REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1449

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2100), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 1123);

2) rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 612).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2–6 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 1123), które stanowią:

„§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku określonym w niniejszym rozporządzeniu.

§ 4. Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Pracownik zatrudniony w Ochotniczych Hufcach Pracy lub Centrum Informatyki Resortu Finansów, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2–5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 612), które stanowią:

„§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na innym stanowisku określonym w rozporządzeniu zmienianym w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 7 czerwca 2023 r. (Dz. U. poz. 1449)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) Ochotniczych Hufcach Pracy, zwanych dalej „OHP”,

2) (uchylony),

3) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”,

4) Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,

5) (uchylony),

5a) Centrum Projektów Europejskich,

5b) Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,

5c) Krajowej Szkole Skarbowości,

5d) Centrum Informatyki Resortu Finansów,

5e) Instytucie Finansów,

6) resortowych ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, tworzonych przez organy administracji rządowej,

7) stołówkach i bufetach pracowniczych,

8) domach wczasowych,

9) ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,

10) zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą,

11) wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności,

12) innych niż wymienione w pkt 1-10 państwowych jednostkach budżetowych, do których nie mają zastosowania odrębne przepisy

- zwanych dalej „jednostkami”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora (komendanta), zastępcy dyrektora (zastępcy komendanta) i głównego księgowego jednostek, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 5. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 7. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 8. 1. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:

1) na II zmianie - w wysokości 10%,

2) na III zmianie - w wysokości 20%

- stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i do dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje jeden z tych dodatków - korzystniejszy dla pracownika.

§ 9. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.

3. (uchylony).

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

§ 12. 1. Pracownikowi, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą:

1) po przepracowaniu nieprzerwanie 15 lat w tym zakładzie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia;

2) przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

a) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,

b) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,

c) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,

d) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy,

e) 250% miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy,

f) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 50 latach pracy.

3. Pracownik zatrudniony po dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości określonej w ust. 1.

4. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

5. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

6. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

7. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

8. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

10. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

11. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

12. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

13. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

14. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 4-12, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 13. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14. Pracownikowi zatrudnionemu w stołówce, bufecie pracowniczym lub domu wczasowym przysługuje prawo do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 16. Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

§ 17. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 18. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 19. Tracą moc rozporządzenia:

1) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. poz. 431, z późn. zm.2)), z wyjątkiem § 9, 10 i 12, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

2) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich (Dz. U. poz. 391, z późn. zm.3)), z wyjątkiem § 8, 9 i 16, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

3) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. poz. 453, z późn. zm.4)), z wyjątkiem § 8, 9 i 18 oraz załącznika nr 6 część I ust. 1 pkt 1, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5), z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1449)

Załącznik nr 16)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3000-3600

II

3040-3700

III

3080-3800

IV

3120-3900

V

3170-4000

VI

3200-4200

VII

3250-4300

VIII

3290-4500

IX

3340-4700

X

3370-5000

XI

3430-5400

XII

3480-5700

XIII

3550-5900

XIV

3620-6300

XV

3720-6700

XVI

3920-7000

XVII

4120-7400

XVIII

4330-7900

XIX

4750-8300

XX

5190-8700

XXI

5650-9100


II. Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3490-3600

II

3500-3700

III

3510-3800

IV

3520-3900

V

3530-4000

VI

3540-4200

VII

3550-4400

VIII

3560-4600

IX

3570-4800

X

3580-5000

XI

3590-5300

XII

3600-5600

XIII

3700-5900

XIV

3800-6200

XV

3900-6500

XVI

4000-6800

XVII

4100-7100

XVIII

4200-7500


III. Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3490-5320

II

3580-5740

III

3680-6020

IV

3780-6720

V

3980-7420

VI

4280-8260

VII

4480-8540

VIII

4780-9800

IX

5080-10 640

X

5680-12 600

XI

6280-13 160

XII

6980-14 700

XIII

7580-15 540

XIV

8280-18 060

XV

9080-19 180


IV. Dla pracowników Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3600-5000

II

3650-6000

III

3700-7000

IV

3750-8000

V

3800-9000

VI

3850-10 000

VII

3950-11 000

VIII

4100-12 000

IX

4250-13 000

X

4400-14 500

XI

4550-17 000

XII

6000-20 000


V. Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3600-4800

II

4600-5500

III

4800-5700

IV

5000-6000

V

5300-6400

VI

6000-7100

VII

6400-8200

VIII

7000-9200

IX

7500-11 100

X

8200-13 100


VI. Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2540-5100

II

3050-5200

III

3100-5400

IV

3150-5600

V

3200-5800

VI

3250-6000

VII

3350-6200

VIII

3490-6400

IX

3650-6600

X

3850-6800

XI

4050-7000

XII

4250-7200

XIII

4750-7700

XIV

5350-8300

XV

5950-9300

XVI

6550-10 300

XVII

7150-11 800


VII. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2600-3600

II

2650-3700

III

2700-4200

IV

2750-4500

V

2800-4700

VI

2850-5000

VII

2900-6000

VIII

3000-7000

IX

3100-8000

X

4000-9000

XI

4150-11 000

XII

4800-13 000

XIII

5600-15 000

XIV

6500-17 000

XV

8000-20 000


VIII. Dla pracowników Instytutu Finansów

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2500-5500

II

2800-6250

III

3100-7000

IV

3400-7750

V

3700-8500

VI

4000-9250

VII

4300-10 000


IX. Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3010-3600

II

3100-3650

III

3150-3750

IV

3200-3800

V

3250-3860

VI

3300-4710

VII

3350-4920

VIII

3400-5130

IX

3450-5870

X

3500-6190

XI

3700-6830

XII

4500-7670

XIII

4550-8520

XIV

4700-9570

XV

5300-9790

XVI

5950-11 860


X. Dla pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3600-4300

II

3650-4500

III

3700-4600

IV

3750-4700

V

3800-4800

VI

3850-4900

VII

3900-5000

VIII

3950-5100

IX

4000-5200

X

4050-5300

XI

4100-5400

XII

4150-5700

XIII

4200-6600

XIV

4250-7100

XV

4300-7600

XVI

4350-8100

XVII

4400-8600

XVIII

4500-9500

XIX

4600-12 500


XI. Dla pracowników Instytutu De Republica

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3010-4410

II

3880-4900

III

3960-4970

IV

4040-5040

V

4120-5110

VI

4200-5180

VII

4280-5250

VIII

4370-5390

IX

4460-5550

X

4500-5760

XI

4550-5980

XII

4600-6200

XIII

4650-6520

XIV

4700-6840

XV

4750-7160

XVI

4800-7480

XVII

4850-7800

XVIII

4950-8250

XIX

5400-11 900


XII. Dla pracowników Instytutu Pokolenia oraz Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1505-4410

II

1800-4900

III

1830-4970

IV

1860-5040

V

1890-5110

VI

1920-5180

VII

1950-5250

VIII

1980-5390

IX

2010-5550

X

2040-5760

XI

2070-5980

XII

2100-6500

XIII

2130-7000

XIV

2160-7500

XV

2190-8000

XVI

2220-8500

XVII

2250-9000

XVIII

2300-10 000

XIX

2500-12 000


XIII. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1600-3600

II

2300-3700

III

2350-3800

IV

2400-3900

V

2450-4000

VI

2500-4100

VII

2550-4200

VIII

2600-4300

IX

2650-4400

X

2700-4500

XI

2800-4600

XII

2900-4700

XIII

3000-5000

XIV

3100-5300

XV

3200-5600

XVI

3300-5900

XVII

3400-6200

XVIII

3500-6500

XIX

3600-10 000


Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

125

8

150

9

175

10

200


Załącznik nr 3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Komendant Główny OHP

-

-

wyższe

10

2

Zastępca Komendanta Głównego OHP, komendant wojewódzki OHP, zastępca komendanta wojewódzkiego OHP

-

-

wyższe

8

3

Dyrektor centrum kształcenia i wychowania, dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego

-

-

wyższe

6

4

Dyrektor

-

-

wyższe

5

5

Zastępca dyrektora centrum kształcenia i wychowania, zastępca dyrektora ośrodka szkolenia zawodowego, zastępca dyrektora

-

-

wyższe

3

6

Główny księgowy budżetu OHP, główny księgowy

-

-

według odrębnych przepisów


II.7) Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura w Komendzie Głównej OHP

XVIII- XXI

9

wyższe

8

zastępca głównego księgowego budżetu OHP

7

inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w Komendzie Głównej OHP

9

według odrębnych przepisów

1a8)

Radca prawny w Komendzie

Głównej OHP

XVI- XX

8

według odrębnych przepisów

2

Kierownik zespołu w Komendzie Głównej OHP, zastępca dyrektora biura w Komendzie Głównej OHP

XV-XIX

8

wyższe

8

39)

Audytor wewnętrzny w Komendzie Głównej OHP

XV-XIX

8

według odrębnych przepisów

4

Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży, dyrektor biura w komendzie wojewódzkiej OHP

XV-XVIII

8

wyższe

8

kierownik ośrodka szkolenia i wychowania

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

7

5

Komendant hufca pracy

XV-XVII

7

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

4

radca prawny

według odrębnych przepisów

6

Zastępca głównego księgowego

XV-XVII

7

wyższe

3

7

Główny specjalista w Komendzie Głównej OHP

XIV-XVIII

4

wyższe

8

8

Kierownik warsztatu

XIV-XVII

7

wyższe

4

9

Zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowania

XIV-XVII

7

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

4

10

Kierownik internatu, zastępca komendanta hufca pracy

XIV-XVI

6

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

3

11

Pedagog

XIII-XVI

5

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

4

psycholog

według odrębnych przepisów

12

Kierownik zespołu w komendzie wojewódzkiej, kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieży

XII-XVI

8

wyższe

4

13

Duszpasterz

XII-XVI

6

według odrębnych przepisów

1410)

Główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP

XII-XVI

3

wyższe

6

15

Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie Głównej OHP

XII-XVI

-

wyższe

6

16

Inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w komendzie wojewódzkiej OHP, centrum kształcenia i wychowania, ośrodku szkolenia zawodowego

XII-XVI

-

według odrębnych przepisów

17

Starszy wychowawca

XIII-XVI

5

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

4

18

Specjalista w Komendzie

Głównej OHP, starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 7 i 14

XI-XIV

-

wyższe

3

19

Doradca zawodowy

X-XIV

-

wyższe

rok w zakresie poradnictwa zawodowego

doradca zawodowy - stażysta

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

20

Specjalista do spraw programów

X-XIV

-

wyższe

rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy

specjalista do spraw programów -

stażysta

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

21

Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 15 i 18

X-XIV

-

wyższe

2

22

Wychowawca

X-XIV

4

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

2

23

Instruktor praktycznej nauki zawodu

X-XIV

4

według odrębnych przepisów

24

Instruktor szkolenia zawodowego

X-XIV

-

według odrębnych przepisów

25

Pośrednik pracy

IX-XIII

-

wyższe

rok w zakresie pośrednictwa pracy

pośrednik pracy - stażysta

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

26

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

IX-XIII

-

wyższe

rok w zakresie organizacji szkoleń

specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

27

Doradca EURES

IX-XIII

-

wyższe oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B1 oraz ukończenie szkoleń określonych w odrębnych przepisach

rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego

asystent EURES

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

1

2811)

Starszy inspektor, specjalista, młodszy specjalista w Komendzie Głównej OHP

IX-XIII

-

wyższe

2

średnie lub średnie branżowe

3

29

Młodszy wychowawca

IX-XIII

-

wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*

-

30

Księgowy, inspektor

IX-XI

-

średnie

-

31

Starszy referent, kasjer

IX-XI

-

średnie

1

32

Referent

V-VIII

-

średnie

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych

1

Kierownik administracyjny

IX-XIV

3

średnie

3

2

Kierowca

IX-XI

-

według odrębnych przepisów

312)

Konserwator

VII-X

-

zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe

-

4

Starszy recepcjonista, kucharz

VIII-X

-

średnie

2

5

Starszy magazynier

VIII-IX

-

średnie

1

6

(uchy-lo- na)13)

7

(uchy-lo- na)13)

8

Recepcjonista

VII-IX

-

średnie

-

pokojowa

podstawowe

-

9

Magazynier

VII-VIII

-

zasadnicze lub zasadnicze branżowe

1

10

Pracownik gospodarczy

V-VII

-

podstawowe

-

11

Portier, dozorca

IV-V

-

podstawowe

-

12

Pomoc kuchenna

III-X

-

zasadnicze lub zasadnicze branżowe

-

13

Sprzątaczka

I-III

-

podstawowe

-

* Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234).

III. (uchylona)

IV. Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

Bibliotekarze i pracownicy służby bibliotecznej

1

Kierownik sekcji/ośrodka

IX-XVIII

1

wyższe z uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia

8

2

Starszy kustosz

XIV-XVI

-

według odrębnych przepisów

3

Kustosz

XI-XIV

-

według odrębnych przepisów

4

Starszy bibliotekarz

IX-XI

-

według odrębnych przepisów

5

Bibliotekarz

VII-IX

-

według odrębnych przepisów

6

Młodszy bibliotekarz

VI-VII

-

według odrębnych przepisów

7

Magazynier biblioteczny

V-VI

-

średnie

-

Pracownicy administracyjni i obsługi technicznej

1

Kierownik sekcji

XI-XVIII

-

wyższe

9

2

Główny specjalista

XI-XIV

-

wyższe

7

3

Starszy specjalista

IX-XII

-

wyższe

5

4

Specjalista

VII-X

-

średnie

5

wyższe

3

5

Starszy: księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

VI-IX

-

średnie

4

6

Księgowy, starszy referent, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

V-VII

-

średnie

2

7

Kierowca

IV-VI

-

według odrębnych przepisów

8

Referent, kasjer, magazynier, sekretarka

II-IV

-

średnie

-

9

Pomocnik biblioteczny

I-III

-

zawodowe

-


V. (uchylona)

Va. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego

IX-X

10

wyższe

4

2

Naczelnik wydziału, doradca

VI-X

10

wyższe

3

audytor wewnętrzny, radca prawny

według odrębnych przepisów

3

Zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego, zastępca naczelnika wydziału, ekspert

VIII-IX

9

wyższe

3

4

Koordynator: sekcji, zespołu, główny specjalista, informatyk

V-VII

7

wyższe

3

5

Starszy specjalista

III-VI

4

wyższe

2

średnie

8

6

Specjalista

II-V

-

wyższe

2

średnie

6

7

Starszy: księgowy, inspektor

II-III

-

wyższe

1

średnie

4

8

Księgowy, inspektor, sekretarka, recepcjonistka, asystent, archiwista

I-II

-

średnie

-

9

Kierowca samochodu osobowego

I-II

-

według odrębnych przepisów


Vb. Pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Doradca

XV-XVII

9

wyższe

5

2

Naczelnik (szef) wydziału

XIV-XVII

8

wyższe

5

3

Kierownik (szef) zespołu

XI-XIV

7

wyższe

4

4

Kierownik (szef) sekcji

X-XIII

6

wyższe

3

5

Główny specjalista, starszy informatyk

IX-XII

5

wyższe

3

6

Starszy specjalista

VIII-XI

4

wyższe

2

średnie

7

Specjalista, informatyk

VI-IX

3

średnie

1

8

Referent

III-VI

-

średnie

-


Vc. Pracowników zatrudnionych w Informatycznym Centrum Edukacji i Nauki14)

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik zakładu, Kierownik wydziału, ekspert

XI-XII

10

wyższe

6

2

Zastępca kierownika zakładu, zastępca kierownika wydziału, kierownik projektu,

główny specjalista, analityk, administrator sieci

X-XI

8

wyższe

5

radca prawny

według odrębnych przepisów

3

Kierownik sekcji, kierownik zespołu, administrator systemu, koordynator

IX-X

6

wyższe

5

4

Starszy specjalista, konsultant

VIII-IX

5

wyższe

5

5

Specjalista

VII-VIII

4

wyższe

4

średnie

5

6

Projektant, starszy księgowy

VI-VII

-

wyższe

3

średnie

4

7

Starszy programista, starszy informatyk, samodzielny referent

V-VI

-

wyższe

2

średnie

3

8

Programista, informatyk, starszy referent, starszy technik

IV-V

-

wyższe

1

średnie

2

9

Technik, księgowy

III-IV

-

średnie

1

10

Młodszy programista, młodszy informatyk

II-III

-

wyższe

-

średnie

1

11

Młodszy technik, referent

I-II

-

średnie

-


Vd. (uchylona)

Ve.15) Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatyki Resortu Finansów

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor: departamentu, regionu

XIII-XV

10

wyższe

5

2

Zastępca dyrektora: departamentu, regionu

XIII-XV

10

wyższe

5

główny kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu

4

starszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu, scrum master

3

3

Kierownik: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji

XII-XV

10

wyższe

4

4

Ekspert

X-XIII

6

wyższe

3

5

Zastępca kierownika: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji

IX-XIV

8

wyższe

4

zastępca kierownika: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu

6

Zastępca głównego księgowego

X-XII

6

wyższe

5

7

Młodszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny) portfela projektów, programu

IX-XII

6

wyższe

2

8

Radca prawny

IX-XI

6

według odrębnych przepisów

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny

9

W obszarze IT:

główny: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

IX-XIV

6

średnie

3

10

W obszarze IT:

starszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

VII-XIII

-

średnie

2

11

W obszarze IT:

projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

VI-XII

-

średnie

2

12

W obszarze IT:

młodszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

III-VIII

-

średnie

1

13

Główny specjalista

IX-XII

6

wyższe

5

14

Starszy specjalista

VII-XI

-

wyższe

3

15

Specjalista

VI-X

-

wyższe

1

16

Młodszy specjalista

III-VIII

-

średnie

1

17

Inspektor ochrony danych

V-IX

-

wyższe

2

18

Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwum, składnicy akt

V-VIII

2

wyższe

1

średnie

2

19

Energetyk

V-VIII

-

wyższe

1

średnie

2

20

Starszy: inspektor, technik, archiwista

IV-VII

-

średnie

2

21

Inspektor, młodszy administrator, technik

III-VI

-

średnie

-

22

Referent, sekretarka, archiwista, magazynier

II-IV

-

średnie

-

23

Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczy

I-III

-

zawodowe lub podstawowe

-

kierowca

według odrębnych przepisów


Vf. Pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik filii

XIII-XVI

6

wyższe

5

1a16)

Audytor wewnętrzny

XII-XV

5

według odrębnych przepisów

2

Konsultant merytoryczny, doradca, ekspert

XII-XV

5

wyższe

5

3

Kierownik działu

XII-XV

4

wyższe

5

4

Koordynator, główny specjalista

IX-XIV

4

wyższe

4

radca prawny

według odrębnych przepisów

5

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

VIII-XIII

3

według odrębnych przepisów

6

Kierownik: zespołu, projektu, sekcji, zmiany

VIII-XIII

3

wyższe

3

7

Kierownik kancelarii tajnej, materiałów niejawnych i archiwum

VII-XII

2

wyższe

1

8

Starszy: specjalista, archiwista, księgowy

VII-XII

-

wyższe

3

9

Archiwista

II-VII

-

średnie

3

10

Specjalista, analityk, informatyk

VI-XI

-

wyższe

3

średnie

4

inspektor ochrony danych

według odrębnych przepisów

11

Starszy: referent, recepcjonista

V-X

-

wyższe

2

12

Samodzielny referent, księgowy, asystentka

IV-IX

-

wyższe

1

średnie

-

13

Instruktor

III-VIII

-

wyższe

1

14

Referent, technik, magazynier, recepcjonista

II-VII

-

średnie

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, obsługi, przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków

1

Konserwator, sprzątaczka, pokojowa, pracownik gospodarczy

I-VI

-

zasadnicze lub podstawowe

-

kierowca

według odrębnych przepisów

2

Szef kuchni, szef zmiany

IV-IX

2

średnie

1

3

Kuchmistrz

III-VIII

1

zasadnicze

1

4

Starszy kelner

III-VIII

-

zasadnicze

1

5

Kucharz, kelner

II-VII

-

zasadnicze

-

6

Młodszy: kucharz, kelner, pomoc kuchenna

I-VI

-

zasadnicze lub podstawowe

-


Vg. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor departamentu

XIII-XV

8

wyższe

5

217)

Dyrektor biura, naczelnik wydziału, ekspert, kierownik projektu

XI-XV

7

wyższe

3

audytor wewnętrzny

7

według odrębnych przepisów

radca prawny

6

według odrębnych przepisów

3

Kierownik sekcji,

główny specjalista

IX-XI

6

wyższe

3

4

Starszy specjalista

VII-X

-

wyższe

2

5

Specjalista

V-IX

-

wyższe

1

6

Młodszy specjalista, administrator

IV-VIII

-

średnie

1

7

Asystent dyrektora

IV-VII

-

średnie

-

8

Kierowca

III-VI

-

według odrębnych przepisów

9

Zaopatrzeniowiec

I-II

-

średnie

-

10

Pomoc biurowa

I

-

średnie

-


Vh. Pracowników zatrudnionych w Instytucie Finansów

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik: zespołu, biura

VII

10

wyższe

3

2

Radca prawny

VI

6

według odrębnych przepisów

3

Główny specjalista

VI

-

wyższe

3

4

Starszy specjalista

V

-

wyższe

3

5

Specjalista

IV

-

wyższe

2

6

Młodszy specjalista

III

-

wyższe

-

7

Asystent

II

-

średnie

-

8

Sekretarka, sekretarz

I

-

średnie

-


VI. Pracowników wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV-XIX

7

według odrębnych przepisów

2

Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności

XIV-XVIII

6

3

Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII-XVII

5

według odrębnych przepisów

4

Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII-XVI

4


VII. Pracowników wewnętrznej służby ochrony

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Szef ochrony

XI-XIV

5

według odrębnych przepisów

2

Zastępca szefa ochrony

X-XII

4

3

Dowódca zmiany

IX-XI

3

4

Starszy wartownik - konwojent

VI-IX

-

5

Wartownik - konwojent

V-VII

-

6

Młodszy wartownik - konwojent

IV-VI

-


VIII. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I–VII

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego

XVIII-XIX

8

wyższe

6

kierownik oddziału zamiejscowego, filii, zakładu

XVII-XVIII

2

Zastępca kierownika zakładu

XVI-XVII

6

wyższe

6

3

Zastępca głównego księgowego

XIV-XVII

8

wyższe

6

4

Główny specjalista

XIV-XVII

6

wyższe

6

rzecznik patentowy,

radca prawny

według odrębnych przepisów

5

Kierownik: laboratorium, działu, wydziału

XVI-XVII

5

wyższe

5

administrator bezpieczeństwa informacji

(inspektor ochrony danych)

według odrębnych przepisów

6

Kierownik: zespołu, pracowni, analityk systemu, kierownik punktu żywienia

XIII-XVI

52)

wyższe

5

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

wyższe i uprawnienia budowlane

7

Zastępca kierownika działu, kierownik samodzielnej sekcji

XII-XV

5

wyższe

5

starszy: specjalista, redaktor techniczny, grafik, mechanik, programista, technolog, projektant, elektronik, informatyk, sekretarz redakcji

-

8

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XI-XIV

-

Średnie i uprawnienia budowlane

5

9

Kierownik: sekcji, zmiany

XI-XIV

4

średnie

6

10

Kierownik: internatu, stołówki, bufetu

XI-XIV

3

średnie

4

11

Specjalista

XI-XIV

-

wyższe

3

12

Starszy: technik, laborant

IX-XIV

-

średnie

5

13

Zastępca kierownika stołówki

IX-XIII

-

średnie

4

14

Kierownik: warsztatu, stacji obsługi, transportu, magazynu, biblioteki

X-XIII

4

średnie

4

starszy: dokumentalista, redaktor, operator systemu, mechanik, instruktor, samodzielny referent, technik, projektant, informatyk, laborant

-

starszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

15

Technolog

VIII-XIII

-

średnie

3

16

Bibliotekarz

IX-XII

-

według odrębnych przepisów

17

Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, kierownik garaży

IX-XII

2

średnie

4

starszy: inspektor, operator elektronicznych maszyn cyfrowych, księgowy, planista, ekonomista, magazynier, fotograf, kasjer, dokumentalista, programista, operator systemu


18

Inspektor, redaktor, grafik, redaktor techniczny, korektor, kalkulator, zaopatrzeniowiec, magazynier, ratownik wodny, elektronik, księgowy, kasjer

VIII-XI

-

średnie

3

19

Starszy: archiwista, referent, operator urządzeń przygotowania danych, planista, ekonomista, fotograf, sekretarka, dyspozytor taboru samochodowego, kontroler techniczny, przewodnik turystyczny

VIII-X

-

średnie

2

20

Intendent

VI-X

-

średnie

2

21

Kierownik: kancelarii, kancelarii tajnej, archiwum

VII-IX

2

średnie

3

operator elektronicznej techniki obliczeniowej, kontroler przygotowania danych, starsza maszynistka,

młodszy: programista, elektronik, technolog, mechanik

-

22

Referent, archiwista, maszynistka, operator, starsza: telefonistka, teletypistka

VII-VIII

-

średnie

-

23

Operator urządzeń przygotowania danych

VII-VIII

-

podstawowe

2

24

Pracownik kancelarii

IV-VIII

-

średnie

-

podstawowe

2

25

Młodszy bibliotekarz

VI-VII

-

według odrębnych przepisów

26

Młodszy: technik, dokumentalista, telefonistka, teletypistka

V-VII

-

średnie

-

27

Młodszy: ratownik wodny, operator urządzeń przygotowania danych

V-VII

-

podstawowe

-

28

Młodsza: telefonistka, teletypistka

IV-VI

-

podstawowe i umiejętność wykonywania czynności

-

Pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków

1

Szef kuchni

IX-XIII

2

średnie

4

2

Kuchmistrz, mistrz: garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski

VIII-XII

-

średnie

4

3

Barman

VII-IX

-

średnie

2

4

Sprzedawca, dietetyk, starszy kelner

VI-IX

-

średnie

3

kucharz, garmażer, cukiernik

zasadnicze

2

5

Starszy bufetowy, młodszy kucharz, kelner

V-VIII

-

zasadnicze

1

6

Bufetowy, wykwalifikowana pomoc kuchenna

III-VII

-

zasadnicze

-

7

Młodszy kelner, kawiarka

II-VI

-

zasadnicze

-

8

Pomoc: kuchenna, bufetowa

I-V

-

podstawowe

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi

1

Starszy rzemieślnik - specjalista

X-XII

-

średnie

4

2

Maszynista offsetowy

VII-XII

-

zasadnicze

2

3

Rzemieślnik - specjalista, operator maszyn cyfrowych

IX-XI

-

zasadnicze

3

kierowca autobusu

według odrębnych przepisów

4

Mechanik samochodowy, kserografista, konserwator maszyn

IX-X

-

zasadnicze

2

5

Kierowca

VII-X

-

według odrębnych przepisów

6

Rzemieślnik (np. ślusarz, spawacz, elektryk, stolarz, tapicer, szklarz, introligator itp.), elektronik, ogrodnik, palacz c.o.

VIII-IX

-

zasadnicze lub tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie

-

7

Operator urządzeń powielających lub offsetowych, recepcjonista

VII-VIII

-

podstawowe

-

8

Robotnik: gospodarczy, transportowy, zieleni itp., starsza pokojowa

IV-VII

-

podstawowe

-

9

Pomocnik rzemieślnika

III-VI

-

podstawowe i przyuczenie do zawodu

-

praczka, prasowaczka, szwaczka, powielaczowy

podstawowe

-

10

Starszy: dźwigowy, portier, pokojowa

IV-V

-

11

Portier, dozorca, szatniarz, dźwigowy, woźny, sprzątaczka, pomocnik palacza

II-IV

-

podstawowe

-

12

Goniec

I-III

-

Pracownicy w zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą

1

Maszynista maszyn offsetowych zwojowych

VII-XII

-

zasadnicze

3

2

Elektronik-konserwator, organizator przetwarzania składu komputerowego, składacz komputerowego systemu składu, kopista offsetowy, maszynista typograficzny arkuszowy, maszynista maszyn offsetowych arkuszowych, montażysta składu, fotoretuszer, fotograf, retuszer, naświetlacz składu komputerowego, składacz ręczny, montażysta offsetowy, maszynista maszyn druku cyfrowego, introligator: galanteryjny, przemysłowy

VII-XII

-

zasadnicze

3

3

Mechanik

V-XII

-

zasadnicze

2

4

Monter-konserwator maszyn poligraficznych

VI-XI

-

zasadnicze

2

5

Składacz na aparatach pisząco-kodujących

VII-X

-

zasadnicze

1

6

Elektromonter, operator rysografu

V-X

-

zasadnicze

1

7

Krajacz

IV-X

-

podstawowe

-

8

Szlifierz ostrzarz

V-IX

-

podstawowe

-

9

Kompletator składu komputerowego

VI-VIII

-

podstawowe

-

10

Belowacz makulatury, pracownik: magazynowy, transportowy,

w ekspedycji, operator: maszyn powielających, kserograficznych

IV-VIII

-

podstawowe

-

11

Operator maszyn: introligatorskich, offsetowych, typograficznych, druku cyfrowego, odbieracz przy maszynach drukujących

IV-VII

-

podstawowe

-

12

Liczarka, pomocnik

IV-VI

-

podstawowe

-1) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Załącznik nr 4

WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW

I. Pracownicy zatrudnieni w domach wczasowych

1. Posiłki przysługują następującym pracownikom zatrudnionym w domach wczasowych:

1) pracownikom kuchni oraz kelnerom - bezpłatnie;

2) pracownikom domów wczasowych niewymienionym w pkt 1 - za odpłatnością w wysokości 50% stawki żywienia pracowników.

2. Dzienna stawka żywienia dla pracownika domu wczasowego wynosi 60% stawki obowiązującej dla wczasowicza, z podziałem na:

1) śniadanie - 12%;

2) obiad - 30%;

3) kolację - 18%.

3. Z posiłków, o których mowa w ust. 1, pracownik może korzystać:

1) w czasie wykonywania pracy w domu wczasowym w 8-godzinnym czasie pracy - z dwóch posiłków wydawanych w tym czasie; w przypadku wydłużonego czasu wykonywania pracy pracownikowi przysługują posiłki wydawane w tych godzinach pracy;

2) w okresie przygotowań do sezonu letniego i zimowego, przerw międzysezonowych lub międzyturnusowych, trwających nie dłużej niż 7 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad);

3) w dniach wolnych od pracy i w czasie choroby, trwających nie dłużej niż 3 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad).

4. Z posiłków spożywanych poza godzinami pracy pracownik może korzystać na warunkach pełnej odpłatności stawki żywienia pracownika.

5. Posiłki dla pracowników mogą być przyrządzane we wspólnej kuchni, lecz oddzielnie rozliczone dla pracowników i oddzielnie dla wczasowiczów.

II. Pracownicy zatrudnieni w stołówkach i bufetach pracowniczych wchodzących w skład stołówek

1. Pracownikowi bezpośrednio zatrudnionemu przy sporządzaniu posiłków w stołówce lub bufecie pracowniczym przysługują dwa posiłki na warunkach odpłatności w dniach wykonywania pracy.

2. Odpłatność pracownika, o której mowa w ust. 1, wynosi 50% wartości surowców zużytych do przygotowania posiłków obliczonej w cenach detalicznych.


1) Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 191, z 1998 r. poz. 235, z 1999 r. poz. 61 i 353, z 2000 r. poz. 331, z 2001 r. poz. 380, z 2003 r. poz. 207, z 2004 r. poz. 432, z 2005 r. poz. 347 oraz z 2006 r. poz. 296.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 189, z 1998 r. poz. 252, z 1999 r. poz. 354, z 2000 r. poz. 330, z 2001 r. poz. 381, z 2003 r. poz. 209, z 2004 r. poz. 431, z 2005 r. poz. 352 oraz z 2006 r. poz. 298.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 244, z 1998 r. poz. 247, z 1999 r. poz. 349, z 2000 r. poz. 335, z 2001 r. poz. 375, z 2003 r. poz. 210, z 2004 r. poz. 419, z 2005 r. poz. 350 i 1167 oraz z 2006 r. poz. 297.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 612), które weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2023 r.

7) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 1123), które weszło w życie z dniem 10 czerwca 2022 r.

8) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret piąte podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

13) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret piąte podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

14) Tytuł tabeli w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

15) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

16) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA