REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1791

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej (Dz. U. poz. 234), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej (Dz. U. poz. 1528).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej (Dz. U. poz. 1528), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do ustalania wysokości wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1791)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej (Dz. U. poz. 2270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk w Instytucie Europy Środkowej, zwanym dalej „Instytutem";

2) wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Instytutu, z wyłączeniem Dyrektora Instytutu i zastępcy Dyrektora Instytutu.

§ 2. Ustala się wykaz stanowisk oraz tabelę kwalifikacji i wynagrodzenia zasadniczego pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

2.1) Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy Dyrektor Instytutu może przyznać pracownikowi, z wyłączeniem głównego księgowego, dodatek specjalny.

3. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

§ 4.2) W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia Dyrektor Instytutu może przyznawać pracownikom, o których mowa w § 1 pkt 2, z wyłączeniem głównego księgowego, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

§ 5. Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1791)

WYKAZ STANOWISK W INSTYTUCIE EUROPY ŚRODKOWEJ ORAZ TABELA WYMAGANYCH KWALIFIKACJI I WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

I. WYKAZ STANOWISK W INSTYTUCIE EUROPY ŚRODKOWEJ

1. Dyrektor Instytutu

2. Zastępca Dyrektora Instytutu

3. Dyrektor oddziału zamiejscowego Instytutu

4. Główny księgowy

5. Kierownik komórki organizacyjnej

6. Koordynator projektu

7. Główny analityk

8. Główny specjalista

9. Starszy analityk

10. Starszy specjalista

11. Analityk

12. Specjalista

13. Starszy referent

14. Referent

15. Pracownik obsługi

II.4) TABELA KWALIFIKACJI I WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

Lp.

A.

Stanowisko

B.

Wymagane kwalifikacje

C.

Wynagrodzenie zasadnicze w złotych

PRACOWNICY ZARZĄDZAJĄCY

1

Dyrektor oddziału zamiejscowego Instytutu

wykształcenie wyższe, 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

8000-10 500

2

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

5500-10 000

PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH BADAWCZO-ANALITYCZNYCH

3

Kierownik komórki organizacyjnej

wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość języka obcego

5500-10 000

4

Koordynator projektu

wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość języka obcego

4500-8500

5

Główny analityk

wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość języka obcego

4000-7500

6

Starszy analityk

wykształcenie wyższe, 2 lata stażu pracy, znajomość języka obcego

od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę1)-6000

7

Analityk

wykształcenie wyższe, znajomość języka obcego

od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę1)-5500

PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH

8

Główny specjalista

wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy

3500-6500

9

Starszy specjalista

wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy

od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę1)-6000

10

Specjalista

wykształcenie wyższe

od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę1)-5500

11

Starszy referent

wykształcenie średnie

od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę1)-5000

12

Referent

wykształcenie średnie

od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę1)-4500

13

Pracownik obsługi

wykształcenie podstawowe

od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę1)-4000

image


1) Obowiązującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667).


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej (Dz. U. poz. 1528), które weszło w życie z dniem 22 lipca 2022 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 lutego 2019 r.

4) Część w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-05
  • Data wejścia w życie: 2023-09-05
  • Data obowiązywania: 2023-12-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA