Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1675

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 i art. 32 w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 986 oraz z 2022 r. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przedsiębiorcom w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy:

1) z instrumentów finansowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818),

2) ze środków, o których mowa w art. 3b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079)

- zwanej dalej "pomocą", oraz podmioty udzielające pomocy.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) beneficjencie - oznacza to przedsiębiorcę, który otrzymał pomoc;

2) dużym przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", niebędące mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem;

3) ekwiwalencie dotacji brutto - oznacza to ekwiwalent dotacji brutto w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 651/2014;

4) gwarancji - oznacza to gwarancję w rozumieniu art. 2 pkt 67 rozporządzenia nr 651/2014;

5) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza to mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

6) poręczeniu - oznacza to poręczenie, o którym mowa w tytule XXXII księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), spełniające warunki gwarancji;

7) pośredniku finansowym - oznacza to pośrednika finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 651/2014;

8) pożyczce - oznacza to pożyczkę w rozumieniu art. 2 pkt 82 rozporządzenia nr 651/2014;

9) przedsiębiorcy - oznacza to mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę lub dużego przedsiębiorcę;

10) przeniesieniu - oznacza to przeniesienie w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. [Udzielanie pomocy]

Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe nakierowane na łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

§ 4. [Udzielanie pomocy]

1. Pomoc może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, którzy w dniu jej udzielenia nie są przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu:

1) art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 albo art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.3)) - jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014 albo

2) art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37, z późn. zm.4)) - jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.5)).

2. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.6)), rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.7)), decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 16, z późn. zm.8)) lub decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 13, z późn. zm.9)), w szczególności:

1) podmiotom wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;

2) przedsiębiorcom będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, lub powiązanym z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.10));

3) przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które są wymierzone te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami.

3. Pomocy nie udziela się w przypadku pomocy uwarunkowanej przeniesieniem działalności produkcyjnej lub innej działalności beneficjenta z innego kraju na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Pomocy nie udziela się pośrednikom finansowym.

5. Pośrednik finansowy zapewnia mechanizm gwarantujący, że korzyści, które mógłby osiągnąć w związku z udzielaniem pomocy, niewynikające z rozporządzenia, są przekazywane w możliwie największym zakresie beneficjentowi zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 5. [Podmiot udzielający pomocy]

1. Podmiotem udzielającym pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, jest podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

2. Podmiotem udzielającym pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, jest:

1) pośrednik finansowy, z którym dysponent środków, o których mowa w art. 3b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, podpisał umowę dotyczącą ponownego wykorzystania tych środków albo zawarł aneks do dotychczas obowiązującej umowy o dofinansowanie dotyczący ich ponownego wykorzystania;

2) pośrednik finansowy, z którym pośrednik finansowy, o którym mowa w pkt 1, podpisał umowę dotyczącą wykorzystania środków, o których mowa w art. 3b pkt 1 ustawy wymienionej w pkt 1.

§ 6. [Pożyczka]

Pomoc może być udzielana w formie pożyczki.

§ 7. [Wartość pomocy]

Wartość pomocy wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto.

§ 8. [Wartość pomocy]

1. Wartość pomocy stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania pożyczki zastosowanego przez podmiot udzielający pomocy.

2. Rynkowa wartość odsetek, o której mowa w ust. 1, jest równa stopie referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).

3. Oprocentowanie pożyczki zastosowane przez podmiot udzielający pomocy jest równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem, o którym mowa w ust. 2, obowiązującej na dzień 1 lutego 2022 r., powiększonej co najmniej o:

1) w pierwszym roku trwania pożyczki:

a) 25 punktów bazowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy,

b) 50 punktów bazowych – w przypadku dużego przedsiębiorcy,

2) w drugim i trzecim roku trwania pożyczki:

a) 50 punktów bazowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy,

b) 100 punktów bazowych – w przypadku dużego przedsiębiorcy,

3) w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki:

a) 100 punktów bazowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy,

b) 200 punktów bazowych – w przypadku dużego przedsiębiorcy

- i wynosi nie mniej niż 10 punktów bazowych rocznie.

4. Wartość odsetek wynikająca z oprocentowania pożyczki zastosowanego przez podmiot udzielający pomocy jest niższa niż rynkowa wartość odsetek.

5. Kwota główna pożyczki nie przekracza:

1) 15% średnich rocznych obrotów beneficjenta ogółem za ostatnie 3 zamknięte okresy obrachunkowe lub

2) 50% kosztów energii za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

6. Pożyczka jest udzielana maksymalnie na 6 lat.

§ 9. [Inna pomoc]

1. Pomoc może być kumulowana z pomocą udzielaną na innych podstawach prawnych, zwaną dalej "inną pomocą", z zachowaniem zasad określonych w tych podstawach, oraz z pomocą de minimis udzielaną zgodnie z przepisami:

1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.11));

3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.12));

4) rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8, z późn. zm.13)).

2. Pomoc może być kumulowana z:

1) inną pomocą w formie pożyczki udzielaną zgodnie z sekcją 2.3 komunikatu Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE CI 131 z 24.03.2022, str. 1), zwanego dalej "komunikatem",

2) inną pomocą w formie poręczenia lub gwarancji udzielaną zgodnie z sekcją 2.2 komunikatu, jeżeli ta inna pomoc nie została udzielona na spłatę pożyczki udzielonej na podstawie rozporządzenia

- pod warunkiem że łączna kwota pożyczek udzielonych przedsiębiorcy zgodnie z sekcją 2.3 komunikatu lub pożyczek, na spłatę których udzielono przedsiębiorcy poręczeń lub gwarancji zgodnie z sekcją 2.2 komunikatu, nie przekracza kwoty określonej zgodnie z § 8 ust. 5.

§ 10. [Wniosek]

1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) cel, na jaki pomoc ma być przeznaczona;

3) informacje niezbędne do stwierdzenia dopuszczalności kwoty wnioskowanej pomocy określone w § 8 ust. 5;

4) informacje dotyczące:

a) uzyskania pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia lub

b) uzyskania po dniu 31 stycznia 2022 r. innej pomocy udzielanej w formie pożyczki, poręczenia lub gwarancji;

5) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

§ 11. [Udzielenie pomocy po ocenie wniosku]

Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy.

§ 12. [Termin udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: G. Puda


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 48 z 20.02.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 414 z 09.12.2020, str. 15.

4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 414 z 09.12.2020, str. 15.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 11.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014, str. 27, Dz. Urz. UE L 126 z 29.04.2014, str. 48, Dz. Urz. UE L 137 z 12.05.2014, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 160 z 29.05.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 205 z 12.07.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 2, Dz. Urz. UE L 221 z 25.07.2014, str. 1 i 11, Dz. Urz. UE L 226 z 30.07.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 1 i 8, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 344 z 29.11.2014, str. 5, Dz. Urz. UE L 40 z 16.02.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2015, str. 20 i 21, Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 29.07.2015, str. 46, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 30, Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2015, str. 38, Dz. Urz. UE L 342 z 29.12.2015, str. 64, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 301 z 09.11.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 67 z 14.03.2017, str. 34, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE LI 203 z 04.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 237 z 15.09.2017, str. 37 i 44, Dz. Urz. UE L 253 z 30.09.2017, str. 39, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2018, str. 11, Dz. Urz. UE LI 118 z 14.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 152 z 15.06.2018, str. 60, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 27, Dz. Urz. UE L 231 z 14.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE LI 313 z 10.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 9 i 16, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE L 236 z 13.09.2019, str. 1, Dz. Urz. UE LI 22 z 28.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 78 z 13.03.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 298 z 11.09.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 318 z 01.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 19, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 359 z 11.10.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 445 z 13.12.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 40 z 21.02.2022, str. 3, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 1, 3 i 15, Dz. Urz. UE L 51 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 113, Dz. Urz. UE L 80 z 09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2022, str. 2, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 105 z 04.04.2022, str. 66, Dz. Urz. UE L 110 z 08.04.2022, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 19.04.2022, str. 117, Dz. Urz. UE L 120 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 141 z 20.05.2022, str. 130, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 15 i 75, Dz. Urz. UE L 154 z 07.06.2022, str. 76, Dz. Urz. UE L 161 z 16.06.2022, str. 122, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 133, Dz. Urz. UE L 194 z 21.07.2022, str. 1 i 5 oraz Dz. Urz. UE LI 204 z 04.08.2022, str. 1.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 246 z 21.08.2014, str. 59, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 349 z 05.12.2014, str. 20, Dz. Urz. UE L 263 z 08.10.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 74, Dz. Urz. UE L 49 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2022, str. 78, Dz. Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 65 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 13, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, 212 i 214, Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 114, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 53 oraz Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 1.

8) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014, str. 30, Dz. Urz. UE L 126 z 29.04.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 137 z 12.05.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 160 z 29.05.2014, str. 33, Dz. Urz. UE L 205 z 12.07.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 214, Dz. Urz. UE L 221 z 25.07.2014, str. 15, Dz. Urz. UE L 226 z 30.07.2014, str. 23, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 47, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 26, Dz. Urz. UE L 344 z 29.11.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 40 z 16.02.2015, str. 14, Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2015, str. 21 i 22, Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2015, str. 47, Dz. Urz. UE L 199 z 29.07.2015, str. 46, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 157, Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2015, str. 39, Dz. Urz. UE L 342 z 29.12.2015, str. 65, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 37, Dz. Urz. UE L 249 z 16.09.2016, str. 39, Dz. Urz. UE L 301 z 09.11.2016, str. 15, Dz. Urz. UE L 67 z 14.03.2017, str. 88, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2017, str. 63, Dz. Urz. UE LI 203 z 04.08.2017, str. 5, Dz. Urz. UE L 237 z 15.09.2017, str. 72, Dz. Urz. UE L 253 z 30.09.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 51, Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2018, str. 48, Dz. Urz. UE LI 118 z 14.05.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 152 z 15.06.2018, str. 60, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 147, Dz. Urz. UE L 231 z 14.09.2018, str. 27, Dz. Urz. UE LI 313 z 10.12.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 7, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 110 i 117, Dz. Urz. UE L 236 z 13.09.2019, str. 17, Dz. Urz. UE LI 22 z 28.01.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 78 z 13.03.2020, str. 44, Dz. Urz. UE L 298 z 11.09.2020, str. 23, Dz. Urz. UE L 318 z 01.10.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 35, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 32, Dz. Urz. UE LI 359 z 11.10.2021, str. 6, Dz. Urz. UE LI 445 z 13.12.2021, str. 14, Dz. Urz. UE L 40 z 21.02.2022, str. 23, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 98 i 114, Dz. Urz. UE L 50 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 52 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2022, str. 81, Dz. Urz. UE L 59 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 02.03.2022, str. 14, Dz. Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 112, Dz. Urz. UE L 80 z 09.03.2022, str. 31, Dz. Urz. UE L 83I z 10.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2022, str. 28, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 44, Dz. Urz. UE L 105 z 04.04.2022, str. 67, Dz. Urz. UE L 110 z 08.04.2022, str. 55, Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 6, Dz. Urz. UE L 117 z 19.04.2022, str. 118, Dz. Urz. UE L 120 z 21.04.2022, str. 11, Dz. Urz. UE L 141 z 20.05.2022, str. 131, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 92 i 139, Dz. Urz. UE L 156 z 09.06.2022, str. 160, Dz. Urz. UE L 158 z 13.06.2022, str. 65, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 219, Dz. Urz. UE L 194 z 21.07.2022, str. 11 oraz Dz. Urz. UE LI 204 z 04.08.2022, str. 4.

9) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 54, Dz. Urz. UE L 282 z 26.09.2014, str. 27, Dz. Urz. UE L 327 z 12.11.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 349 z 05.12.2014, str. 58, Dz. Urz. UE L 157 z 23.06.2015, str. 50, Dz. Urz. UE L 257 z 02.10.2015, str. 42, Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 178 z 02.07.2016, str. 21, Dz. Urz. UE L 345 z 20.12.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 166 z 29.06.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 20, Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2017, str. 77, Dz. Urz. UE L 172 z 09.07.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 331 z 28.12.2018, str. 224, Dz. Urz. UE L 175 z 28.06.2019, str. 38, Dz. Urz. UE L 330 z 20.12.2019, str. 71, Dz. Urz. UE L 207 z 30.06.2020, str. 37, Dz. Urz. UE L 430 z 18.12.2020, str. 26, Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 99, Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2022, str. 43, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 95, Dz. Urz. UE L 48 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 5, Dz. Urz. UE L 65 z 02.03.2022, str. 5, Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 8, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 56, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 70, Dz. Urz. UE L 146 z 25.05.2022, str. 154, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 128, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 196 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 27.07.2022, str. 17.

10) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

11) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE LI 51 z 22.02.2019, str. 1.

12) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 414 z 09.12.2020, str. 15.

13) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 290 z 04.10.2014, str. 11, Dz. Urz. UE L 313 z 10.12.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 337 z 14.10.2020, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-09
  • Data wejścia w życie: 2022-08-10
  • Data obowiązywania: 2022-08-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw