REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 552

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557, 1488 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1943) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Dodatkami uzasadnionymi szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby są:

1) dodatek kontrolerski;

2) dodatek stołeczny;

3) dodatek terenowy.";

2) po § 5 dodaje się § 5a i 5b w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą na obszarze miasta stołecznego Warszawy w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) lub w Emowie (powiat otwocki) przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 31,50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „kwotą bazową".

2. Funkcjonariuszowi przeniesionemu do dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu dodatek stołeczny przysługuje, jeżeli funkcjonariusz spełnia jeden z poniższych warunków:

1) stałym miejscem pełnienia służby funkcjonariusza bezpośrednio przed przeniesieniem do dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego była jedna z miejscowości, o których mowa w ust. 1;

2) na czas pozostawania w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego funkcjonariusz został delegowany lub przeniesiony do jednej z miejscowości, o których mowa w ust. 1.

3. Funkcjonariuszowi oddelegowanemu do realizacji zadań służbowych poza Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu dodatek stołeczny przysługuje, jeżeli funkcjonariusz spełnia jeden z poniższych warunków:

1) stałym miejscem pełnienia służby funkcjonariusza bezpośrednio przed oddelegowaniem była jedna z miejscowości, o których mowa w ust. 1;

2) miejscem realizacji zadań służbowych przez funkcjonariusza w podmiocie oddelegowania jest jedna z miejscowości, o których mowa w ust. 1.

§ 5b. 1. Funkcjonariuszowi biorącemu udział w akcjach lub operacjach poza stałym miejscem pełnienia służby przysługuje za każdy rozpoczęty dzień wykonywania zadań w ramach tych akcji lub operacji dodatek terenowy w wysokości 6% kwoty bazowej. Przepisu § 1 ust. 3 nie stosuje się.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje funkcjonariuszowi, który odbywa szkolenie w systemie skoszarowanym w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a który bierze udział w akcjach lub operacjach poza terenem tej jednostki.".

§ 2. [Dodatek stołeczny oraz terenowy]

1. Dodatek stołeczny oraz dodatek terenowy określone w § 4 pkt 2 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dnia 1 marca 2023 r.

2. Decyzje administracyjne w formie rozkazów personalnych w sprawie dodatku stołecznego określonego w § 4 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostaną wydane w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-23
  • Data wejścia w życie: 2023-03-31
  • Data obowiązywania: 2023-03-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA