REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 354

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 351, 853 i 1352 oraz z 2022 r. poz. 152 i 235) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 wyrazy "siódmej dobie" zastępuje się wyrazami "piątej dobie",

b) w ust. 2:

- w pkt 1:

- - we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "po 10 dniach" zastępuje się wyrazami "po 7 dniach",

- - w lit. b wyrazy "ósmej dobie" zastępuje się wyrazami "szóstej dobie",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) po 7 dniach od momentu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 będącego podstawą do nałożenia tej izolacji - w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w szóstej dobie od momentu wykonania tego testu, przedłuży okres jej trwania;",

- w pkt 3:

- - lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,",

- - lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego, żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej",

- - w części wspólnej wyrazy "po 7 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 albo po uzyskaniu" zastępuje się wyrazami "również w przypadku uzyskania";

2) w § 7:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego powstaje w przypadku narażenia na następujące choroby zakaźne lub pozostawania w styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych je wywołujących:",

b) uchyla się ust. 3,

c) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny jest równy okresowi tej izolacji; obowiązkowa kwarantanna ulega zakończeniu także w przypadku wprowadzenia negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego u osoby odbywającej tę kwarantannę do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Obowiązku, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się do osoby, która w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed dniem uzyskania przez osobę zamieszkującą lub prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z tą osobą pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zakończyła izolację, izolację w warunkach domowych lub hospitalizację.",

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Okres obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w ust. 4, w przypadku osób:

1) uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,

2) będących żołnierzami lub pracownikami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzami wojsk obcych lub ich personelem cywilnym, żołnierzami, funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa lub Służby Więziennej

- wynosi 5 dni, chyba że osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń lub rozpoczęciem pracy lub służby, przez okres 5 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych, badana testem antygenowym, którego wynik jest przekazywany do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.".

§ 2. [Okres obowiązywania kwarantanny]

1. Obowiązkowa kwarantanna osób, które w dniu 11 lutego 2022 r. odbywają ją na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, ulega zakończeniu z dniem 11 lutego 2022 r.

2. Do osób, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia odbywają obowiązkową kwarantannę na podstawie § 7 ust. 4 albo 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do osób, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odbywają izolację w warunkach domowych na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Izolacja osób, o których mowa w ust. 1, ulega także zakończeniu w przypadku wprowadzenia negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego nie wcześniej niż w ósmej dobie trwania tej izolacji, do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie w zakresie § 4 ust. 2 pkt 3 lit. a i b, pkt 2 lit. a, b i e oraz § 2 ust. 1, które wchodzą w życie dniem 11 lutego 2022 r.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-10
  • Data wejścia w życie: 2022-02-15
  • Data obowiązywania: 2022-02-15
  • Dokument traci ważność: 2022-03-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA