REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1515

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami określa załącznik do rozporządzenia.

2. Do pracowników, których kwalifikacje są określane przez odrębne przepisy, stosuje się rozporządzenie w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wyższe wykształcenie medyczne - posiadanie tytułu zawodowego nadawanego absolwentom studiów prowadzonych w uczelniach medycznych albo innych uczelniach, które prowadzą działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne lub nauki o zdrowiu;

2) studia podyplomowe - inną niż studia, kształcenie specjalistyczne, kursy dokształcające, szkolenia, staże, studia doktoranckie i kształcenie w szkole doktorskiej formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów, trwającą nie krócej niż dwa semestry, organizowaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) średnie wykształcenie medyczne - wykształcenie, o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), po którego uzyskaniu absolwenci mają kwalifikacje do wykonywania zawodów, dla których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 3.

1. Pracownik zatrudniony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, nieposiadający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

2. Na stanowisku laboranta diagnostyki laboratoryjnej albo starszego laboranta diagnostyki laboratoryjnej może być zatrudniony pracownik, który przed dniem 22 lipca 2011 r. był zatrudniony na stanowisku laboranta w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

3. Pracownik posiadający:

1) tytuł zawodowy co najmniej licencjata lub inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów w zakresie elektroradiologii, rozpoczętych po dniu 30 września 2012 r., obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii oraz co najmniej 5 lat stażu pracy w zawodzie technika elektroradiologa, zatrudniony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku technika elektroradiologii w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, albo

2) tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku elektroradiologia lub na innym kierunku studiów w specjalności elektroradiologia, rozpoczętych przed dniem 1 października 2012 r., obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii oraz co najmniej 5 lat stażu pracy w zawodzie technika elektroradiologa, zatrudniony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku technika elektroradiologii w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

- może być zatrudniony na tym stanowisku do czasu przeniesienia na stanowisko młodszego asystenta elektroradiologii, jednak nie dłużej niż przez okres 4 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

4. Pracownik zatrudniony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku operatora ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych lub na stanowisku preparatora albo dezynfektora w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą może być zatrudniony na stanowisku operatora procesu dekontaminacji albo na dotychczasowym stanowisku pracy.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896 oraz z 2021 r. poz. 2359).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Załącznik 1. [KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1515)

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

I. Pracownicy działalności podstawowej

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje

1

2

3

4

1

zastępca kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

8

2

zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego, naczelna pielęgniarka

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

7

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia

3

zastępca kierownika do spraw położnictwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego z oddziałem ginekologiczno-położniczym, naczelna położna

tytuł zawodowy magistra położnictwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

7

tytuł zawodowy magistra położnictwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia

4

kierownik komórki organizacyjnej zakładu leczniczego,

wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie2)

5

zastępca kierownika komórki organizacyjnej zakładu leczniczego

wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

7

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

5

kierownik zespołu elektroradiologów

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie elektroradiologii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

5 lat, w tym 3 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

ukończenie studiów na kierunku elektroradiologia lub na innym kierunku w specjalności elektroradiologia, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektroradiolog

7 lat, w tym 5 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

6

ordynator (lekarz kierujący oddziałem) i jego zastępca

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej

8

7

kierownik apteki szpitalnej lub zakładowej działającej w ramach podmiotu leczniczego

kwalifikacje określone dla kierownika apteki według odrębnych przepisów3)

-

8

zastępca kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej działającej w ramach podmiotu leczniczego

kwalifikacje określone dla kierownika apteki według odrębnych przepisów3)

-

9

przełożona pielęgniarek, zastępca przełożonej pielęgniarek

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

5

10

przełożona położnych, zastępca przełożonej położnych

tytuł zawodowy magistra położnictwa oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

5

11

ratownik medyczny koordynujący

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2019 r. studiów na kierunku (w specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym kierunku (w specjalności) rozpoczęcie po roku akademickim 2018/2019 studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika

5 lat w jednostce systemu PRM, o którym mowa w odrębnych przepisach19)

medycznego, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami4) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

12

specjalista do spraw epidemiologii

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub epidemiologii, lub higieny i epidemiologii

6 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

13

kierownik centralnej sterylizatorni

wykształcenie wyższe, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie5)

3

wyższe wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

5

14

zastępca kierownika centralnej sterylizatorni

wykształcenie wyższe, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie6)

3

wyższe wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

5

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik sterylizacji medycznej albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik sterylizacji medycznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik sterylizacji medycznej i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

6

15

kierownik medycznego laboratorium diagnostycznego

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami7)

-

16

zastępca kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego

spełnia wymagania określone dla kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego

-

17

inspektor do spraw gospodarki lekiem

tytuł zawodowy magistra farmacji i tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej lub klinicznej lub specjalizacja II lub I stopnia z farmacji aptecznej lub farmacji szpitalnej

3

18

inspektor ochrony radiologicznej

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8)

-

19

starszy asystent lekarz lub lekarz dentysta

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia

7

20

asystent lekarz lub lekarz dentysta

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I stopnia

5

21

młodszy asystent lekarz lub lekarz dentysta

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu

-

22

lekarz stażysta lub lekarz dentysta stażysta

tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i prawo wykonywania zawodu w miejscu i czasie odbywania stażu podyplomowego

-

23

starszy asystent zdrowia publicznego

tytuł zawodowy magistra na kierunku zdrowie publiczne lub tytuł zawodowy magistra i tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego

5

24

asystent zdrowia publicznego

tytuł zawodowy magistra na kierunku zdrowie publiczne lub tytuł zawodowy magistra i tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego

-

25

młodszy asystent zdrowia publicznego

tytuł zawodowy licencjata na kierunku zdrowie publiczne

-

26

starszy koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami9)

5

27

koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami9)

-

28

starszy specjalista inżynier medyczny

tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie inżynierii medycznej

7

29

specjalista inżynier medyczny

tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie inżynierii medycznej

5

30

młodszy specjalista inżynier medyczny

tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie inżynierii medycznej

-

31

inżynier biomedyczny

tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, lub tytuł zawodowy magistra inżyniera, lub magistra na kierunku inżynieria biomedyczna w specjalności inżynieria medyczna

3

32

młodszy inżynier biomedyczny

tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera na kierunku inżynieria biomedyczna

-

33

starszy specjalista fizyk medyczny

tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej

7

33

specjalista fizyk medyczny

tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej

5

34

młodszy specjalista fizyk medyczny

tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera i tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej

-

35

fizyk medyczny w zakresie medycyny nuklearnej

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami10)

-

36

pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

5 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

37

położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej

tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

5 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

38

starszy asystent pielęgniarka lub położna

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

5

39

asystent pielęgniarka lub położna

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra położnictwa

3

40

młodszy asystent pielęgniarka lub położna

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra położnictwa

-

41

pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

5 lat w podmiocie leczniczym

42

położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych

tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

5 lat w podmiocie leczniczym

43

specjalista pielęgniarka

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

-

tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

44

specjalista położna

tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

-

tytuł zawodowy licencjata położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

45

starsza pielęgniarka

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

-

tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa

5

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

46

starsza położna

tytuł zawodowy magistra położnictwa

-

tytuł zawodowy licencjata położnictwa

5

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna

47

pielęgniarka

tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa

-

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

48

położna

tytuł zawodowy licencjata położnictwa

-

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna

49

starszy asystent farmacji szpitalnej lub klinicznej

tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej lub klinicznej

7

50

asystent farmacji szpitalnej lub klinicznej

tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej lub klinicznej

5

51

młodszy asystent farmacji szpitalnej lub klinicznej

tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej lub klinicznej

3

52

starszy asystent farmacji

tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie farmacji

7

53

asystent farmacji

tytuł zawodowy magistra farmacji oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie farmacji

5

54

młodszy asystent farmacji

tytuł zawodowy magistra farmacji

1

55

farmaceuta

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami11)

-

56

starszy technik farmaceutyczny

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2018 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny albo rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik farmaceutyczny

3

57

technik farmaceutyczny

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2018 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny albo rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik farmaceutyczny

-

58

starszy asystent fizjoterapii

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami12) i tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej

6

59

asystent fizjoterapii

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami12) i tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej

-

60

młodszy asystent fizjoterapii

rozpoczęcie po dniu 1 października 2017 r. jednolitych 5-letnich studiów wyższych w zakresie fizjoterapii, obejmujących co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w przepisach odrębnych4), w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbycie 6-miesięcznej praktyki zawodowej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

5

rozpoczęcie po roku akademickim 2018/2019 studiów przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami4)

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i przed dniem 1 października 2017 r. studiów z zakresu fizjoterapii, obejmujących co najmniej 180 punktów ECTS, w tym co najmniej 100 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i dodatkowo odbycie studiów obejmujących co najmniej 120 punktów ECTS, w tym co najmniej 60 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1997 r. studiów na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach13) i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

rozpoczęcie przed dniem 1 stycznia 1998 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku

rozpoczęcie przed dniem 1 stycznia 1998 r. studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej

rozpoczęcie przed dniem 1 stycznia 1980 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów 2-letniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej

rozpoczęcie przed dniem 1 stycznia 1980 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu

61

starszy fizjoterapeuta

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami12)

3

62

fizjoterapeuta

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami12)

-

63

starszy asystent dietetyki

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie dietetyki na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

7

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

ukończenie studiów na kierunku dietetyka zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach13) i uzyskanie tytułu zawodowego magistra na tym kierunku

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku dietetyka lub na innym kierunku w specjalności dietetyk, obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

64

asystent dietetyki

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie dietetyki na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

ukończenie studiów na kierunku dietetyka zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach13) i uzyskanie tytułu zawodowego magistra na tym kierunku

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku dietetyka lub na innym kierunku w specjalności dietetyka, obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

65

młodszy asystent dietetyki

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie dietetyki na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

ukończenie studiów na kierunku dietetyka zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach13) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata na tym kierunku

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku dietetyka lub na innym kierunku w specjalności dietetyka, obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

66

starszy dietetyk

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie dietetyki na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

3

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

ukończenie studiów na kierunku dietetyka zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach13) i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata na tym kierunku

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku dietetyka lub na innym kierunku w specjalności dietetyka, obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata na tym kierunku

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2013 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk albo ukończenie technikum, albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik technologii żywienia w specjalności dietetyka

67

dietetyk

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie dietetyki na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

-

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki, obejmujących co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

ukończenie studiów na kierunku dietetyka zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach13) i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata na tym kierunku

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku dietetyka lub na innym kierunku w specjalności dietetyka, obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata na tym kierunku

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2013 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk albo ukończenie technikum, albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik technologii żywienia w specjalności dietetyka

-

68

starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych

7

69

asystent diagnostyki laboratoryjnej

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych

5

70

młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

3

71

diagnosta laboratoryjny

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami7)

-

72

starszy technik analityki medycznej

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2005 r. i ukończenie liceum medycznego, technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik analityki medycznej

3

73

technik analityki medycznej

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2005 r. i ukończenie liceum medycznego, technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik analityki medycznej

-

74

starszy laborant diagnostyki laboratoryjnej

co najmniej wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe

5 lat pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym

75

laborant diagnostyki laboratoryjnej

co najmniej wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe

-

76

starszy specjalista neurologopeda, surdologopeda

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

7 lat pracy w zawodzie logopedy

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

77

specjalista neurologopeda, surdologopeda

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

5 lat pracy w zawodzie logopedy

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

78

młodszy specjalista neurologopeda, surdologopeda

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

-

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

79

starszy asystent logopedii

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii

80

młodszy asystent logopedii

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

81

logopeda

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

-

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii

82

starszy specjalista psycholog kliniczny

tytuł zawodowy psychologa oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

7 lat pracy na stanowisku psychologa

83

specjalista psycholog kliniczny

tytuł zawodowy psychologa oraz specjalizacja II stopnia w dziedzinie psychologii klinicznej lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

5 lat pracy na stanowisku psychologa

84

młodszy specjalista psycholog kliniczny

tytuł zawodowy psycholog oraz specjalizacja II stopnia w dziedzinie psychologii klinicznej lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

-

85

psycholog kliniczny

tytuł zawodowy psycholog oraz specjalizacja I stopnia w dziedzinie psychologii klinicznej

5 lat pracy na stanowisku psychologa

86

młodszy psycholog kliniczny

tytuł zawodowy psychologa oraz specjalizacja I stopnia w dziedzinie psychologii klinicznej

-

87

starszy psycholog

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami14)

3

88

psycholog

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami14)

-

89

starszy psychoterapeuta

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami określone dla osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty15)

3

90

psychoterapeuta

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami określone dla osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty15)

-

91

starszy specjalista psychoterapeuta dzieci i młodzieży

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami16)

3

92

specjalista psychoterapeuta dzieci i młodzieży

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami16)

-

93

starszy specjalista - chirurgiczna asysta lekarza

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami16)

3

94

specjalista - chirurgiczna asysta lekarza

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami16)

-

95

starszy asystent ratownik medyczny

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2019 r. studiów na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym kierunku (tej specjalności)

5 lat w jednostce systemu, o którym mowa w odrębnych przepisach19) , w centrum urazowym, w centrum urazowym dla dzieci, w jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w zespole transportu medycznego lub w dyspozytorni medycznej

rozpoczęcie po roku akademickim 2018/2019 studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami4) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

96

asystent ratownik medyczny

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2019 r. studiów na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym kierunku (tej specjalności)

5 lat w jednostce systemu, o którym mowa w odrębnych przepisach19), w centrum urazowym dla dzieci, w jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w zespole transportu medycznego lub w dyspozytorni medycznej

rozpoczęcie po roku akademickim 2018/2019 studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami4) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

97

młodszy asystent ratownik medyczny

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2019 r. studiów na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym kierunku (tej specjalności)

3 lata w jednostce systemu, o którym mowa w odrębnych przepisach19), w centrum urazowym,

rozpoczęcie po roku akademickim 2018/2019 studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami4) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

w centrum urazowym dla dzieci, w jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w zespole transportu medycznego lub w dyspozytorni medycznej

98

starszy ratownik medyczny

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2019 r. studiów na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym kierunku (tej specjalności)

3 lata w jednostce systemu, o którym mowa w odrębnych przepisach19), w centrum urazowym, w centrum urazowym dla dzieci, w jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w zespole transportu medycznego lub w dyspozytorni medycznej

rozpoczęcie po roku akademickim 2018/2019 studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami4) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

rozpoczęcie przed dniem 1 marca 2013 r. nauki w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny

99

ratownik medyczny

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2019 r. studiów na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym kierunku (tej specjalności)

-

rozpoczęcie po roku akademickim 2018/2019 studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami4) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

rozpoczęcie przed dniem 1 marca 2013 r. nauki w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny

100

starszy asystent elektroradiologii

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie elektroradiologii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

7

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

101

asystent elektroradiologii

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie elektroradiologii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

102

młodszy asystent elektroradiologii

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie elektroradiologii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

ukończenie studiów na kierunku elektroradiologia lub na innym kierunku w specjalności elektroradiologia, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

103

elektroradiolog koordynujący i nadzorujący pracę innych elektroradiologów

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie elektroradiologii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata lub inżyniera

5 lat, w tym rok w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata lub inżyniera

ukończenie studiów na kierunku elektroradiologia lub na innym kierunku w specjalności elektroradiologia, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektroradiolog

7 lat, w tym 3 lata w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych

104

starszy technik elektroradiolog

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie elektroradiologii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata lub inżyniera

3

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata lub inżyniera

ukończenie studiów na kierunku elektroradiologia lub na innym kierunku w specjalności elektroradiologia, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektroradiolog

105

technik elektroradiolog

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie elektroradiologii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata lub inżyniera

-

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata lub inżyniera

ukończenie studiów na kierunku elektroradiologia lub na innym kierunku w specjalności elektroradiologia, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektroradiolog

106

starszy asystent technik dentystycznych

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie technik dentystycznych na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

7

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie technik dentystycznych, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

107

asystent technik dentystycznych

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie technik dentystycznych na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie technik dentystycznych, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

108

młodszy asystent technik dentystycznych

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie technik dentystycznych na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie technik dentystycznych, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

ukończenie studiów na kierunku techniki dentystyczne zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach13) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata na tym kierunku

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów w specjalności techniki dentystyczne, obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

109

starszy technik dentystyczny

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie technik dentystycznych na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

3

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie technik dentystycznych, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów w specjalności techniki dentystyczne, obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

ukończenie studiów na kierunku techniki dentystyczne zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach13) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata na tym kierunku

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik dentystyczny albo rozpoczęcie

przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny albo uzyskanie przed dniem 22 lipca 2011 r. kwalifikacji technika dentystycznego na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych

110

technik dentystyczny

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie technik dentystycznych na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

-

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie technik dentystycznych, obejmujących co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów w specjalności techniki dentystyczne, obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania

zawodu technika dentystycznego, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

ukończenie studiów na kierunku techniki dentystyczne zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach13) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata na tym kierunku

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik dentystyczny albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny albo uzyskanie przed dniem 22 lipca 2011 r. kwalifikacji technika dentystycznego na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych

111

starszy asystent protetyki słuchu

ukończenie studiów na kierunku protetyka słuchu lub na innym kierunku w specjalności protetyka słuchu, obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

7

112

asystent protetyki słuchu

ukończenie studiów na kierunku protetyka słuchu lub na innym kierunku w specjalności protetyka słuchu, obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

5

113

młodszy asystent protetyki słuchu

ukończenie studiów na kierunku protetyka słuchu lub na innym kierunku w specjalności protetyka słuchu, obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

5

114

starszy protetyk słuchu

ukończenie studiów na kierunku protetyka słuchu lub na innym kierunku w specjalności protetyka słuchu, obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera

3

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie protetyk słuchu albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego protetyk słuchu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie protetyk słuchu

posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w gabinecie protetyki słuchu i ukończenie do dnia 1 października 2010 r. kursu z zakresu protetyki słuchu, organizowanego przez szkołę kształcącą w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, obejmującego co najmniej 108 godzin

kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu

uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dyplomu mistrza w zawodzie protetyk słuchu

115

protetyk słuchu

ukończenie studiów na kierunku protetyka słuchu lub na innym kierunku w specjalności protetyka słuchu, obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera

-

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie protetyk słuchu albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego protetyk słuchu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie protetyk słuchu

posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w gabinecie protetyki słuchu i ukończenie do dnia 1 października 2010 r. kursu z zakresu protetyki słuchu, organizowanego przez szkołę kształcącą w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, obejmującego co najmniej 108 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu

uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dyplomu mistrza w zawodzie protetyk słuchu

116

starszy optometrysta

ukończenie studiów wyższych na kierunku optometria lub na innym kierunku w specjalności optometria, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

3

ukończenie studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii

117

optometrysta

ukończenie studiów wyższych na kierunku optometria lub na innym kierunku w specjalności optometria, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

-

ukończenie studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii

118

starszy asystent audiofonologii

ukończenie studiów na kierunku audiofonologia lub audiologia z fonologią lub na innym kierunku w specjalności audiofonologia lub audiologia z fonologią

7

119

asystent audiofonologii

ukończenie studiów na kierunku audiofonologia lub audiologia z fonologią lub na innym kierunku w specjalności audiofonologia lub audiologia z fonologią

5

120

młodszy asystent audiofonologii

ukończenie studiów na kierunku audiofonologia lub audiologia z fonologią lub na innym kierunku w specjalności audiofonologia lub audiologia z fonologią

3

121

audiofonolog

ukończenie studiów na kierunku audiofonologia lub audiologia z fonologią lub na innym kierunku w specjalności audiofonologia lub audiologia z fonologią

-

122

starszy asystent terapii zajęciowej

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie terapii zajęciowej na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

7

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie terapii zajęciowej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

123

asystent terapii zajęciowej

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie terapii zajęciowej na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie terapii zajęciowej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

124

młodszy asystent terapii zajęciowej

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie terapii zajęciowej na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie terapii zajęciowej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

ukończenie przed dniem 1 października 2011 r. studiów w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

ukończenie studiów na kierunku terapia zajęciowa lub na innym kierunku w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

125

starszy terapeuta zajęciowy

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie terapii zajęciowej na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

3

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie terapii zajęciowej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

ukończenie przed dniem 1 października 2011 r. studiów w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

ukończenie studiów na kierunku terapia zajęciowa lub na innym kierunku w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie terapeuta zajęciowy albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy

ukończenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej

126

terapeuta zajęciowy

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie terapii zajęciowej na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

-

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie terapii zajęciowej, obejmujących co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata

ukończenie przed dniem 1 października 2011 r. studiów w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

ukończenie studiów na kierunku terapia zajęciowa lub na innym kierunku w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych, które zawierają wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie terapeuta zajęciowy albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy

ukończenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej

127

starszy artterapeuta lub muzykoterapeuta

ukończenie studiów na kierunkach artystycznych lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia artterapii lub muzykoterapii

3

128

artterapeuta lub muzykoterapeuta

ukończenie studiów na kierunkach artystycznych lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia artterapii lub muzykoterapii

-

129

starszy terapeuta środowiskowy

wykształcenie średnie i ukończenie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej zgodnie z zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programem szkolenia z zakresu terapii środowiskowej

5

130

terapeuta środowiskowy

wykształcenie średnie i ukończenie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej zgodnie z zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programem szkolenia z zakresu terapii środowiskowej

-

131

starszy asystent

tytuł zawodowy magistra oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie właściwej dla stanowiska lub stopień naukowy doktora, lub studia podyplomowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy w przypadku niespełniania wymogów kwalifikacyjnych na inne stanowiska pracy

7

132

asystent

tytuł zawodowy magistra oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie właściwej dla stanowiska lub stopień naukowy doktora, lub studia podyplomowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy w przypadku niespełniania wymogów kwalifikacyjnych na inne stanowiska pracy

5

133

młodszy asystent

tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny w przypadku niespełniania wymogów kwalifikacyjnych na inne stanowiska pracy

-

134

starszy specjalista psychoterapii uzależnień

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami17)

5

135

specjalista psychoterapii uzależnień

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami17)

-

136

starszy instruktor terapii uzależnień

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami17)

5

137

instruktor terapii uzależnień

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami17)

-

138

starszy felczer

tytuł zawodowy felczera

5

139

felczer

tytuł zawodowy felczera

-

140

specjalista do spraw promocji zdrowia

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

5

tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub licencjata położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

7

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

141

edukator do spraw diabetologii

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

5

tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

tytuł zawodowy licencjata położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego i kurs specjalistyczny edukator w cukrzycy

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

142

edukator do spraw stomii

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

rok doświadczenia w opiece nad chorymi ze stomią

tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa

2 lata doświadczenia w opiece nad chorymi ze stomią

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki

143

edukator do spraw laktacji

tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

3

tytuł zawodowy licencjata położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

144

starszy perfuzjonista

co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

5

co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończone przeszkolenie specjalistyczne na podstawie dotychczasowych przepisów18)

145

perfuzjonista

co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

2

co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończone przeszkolenie specjalistyczne na podstawie dotychczasowych przepisów18)

146

młodszy perfuzjonista

co najmniej średnie wykształcenie medyczne

-

147

starszy asystent higieny stomatologicznej

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów z zakresu higieny dentystycznej na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

7

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów z zakresu higieny dentystycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończenie studiów na innym kierunku w specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

148

asystent higieny stomatologicznej

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów z zakresu higieny dentystycznej na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów z zakresu higieny dentystycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończenie studiów na innym kierunku w specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

149

młodszy asystent higieny stomatologicznej

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów z zakresu higieny dentystycznej na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

3

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów z zakresu higieny dentystycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończenie studiów na innym kierunku w specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

150

starsza higienistka stomatologiczna

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów z zakresu higieny dentystycznej na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

3

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów z zakresu higieny dentystycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończenie studiów na innym kierunku w specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie higienistka stomatologiczna albo

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna

151

higienistka stomatologiczna

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów z zakresu higieny dentystycznej na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

-

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów z zakresu higieny dentystycznej, obejmujących co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończenie studiów na innym kierunku w specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie higienistka stomatologiczna albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna

152

starsza asystentka stomatologiczna

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie asystentka stomatologiczna albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna

3

153

asystentka stomatologiczna

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie asystentka stomatologiczna albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna

-

154

starsza opiekunka dziecięca

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie opiekunka dziecięca albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub liceum medycznego i uzyskanie tytułu zawodowego opiekunka dziecięca lub

3

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca

ukończenie liceum profilowanego o profilu socjalnym oraz rozpoczęcie w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 1 września 2014 r. i ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca

155

opiekunka dziecięca

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie opiekunka dziecięca albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub liceum medycznego i uzyskanie tytułu zawodowego opiekunka dziecięca lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca

-

ukończenie liceum profilowanego o profilu socjalnym oraz rozpoczęcie w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 1 września 2014 r. i ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca

156

starsza ortoptystka

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie ortoptystka albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego ortoptystka lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptystka

3

157

ortoptystka

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie ortoptystka albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej albo niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego ortoptystka lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptystka

-

158

starszy technik masażysta

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik masażysta albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik masażysta lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta

3

159

technik masażysta

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik masażysta albo

-

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik masażysta lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta

160

starszy technik ortopeda

ukończenie studiów na kierunku technika ortopedyczna lub na innym kierunku w specjalności technika ortopedyczna i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

3

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik ortopeda albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie technikum lub szkoły policealnej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik ortopeda lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ortopeda

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tytułu zawodowego w zawodzie technik biomechanik

uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dyplomu mistrza w zawodzie technik ortopeda

161

technik ortopeda

ukończenie studiów na kierunku technika ortopedyczna lub na innym kierunku w specjalności technika ortopedyczna i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

-

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik ortopeda albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik ortopeda lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ortopeda

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tytułu zawodowego w zawodzie technik biomechanik

uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dyplomu mistrza w zawodzie technik ortopeda

162

starszy opiekun medyczny

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny

3

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2021 r. kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie i uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej lub dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego opiekun medyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny albo ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2012 r. i ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny

163

opiekun medyczny

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny

-

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2021 r. kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie i uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej lub dyplomu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego opiekun medyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny lub ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2012 r. i ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny

164

starszy technik sterylizacji medycznej

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik sterylizacji medycznej albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik sterylizacji medycznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik sterylizacji medycznej

3

165

technik sterylizacji medycznej

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik sterylizacji medycznej albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik sterylizacji medycznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik sterylizacji medycznej

-

166

starsza higienistka szkolna

ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka szkolna

3

167

higienistka szkolna

ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka szkolna

-

168

starszy dyspozytor medyczny

spełnia wymagania określone dla dyspozytora medycznego, o których mowa w odrębnych przepisach19)

5

169

dyspozytor medyczny

spełnia wymagania określone dla dyspozytora medycznego, o których mowa w odrębnych przepisach19)

-

170

dyspozytor lotniczy

licencja dyspozytora lotniczego

rok w obszarze lotnictwa cywilnego

171

asystent dyspozytora lotniczego

wykształcenie średnie oraz ukończone szkolenie dyspozytora lotniczego

-

172

kierowca wchodzący w skład zespołu ratownictwa medycznego

spełnia wymagania, o których mowa w odrębnych przepisach19)

-

173

starszy koder medyczny

tytuł zawodowy magistra na kierunku zdrowie publiczne w specjalności kodowanie świadczeń zdrowotnych lub tytuł zawodowy magistra na innym kierunku studiów i studia podyplomowe z zakresu kodowania świadczeń zdrowotnych

5

174

koder medyczny

tytuł zawodowy magistra na kierunku zdrowie publiczne w specjalności kodowanie świadczeń zdrowotnych lub tytuł zawodowy magistra na innym kierunku studiów i studia podyplomowe z zakresu kodowania świadczeń zdrowotnych

3

175

młodszy koder medyczny

tytuł zawodowy magistra na kierunku zdrowie publiczne w specjalności kodowanie świadczeń zdrowotnych lub tytuł zawodowy magistra na innym kierunku studiów i studia podyplomowe z zakresu kodowania świadczeń zdrowotnych

-

tytuł zawodowy licencjata na kierunku zdrowie publiczne i przeszkolenie na stanowisku pracy z zakresu kodowania świadczeń zdrowotnych

wykształcenie co najmniej średnie i przeszkolenie na stanowisku pracy z zakresu kodowania świadczeń zdrowotnych

176

starszy pracownik socjalny

szkoła pracowników socjalnych20)

3

177

pracownik socjalny

szkoła pracowników socjalnych20)

-

178

starsza higienistka szpitalna

zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych

5

179

higienistka szpitalna

zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych

-

180

starszy statystyk medyczny, starsza sekretarka medyczna, starsza rejestratorka medyczna

wykształcenie średnie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla zadań powierzonych na stanowisku pracy

5

181

Statystyk medyczny, rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna

wykształcenie średnie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla zadań powierzonych na stanowisku pracy

-

182

operator procesu dekontaminacji

wykształcenie średnie i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

-

183

preparator

wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe właściwe dla zadań powierzonych na stanowisku pracy

-

184

przyuczeni: pomoc dentystyczna i inni pracownicy

wykształcenie średnie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla zadań powierzonych na stanowisku pracy

-

185

starszy sanitariusz szpitalny

wykształcenie podstawowe oraz kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy

5

wykształcenie podstawowe oraz rozpoczęcie przed dniem 14 maja 1992 r. i ukończenie kursu dla sanitariuszy i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

186

sanitariusz szpitalny

wykształcenie podstawowe oraz kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy

6 miesięcy

wykształcenie podstawowe oraz rozpoczęcie przed dniem 14 maja 1992 r. i ukończenie kursu dla sanitariuszy i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

187

starszy sanitariusz (noszowy), starsza salowa, starsza pomoc laboratoryjna, starsza pomoc apteczna

wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

3

188

sanitariusz (noszowy), salowa, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna

wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

-

189

pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej

wykształcenie średnie lub podstawowe oraz przeszkolenie zawodowe21)

-

190

koordynator (pacjenta onkologicznego)

co najmniej średnie wykształcenie i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

-


II. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje

1

2

3

4

1

zastępca kierownika podmiotu leczniczego

wykształcenie wyższe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

5

2

główny księgowy, zastępca głównego księgowego

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami22)

-

3

główny specjalista, asystent kierownika podmiotu leczniczego

wykształcenie wyższe

7

4

radca prawny

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami23)

-

5

kierownik komórki organizacyjnej

wykształcenie wyższe

3

wykształcenie średnie

5

6

kierownik transportu wewnętrznego

wykształcenie średnie

5

7

starszy specjalista

wykształcenie wyższe

5

8

specjalista

wykształcenie wyższe

3

9

starszy informatyk

wyższe wykształcenie odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

5

10

informatyk

wyższe wykształcenie odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

3

11

młodszy informatyk

wykształcenie średnie odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

-

12

główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami24)

-

13

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami24)

-

14

starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami24)

-

15

inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami24)

-

16

inspektor do spraw obronnych i rezerw

wykształcenie wyższe

2

wykształcenie średnie

5

17

inspektor ochrony przeciwpożarowej

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami25)

-

18

starszy inspektor, starszy rewident zakładowy, starszy księgowy, starszy mistrz, starszy technik informatyk

wyższe wykształcenie odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

1

średnie wykształcenie odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

5

19

inspektor, księgowy, inspektor terapii pracą, mistrz, starszy kasjer

wyższe wykształcenie odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

-

średnie wykształcenie odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

4

20

starszy magazynier, intendent, kasjer

wykształcenie średnie

1

21

magazynier

wykształcenie średnie

-

wykształcenie podstawowe

2

22

kierownik świetlicy

wyższe wykształcenie odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

2

średnie wykształcenie odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

5

23

starszy bibliotekarz

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami26)

5

24

bibliotekarz

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami26)

-

25

kierownik kancelarii, starszy referent

wykształcenie średnie

2

26

referent, archiwista, sekretarka

wykształcenie średnie

-

27

inspektor ochrony danych

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami27)

-

28

pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

wykształcenie wyższe i przeszkolenie zgodnie z odrębnymi przepisami28)

-


III. Pracownicy gospodarczy

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje

1

2

3

4

1

laborant w kotłowni

średnie wykształcenie chemiczne

-

2

konserwator urządzeń technicznych

średnie wykształcenie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe w odpowiednim zawodzie i przeszkolenie specjalistyczne

-

3

starszy mistrz

średnie wykształcenie techniczne albo zasadnicze wykształcenie zawodowe i dyplom mistrzowski

5

4

mistrz

średnie wykształcenie techniczne albo zasadnicze wykształcenie zawodowe i dyplom mistrzowski

-

5

hydraulik, ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz, szef kuchni, operator oczyszczalni ścieków i inni

zasadnicze wykształcenie zawodowe lub wykształcenie podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego

-

6

palacz kotłów parowych o nadciśnieniu 0,07 MPa, wodnych wysokotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymi

świadectwo czeladnicze lub zasadnicza szkoła zawodowa i uprawnienia kwalifikacyjne typu E

6 miesięcy

7

palacz kotłów wodnych nisko- i średniotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymi

świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie palacza i uprawnienia kwalifikacyjne typu E

6 miesięcy

8

palacz pieców spalania odpadów organicznych, aparaturowy uzdatniania wody

wykształcenie podstawowe i uprawnienia kwalifikacyjne typu E

6 miesięcy

9

pomocnik palacza, robotnik nawęglania i odżużlowania

wykształcenie podstawowe i przyuczenie do zawodu

-

10

starszy dozorca, starszy strażnik, starszy portier

wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

3

11

dozorca, strażnik, portier

podstawowe wykształcenie i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

-

12

pracownik ochrony

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami21)

-

13

woźny, dźwigowy, szatniarz, powielaczowy i inni

wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

-Objaśnienia:

1) Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik podmiotu leczniczego.

2) W dziedzinach medycyny, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapii lub innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

3) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650).

4) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157 i 1742).

5) W dziedzinach mikrobiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarstwa chirurgicznego lub mikrobiologii lekarskiej.

6) W dziedzinach mikrobiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego.

7) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280 oraz z 2023 r. poz.1234).

8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1908) lub rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 640).

9) Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 2060).

10) Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173).

11) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873 oraz z 2023 r. poz. 1234).

12) Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 i 1234).

13) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r. poz. 1166) - utraciło moc z dniem 30 września 2011 r.

14) Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026).

15) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 i 1640, z 2020 r. poz. 456, 1641, 1785 i 2155, z 2021 r. poz. 2400, z 2022 r. poz. 2184 oraz z 2023 r. poz. 510).

16) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 342, 744 i 1749 oraz z 2023 r. poz. 1187).

17) Posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165, 240, 535 i 803).

18) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896 oraz z 2021 r. poz. 2359).

19) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720,1733, 2705 i 2770).

20) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901).

21) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).

22) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429).

23) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166).

24) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).

25) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak (Dz. U. poz. 2295).

26) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393).

27) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz z Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35).

28) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 i 1030).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-04
  • Data wejścia w życie: 2023-09-05
  • Data obowiązywania: 2023-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA