REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1008

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 80), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 2497);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 2333).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) odnośnika nr 2 oraz § 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 2497), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w zakresie tymczasowych zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (Dz. Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1)."

„§ 2. 1. Maksymalną kwotę zwrotu podatku określoną w § 6a ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do zwrotu podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, z tytułu nabycia towarów po dniu 31 grudnia 2020 r.

2. W przypadku gdy nabycia towarów, o których mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonywane są w okresie 12 następujących po sobie miesięcy na przełomie lat 2020 i 2021, maksymalną kwotę zwrotu podatku oblicza się proporcjonalnie do wartości towarów nabytych w poszczególnych latach, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zwrotu podatku obowiązującej w tych latach.

§ 3. 1. Zwrot podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 6b ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, przysługuje Komisji Europejskiej, agencji lub organowi utworzonym przez Unię Europejską, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, również z tytułu nabycia przez te podmioty towarów i usług w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID-19, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 6b ust. 2-4 oraz § 7b rozporządzenia zmienianego w § 1, z tym że wniosek w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług jest składany przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście za okres, o którym mowa w ust. 1, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 2333), które stanowią:

„§ 2. 1. Maksymalną kwotę zwrotu podatku określoną w § 6a ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do zwrotu podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, z tytułu nabycia towarów po dniu 31 grudnia 2021 r.

2. W przypadku gdy nabycia towarów, o których mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, są dokonywane w okresie 12 następujących po sobie miesięcy na przełomie lat 2021 i 2022, maksymalną kwotę zwrotu podatku oblicza się proporcjonalnie do wartości towarów nabytych w poszczególnych latach, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zwrotu podatku obowiązującej w tych latach.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Finansów: M. Rzeczkowska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 13 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1008)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Na podstawie art. 28o i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) miejsce świadczenia usług inne niż wskazane w art. 28b-28n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą";

2) przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) podmiotach - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne;

2) podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

3) rachunku bankowym - rozumie się przez to rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach;

4) Umowie w sprawie siedziby Frontex - rozumie się przez to Umowę w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisaną w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 1939 i 1940);

5) Agencji - rozumie się przez to Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), o której mowa w Umowie w sprawie siedziby Frontex;

6) członkach personelu Agencji - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 1 ust. 3 Umowy w sprawie siedziby Frontex, z wyłączeniem obywateli polskich oraz osób posiadających prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Określenie innego miejsca świadczenia

§ 3. 1. W przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu:

1) osób lub

2) towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy

- miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 4. W przypadku gdy nabywane usługi, o których mowa w art. 119 ust. 8 ustawy, są usługami transportu międzynarodowego świadczonymi środkami transportu morskiego lub lotniczego, usługi te dla opodatkowania stawką podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem", w wysokości 0% usług turystyki uznaje się za usługi świadczone poza terytorium Unii Europejskiej.

Rozdział 3

Przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu

§ 5. 1. Zwrot podatku zapłaconego od importu towarów przysługuje podatnikom, którzy dokonali wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej w związku z ich reklamacją.

2. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podmiotom, które:

1) złożyły zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej oraz u których sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ustawy i które nie wykonują wyłącznie czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy i przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy;

2) w całości zapłaciły podatek należny z tytułu importu towarów;

3) posiadają dokument celny stwierdzający dokonanie importu towarów, o których mowa w ust. 1, z którego wynika kwota podatku naliczonego z tytułu importu tych towarów;

4) były importerami tych towarów i posiadają związane z tym dokumenty celne;

5) posiadają dokument potwierdzający wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

3. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek podatnika złożony do naczelnika urzędu skarbowego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) wartość oraz ilość importowanych towarów, których dotyczy zwrot podatku;

2) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, wraz z dowodem zapłaty podatku.

6. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

1) o które przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub

2) które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów, lub

3) zapłaconego z tytułu importu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz towaru nastąpił po upływie miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano importu.

7. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy podatnika nie później niż w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wraz z dołączonymi dokumentami.

8. (uchylony).

§ 6. 1. Zwrot podatku przysługuje również instytucjom lub organom Unii Europejskiej, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, z tytułu nabycia towarów i usług do celów służbowych tych instytucji i organów.

2. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że wartość towarów i usług wykazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 złotych łącznie z podatkiem.

3. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i usług nabytych przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

4. Zwrot podatku z tytułu nabycia środka transportu przysługuje pod warunkiem, że środek ten nie zostanie odstąpiony podmiotom innym niż wymienione w ust. 1 przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.

5. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług.

§ 6a. 1. Zwrot podatku przysługuje członkom personelu Agencji, zatrudnionym na okres roku lub dłużej, z tytułu nabycia na terytorium kraju, przeznaczonych do ich użytku osobistego w Rzeczypospolitej Polskiej:

1) towarów, o których mowa w art. 12 ust. 4 Umowy w sprawie siedziby Frontex, przez okres nie dłuższy niż 12 następujących po sobie miesięcy w okresie dwóch lat od dnia podjęcia zatrudnienia w Agencji, w ilościach niehandlowych, w czasie podjęcia pierwszego zatrudnienia w Agencji;

2) pojazdu silnikowego, raz na 3 lata, w okresie zatrudnienia w Agencji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwrot podatku przysługuje pod warunkiem, że pojazd silnikowy nie będzie zbyty, używany przez inną osobę niż członek personelu Agencji, któremu przyznano prawo zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub członek jego rodziny lub używany do celów innych niż te, dla których przyznano prawo zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.

3. Kradzież pojazdu silnikowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwrotu przewidzianych w ust. 2, pod warunkiem posiadania przez członków personelu Agencji korzystających z takiego zwrotu zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ Policji, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu silnikowego lub jego całkowite zniszczenie.

4. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że wartość towarów wykazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 złotych łącznie z podatkiem.

5. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi członkom personelu Agencji jest faktura wystawiona przy zakupie towarów, potwierdzająca ich nabycie przez członków personelu Agencji uprawnionych do skorzystania ze zwrotu podatku.

6.3) Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje do kwoty 22 080 złotych.

§ 6b.4) 1. Zwrot podatku przysługuje Komisji Europejskiej, agencji lub organowi utworzonym przez Unię Europejską, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, z tytułu nabycia przez te podmioty towarów lub usług w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID-19.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, w przypadku gdy nabyte towary lub usługi są wykorzystywane przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług.

3. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w ust. 1, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

4. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług.

§ 7. 1. Z zastrzeżeniem § 7a, zwrot podatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, jest dokonywany na wniosek składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się instytucja lub organ Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się uwierzytelnione kserokopie faktur.

3a. W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy roczne, przy czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w danym roku.

5. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1.

6. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, wskazując przyczyny, z powodu których złożony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do instytucji lub organów Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1, o dodatkowe wyjaśnienia.

7. W przypadku określonym w ust. 6 zwrot podatku następuje w terminie, o którym mowa w ust. 5, a w przypadku przekroczenia tego terminu - nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień instytucji lub organów Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1, usuwających wątpliwości dotyczące sporządzonego wniosku, według kwot faktycznie uznanych.

8. Zwrot podatku nie przysługuje, jeżeli towar został zwrócony sprzedawcy, a instytucja lub organ Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1, otrzymały od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny.

§ 7a. 1. Zwrot podatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, Agencji oraz zwrot podatku członkom personelu Agencji jest dokonywany na wniosek składany przez Agencję do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiegają się Agencja lub członkowie personelu Agencji, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele służbowe Agencji oraz do użytku osobistego członków personelu Agencji;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) listę członków personelu Agencji, którym przysługuje zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1, wraz ze wskazaniem daty pierwszego podjęcia zatrudnienia w Agencji, w przypadku, o którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1, oraz wykazem towarów i pojazdów silnikowych oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

2) uwierzytelnione kserokopie faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku Agencji, oraz faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku członków personelu Agencji, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury takie zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

4. Przepisy § 7 ust. 3a oraz ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.

5. Po dokonaniu zwrotu podatku Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście zwraca faktury, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

6. W przypadku gdy członek personelu Agencji był zatrudniony krócej niż rok od podjęcia zatrudnienia w Agencji i otrzymał zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1, kwotę tego zwrotu zwraca do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia w Agencji.

§ 7b.5) 1. Zwrot podatku, o którym mowa w § 6b ust. 1, jest dokonywany na wniosek składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się uwierzytelnione kserokopie faktur.

4. W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy kwartalne, przy czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale.

6. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1.

7. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, wskazując przyczyny, z powodu których złożony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do Komisji Europejskiej, agencji lub organu utworzonych przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, o dodatkowe wyjaśnienia.

8. W przypadku określonym w ust. 7 zwrot podatku następuje w terminie, o którym mowa w ust. 6, a w przypadku przekroczenia tego terminu - nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień Komisji Europejskiej, agencji lub organu utworzonych przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, usuwających wątpliwości dotyczące sporządzonego wniosku, według kwot faktycznie uznanych.

9. Zwrot podatku nie przysługuje, jeżeli towar został zwrócony sprzedawcy, a Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, otrzymały od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny.

10. W przypadku, o którym mowa w § 6b ust. 2, Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, są obowiązane poinformować o wykorzystaniu nabytych towarów lub usług do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście oraz dokonać zwrotu nienależnie uzyskanych kwot podatku, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odpowiednio tej dostawy, tego eksportu, tej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub tego świadczenia.

Rozdział 4

Przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu

§ 8. 1. Podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe przekazane im bezpośrednio na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

3. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

1) Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;

2) kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

4. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

1) umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,

2) jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

- z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

§ 9. 1. Zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

1) o które został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny lub

2) które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów.

2. Przepis § 8 nie ma zastosowania przy nabyciu za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

§ 10. 1. Zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

1) złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej;

2) prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy;

3) w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają fakturę lub fakturę korygującą, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług;

4) posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

5) posiadają zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 - przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków.

2. Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

§ 11. 1. Zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, a w części - z innych środków finansowych.

2. Podatek wykazany w fakturze lub w dokumencie celnym podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.

3. Jeżeli z umów, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, wynika, że środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie mogą być przeznaczone na opłacanie podatku, przy wyliczeniu udziału, o którym mowa w ust. 2, należność sfinansowaną z tych środków powiększa się o kwotę przypadającego na nią podatku, pod warunkiem jednak, że część należności odpowiadająca kwocie tego podatku została zapłacona z innych środków finansowych.

4. Faktura lub dokument celny dokumentujący transakcję dotyczącą towarów i usług, których nabycie lub import zostały sfinansowane w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, może być podstawą tylko do jednokrotnego wystąpienia podatnika o zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1.

5. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikom, którzy zapłacili ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 3, część należności obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów i usług lub importu towarów oraz posiadają fakturę lub fakturę korygującą, a w przypadku importu towarów - również dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług.

6. Do zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 9 i § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

§ 12. 1. Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku oraz z uwzględnieniem art. 99 ust. 12 ustawy, a w przypadku nieotrzymania zwrotu w tym terminie - również z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 i 7 ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej dane dotyczące:

1) wartości nabytych towarów i usług lub importu towarów, których dotyczy zwrot podatku;

2) kwoty podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4;

2) dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

4. Przepisy ust. 1-3 mają odpowiednio zastosowanie do zwrotów wymienionych w § 11, z tym że:

1) wniosek powinien zawierać również wyliczenie kwot wnioskowanego zwrotu podatku wraz z zestawieniem danych odnoszących się do poszczególnych sprzedawców oraz wystawionych przez nich faktur lub dokumentów celnych, o których mowa w § 11 ust. 5, niezbędnych do określenia prawidłowej kwoty zwrotu podatku;

2) do wniosku powinno być również dołączone zaświadczenie o zarejestrowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy przewidującej finansowanie w części zakupów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, wraz z określeniem udziału tego finansowania wynikającego z podpisanej umowy.

5. Podatnik dołącza wniosek, o którym mowa w ust. 1, do deklaracji podatkowej dla podatku.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13. 1. Warunek posiadania zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 5, uznaje się również za spełniony w odniesieniu do odpowiedniego zaświadczenia wydanego do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

2. Warunek dołączenia do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 2, uznaje się również za spełniony w odniesieniu do odpowiedniego zaświadczenia wydanego do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.6)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 535 i 556.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 2333), które weszło w życie z dniem 17 listopada 2022 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 2497), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 i 362), które w zakresie dotyczącym określenia innego miejsca świadczenia oraz określenia przypadków, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunków i trybu dokonywania tego zwrotu utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA