Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1)

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9ca ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób:

1) oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów, wskazujący na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego;

2) formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego, umieszczanej:

a) w instrukcji obsługi tego pojazdu,

b) na korku lub klapce wlewu paliwa ciekłego lub w pobliżu tego korka lub tej klapki,

c) na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych.

§ 2. [Stosowanie identyfikatora do oznakowania dystrybutorów i pistoletów wydawczych używanych do paliw ciekłych oraz formułowanie i udostępnianie informacji o rodzaju paliwa ciekłego]

Do oznakowania dystrybutorów i pistoletów wydawczych używanych do paliw ciekłych oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego stosuje się co najmniej umieszczony w widocznym miejscu identyfikator, w środku którego zamieszcza się symbol w kolorze czarnym na białym albo srebrnym tle wewnętrznym.

§ 3. [Oznaczenie paliwa ciekłego typu oleju napędowego]

1. Paliwo ciekłe typu oleju napędowego oznacza się co najmniej identyfikatorem w kształcie kwadratu, w środku którego zamieszcza się symbol "BX", gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w procentach objętościowych.

2. Długość boku identyfikatora, o którym mowa w ust. 1, umieszczonego:

1) na pistolecie wydawczym, w instrukcji obsługi pojazdu oraz na korku lub klapce wlewu paliwa ciekłego lub w pobliżu tego korka lub tej klapki wynosi co najmniej 13 mm;

2) na dystrybutorze oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych wynosi co najmniej 30 mm.

§ 4. [Oznaczenie paliwa ciekłego typu benzyny silnikowej]

1. Paliwo ciekłe typu benzyny silnikowej oznacza się co najmniej identyfikatorem w kształcie okręgu, w środku którego zamieszcza się symbol "EX", gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość etanolu w procentach objętościowych.

2. Średnica identyfikatora, o którym mowa w ust. 1, umieszczonego:

1) na pistolecie wydawczym, w instrukcji obsługi pojazdu oraz na korku lub na klapce wlewu paliwa ciekłego lub w pobliżu tego korka lub tej klapki wynosi co najmniej 13 mm;

2) na dystrybutorze oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych wynosi co najmniej 30 mm.

§ 5. [Grubość linii zewnętrznej identyfikatora]

1. Grubość linii zewnętrznej identyfikatora wynosi:

1) 1,4 punktu w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i § 4 ust. 2 pkt 1;

2) 3,2 punktu w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 2.

2. Rozmiar czcionki danego symbolu dostosowuje się do wielkości identyfikatora i nie może być mniejszy niż 14 punktów.

§ 6. [Wzory identyfikatorów]

Wzory identyfikatorów określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2021 r. pod numerem 2021/0268/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Załącznik 1. [WZORY IDENTYFIKATORÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 31 sierpnia 2021 r. (poz. 1738)

WZORY IDENTYFIKATORÓW

Lp.

RODZAJ PALIWA

WZÓR IDENTYFIKATORA

1

Olej napędowy, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w procentach objętościowych

2

Benzyna silnikowa, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość etanolu w procentach objętościowych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-23
  • Data wejścia w życie: 2022-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw