Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 1 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 1229);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 1004).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 1229), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 1004), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 1 września 2021 r. (poz. 1731)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym:

1) państwowych jednostek budżetowych;

2) państwowych funduszy celowych;

3) agencji wykonawczych;

4) instytucji gospodarki budżetowej;

5) państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) dysponentach środków budżetu państwa - rozumie się przez to dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów1) wydanym na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;

3) kierownikach jednostek - rozumie się przez to kierowników jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

4) państwowych osobach prawnych - rozumie się przez to państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych;

5) placówce zagranicznej - rozumie się przez to jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1.2) Określa się następujące rodzaje sprawozdań:

1) Rb-BZ1 - roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Rb-BZ2 - roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzają:

1) w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni;

2) w zakresie planów finansowych w układzie zadaniowym:

a) dysponenci państwowych funduszy celowych,

b) kierownicy agencji wykonawczych,

c) dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej,

d) właściwe organy państwowych osób prawnych.

§ 4. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w § 3 ust. 1, wykazuje się:

1) w zakresie planu według ustawy budżetowej - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników, odpowiadających wysokości wydatków/kosztów ujętych w ustawie budżetowej;

2) w zakresie planu po zmianach - w kwotach wydatków/kosztów i wartościach mierników wynikających z układu zadaniowego uwzględniającego zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w planie finansowym jednostki w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych lub w odrębnej ustawie;

3) w zakresie wykonania - w kwotach wydatków/kosztów narastająco od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego oraz faktyczne wykonanie planowanej wartości mierników.

§ 5. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, są sporządzane jako sprawozdania:

1) jednostkowe - przez kierowników jednostek, w zakresie wydatków/kosztów, na podstawie ksiąg rachunkowych, w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek zagranicznych, które sporządza się w walucie, w jakiej prowadzona jest rachunkowość; w odniesieniu do mierników, zgodnie ze sposobem wyznaczania wartości mierników przyjętych przez poszczególnych dysponentów;

2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponentów części budżetowych, w złotych i groszach, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego.

2. Sprawozdania jednostkowe placówek zagranicznych przeliczane są na złote i grosze według kursów stosowanych do przeliczenia wydatków budżetowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym jednostek, o których mowa w § 1, sporządza się według katalogu funkcji, zadań, podzadań oraz działań obowiązującego w danych okresach sprawozdawczych na wzorach formularzy sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 7. 1. (uchylony).3)

2. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Dysponenci części budżetowych mogą zezwolić dysponentom drugiego i trzeciego stopnia na nieujmowanie w sprawozdaniu informacji, dotyczących celów i mierników, w zakresie, w jakim dysponują niezbędnymi danymi do sporządzenia sprawozdań łącznych.

§ 9. 1. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.

2. W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na moment sprawozdawczy, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią, na wzorze formularza sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 10. 1. Kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2. Kwoty wydatków/kosztów wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych tych jednostek.

3. Jednostki otrzymujące sprawozdania sprawdzają je pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym.

4. Ujawnione nieprawidłowości w sprawozdaniach powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§ 11.4) Sprawozdania roczne mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

§ 12. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie.

3. Sprawozdania podpisują odpowiednio kierownik jednostki lub dysponent i główny księgowy.

§ 13. 1. Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego utworzonego przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dysponenci części budżetowych oraz dysponenci państwowych funduszy celowych i organy wykonujące funkcje organów założycielskich przekazują sprawozdania na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów.

2. Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek, którzy nie dysponują podpisem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1, sporządzają sprawozdania w postaci papierowej i elektronicznej utworzonej przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

3. Kierownicy jednostek sporządzający sprawozdania w postaci elektronicznej zachowują kopie tych sprawozdań na informatycznym nośniku danych.

4. Jeżeli z powodu awarii aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nie jest możliwe wypełnienie oraz przedłożenie sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1, a zdarzenie to zostanie stwierdzone w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, formularze te należy wypełnić i przekazać w sposób określony w tym komunikacie.

5. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia tych nieprawidłowości.

§ 14. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, za rok 2012 sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. Sprawozdanie półroczne/roczne z wykonania planu wydatków/kosztów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej, sporządza Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 16. (pominięty).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 15)

WZÓR - RB-BZ1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

infoRgrafika

Załącznik nr 26)

WZÓR - RB-BZ2 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO/AGENCJI WYKONAWCZEJ/INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ/PAŃSTWOWEJ OSOBY PRAWNEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM

infoRgrafika

Załącznik nr 36)

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ

Sprawozdanie

Jednostka przekazująca sprawozdanie

Jednostka otrzymująca oryginały sprawozdań

Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż*

z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

do 19 lutego

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

do 28 lutego

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 11 marca

z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

- dysponenci państwowych funduszy celowych**

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

do 12 marca

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej

- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

do 12 marca

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

- właściwe organy

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

do 12 marca

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

 

* W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

 

Załącznik nr 4

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2012

Sprawozdanie

Jednostka przekazująca sprawozdanie

Jednostka otrzymująca oryginały sprawozdań

Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż

Sprawozdania półroczne

z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

20 dni

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

25 dni

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

30 dni

z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

- dysponenci państwowych funduszy celowych*

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

35 dni

z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

40 dni

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej

- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

40 dni

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

- właściwe organy

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

40 dni

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

Sprawozdania roczne

z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

do 15 lutego

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

do 20 lutego

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 25 lutego

z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

- dysponenci państwowych funduszy celowych**

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 marca

z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

do 15 marca

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 marca

z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej

- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

do 15 marca

- organy wykonujące funkcje organów założycielskich

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 marca

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

- właściwe organy

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

do 15 marca

- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 marca

 

* Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej - przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż 35 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej - przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.


1) Obecnie: Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 1229), które weszło w życie z dniem 11 lipca 2020 r.

3) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 1004), które weszło w życie z dniem 17 czerwca 2021 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-21
  • Data wejścia w życie: 2021-09-21
  • Data obowiązywania: 2021-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw