REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 352

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 24 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) w pkt 5 wyrazy „zakładach poprawczych" zastępuje się wyrazami „okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych",

b) w pkt 13 wyrazy „zakładach poprawczych" zastępuje się wyrazami „okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych",

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) zajęć wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych oraz badań i działań diagnostycznych prowadzonych bezpośrednio z nieletnimi lub na ich rzecz w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;";

2) w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z nieletnimi:

a) mającymi problem ze szkodliwym lub nałogowym nadużywaniem substancji psychoaktywnych, z zaburzeniami rozwoju osobowości na tle organicznego uszkodzenia centralnego układu nerwowego, z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub z zaburzeniami zachowania wymagającymi stałej opieki psychiatrycznej, przebywającymi w okręgowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych,

b) przebywającymi w zakładach poprawczych zamkniętych, zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym i schroniskach dla nieletnich o wzmożonym nadzorze wychowawczym.";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, 1587 i 2441, z 2020 r. poz. 1491, z 2021 r. poz. 787 oraz z 2022 r. poz. 1057 i 1798.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO (KWOTY W ZŁOTYCH)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 24 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 352)

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO (KWOTY W ZŁOTYCH)1), 2)

Lp.

Poziom wykształcenia

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący)

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra

z przygotowaniem pedagogicznym

3690

3890

4550

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

3600

3700

3960
1) Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r.

2) Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela pozio Załącznik do rozporządzenia m wykształcenia.


REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA