Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żwirownie w Starej Olesznej (PLH020049)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żwirownie w Starej Olesznej]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Żwirownie w Starej Olesznej (PLH0200492) ), obejmujący obszar 41,8 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻWIROWNIE W STAREJ OLESZNEJ (PLH020049)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 2 września 2021 r. (poz. 1706)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻWIROWNIE W STAREJ OLESZNEJ (PLH020049)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

399856,64

263056,00

2

399846,64

263050,29

3

399853,79

263005,98

4

399872,37

262883,05

5

399873,80

262787,29

6

399889,52

262650,07

7

399909,53

262600,05

8

399965,27

262518,57

9

399993,86

262505,71

10

400058,18

262494,28

11

400093,91

262495,70

12

400166,81

262512,86

13

400208,26

262522,86

14

400242,56

262524,29

15

400278,30

262517,14

16

400319,75

262508,57

17

400361,99

262504,56

18

400383,86

262511,39

19

400445,53

262527,15

20

400485,55

262515,71

21

400515,14

262514,90

22

400563,22

262511,79

23

400620,60

262517,42

24

400633,15

262520,46

25

400684,23

262551,45

26

400812,87

262621,49

27

400875,76

262704,39

28

400891,48

262722,97

29

400844,31

262755,84

30

400738,54

262817,30

31

400525,57

262971,67

32

400465,54

262997,40

33

400131,08

263013,12

34

400049,60

263025,99

35

399905,24

263031,70

36

399856,64

263056,001) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻWIROWNIE W STAREJ OLESZNEJ (PLH020049)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻWIROWNIE W STAREJ OLESZNEJ (PLH020049)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻWIROWNIE W STAREJ OLESZNEJ (PLH020049) Lp.]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻWIROWNIE W STAREJ OLESZNEJ (PLH020049)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7150

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻWIROWNIE W STAREJ OLESZNEJ (PLH020049)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻWIROWNIE W STAREJ OLESZNEJ (PLH020049)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

elisma wodna

Luronium natans

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-16
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw