzienniku osoba, której dotyczy wpis, potwierdza podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. Odmowę potwierdzenia dokonujący wpisu stwierdza adnotacją.

6. Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku fakt zamknięcia dziennika albo jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.

7. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do kolejnych tomów dziennika.

§ 6. [Dokonywanie wpisów w dzienniku]

1. Wpisów w dzienniku dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Zamieszcza się je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie uzupełnień.

2. W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów niewłaściwy tekst należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Należy także zamieścić imię i nazwisko osoby dokonującej poprawki lub skreślenia, datę dokonania tej czynności oraz podpis tej osoby. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika.

3. Nie dokonuje się wpisów na odwrocie ponumerowanych stron dziennika.

§ 7. [Protokoły związane z budową lub sporządzone w trakcie wykonywania robót budowlanych]

1. Do dziennika załącza się protokoły związane z budową lub sporządzone w trakcie wykonywania robót budowlanych.

2. Dopuszcza się sporządzanie protokołów na oddzielnych arkuszach. Arkusze te załącza się w sposób trwały do dziennika albo zamieszcza się w oddzielnym zbiorze oraz dokonuje się w dzienniku wpisu o fakcie prowadzenia tego zbioru.

§ 8. [Czynności kontrolne]

Czynności kontrolne lub inne wynikające z przepisów prawa, przeprowadzone przez pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, są każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika.

§ 9. [Przechowywanie dziennika]

1. Dziennik znajduje się stale na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych, o których mowa w art. 45 ust. 8 ustawy.

2. W przypadku gdy nie ma możliwości bezpiecznego przechowywania dziennika na terenie budowy, kierownik budowy może przechowywać go w innym miejscu zapewniającym szybki dostęp do niego osobom upoważnionym, o których mowa w art. 45 ust. 8 ustawy.

3. Dziennik przechowuje się w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2021 r.3)

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: wz. M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, 695 i 782).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-14
  • Data wejścia w życie: 2021-09-19
  • Data obowiązywania: 2021-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw