Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1408

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 1566 i 1918) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 34 uchyla się ust. 3-5;

2) załączniki nr 13 i 14 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) uchyla się załączniki nr 15-16a.

§ 2. [Ważność dotychczasowych dyplomów]

1. Dyplomy uzyskania tytułu specjalisty lekarza albo lekarza dentysty zgodne ze wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych zachowują ważność.

2. Dyplomy uzyskania tytułu specjalisty lekarza albo lekarza dentysty zgodne ze wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych są wydawane nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1559 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 974 i 1352.

Załącznik 1. [WZÓR - DYPLOM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 czerwca 2022 r. (poz. 1408)

Załącznik nr 1

WZÓR - DYPLOM

image

Opis wzoru dyplomu:

1. Wzór dyplomu zawiera:

1) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nazwę dokumentu "DYPLOM";

3) numer seryjny dyplomu;

4) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku podłoża:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,

b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),

c) dwutonowy bieżący znak wodny,

d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu "gwiezdny pył" (,,gwieździste niebo");

5) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku druku:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

c) mikrodruki,

d) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) element graficzny wykonany farbą irydyscentną;

6) wyrażenia określające zamieszczane dane:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) numer prawa wykonywania zawodu,

c) wskazanie przepisu prawnego, na podstawie którego jest wydawany dyplom,

d) nazwa dziedziny szkolenia specjalizacyjnego, w której został uzyskany tytuł specjalisty,

e) pieczęć urzędowa instytucji wydającej dyplom,

f) podpis dyrektora instytucji wydającej dyplom albo nadruk, albo naklejka zawierająca imię (imiona) i nazwisko oraz funkcję,

g) miejsce i data wydania dyplomu,

h) numer dyplomu.

2. Blankiet wzoru dyplomu jest wykonany na podłożu papierowym w formacie jednostronnym A4.

3. Pozostałe zabezpieczenia: numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

Załącznik 2. [WZÓR - DYPLOM]

Załącznik nr 2

WZÓR - DYPLOM

image

Opis wzoru dyplomu:

1. Wzór dyplomu zawiera:

1) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nazwę dokumentu "DYPLOM";

3) numer seryjny dyplomu;

4) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku podłoża:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,

b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),

c) dwutonowy bieżący znak wodny,

d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu "gwiezdny pył" (,,gwieździste niebo");

5) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku druku:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

c) mikrodruki,

d) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) element graficzny wykonany farbą irydyscentną;

6) wyrażenia określające zamieszczane dane:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) numer prawa wykonywania zawodu,

c) wskazanie przepisu prawnego, na podstawie którego jest wydawany dyplom,

d) nazwa dziedziny szkolenia specjalizacyjnego, w której został uzyskany tytuł specjalisty,

e) pieczęć urzędowa instytucji wydającej dyplom,

f) podpis dyrektora instytucji wydającej dyplom albo nadruk, albo naklejka zawierająca imię (imiona) i nazwisko oraz funkcję,

g) miejsce i data wydania dyplomu,

h) numer dyplomu.

2. Blankiet wzoru dyplomu jest wykonany na podłożu papierowym w formacie jednostronnym A4.

3. Pozostałe zabezpieczenia: numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-05
  • Data wejścia w życie: 2022-07-06
  • Data obowiązywania: 2022-07-06

Dziennik Ustaw