Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1382

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2541, z 2019 r. poz. 2529, z 2020 r. poz. 1095 i 2416 oraz z 2021 r. poz. 1158) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b dodaje się przecinek i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) Bankowy Fundusz Gwarancyjny";

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Wyłącza się stosowanie art. 41 ust. 12 ustawy do dokonywanych do dnia 31 grudnia 2022 r. wypłat świadczeń i należności w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 4d i 10 ustawy.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1301 i 1358.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-30
  • Data wejścia w życie: 2022-07-01
  • Data obowiązywania: 2022-07-01

Dziennik Ustaw