REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1387

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 lipca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 665) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dodatek stołeczny.";

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 4, otrzymuje funkcjonariusz, który realizuje zadania służbowe w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zlokalizowanych na obszarze miasta stołecznego Warszawy, w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), w powiatach: legionowskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, wołomińskim lub w Oddziale Celnym Port Lotniczy Warszawa-Modlin oraz ma określone miejsce pełnienia służby na tym obszarze lub w tym oddziale.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 4, wynosi 500 zł.

3. Dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 4, przysługuje funkcjonariuszowi proporcjonalnie do wymiaru czasu służby.

4. Funkcjonariusz, który spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, przez okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy, otrzymuje dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 4, w wysokości 1/30 kwoty, o której mowa w ust. 2, za każdy dzień spełniania tych warunków.

5. Dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 4, nie wypłaca się za okres nieobecności w służbie, dłuższej niż 30 kolejnych dni kalendarzowych, z innych przyczyn niż:

1) urlop wypoczynkowy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, krótkoterminowy urlop wypoczynkowy, urlop zdrowotny;

2) czas zwolnienia od pełnienia służby, za który funkcjonariusz na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do uposażenia.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 2023 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195 i 1234.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-07-21
  • Data wejścia w życie: 2023-07-22
  • Data obowiązywania: 2023-07-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA