REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 67

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, 285, 1183 i 1785 oraz z 2022 r. poz. 554 i 1983) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 4 uchyla się lit. a;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) może być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, jeżeli jest przesyłane przez podatnika.";

3) w § 6:

a) uchyla się pkt 11,

b) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).";

4) w § 7 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku deklaracji i podań wymienionych w § 6 pkt 3, 5, 6, 8-10 i 13 podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej użytkownika portalu podatkowego:";

5) w § 8:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn);",

b) uchyla się pkt 9b,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;";

6) w § 10:

a) uchyla się pkt 1,

b) w pkt 3:

- lit. ac otrzymuje brzmienie:

„ac) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn),",

- po lit. bb dodaje się lit. bc-bi w brzmieniu:

„bc) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej,

bd) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego,

be) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA),

bf) deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P),

bg) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS),

bh) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG),

bi) informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL),";

7) w § 11:

a) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);",

b) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn);",

c) uchyla się pkt 38b,

d) pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;",

e) w pkt 48 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 49-52 w brzmieniu:

„49) informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ);

50) informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (PIT-CSR/PIT-CSRS);

51) informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (PIT-RB/PIT-RBS);

52) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).";

8) w § 12 w ust. 2:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 11 pkt 2-7, 9-18a, 21-27 i 30-48" zastępuje się wyrazami „§ 11 pkt 2-7, 9-18a, 21-27, 30-38a i 39-52",

b) w pkt 5:

- lit. a-d otrzymują brzmienie:

„a) poz. 50 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),

b) poz. 61, 63, 65 lub 125 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 62, 64, 66 lub 187, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,

c) poz. 21 lub 26 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),

d) poz. 36, 38, 40 lub 72 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 37, 39, 41 lub 106, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,",

- lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) poz. 36 lub 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)",

- uchyla się lit. h.

§ 2. [Deklaracje]

Deklaracje, o których mowa w § 8 pkt 9b i § 11 pkt 38b rozporządzenia zmienianego w § 1, przesyłane po dniu 31 grudnia 2022 r. za okresy rozliczeniowe przypadające od trzeciego kwartału 2021 r. do czwartego kwartału 2022 r., mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa odpowiednio w § 4 pkt 3 albo 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. c, pkt 6 lit. b tiret drugie w zakresie § 10 pkt 3 lit. bc oraz pkt 7 lit. d, które wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2023 r.

Minister Finansów: wz. A. Soboń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-10
  • Data wejścia w życie: 2023-01-10
  • Data obowiązywania: 2023-01-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA