REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1586

USTAWA

z dnia 7 lipca 2023 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023]

W ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 4-6 otrzymują brzmienie:

„Art. 4. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r.

2. W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2021 r.

3. Równowartość dokonanych odpisów w wysokości naliczonej zgodnie z ust. 1 i 2 pracodawca przekazuje na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli w terminie do dnia 30 września 2023 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanych odpisów, o których mowa w art. 53 ustawy - Karta Nauczyciela, naliczonych w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r.

Art. 5. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 2528 oraz z 2023 r. poz. 347, 658 i 1429), tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198) na emerytury i renty.

2. W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190 i 1900) na emerytury i renty.

3. Równowartość dokonanego odpisu naliczonego zgodnie z ust. 1 i 2 wojskowy organ emerytalny przekazuje na rachunek bankowy funduszu socjalnego, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, w terminie do dnia 30 września 2023 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanego odpisu ustalonego zgodnie z ust. 1.

Art. 6. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280 i 1429), tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. na emerytury i renty.

2. W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. na emerytury i renty.

3. Równowartość dokonanego odpisu naliczonego zgodnie z ust. 1 i 2 właściwy organ emerytalny przekazuje dysponentom na rachunki bankowe funduszu socjalnego, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w terminie do dnia 30 września 2023 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanego odpisu ustalonego zgodnie z ust. 1.";

2) w art. 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 i 3, nie może przekroczyć kwoty 1 090 000 tys. zł.";

3) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. W roku 2023 środki Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 667), przeznacza się także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z cyberbezpieczeństwem. Do finansowania tych zadań nie stosuje się przepisów art. 2 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.";

4) po art. 33 dodaje się art. 33a i art. 33b w brzmieniu:

„Art. 33a. 1. W roku 2023 środki pieniężne stanowiące zysk netto oraz środki funduszu rezerwowego instytutu badawczego nadzorowanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji mogą stanowić przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

2. W roku 2023 instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji przekazuje środki pieniężne stanowiące zysk netto lub środki funduszu rezerwowego na zwiększenie Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, na zasadach określonych w ust. 3.

3. Na polecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji uzasadnione potrzebami finansowymi Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz uwzględniające wysokość środków, o których mowa w ust. 1, dyrektor instytutu badawczego nadzorowanego przez tego ministra przekazuje środki, o których mowa w ust. 1.

Art. 33b. W roku 2023 źródłem przychodu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227), może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.";

5) po art. 41 dodaje się art. 41a-41c w brzmieniu:

„Art. 41a. 1. W roku 2023 pracownikom państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, można przyznać jednorazowo specjalny dodatek motywacyjny z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

2. Do wynagrodzeń osobowych i uposażeń, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) środków zaplanowanych w roku 2023 na regulację wynagrodzeń na podstawie odrębnych przepisów;

2) środków na sfinansowanie wypłaty nagród, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1109).

3. Specjalny dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust. 1, ma charakter uznaniowy i jest przyznawany w szczególności za zaangażowanie w pracy.

4. Dodatkowym funduszem motywacyjnym, o którym mowa w ust. 1, dysponuje kierownik jednostki, a w przypadku jednostek, w których tworzy się stanowisko dyrektora generalnego urzędu - dyrektor generalny.

5. Podmiot dysponujący dodatkowym funduszem motywacyjnym, o którym mowa w ust. 4, przedstawia propozycję sposobu i kryteriów przyznania specjalnego dodatku motywacyjnego, o którym mowa w ust. 1, zakładowej organizacji związkowej, celem wyrażenia opinii.

6. Termin na przedstawienie opinii, o której mowa w ust. 5, nie może być dłuższy niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

7. Specjalny dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród rocznych i dodatkowego uposażenia rocznego.

8. Specjalny dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 września 2023 r.

9. W przypadku:

1) pracowników zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem posłów i senatorów oraz osób wymienionych w art. 41b ust. 1,

2) pracowników zatrudnionych w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego,

3) pracowników zatrudnionych w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w tych komendach

- przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

Art. 41b. 1. W roku 2023 sędziom sądów powszechnych, sądów wojskowych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym przysługuje dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/8 sumy wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: stażowego i funkcyjnego należnych od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2023 r.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane jednorazowo do dnia 30 września 2023 r.

Art. 41c. 1. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do:

1) nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

2) specjalnego dodatku motywacyjnego, o którym mowa w art. 41a,

3) dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 41b

- wypłaca się jedno z nich, wybrane przez osobę uprawnioną.

2. Osoba uprawniona składa pracodawcy oświadczenie o wyborze, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wzorem oraz w trybie i sposób określonych przez kierownika jednostki, a w przypadku jednostek, w których tworzy się stanowisko dyrektora generalnego urzędu - dyrektora generalnego.".

Art. 2. [Karta Nauczyciela]

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234) po art. 92 dodaje się art. 92a-92h w brzmieniu:

„Art. 92a. 1. W roku 2023 nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1125 zł.

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje nauczycielowi, który w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 20 września 2023 r. przebywa nieprzerwanie na urlopie bezpłatnym.

3. Nagroda, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana w terminie do dnia 14 października 2023 r.

4. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, wypłaca szkoła, w której nauczyciel pozostawał w stosunku pracy w dniu 20 września 2023 r.

5. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkołach nagrodę, o której mowa w ust. 1, wypłaca szkoła, w której nauczyciel był zatrudniony w dniu 20 września 2023 r. w najwyższym wymiarze.

6. Nauczycielowi, który w dniu 20 września 2023 r. pozostawał jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkołach w takim samym wymiarze zatrudnienia, nagrodę, o której mowa w ust. 1, wypłaca szkoła, w której stosunek pracy został nawiązany wcześniej, a w przypadku gdy stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu - szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

7. Nauczycielowi, który w dniu 20 września 2023 r. pozostawał jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkołach w takim samym wymiarze zatrudnienia, którego stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu oraz podstawa prawna zatrudnienia jest taka sama, nagrodę, o której mowa w ust. 1, wypłaca szkoła o niższym numerze w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185 i 1234), spośród szkół, w których ten nauczyciel jest zatrudniony.

8. Nagrody, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz pkt 1b i 2.

Art. 92b. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 29 września 2023 r., przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych propozycję podziału środków finansowych między ministrów, o których mowa w art. 8 ust. 4-14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody, o której mowa w art. 92a ust. 1.

2. Do podziału środków wykorzystuje się dane dotyczące nauczycieli pozostających w stosunku pracy w szkole w dniu 20 września 2023 r., zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, według stanu bazy danych systemu informacji oświatowej w dniu 27 września 2023 r.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 6 października 2023 r., na wnioski właściwych ministrów, o których mowa w art. 8 ust. 4-14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwiększa wydatki w odpowiednich częściach budżetowych o środki z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody, o której mowa w art. 92a ust. 1.

Art. 92c. Środki na wypłatę nagrody, o której mowa w art. 92a ust. 1, są przekazywane odpowiednio z rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), oraz części budżetowych, którymi dysponują ministrowie, o których mowa w art. 8 ust. 4-14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Art. 92d. 1. Organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400), oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udzielają dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę nagrody, o której mowa w art. 92a ust. 1.

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, jest udzielana przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole i placówce, w których nauczyciel jest uprawniony do otrzymania nagrody, o której mowa w art. 92a ust. 1, prowadzonym przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

3. Przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła i placówka, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 2 października 2023 r., składają wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, a w przypadku szkół i placówek artystycznych - do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) nazwę, adres siedziby i numer REGON odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o których mowa w ust. 2;

2) nazwę organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz jego kod z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773), a w przypadku szkół i placówek artystycznych - wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) wnioskowaną kwotę dotacji celowej;

4) numer rachunku bankowego, na który będzie przekazana dotacja celowa;

5) miejscowość i datę sporządzenia wniosku;

6) podpis dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - osoby kierującej daną inną formą wychowania przedszkolnego wyznaczonej przez osobę prowadzącą tę inną formę wychowania przedszkolnego.

5. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn liczby uprawnionych nauczycieli ustalonej na podstawie danych dotyczących nauczycieli pozostających w stosunku pracy w szkole w dniu 20 września 2023 r., zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, według stanu bazy danych systemu informacji oświatowej w dniu 27 września 2023 r., i kwoty, o której mowa w art. 92a ust. 1.

6. Organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dokonują naliczenia dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, na podstawie:

1) wniosku, o którym mowa w ust. 3,

2) danych dotyczących nauczycieli pozostających w stosunku pracy w szkole w dniu 20 września 2023 r., uprawnionych do otrzymania nagrody, o której mowa w art. 92a ust. 1, zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, według stanu bazy danych systemu informacji oświatowej w dniu 27 września 2023 r.

- i przekazują dotację celową na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie do dnia 11 października 2023 r.

7. Rozliczenia dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor, który podpisał wniosek, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, wyznaczona przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego, która podpisała wniosek, o którym mowa w ust. 3.

8. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera:

1) nazwę, adres siedziby i numer REGON odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki;

2) nazwę organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz jego kod z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a w przypadku szkół i placówek artystycznych - wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) przyznaną kwotę dotacji celowej;

4) wykorzystaną kwotę dotacji celowej;

5) kwotę dotacji celowej podlegającej zwrotowi odpowiednio do budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

6) listę nauczycieli, którym wypłacono nagrodę, o której mowa w art. 92a ust. 1, zawierającą nazwiska, imiona i numery PESEL tych nauczycieli, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz ich własnoręczne podpisy stanowiące potwierdzenie otrzymania tej nagrody;

7) miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia;

8) podpis dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - osoby kierującej daną inną formą wychowania przedszkolnego wyznaczonej przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego.

9. Rozliczenia dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej dokonuje się do dnia 30 listopada 2023 r.

Art. 92e. W zakresie niezbędnym do naliczenia i rozliczenia dotacji celowej, o której mowa w art. 92d ust. 1, odpowiednio organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przetwarzają dane osobowe nauczycieli określone w art. 92d ust. 6 pkt 2 i ust. 8 pkt 6, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych służących do gromadzenia danych osobowych.

Art. 92f. W przypadku przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, wchodzących w skład zespołu zarejestrowanego w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dla których organami rejestrującymi, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, są różne jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio czynności, zadania i uprawnienia tego organu rejestrującego wykonuje jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla tego zespołu podmiotem przekazującym dane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Art. 92g. Wydatków bieżących wynikających z wypłaty nagrody, o której mowa w art. 92a ust. 1, nie wlicza się do zaplanowanych na rok 2023:

1) wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego uwzględnianych przy ustalaniu podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 50 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

2) wydatków bieżących budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uwzględnianych przy ustalaniu podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Art. 92h. W roku 2023 nagrodę, o której mowa w art. 92a ust. 1, przyznaje się także osobom, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1b i 2, a także ich zespołach. Przepisy art. 92a-92g stosuje się odpowiednio.".

Art. 3. [Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych]

W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998) art. 5l otrzymuje brzmienie:

„Art. 5l. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

2. W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.".

Art. 4. [Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego]

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) po art. 70n dodaje się art. 70o-70u w brzmieniu:

„Art. 70o. 1. W roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań otrzymują z budżetu państwa dodatkowe dochody w łącznej wysokości 14 083 303 tys. zł z tytułu subwencji ogólnej.

2. Na dodatkowe dochody, o których mowa w ust. 1, składają się kwoty w wysokości:

1) 7 500 000 tys. zł, która podlega podziałowi w sposób określony w art. 70p między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r.;

2) 3 500 000 tys. zł, która podlega podziałowi w sposób określony w art. 70q między gminy, powiaty i województwa, w których dochody, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 110% średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;

3) 2 000 000 tys. zł, która podlega podziałowi między gminy w sposób określony w art. 70r;

4) 935 437 tys. zł - na zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 70s, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

5) 147 866 tys. zł - na zwiększenie rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2, w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

3. Miastom na prawach powiatu przysługują dodatkowe dochody, o których mowa w ust. 1, wyliczone jak dla gmin i powiatów, z każdej z części ustalonej odpowiednio dla gmin i powiatów.

4. Do podziału dodatkowych dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, przyjmuje się liczbę mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

5. Dodatkowe dochody, o których mowa w ust. 1, przekaże jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych, przy czym przekazanie może nastąpić w ratach.

6. O przeznaczeniu dodatkowych dochodów, o których mowa w ust. 1, decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 70p. 1. Kwota dodatkowych dochodów, o której mowa w art. 70o ust. 2 pkt 1, podlega podziałowi na części przysługujące:

1) gminom,

2) powiatom,

3) województwom

- proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów ustalonych na rok 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozdziela się między poszczególne gminy proporcjonalnie do wysokości dochodów gmin ustalonych na rok 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym dodatkowe dochody gminy z tego tytułu nie mogą być niższe niż 1 500 tys. zł i wyższe niż 100 000 tys. zł.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podziału kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, z tym że dodatkowe dochody z tego tytułu nie mogą być:

1) niższe niż 3 400 tys. zł i wyższe niż 55 000 tys. zł - w przypadku powiatu;

2) niższe niż 10 000 tys. zł i wyższe niż 35 000 tys. zł - w przypadku województwa.

Art. 70q. 1. Kwota dodatkowych dochodów, o której mowa w art. 70o ust. 2 pkt 2, podlega podziałowi w sposób określony w art. 70p ust. 1, na części przysługujące:

1) gminom;

2) powiatom;

3) województwom.

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozdziela się między gminy, w których dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1-8, za rok 2021 ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 oraz ustalone na rok 2023 dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 9 i 10, powiększone o część wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej na rok 2023, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, i o dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, o których mowa w art. 70p ust. 2, oraz pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 29, ustalone na rok 2023, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, są niższe od 110% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

3. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozdziela się proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 110% średnich dochodów w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających warunek, o którym mowa w ust. 2.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do podziału kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 70r. 1. Z kwoty dodatkowych dochodów, o której mowa w art. 70o ust. 2 pkt 3, wydziela się kwoty:

1) 750 000 tys. zł dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 10 tys., ale nie przekracza 40 tys.,

2) 1 000 000 tys. zł dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 40 tys., ale nie przekracza 100 tys.,

3) 250 000 tys. zł dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys., ale nie przekracza 150 tys.

- które rozdziela się proporcjonalnie do udziału wydatków majątkowych gminy w wydatkach majątkowych wszystkich gmin spełniających dany warunek.

2. Podziału kwoty, o której mowa w art. 70o ust. 2 pkt 3, dokonuje się na podstawie średnich wydatków majątkowych za lata 2020-2022. Do wyliczenia średnich wydatków majątkowych przyjmuje się dane wykazane w sprawozdaniach gminy, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie odpowiednio do dnia 30 czerwca 2021 r. i do dnia 30 czerwca 2022 r. Za 2022 r. przyjmuje się dane wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt, które wpłynęły do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dnia 10 maja 2023 r.

Art. 70s. 1. W roku 2023 rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, zwiększa się o kwotę 935 437 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłatę w roku 2023 nagrody specjalnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Do podziału tych środków przepisu art. 36a nie stosuje się.

2. W przypadku gdy kwota, o której mowa w ust. 1, będzie niewystarczająca na wypłatę w roku 2023 nagrody specjalnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, rezerwa subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, może być zwiększona o środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych oraz na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w celu zapewnienia środków na wypłatę w roku 2023 tej nagrody. Do podziału tych środków przepisów art. 36a i art. 36b nie stosuje się.

3. W przypadku gdy środki rezerwy subwencji ogólnej, o których mowa w ust. 1 lub 2, nie zostaną w całości rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, podlegają podziałowi na podstawie art. 36a.

Art. 70t. W roku 2023 środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, oprócz dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 36a ust. 1, mogą być przeznaczone także na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 70u. 1. Jeżeli suma dodatkowych dochodów uzyskanych przez miasto na prawach powiatu w wyniku podziałów, o których mowa w art. 70p-70r, jest niższa niż:

1) 30 000 tys. zł - dla miasta, w którym liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys.,

2) 35 000 tys. zł - dla miasta, w którym liczba mieszkańców przekracza 50 tys., ale nie przekracza 100 tys.,

3) 40 000 tys. zł - dla miasta, w którym liczba mieszkańców przekracza 100 tys., ale nie przekracza 150 tys.,

4) 45 000 tys. zł - dla miasta, w którym liczba mieszkańców przekracza 150 tys., ale nie przekracza 250 tys.,

5) 80 000 tys. zł - dla miasta, w którym liczba mieszkańców przekracza 250 tys.

- miasto na prawach powiatu otrzymuje w 2023 r. dodatkowe uzupełnienie dochodów w wysokości gwarantującej kwotę wymienioną odpowiednio w pkt 1-5.

2. Kwota dodatkowego uzupełnienia dochodów dla miast na prawach powiatu stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej. Przepisy art. 70o ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.".

Art. 5. [Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego]

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2666) w art. 88 w ust. 1 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) 2023 - 4 019 tys. zł,".

Art. 6. [Ustawa o Służbie Ochrony Państwa]

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 66, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 240, 347 i 641) w art. 390 w ust. 1:

1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „3 673 180 tys. zł" zastępuje się wyrazami „3 748 180 tys. zł";

2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) 2023 r. - 437 555 tys. zł;".

Art. 7. [Ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka]

W ustawie z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. poz. 538) w art. 35 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) 2023 r. - 10 250 000 zł;".

Art. 8. [Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów]

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 904) w art. 27 w ust. 1:

1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1371,30 mln zł" zastępuje się wyrazami „1373,35 mln zł";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 2023 r. - 154,15 mln zł;".

Art. 9. [Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości]

W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. poz. 2447, z 2022 r. poz. 2666 oraz z 2023 r. poz. 1088) w art. 20 w ust. 1:

1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „4 441 739 tys. zł" zastępuje się wyrazami „4 443 021 tys. zł";

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w 2023 r. - 277 021 tys. zł;".

Art. 10. [Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego]

W roku 2023 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z uzyskaniem dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70s ustawy zmienianej w art. 4, z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2.

Art. 11. [Dotacje celowe z budżetu państwa]

W roku 2023 do udzielania dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) oraz ograniczenia wysokości dotacji wskazanego w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) nie stosuje się.

Art. 12. [Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na rok 2023]

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na rok 2023 zgodnie z art. 5 ustawy zmienianej w art. 3, z uwzględnieniem art. 5l tej ustawy, pracodawca przekazuje na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w terminie do dnia 30 września 2023 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę odpisów i zwiększeń dokonanych zgodnie z art. 5 tej ustawy, naliczonych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7 tej ustawy.

Art. 13. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, ustawę z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA