REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1901

USTAWA

z dnia 14 października 2021 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021]

W ustawie z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 3:

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1”,

– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) przeznaczonych na wypłaty specjalnych dodatków motywacyjnych, o których mowa w art. 46a ust. 1.”,

d) w ust. 4 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1”,

e) w ust. 5 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1”;

2) w art. 8:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1 i art. 9c”;

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Przez wynagrodzenia, o których mowa w art. 7, art. 8 i art. 9a–9c, rozumie się wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, wypłacane sędziom, prokuratorom, posłom, senatorom oraz pracownikom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, z wyjątkiem osób kierujących w rozumieniu ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), zaliczone – według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny – do „wynagrodzeń bez wypłat z zysku”.”;

4) po art. 9 dodaje się art. 9a–9c w brzmieniu:

„Art. 9a. W roku 2021 zmiany planów finansowych, powodujące przekroczenie wielkości wynagrodzeń ustalonych w planach finansowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 przedłożonym Sejmowi, w następujących jednostkach sektora finansów publicznych:

1) agencjach wykonawczych,

2) instytucjach gospodarki budżetowej,

3) państwowych funduszach celowych,

4) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

5) innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych

– wymagają zgody właściwego ministra lub innego organu nadzorującego oraz zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem art. 9c.

Art. 9b. W roku 2021 zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia powodująca przekroczenie wielkości wynagrodzeń ustalonych w planie finansowym na rok 2020 wymaga zgody ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem art. 9c.

Art. 9c. W roku 2021 wielkość wynagrodzeń w podmiotach, o których mowa w art. 9a i art. 9b, finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych, lub z przychodów, których źródłem jest odpłatne wykonywanie zadań związanych z realizacją przez organ założycielski projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych, może przekroczyć wielkość wynagrodzeń ustalonych w planach finansowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 przedłożonym Sejmowi albo wynikających z planów finansowych na rok 2021, w przypadku gdy plany te nie są ujmowane w ustawie budżetowej, w części finansowanej lub refundowanej z tych środków, zaś w części współfinansowania krajowego jedynie wówczas, gdy te zwiększane wynagrodzenia lub projekt realizowany przez organ założycielski są finansowane w wysokości co najmniej 70%, a w przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – co najmniej 63%, ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

5) w art. 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W roku 2021 pracownikom jednostek i urzędów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz pracownikom jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych instytucji kultury, może być przyznana nagroda, w szczególności za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W roku 2021 pracownikom jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–9 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, może być przyznana nagroda, w szczególności za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia określonych w planach finansowych, z uwzględnieniem zmian tych planów dokonanych w sposób, o którym mowa w art. 9a i art. 9b.”;

6) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu:

„Art. 46a. 1. W roku 2021 pracownikom państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658), z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, można przyznać specjalne dodatki motywacyjne z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

2. Do wynagrodzeń osobowych i uposażeń, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) środków zaplanowanych w roku 2021 na regulację wynagrodzeń na podstawie odrębnych przepisów;

2) wydatków osobowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143);

3) środków na sfinansowanie wypłaty nagród, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wynagrodzeń finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w ust. 1, mają charakter uznaniowy i są przyznawane w szczególności za duże zaangażowanie w pracę, efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy.

4. Dodatkowym funduszem motywacyjnym, o którym mowa w ust. 1, dysponuje kierownik jednostki, a w przypadku jednostek, w których tworzy się stanowisko dyrektora generalnego urzędu – dyrektor generalny.

5. Podmioty dysponujące dodatkowym funduszem motywacyjnym, o których mowa w ust. 4, przedstawiają propozycję sposobu i kryteriów przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych, o których mowa w ust. 1, zakładowej organizacji związkowej, celem wyrażenia opinii. Termin na przedstawienie opinii jest nie dłuższy niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

6. Specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w ust. 1, nie stanowią podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród rocznych i dodatkowego uposażenia rocznego.

7. Specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane od dnia 1 września 2021 r.

8. W przypadku:

1) pracowników zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem posłów, senatorów, sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, prokuratorów, członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego niebędących sędziami oraz członków Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego niebędących sędziami,

2) pracowników zatrudnionych w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego,

3) pracowników zatrudnionych oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej

– przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio.”;

7) w art. 56 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W roku 2021 źródłem przychodu Funduszu Wsparcia Policji – funduszu centralnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy o Policji, może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”;

8) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. W roku 2021 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Policji, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy o Policji, ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, z zastrzeżeniem art. 9a.”;

9) w art. 58 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W roku 2021 źródłem przychodu Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – funduszu centralnego, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”;

10) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. W roku 2021 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, z zastrzeżeniem art. 9a.”;

11) w art. 60:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W roku 2021 źródłem przychodu Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – funduszu centralnego, o którym mowa w art. 19e ustawy o PSP, może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”,

b) w ust. 2 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 i 1a”;

12) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. W roku 2021 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 19e ustawy o PSP, ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, z zastrzeżeniem art. 9a.”;

13) po art. 67 dodaje się art. 67a w brzmieniu:

„Art. 67a. W roku 2021 źródłem przychodu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez Ministra Obrony Narodowej.”;

14) po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:

„Art. 69a. W roku 2021 do zmian kwot przychodów i kosztów ujętych w planie finansowym Centralnego Ośrodka Sportu nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, dotyczącego zwiększenia dotacji z budżetu państwa.”;

15) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:

„Art. 71a. 1. W roku 2021 uczelnie publiczne, uczelnie uprawnione do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oprócz środków, o których mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym, otrzymują w formie subwencji środki finansowe w łącznej kwocie 1 000 000 tys. zł.

2. Subwencje, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.

3. Subwencje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z uwzględnieniem rodzaju podmiotu szkolnictwa wyższego i nauki.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o wysokości subwencji, o której mowa w ust. 1, przyznanej poszczególnym podmiotom.”;

16) po art. 74 dodaje się art. 74a i art. 74b w brzmieniu:

„Art. 74a. W roku 2021 źródłem przychodu Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, o którym mowa w art. 83b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954), może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 74b. W roku 2021 źródłem przychodów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.”;

17) w art. 76 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W roku 2021 koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych, o których mowa w ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535), w tym prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, pokrywane są ze środków Funduszu Reprywatyzacji.”;

18) po art. 77 dodaje się art. 77a–77c w brzmieniu:

„Art. 77a. 1. W roku 2021 przychodem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694), może być również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wspierających rehabilitację osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 77b. 1. W roku 2021 minister właściwy do spraw transportu przekaże dodatkowe środki z budżetu państwa w wysokości 1 249 500 tys. zł na objęcie przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej, prowadzone w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku”.

Art. 77c. 1. W roku 2021 środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 oraz z 2021 r. poz. 1561 i 1873), przeznacza się również na finansowanie zadań określonych w art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) w kwocie nieprzekraczającej 70 000 tys. zł.

2. W roku 2021 w zakresie gospodarki finansowej związanej z gospodarowaniem mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa kosztami gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o których mowa w art. 20c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, są również koszty wynikające z przekazania Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników kwoty, o której mowa w ust. 1.

3. W roku 2021 nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.”;

19) po art. 83 dodaje się art. 83a w brzmieniu:

„Art. 83a. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510, z 2019 r. poz. 1123, z 2020 r. poz. 462 i 1747 oraz z 2021 r. poz. 802) w art. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W roku 2021 środki Funduszu pochodzą również z wpłaty z budżetu państwa, przekazywanej przez ministra właściwego do spraw transportu, w wysokości:

1) 4 507 700 tys. zł – z przeznaczeniem na wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej;

2) 70 000 tys. zł – z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe;

3) 600 000 tys. zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji, o którym mowa w art. 3 ust. 3a.”.”;

20) po art. 84 dodaje się art. 84a w brzmieniu:

„Art. 84a. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i 952) po art. 74a dodaje się art. 74b w brzmieniu:

„Art. 74b. 1. W roku 2021, nie później niż do dnia 20 grudnia 2021 r., minister właściwy do spraw pracy, dla wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pracy w roku 2021 na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” ustanowionego na podstawie art. 62 ust. 1 może określić, w drodze decyzji, termin ich wykorzystania, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada 2022 r., oraz kwotę wydatków planowaną do realizacji w roku 2022.

2. Warunkiem przedłużenia terminu wykorzystania środków Funduszu Pracy na wydatki, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie, na uzasadniony wniosek beneficjenta programu, zgody wojewody na zmianę terminu wykonania zadania.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana do ministra właściwego do spraw pracy w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

4. Środki finansowe na wydatki ujęte w decyzji, o której mowa w ust. 1, pozostają na rachunkach bankowych podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1, korzystających z programu, o którym mowa w ust. 1.”.”;

21) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu:

„Art. 88a. W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2021 r. poz. 633) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W latach 2017–2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 435 000 000 zł, w tym w:”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 2021 r. – 300 000 000 zł;”;

2) po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu:

„Art. 12b. W roku 2021 minister właściwy do spraw gospodarki przeznaczy środki w wysokości 300 000 tys. zł na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy.”.”;

22) po art. 90 dodaje się art. 90a i art. 90b w brzmieniu:

„Art. 90a. W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 42c otrzymuje brzmienie:

„Art. 42c. W roku 2021 w planie finansowym Funduszu na rok 2021 mogą być dokonywane zmiany mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 29 ust. 9–12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”;

2) w art. 51 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) 2021 – 3,6 mld zł;

5) 2022 – 0,5 mld zł;”.

Art. 90b. W ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. Środki z dodatkowego funduszu motywacyjnego, o którym mowa w art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), które nie będą wydatkowane przez dysponentów części budżetowych w pełnej wysokości w 2021 r., stanowią wydatki budżetu państwa, do których nie stosuje się przepisu art. 181 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i mogą być wydatkowane na specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, do dnia 30 listopada 2022 r.”;

2) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na rok 2021 Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, nie później niż do dnia 30 grudnia 2021 r., wykaz oraz plan finansowy wydatków, do których nie stosuje się przepisu art. 181 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w tym tych, o których mowa w art. 20a, mając na względzie zapewnienie ich przejrzystości oraz stopień realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa oraz możliwość kontynuacji i realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa w roku 2021.”.”.

Art. 2. [Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego]

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) po rozdziale 8a dodaje się rozdział 8b w brzmieniu:

„Rozdział 8b

Przepisy epizodyczne

Art. 70e. 1. W roku 2021 gminy mogą otrzymać z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 1 000 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

2. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90%.

3. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, o których mowa w ust. 2, proporcjonalnie do liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez daną gminę poziomu określonego w ust. 2. Liczba mieszkańców niezbędna do osiągnięcia przez gminę poziomu określonego w ust. 2 podlega korekcie w sposób określony w ust. 4.

4. Skorygowaną liczbę mieszkańców ustala się jako iloraz liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez gminę poziomu określonego w ust. 2 i wskaźnika obliczonego zgodnie z ust. 5.

5. Dla każdej gminy oblicza się wskaźnik dochodów tej gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w stosunku do średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju, według stanu ludności w kraju na dzień 31 grudnia 2020 r., przyjmując do jego wyliczenia sumę:

1) planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;

2) dochodów podatkowych gminy, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1–8, z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3, z roku 2020;

3) planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej pomniejszonych o planowane na rok 2022 wpłaty do budżetu państwa.

6. Kwota środków, o której mowa w ust. 3, nie może być mniejsza niż 0,3 mln zł i większa niż 5,604 mln zł.

7. W latach 2021–2024 gmina, o której mowa w ust. 2, obowiązana jest do przeznaczenia na finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 1, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość kwoty otrzymanej na inwestycje, o których mowa w ust. 1.

8. Jeżeli gmina, o której mowa w ust. 2, przeznaczyła na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę wydatki mniejsze niż równowartość kwoty otrzymanej na inwestycje, o których mowa w ust. 1, to w roku 2025 nie otrzymuje środków z rezerw subwencji ogólnej.

9. Gminy, o których mowa w ust. 2, składają do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 marca 2025 r., informację o wysokości wydatków przeznaczanych na inwestycje, o których mowa w ust. 1. W przypadku niezłożenia informacji w terminie przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Art. 70f. 1. W roku 2021 gminy mogą otrzymać z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 3 000 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

2. Kwota środków, o której mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%.

3. Kwota środków, o których mowa w ust. 1, podlega podziałowi między gminy, o których mowa w ust. 2, proporcjonalnie do liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez daną gminę poziomu określonego w ust. 2. Liczba mieszkańców niezbędna do osiągnięcia przez gminę poziomu określonego w ust. 2 podlega korekcie w sposób określony w ust. 4.

4. Skorygowaną liczbę mieszkańców ustala się jako iloraz liczby mieszkańców niezbędnej do osiągnięcia przez daną gminę poziomu określonego w ust. 2 i wskaźnika obliczonego zgodnie z ust. 5.

5. Dla każdej gminy oblicza się wskaźnik dochodów tej gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w stosunku do średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju, według stanu ludności w kraju na dzień 31 grudnia 2020 r., przyjmując do jego wyliczenia sumę:

1) planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;

2) dochodów podatkowych gminy, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1–8, z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3, z roku 2020;

3) planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej pomniejszonych o planowane na rok 2022 wpłaty do budżetu państwa.

6. Kwota środków, o której mowa w ust. 3, nie może być mniejsza niż 0,9 mln zł i większa niż 5,186 mln zł.

7. Przepisy art. 70e ust. 7–9 stosuje się odpowiednio.

Art. 70g. Podstawę do wyliczenia środków, o których mowa w art. 70e i art. 70f, stanowią dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r.”.

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA