REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1464

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 lipca 2022 r.

w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 445 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb przyznawania należności za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe żołnierzom zawodowym, zwanym dalej „żołnierzami", terminy i tryb ich wypłacania i rozliczania, a także rodzaje niezbędnych i udokumentowanych wydatków poniesionych w związku ze skierowaniem w podróż służbową;

2) tryb wypłaty żołnierzom zaliczek na cele związane z finansowaniem kosztów podróży służbowych;

3) sposób dokumentowania poniesionych kosztów;

4) sposób obliczania czasu podróży służbowej oraz sposób obliczania należności za przeniesienia i podróże służbowe.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

2) zarządzającym podróż służbową - należy przez to rozumieć:

a) dowódcę jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, w stosunku do podległych mu żołnierzy albo

b) organ, do którego żołnierz został skierowany w celu wykonywania obowiązków służbowych lub na naukę.

§ 3. [Podstawa wypłaty ryczałtu]

Ryczałt z tytułu przeniesienia wypłaca się na podstawie rozkazu dowódcy, o którym mowa w art. 470 ustawy, w terminie 30 dni od dnia objęcia przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby, przyjmując za podstawę obliczenia ryczałtu kwotę najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza, zwanego dalej „najniższym uposażeniem", obowiązującą w dniu objęcia przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby.

§ 4. [Uwzględnianie członków rodziny przy obliczaniu diet]

1. Przy obliczaniu diet za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu pełnienia służby oraz ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdu z miejsca stałego zamieszkania żołnierza do nowego miejsca pełnienia służby będącego miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w których żołnierz pełni służbę, lub miejscowością pobliską w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2017 oraz z 2022 r. poz. 655) albo miejscowością, w której żołnierz w związku z przeniesieniem służbowym korzysta z jednej z form zakwaterowania na podstawie tej ustawy, uwzględnia się członków rodziny przesiedlających się z żołnierzem w dniu przejazdu żołnierza do nowego miejsca pełnienia służby.

2. Przy obliczaniu diet za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu pełnienia służby uwzględnia się czas podróży ustalony w sposób, o którym mowa w § 10 ust. 1.

3. W przypadku gdy członkowie rodziny żołnierza przesiedlający się z nim przejeżdżają do nowego miejsca pełnienia służby w innym terminie niż żołnierz, przy obliczaniu należności, o których mowa w art. 445 ust. 1 ustawy, uwzględnia się stawki diety i ceny biletów obowiązujące w dniu przejazdu poszczególnych członków rodziny.

§ 5. [Obliczanie wysokości zasiłku osiedleniowego]

1. Przy obliczaniu zasiłku osiedleniowego przyjmuje się członków rodziny przesiedlających się z żołnierzem do nowego miejsca pełnienia służby oraz kwotę najniższego uposażenia z dnia przesiedlenia się żołnierza.

2. Obliczając wyrównanie zasiłku osiedleniowego dla żołnierza, o którym mowa w art. 445 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret drugie ustawy, po przesiedleniu się członków rodziny uwzględnia się różnicę między otrzymanym zasiłkiem a zasiłkiem przysługującym w przypadku przesiedlenia się wraz z członkami rodziny oraz kwotę najniższego uposażenia z dnia przesiedlenia się członków rodziny.

§ 6. [Zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego]

Zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego dokonuje się na podstawie rachunku przedstawionego przez żołnierza na przewóz urządzeń domowych na trasie między stałym miejscem zamieszkania żołnierza lub członka jego rodziny a nowym miejscem pełnienia służby, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 7. [Wniosek o wypłatę diety, ryczałtu oraz zasiłku osiedleniowego]

1. Diety i ryczałt, o których mowa w § 4, oraz zasiłek osiedleniowy i zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza.

2. Wniosek składa się po objęciu przez żołnierza obowiązków służbowych na stanowisku służbowym w nowym miejscu pełnienia służby, z tym że wniosek o wypłatę zasiłku osiedleniowego i wniosek o zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych składa się po przesiedleniu się do nowego miejsca pełnienia służby.

3. W przypadku przesiedlenia się żołnierza wraz z członkami rodziny wniosek składa się po przesiedleniu się członków rodziny.

4. Do wniosku o wypłatę zasiłku osiedleniowego i zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych żołnierz dołącza:

1) dokument potwierdzający przesiedlenie się do nowego miejsca pełnienia służby, o którym mowa w § 4 ust. 1, a w przypadku gdy prawo do należności jest uzależnione od przesiedlenia się członków rodziny żołnierza - również dokument potwierdzający ich przesiedlenie się;

2) oświadczenie, że w miejscowości, do której żołnierz został przeniesiony, on sam lub jego małżonek bezpośrednio przed przeniesieniem służbowym nie byli właścicielami domu lub samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz że bezpośrednio przed przeniesieniem służbowym nie byli zameldowani w tej miejscowości na pobyt stały.

5. Przesiedlenie się żołnierza oraz członków jego rodziny do nowego miejsca pełnienia służby jest dokumentowane potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały albo czasowy przekraczający 3 miesiące.

6. W przypadku korzystania przez żołnierza w nowym miejscu pełnienia służby z jednej z form zakwaterowania na podstawie art. 51 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przesiedlenie się żołnierza oraz członków jego rodziny do nowego miejsca pełnienia służby potwierdza się dokumentem, z którego wynika, że żołnierz korzysta, sam lub razem z członkami rodziny, z jednej z wymienionych form zakwaterowania.

§ 8. [Termin na wypłatę należności]

Należności, o których mowa w § 4-6, wypłaca się żołnierzowi w terminie do 14 dni od dnia wydania ostatecznej decyzji przez dowódcę, o którym mowa w art. 470 ustawy, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

§ 9. [Czas krajowej podróży służbowej]

Czas krajowej podróży służbowej określony w poleceniu wyjazdu służbowego obejmuje okres między wyjazdem z miejscowości rozpoczęcia podróży a przyjazdem do miejscowości zakończenia podróży.

§ 10. [Obliczanie należności z tytułu diet]

1. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

1) jeżeli krajowa podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i:

a) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% stawki diety,

b) ponad 12 godzin - przysługuje stawka diety w pełnej wysokości;

2) jeżeli krajowa podróż służbowa trwa dłużej niż dobę - za każdą dobę przysługuje stawka diety w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę, obejmującą:

a) do 8 godzin - przysługuje 50% stawki diety,

b) ponad 8 godzin - przysługuje stawka diety w pełnej wysokości.

2. Stawkę diety zmniejsza się o wartość zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że:

1) śniadanie stanowi 25% stawki diety;

2) obiad stanowi 50% stawki diety;

3) kolacja stanowi 25% stawki diety.

3. W przypadku korzystania przez żołnierza z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Żołnierzowi, o którym mowa w art. 445 ust. 10 ustawy, przysługuje za czas krajowej podróży służbowej odbywanej:

1) w celu uczestniczenia w ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych - 100%,

2) w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału - 25%,

3) w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału w celu wykonywania zadań związanych z ochroną granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie ochrony niepodległości państwa, niepodzielności jego terytorium lub zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, w szczególności w ramach użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych na zasadach i w trybie przewidzianych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115) lub w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061 i 1115) - 150%

- stawki diety za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania.

§ 11. [Zwrot kosztów przejazdu]

1. Przy obliczaniu zwrotu kosztów przejazdu na trasie, o której mowa w art. 445 ust. 7 pkt 2 lit. a ustawy, uwzględnia się udokumentowany koszt biletów lub faktur na przejazd publicznymi środkami transportu, obejmujących cenę biletu na przejazd środkiem transportu wraz z opłatami dodatkowymi, w tym miejscówką, zgodnie z publicznym środkiem transportu, jego rodzajem i klasą określonymi w poleceniu wyjazdu służbowego, z uwzględnieniem posiadanej przez żołnierza ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga mu przysługuje.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez żołnierza biletów lub udokumentowania biletami tylko części kosztów przejazdu przy obliczaniu zwrotu kosztów przejazdu na trasie nieudokumentowanej biletami uwzględnia się ceny biletu na przejazd środkiem transportu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego, z uwzględnieniem posiadanej przez żołnierza ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga mu przysługuje.

3. Przy obliczaniu zwrotu kosztów przejazdu żołnierzowi odbywającemu w czasie krajowej podróży służbowej przejazdy pojazdem, o którym mowa w § 12, uwzględnia się iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu ustalonej przez zarządzającego podróż służbową w poleceniu wyjazdu służbowego, nie wyższej niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209).

4. W przypadku żołnierza, który za zgodą zarządzającego podróż służbową rozpoczął lub zakończył tę podróż w miejscu zamieszkania, przy ustalaniu zwrotu kosztów podróży, w sposób ustalony w ust. 1-3, uwzględnia się okoliczność nieprzekroczenia kosztów podróży, która zostałaby odbyta na trasie, o której mowa w art. 445 ust. 7 pkt 2 lit. a ustawy.

§ 12. [Zgoda na przejazdy pojazdem niepozostającym w dyspozycji Sił Zbrojnych RP]

Na wniosek żołnierza zarządzający podróż służbową może wyrazić zgodę na przejazdy w czasie krajowej podróży służbowej pojazdem niepozostającym w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13. [Zwrot kosztów noclegu]

1. Żołnierzowi w czasie krajowej podróży służbowej przysługuje zwrot kosztów noclegu, przy obliczaniu którego uwzględnia się kwotę potwierdzoną rachunkiem, jednak nie wyższą niż dwudziestokrotność stawki diety za jedną dobę noclegu. Zarządzający podróż służbową może wskazać żołnierzowi obiekt, w którym żołnierz ma korzystać z noclegu, a także w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu, potwierdzonych rachunkiem, przekraczających limit.

2. Przy obliczaniu ryczałtu za nocleg uwzględnia się 150% stawki diety.

3. Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli czas krajowej podróży służbowej obejmował co najmniej sześć godzin między godzinami 21.00 a 7.00.

§ 14. [Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej]

Żołnierzowi za każdą rozpoczętą dobę odbywania krajowej podróży służbowej przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, przy obliczaniu którego uwzględnia się 20% stawki diety.

§ 15. [Inne niezbędne wydatki]

Inne niezbędne wydatki obejmują udokumentowane dodatkowe opłaty związane z zakupem biletu na przejazd, opłaty za bagaż, opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, opłaty za miejsca parkingowe, opłaty miejscowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży służbowej.

§ 16. [Odesłanie]

Do ustalenia zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 445 ust. 11 ustawy, stosuje się przepisy § 11 ust. 1-3 i § 12.

§ 17. [Czas zagranicznej podróży służbowej]

1. Czas zagranicznej podróży służbowej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

1) lądowej - od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili przekroczenia jej w drodze powrotnej do kraju;

2) lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;

3) morskiej - od chwili wyjścia jednostki pływającej z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia jednostki pływającej w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

2. Jeżeli przekroczenie granicy państwowej odbywa się poza miejscowością stanowiącą miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pełnienia służby żołnierza, za czas podróży z tej miejscowości do miejsca przekroczenia granicy i z powrotem żołnierzowi przysługują należności z tytułu odbywania krajowej podróży służbowej.

§ 18. [Stawka diety z tytułu odbywania zagranicznej podróży służbowej]

1. Stawka diety z tytułu odbywania zagranicznej podróży służbowej przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa zagranicznej podróży służbowej. W przypadku zagranicznej podróży służbowej odbywanej do dwóch lub więcej niż dwóch państw zarządzający zagraniczną podróż służbową może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

2. Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

1) jeżeli zagraniczna podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i:

a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 stawki diety,

b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% stawki diety,

c) ponad 12 godzin - przysługuje stawka diety w pełnej wysokości;

2) jeżeli zagraniczna podróż służbowa trwa dłużej niż dobę:

a) za każdą dobę przysługuje stawka diety w pełnej wysokości,

b) za niepełną, ale rozpoczętą dobę przysługuje stawka diety w wysokości, o której mowa w pkt 1.

3. Stawkę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego za granicą bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że:

1) śniadanie stanowi 15% stawki diety;

2) obiad stanowi 30% stawki diety;

3) kolacja stanowi 30% stawki diety.

4. W przypadku korzystania przez żołnierza z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 19. [Zwrot poniesionych kosztów noclegu poza granicami państwa]

1. Żołnierzowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów noclegu poza granicami państwa, przy obliczaniu którego uwzględnia się kwotę potwierdzoną rachunkiem, w granicach ustalonego na ten cel limitu, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655).

2. W uzasadnionych przypadkach zarządzający podróż służbową, który wydał polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej, może wyrazić zgodę na zwrot potwierdzonych rachunkiem kosztów noclegu przekraczających limit.

3. Żołnierzowi, który nie korzystał poza granicami państwa z noclegu, przysługuje ryczałt za każdy nocleg, przy obliczaniu którego uwzględnia się 25% limitu.

§ 20. [Odpowiednie stosowanie przepisów]

Do zagranicznej podróży służbowej stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 11, § 12 oraz § 15.

§ 21. [Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej]

1. Żołnierzowi korzystającemu za granicą z dojazdów środkami komunikacji miejscowej przysługuje ryczałt na pokrycie tych kosztów, przy obliczaniu którego uwzględnia się 10% stawki diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w zagranicznej podróży służbowej, w czasie której żołnierz korzystał z dojazdu.

2. W przypadku gdy żołnierz za granicą korzystał z dojazdów z dworca i do dworca kolejowego lub autobusowego lub z portu i do portu lotniczego lub morskiego w miejscowości docelowej lub w każdej innej miejscowości, w której korzystał z noclegu, obliczając ryczałt na pokrycie poniesionych przez żołnierza kosztów dojazdu, uwzględnia się jedną dietę, o której mowa w § 18 ust. 2. W przypadku gdy żołnierz ponosi koszty dojazdu tylko w jedną stronę, przy obliczaniu ryczałtu uwzględnia się 50% diety.

§ 22. [Zwrot innych niezbędnych wydatków poniesionych w związku ze skierowaniem w zagraniczną podróż służbową]

1. Zwrot innych niezbędnych wydatków poniesionych w związku ze skierowaniem w zagraniczną podróż służbową obejmuje:

1) koszty przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kilogramów, liczonej łącznie z wagą bagażu opłacanego w cenie biletu - w przypadku gdy zagraniczna podróż służbowa trwa ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie i za zgodą osoby zarządzającej podróż służbową;

2) udokumentowane niezbędne koszty leczenia za granicą oraz koszty lekarstw w razie wypadku lub choroby powstałej podczas odbywania zagranicznej podróży służbowej;

3) opłaty wizowe;

4) wydatki, o których mowa w § 15.

2. Zwrot wydatków następuje w walucie, w której zostały poniesione, albo w walucie polskiej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

§ 23. [Zaliczka]

1. Na wniosek żołnierza, z wyjątkiem żołnierza, o którym mowa w § 24 ust. 3, wystawiający polecenie wyjazdu służbowego przyznaje zaliczkę na cele związane z finansowaniem kosztów podróży służbowej.

2. W przypadku skierowania żołnierza w zagraniczną podróż służbową, za zgodą żołnierza, zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, przy obliczaniu której uwzględnia się równowartość zaliczki obliczonej w walucie obcej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty zaliczki.

3. W przypadku otrzymania zaliczki żołnierz jest obowiązany rozliczyć ją w terminie 7 dni od dnia zakończenia krajowej podróży służbowej, a w przypadku zagranicznej podróży służbowej - w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia, w walucie otrzymanej zaliczki albo w walucie polskiej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty zaliczki.

§ 24. [Wypłata należności z tytułu podróży służbowej]

1. Wypłaty należności z tytułu podróży służbowej dokonuje się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego oraz załączonych przez żołnierza dokumentów, w szczególności rachunków i biletów, potwierdzających wysokość poniesionych wydatków nieobjętych ryczałtami, a także oświadczenia żołnierza o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów lub zwrotu innych kosztów podróży lub na ich wysokość. W przypadku gdy czas podróży przekracza miesiąc, rozliczenia kosztów podróży można dokonać raz w miesiącu.

2. W przypadku skierowania żołnierza w podróż służbową przez organ, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, należności z tytułu podróży służbowej wypłaca ten organ.

3. W przypadku żołnierzy zawodowych skierowanych na naukę do uczelni wojskowej należności z tytułu podróży służbowej wypłaca wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu żołnierz pozostaje.

4. Należności z tytułu podróży służbowej odbywanej w związku ze zmianą miejsca pełnienia przez żołnierza służby wojskowej, której przyczyną nie jest przeniesienie służbowe, wypłaca dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierz został skierowany.

5. Żołnierzowi, o którym mowa w art. 445 ust. 10 ustawy, diety wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie zatwierdzonego przez zarządzającego odbycie podróży służbowej wykazu pełnych dób, w których żołnierz wykonywał zadania uprawniające do tych diet.

6. Należności z tytułu podróży służbowej wypłaca się w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez żołnierza dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 25. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. poz. 1003), które zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA