Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nadanie statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej]

Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 843, z 2000 r. poz. 534, z 2006 r. poz. 1455 oraz z 2008 r. poz. 1096).

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [STATUT KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 września 2021 r. (poz. 1703)

STATUT KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 1. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej "Komendą Główną", jest urzędem zapewniającym obsługę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "Komendantem Głównym", działającym pod bezpośrednim kierownictwem Komendanta Głównego oraz zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami.

§ 2. 1. Komendant Główny kieruje Komendą Główną przy pomocy zastępców Komendanta Głównego oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Zakres czynności zastępców Komendanta Głównego oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, ustala Komendant Główny.

3. Komendant Główny może upoważnić zastępców Komendanta Głównego oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych przez niego sprawach.

4. W razie nieobecności Komendanta Głównego pracą Komendy Głównej kieruje wyznaczony przez niego zastępca Komendanta Głównego.

§ 3. 1. Komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej są:

1) Biuro Komendanta Głównego;

2) Biuro Planowania Operacyjnego;

3) Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom;

4) Biuro Logistyki;

5) Biuro Edukacji;

6) Biuro Bezpieczeństwa Informacji;

7) Biuro Ochrony Ludności;

8) Biuro Kadr;

9) Biuro Finansów;

10) Biuro Nadzoru;

11) Biuro Prawne.

2. W strukturze Komendy Głównej funkcjonują również:

1) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

2) redakcja czasopisma "Przegląd Pożarniczy", którego wydawcą jest Komendant Główny.

§ 4. 1. W Komendzie Głównej działają następujące stałe rady opiniodawczo-doradcze:

1) Rada Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa;

2) Rada Ochrony Dóbr Kultury;

3) Rada Odznaczeń i Wyróżnień.

2. Komendant Główny może powoływać doraźne rady, zespoły, komisje i sztaby o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy.

§ 5. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz Samodzielnego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego, tryb pracy Komendy Głównej oraz cel powołania, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy rad, o których mowa w § 4 ust. 1, określa regulamin organizacyjny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-16
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw