Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą";

2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;";

2) w § 4 w pkt 1:

a) w lit. a po wyrazach "miesiąc i rok wydania," dodaje się wyrazy "wstęp do monografii, spis treści monografii,",

b) po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) kopii certyfikatu lub dyplomu wydanego przez organizatora konferencji naukowej potwierdzającego wygłoszenie referatu naukowego przez studenta,",

c) lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) oświadczenia studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej,",

d) po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

"fa) kopii regulaminu konkursu,";

3) w § 5 w ust. 1 po wyrazie "terminie" dodaje się wyrazy "od dnia 1 października";

4) w § 8 w ust. 2 w pkt 1 lit. c i d otrzymują brzmienie:

"c) konferencji naukowej:

- zasięg,

- procentowy udział w powstaniu referatu naukowego,

- liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,

- innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,

- prestiż organizatora,

d) konkursu:

- zasięg,

- uzyskane miejsce,

- sposób wyłaniania laureatów,

- procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,

- prestiż organizatora;";

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Do postępowań w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Termin składania wniosków]

1. Wnioski o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów w roku akademickim 2021/2022 składa się w terminie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, są rozpatrywane do dnia 15 maja 2022 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/SPORTOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 września 2021 r. (poz. 1727)

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/SPORTOWE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-20
  • Data wejścia w życie: 2021-09-21
  • Data obowiązywania: 2021-09-21

Dziennik Ustaw