Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 24 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11kzzc ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.";

2) po § 11kzzl dodaje się § 11kzzla w brzmieniu:

"§ 11kzzla. 1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w 2022 r., może złożyć deklarację, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Złożenie deklaracji zgodnie z ust. 1 jest możliwe, jeżeli zdający posiada identyfikator (login) i hasło dostępu lub profil zaufany.

3. Uczeń oraz absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112, z 2019 r. poz. 626 oraz z 2021 r. poz. 1427), może otrzymać identyfikator (login) i hasło dostępu, o których mowa w ust. 2, od dyrektora szkoły, do której odpowiednio uczęszcza lub uczęszczał.

4. Absolwent lub osoba, o których mowa w § 33 ust. 4-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego, może otrzymać identyfikator (login) i hasło dostępu, o których mowa w ust. 2, od dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta.

5. W przypadku złożenia deklaracji zgodnie z ust. 1 dokumenty, orzeczenia, opinie, zaświadczenia oraz wnioski, o których mowa odpowiednio w § 32 ust. 1a, § 34 ust. 2, § 35 ust. 2 pkt 2 i § 37 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także oświadczenia, o których mowa w § 11kzzm ust. 3, przedkłada się:

1) dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 7 lutego 2022 r. - w przypadku ucznia lub absolwenta, o których mowa w ust. 3;

2) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. - w przypadku absolwenta lub osoby, o której mowa w ust. 4.";

3) § 11kzzn otrzymuje brzmienie:

"§ 11kzzn. 1. W 2022 r. wykaz, o którym mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego, dyrektor szkoły sporządza na podstawie złożonych deklaracji i oświadczeń, o których mowa w § 11kzzm ust. 3.

2. Wykaz, o którym mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzra ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.";

4) w § 13b w ust. 4a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) § 5 i § 44 w zakresie liczby zadań lub zestawu zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego oraz § 39 ust. 2 i § 54 ust. 3, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego;".

§ 2. [Dostosowanie informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r.]

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do dnia 28 września 2021 r. dostosuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. do zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343 i 1525.

Dziennik Ustaw