REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1007

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1005), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. poz. 351);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. poz. 1554).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. poz. 351), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. poz. 1554), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1007)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą", oraz normy zaludnienia tych lokali;

2) warunki przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami";

3) podmioty właściwe do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2. Lokal mieszkalny przydziela się funkcjonariuszowi w służbie stałej w przypadku braku mieszkania w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej albo konieczności poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych funkcjonariusza.

§ 3. Przydział lokalu mieszkalnego bądź tymczasowej kwatery w budynku jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie zamkniętym następuje tylko na okres pełnienia służby przez funkcjonariusza w tej jednostce.

§ 4. 1. Norma zaludnienia lokalu mieszkalnego przysługująca funkcjonariuszowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej.

2. Powierzchnią mieszkalną jest powierzchnia pokoi.

3. Funkcjonariuszom w służbie stałej przysługują następujące normy zaludnienia:

1) posiadającemu członków rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy - po jednej normie zaludnienia dla funkcjonariusza i każdego członka jego rodziny, a ponadto:

a) zajmującemu stanowisko służbowe zaszeregowane w grupach od 17 do 19 lub posiadającemu stopień generała - dwie dodatkowe normy zaludnienia,

b) posiadającemu stopień starszego oficera lub zajmującemu stanowisko służbowe starszego oficera - jedna norma zaludnienia;

2) nieposiadającemu członków rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy - dwie normy zaludnienia, a ponadto, w przypadku zajmowania stanowiska służbowego zaszeregowanego w grupach od 17 do 19 lub posiadania stopnia generała - jedna dodatkowa norma zaludnienia;

3) pozostającemu w związku małżeńskim, bezdzietnemu - dodatkowo jedna norma zaludnienia.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących mu norm zaludnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy nie ma możliwości przydzielenia lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących norm zaludnienia, funkcjonariuszowi można przydzielić lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej:

1) mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi on na to pisemną zgodę lub wystąpi z takim wnioskiem, przy czym przydział takiego lokalu nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia;

2) większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli okoliczności tego wymagają oraz za zgodą organu wyższego stopnia.

§ 6. Lokal mieszkalny przydziela się funkcjonariuszowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Funkcjonariuszowi obowiązanemu do opróżnienia lokalu mieszkalnego decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1, wydaje się w przypadkach wymienionych w art. 99a ustawy.

2. Funkcjonariuszowi obowiązanemu do opróżnienia lokalu mieszkalnego, w przypadkach, o których mowa w art. 99a ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 12 ustawy, może być przydzielony lokal mieszkalny o obniżonym wyposażeniu technicznym i o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jednak nie mniej niż 5 m2 na osobę.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 99a ust. 1 pkt 10 ustawy, przydziela się lokal mieszkalny w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub w miejscowości pobliskiej o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia oraz zapewnia przewiezienie przedmiotów urządzenia domowego.

§ 8. (uchylony).

§ 9. 1. Przydzielone funkcjonariuszom lokale mieszkalne mogą podlegać zamianie wyłącznie za zgodą dysponentów lokali, o których mowa w § 15 ust. 1.

2. Lokale mieszkalne w budynkach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczonych na cele służbowe lub znajdujących się na terenie zamkniętym nie podlegają zamianie, jeżeli w wyniku zamiany taki lokal mieszkalny zamieszkiwałaby osoba nieposiadająca uprawnień do jego zajmowania.

§ 10.3) Przepisy § 4, § 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz § 6-9 stosuje się odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby posiadające uprawnienia do tych lokali na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin4) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626 i 2476 oraz z 2023 r. poz. 347, 641 i 658).

§ 11. Tymczasową kwaterę przydziela się funkcjonariuszowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 12. Tymczasową kwaterą może być lokal mieszkalny lub pomieszczenie mieszkalne o powierzchni mieszkalnej nieodpowiadającej przysługującym funkcjonariuszowi normom zaludnienia.

§ 13. Funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego (domu) w miejscowości, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.

§ 14. (uchylony).

§ 15. 1. Decyzje w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater wydają dysponenci lokali:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w stosunku do:

a) Komendanta Głównego Straży Granicznej,

b) zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2)5) Komendant Główny Straży Granicznej - w stosunku do:

a) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

b) komendantów oddziałów Straży Granicznej,

c) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej,

d) komendantów ośrodków Straży Granicznej,

e) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej,

f) funkcjonariuszy oddelegowanych do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną;

3) komendanci oddziałów lub ośrodków Straży Granicznej, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej i Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych;

4) Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Centrum Szkolenia Straży Granicznej;

5) (uchylony);

6) Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w Archiwum Straży Granicznej;

7)6) Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

2. W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych decyzje w sprawach:

1) przydziału lokali mieszkalnych - wydają organy wymienione w ust. 1, właściwe ze względu na aktualne miejsce zamieszkania emeryta lub rencisty;

2) opróżniania lokali mieszkalnych - wydają organy wymienione w ust. 1, będące dysponentami tych lokali.

§ 16. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia7).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1007)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ TYMCZASOWEJ KWATERY1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1115, 1855 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 261, 289, 347, 547 i 641.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. poz. 1554), które weszło w życie z dniem 28 sierpnia 2018 r.

4) Tytuł zmieniony przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730), która weszła w życie z dniem 20 maja 2018 r.; wszedł w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. poz. 351), które weszło w życie z dniem 13 lutego 2018 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 4 lipca 2002 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA