REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1258

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 9 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. poz. 1078), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. poz. 795).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. poz. 795), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 9 czerwca 2023 r. (Dz. U. poz. 1258)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zwanych dalej „nagrodami”, ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżetach wojewodów i budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

2.2) Z budżetów wojewodów są przyznawane nagrody kuratorów oświaty oraz nagrody organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.

3.2) Z budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej „ministrem”, są przyznawane nagrody tego ministra dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. d i pkt 1b, 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata;

2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;

3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:

a)3) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub

b) rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub

c) działań innowacyjnych, lub

d) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub

e) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub

f) działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

2) datę i miejsce jego urodzenia;

3) staż pracy w szkole;

4) stanowisko i miejsce pracy;

5) wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz datę otrzymania oceny pracy;

6) informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania;

7) uzasadnienie;

8) datę i podpis składającego wniosek.

2.4) W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz w § 6 pkt 1, do wniosku dołącza się opinię rady pedagogicznej szkoły.

§ 4. Minister, kurator oświaty i organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołują komisje do spraw nagród, które opiniują wnioski o przyznanie nagród odpowiednio ministra, kuratora oświaty oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody ministra, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, składa, za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;

2) organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.

2. Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po zapoznaniu się z opinią komisji do spraw nagród, o której mowa w § 4, wyraża opinię o wniosku. Wnioski, które uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przekazuje się ministrowi w terminie do dnia 30 czerwca.

3. Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych składają odpowiednio dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, bezpośrednio do ministra, w terminie do dnia 30 czerwca.

4.5) Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1b ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, składają dyrektorzy tych placówek, a dla dyrektorów tych placówek - organy prowadzące te placówki, bezpośrednio do ministra w terminie do dnia 30 czerwca.

§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa:

1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;

2) organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły.

§ 7. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 8. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis włącza się do jego akt osobowych.

§ 9. Minister może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w § 2. Przepisów § 5 i 7 nie stosuje się.

§ 9a.6) Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w § 2. Przepisów § 6 i § 7 nie stosuje się.

§ 10. W 2009 r. wnioski, o których mowa w § 5, przekazuje się ministrowi w terminie do dnia 7 września.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia7).8)


1) Obecnie działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. poz. 795), które weszło w życie z dniem 19 maja 2020 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 sierpnia 2009 r.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. poz. 1093), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2009 r., na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. poz. 917 oraz z 2009 r. poz. 458).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-07-03
  • Data wejścia w życie: 2023-07-03
  • Data obowiązywania: 2023-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA