Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1926

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 października 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773 i 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.2) ) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) jednostce sprawozdawczej - rozumie się przez to miarę przyjętą do określenia wartości względnej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach ryczałtu systemu zabezpieczenia, którą jest punkt;";

2) w § 16 ust. 4f otrzymuje brzmienie:

"4f. W przypadku zwiększenia po dniu 1 lipca 2021 r. kwoty zobowiązania Funduszu, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy, wynikającego ze wzrostu:

1) wartości taryfy świadczeń,

2) wyceny świadczeń dokonanej przez Prezesa Funduszu w trybie § 15 ust. 3 i 4,

3) ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej,

4) ryczałtu,

5) ryczałtu systemu zabezpieczenia związanego ze zwiększeniem ceny jednostki sprawozdawczej lub wartości taryfy świadczeń

- wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 3, 4a, 4d i 4e, ulega zmniejszeniu o wartość, o którą wzrosło zobowiązanie z tytułu tego wzrostu, proporcjonalnie do udziału wartości danego współczynnika w sumie wartości współczynników, o których mowa w ust. 3, 4a, 4d i 4e, do danej umowy.";

3) w § 24:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku leków stosowanych w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy, finansowanych z Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875), dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dnia 7 grudnia i na podstawie prognozy wydatków na te świadczenia, ustalonej przez Fundusz w oparciu o harmonogram realizacji umowy świadczeniodawcy. Przepis ust. 3 zdanie drugie i trzecie stosuje się.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli Fundusz nie dokona płatności należności w terminie, o którym mowa w ust. 1, 3 i 3a, świadczeniodawcy przysługują odsetki ustawowe.";

4) w § 29 w ust. 6 w zdaniu drugim po wyrazach "do rozpatrzenia" dodaje się wyrazy "zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego lub".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 16 stycznia 2021 r.;

2) § 1 pkt 1 i pkt 2 w zakresie § 16 ust. 4f pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.;

3) § 1 pkt 2 w zakresie § 16 ust. 4f pkt 2 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 437, 547, 696, 1548 i 2305 oraz z 2021 r. poz. 93, 1235 i 1476.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-25
  • Data wejścia w życie: 2021-11-09
  • Data obowiązywania: 2021-11-09

Dziennik Ustaw