REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 287

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mamerki (PLH280004)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Mamerki (PLH2800042)), obejmujący obszar 162,09 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MAMERKI (PLH280004)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 12 stycznia 2022 r. (poz. 287)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MAMERKI (PLH280004)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

706161,24

672872,25

2

706161,26

672881,31

3

706164,38

672969,37

4

706164,40

672969,78

5

706164,40

672970,00

6

706165,48

672985,04

7

706168,46

673026,87

8

706168,60

673028,76

9

706169,46

673035,98

10

706090,24

673042,42

11

706052,13

673054,11

12

706047,75

673055,45

13

706045,72

673056,07

14

706022,17

673079,30

15

706020,62

673080,83

16

705979,74

673112,18

17

705954,07

673135,87

18

705930,02

673158,05

19

705907,71

673176,36

20

705902,54

673183,63

21

705901,09

673185,66

22

705847,52

673208,41

23

705826,32

673206,74

24

705807,26

673180,53

25

705771,29

673162,77

26

705701,50

673119,94

27

705661,82

673099,60

28

705630,15

673092,87

29

705623,31

673094,63

30

705603,97

673099,62

31

705592,14

673102,67

32

705598,10

673125,72

33

705592,27

673144,20

34

705592,12

673144,66

35

705566,93

673152,33

36

705555,06

673155,95

37

705540,32

673173,88

38

705535,37

673179,90

39

705527,90

673176,75

40

705526,78

673176,28

41

705515,64

673177,28

42

705506,27

673193,92

43

705515,25

673217,17

44

705543,87

673232,16

45

705539,62

673274,30

46

705544,51

673335,45

47

705524,16

673343,84

48

705513,26

673348,34

49

705472,28

673334,39

50

705469,06

673335,08

51

705469,04

673335,07

52

705432,64

673313,55

53

705309,03

673240,46

54

705247,60

673204,13

55

705194,44

673172,70

56

705192,28

673173,67

57

705160,76

673187,79

58

705102,42

673204,31

59

705101,91

673204,32

60

705084,69

673204,57

61

705002,79

673191,38

62

704835,77

673151,73

63

704771,02

673143,95

64

704709,51

673136,56

65

704711,77

673121,29

66

704718,41

673097,35

67

704698,28

673028,20

68

704721,38

672852,72

69

704801,03

672815,71

70

704843,91

672795,78

71

704867,22

672790,79

72

704963,44

672703,58

73

704966,54

672700,77

74

704931,86

672666,61

75

704913,98

672648,99

76

704909,57

672630,44

77

704842,32

672556,79

78

704827,36

672540,41

79

704751,71

672461,38

80

704648,61

672353,69

81

704646,21

672351,17

82

704569,06

672257,01

83

704569,79

672136,39

84

704570,12

672081,70

85

704620,91

672071,78

86

704656,65

672071,15

87

704675,19

672069,17

88

704726,67

672063,67

89

704820,73

672054,31

90

704827,76

672053,23

91

704922,30

672045,30

92

704927,32

672046,16

93

704945,38

672045,31

94

704960,59

672040,41

95

704986,33

672036,14

96

705011,65

672031,94

97

705056,10

672024,96

98

705084,32

672023,34

99

705114,66

672017,06

100

705213,99

671997,73

101

705281,78

671998,04

102

705298,94

671995,14

103

705311,13

671993,05

104

705359,72

671985,29

105

705406,08

671973,26

106

705414,60

671971,12

107

705452,28

671963,51

108

705455,28

671963,07

109

705525,21

671952,45

110

705588,10

671939,18

111

705659,62

671930,01

112

705824,55

671905,74

113

705869,07

671893,86

114

705917,31

671886,09

115

706040,68

671868,24

116

706133,21

671856,09

117

706300,94

671834,07

118

706263,69

671923,67

119

706260,63

671932,55

120

706255,07

671946,79

121

706235,30

671997,47

122

706223,59

672028,21

123

706203,88

672080,79

124

706201,43

672087,62

125

706199,50

672086,49

126

706122,37

672214,05

127

706119,36

672219,02

128

706039,94

672350,36

129

705999,70

672416,90

130

705935,10

672523,73

131

705867,85

672634,94

132

705808,53

672733,04

133

705886,60

672779,67

134

705971,30

672830,26

135

706020,50

672859,65

136

706067,62

672858,72

137

706099,69

672857,33

138

706101,92

672873,61

139

706122,75

672873,14

140

706161,24

672872,251) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MAMERKI (PLH280004)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MAMERKI (PLH280004)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MAMERKI (PLH280004)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MAMERKI (PLH280004)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

2

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

3

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MAMERKI (PLH280004)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MAMERKI (PLH280004)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

mopek

Barbastella barbastellus

zimująca

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-07
  • Data wejścia w życie: 2022-02-22
  • Data obowiązywania: 2023-10-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA