REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1916

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie warunków technicznych dla obiektów budowlanych niebędących budynkami, służących obronności Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki techniczne dla obiektów budowlanych niebędących budynkami służących obronności państwa, zwanych dalej „obiektami budowlanymi", które są przeznaczone do szkolenia wojsk oraz ich logistycznego zabezpieczenia.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) obiekt eksploatowany z użyciem środków bojowych - wyznaczony obszar wraz z budowlami, wyposażeniem, instalacjami i zabezpieczeniami balistycznymi, na którym:

a) jest realizowane szkolenie z wykorzystaniem amunicji i materiałów wybuchowych,

b) może być realizowane niszczenie niewybuchów i niewypałów (jeżeli taki obiekt został wytypowany);

2) obiekt szkoleniowy - obiekt budowlany, stały albo tymczasowy, przeznaczony do szkolenia i logistycznego zabezpieczenia szkolenia wojsk, w tym także wyposażony w instalacje zapewniające możliwość prowadzenia szkolenia programowego;

3) poligon - wydzielony i odpowiednio przygotowany teren wraz ze znajdującymi się na nim ośrodkami szkolenia specjalistycznego i zabezpieczenia logistycznego;

4) regulamin obiektu - dokument regulujący zasady bezpiecznego użytkowania obiektu szkoleniowego, w szczególności:

a) wszelkie istotne parametry oraz jego charakterystykę,

b) zasady bezpiecznego korzystania,

c) informacje na temat szkoleń programowych lub dopuszczalnych ilości i rodzaju środków bojowych,

d) warunki jednoczesnego prowadzenia szkolenia oraz ograniczenia z tym związane;

5) rzutnia granatów - przygotowany i zabezpieczony obiekt przeznaczony do ćwiczeń w rzucaniu granatami ręcznymi;

6) rykoszet - odbicie się pocisku lub odłamków, w przypadku amunicji specjalnej od przeszkody powodujące zmianę kierunku jego dalszego lotu;

7) strefa ochronna - minimalny obszar terenu, na którym występują zagrożenia dla bezpieczeństwa przebywających w nim osób i mienia w wyniku oddziaływania środków bojowych;

8) strefa strzelań - teren między pierwszą linią otwarcia ognia liczoną od linii wyjściowej a ostatnią linią celów;

9) strzelnica - przygotowany i zabezpieczony obiekt przeznaczony do ćwiczeń w strzelaniu;

10) zabezpieczenia balistyczne - elementy zabudowy strzelnicy lub obiektu szkoleniowego przeznaczonego do szkolenia z użyciem środków bojowych, zabezpieczające przed wydostaniem się pocisków, odłamków lub innych przedmiotów będących efektem wybuchu poza teren strzelnicy lub obiektu szkoleniowego.

Rozdział 2

Strzelnice i rzutnie granatów

§ 3. [Projektowanie lub organizowanie strzelnic i rzutni granatów]

Strzelnice i rzutnie granatów projektuje się lub organizuje z uwzględnieniem parametrów technicznych wykorzystywanej broni i amunicji, ukształtowania terenu oraz warunków bezpieczeństwa.

§ 4. [Wyposażenie strzelnicy i rzutni granatów]

1. Strzelnica składa się ze:

1) stanowisk strzeleckich i ogniowych;

2) stanowisk celów (tarczociągu);

3) strefy strzelań;

4) strefy ochronnej.

2. Rzutnia granatów składa się ze:

1) stanowisk ogniowych (stanowiska ogniowego);

2) stanowisk celów;

3) strefy ochronnej.

3. Strzelnica i rzutnia granatów mogą być wyposażone w elementy dodatkowe, w szczególności:

1) zabezpieczenia balistyczne;

2) urządzenia do zasilania i sterowania urządzeniami strzelnicy oraz urządzenia sygnalizacyjne;

3) punkt amunicyjny;

4) stanowisko dowodzenia;

5) stanowisko obsługi;

6) punkty nauczania;

7) punkt medyczny;

8) punkty obserwacyjne;

9) polowe elementy zabezpieczenia logistycznego, w tym zaplecze magazynowe, warsztatowe i sanitarne.

§ 5. [Wyznaczanie stanowisk strzeleckich]

Stanowiska strzeleckie mogą być wyznaczane w granicach strefy strzelań.

§ 6. [Powierzchnia strefy strzelań]

1. Powierzchnia strefy strzelań nie zawiera żadnych przeszkód utrudniających obserwację celów, a w szczególności drzew i krzewów, z wyłączeniem przeszkód przewidzianych w procesie szkolenia.

2. Powierzchnię strefy strzelań wykonuje się z materiałów umożliwiających pochłonięcie energii kinetycznej pocisku i zminimalizowanie rykoszetowania.

3. W strefie strzelań nie znajdują się elementy lub przedmioty powodujące rykoszety pocisków lub odbicie odłamków.

§ 7. [Wymagania dla zabezpieczeń balistycznych]

1. Wymagania dla zabezpieczeń balistycznych:

1) konstrukcję kulochwytu głównego, kulochwytów mobilnych i bocznych (jeżeli występują) oraz zastosowane materiały dobiera się, uwzględniając graniczną energię kinetyczną amunicji dopuszczonej do strzelania na strzelnicy oraz odporność na powstawanie rykoszetów zagrażających użytkownikowi i dostosowując do tych uwarunkowań rozmiar strefy ochronnej;

2) trwałość kulochwytów określa się na etapie projektowania, uwzględniając intensywność planowanego szkolenia;

3) wymagane zabezpieczenia boczne wykonuje się jako obwałowania ziemne lub z elementów budowlanych osłoniętych materiałami ograniczającymi powstawanie rykoszetów, usytuowane równolegle do osi strzelań; zabezpieczenia boczne wykonuje się na odcinku od pierwszej linii otwarcia ognia do kulochwytu głównego;

4) liczbę i usytuowanie przesłon pionowych wyznacza się w zależności od długości osi strzelnicy oraz wielkości możliwej do wyznaczenia strefy ochronnej, z założeniem, że ich usytuowanie nie wpłynie na obniżenie wymogów szkolenia z użyciem broni, amunicji i środków bojowych;

5) ustalenie niezbędnej liczby przesłon dodatkowych wyznacza się, biorąc pod uwagę:

a) rozmiar możliwej do wyznaczenia strefy ochronnej strzelnicy,

b) długość osi strzelnicy,

c) szerokość strzelnicy,

d) konstrukcję kulochwytu głównego,

e) rodzaj strzelań, jakie mają być przeprowadzane na strzelnicy,

f) parametry broni i amunicji, jakie mają być użyte do strzelań;

6) dopuszcza się wykonywanie przesłon na strzelnicy o długości osi strzeleckiej do 100 m;

7) przesłony (jeżeli występują) wykonuje się w sposób umożliwiający obserwację i prowadzenie ognia do wszystkich celów.

2. Do zabezpieczenia balistycznego strzelnicy (kulochwyt główny, zabezpieczenia boczne) mogą być wykorzystane naturalne parametry i ukształtowanie terenu.

§ 8. [Wykonanie pasa służącego do dojścia lub dojazdu pojazdów do kulochwytu głównego]

Na strzelnicach o długości osi powyżej 100 m, w strefie strzelań, wzdłuż zabezpieczenia bocznego dopuszcza się wykonanie, bez użycia materiałów mogących powodować rykoszety, pasa o szerokości nie mniejszej niż 3 m, służącego do dojścia lub dojazdu pojazdów do kulochwytu głównego.

§ 9. [Konstrukcja obiektów strzelnicy]

Konstrukcja obiektów strzelnicy zapewnia nieprzekraczanie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych użytkowania.

Rozdział 3

Strefy ochronne

§ 10. [Wyznaczenie w terenie strefy ochronnej obiektów eksploatowanych z użyciem środków bojowych]

1. Strefy ochronne obiektów eksploatowanych z użyciem środków bojowych wyznacza się i wytycza w terenie w wielkości zależnej od:

1) parametrów broni i amunicji stosowanej podczas strzelań;

2) rodzaju strzelań;

3) rodzaju i ilości środków bojowych planowanych do użycia;

4) wyposażenia w elementy zabezpieczenia balistycznego;

5) ukształtowania terenu i warunków środowiskowych;

6) ustaleń określonych w regulaminie obiektu i programie strzelań.

2. Parametry strefy ochronnej obiektów nowo budowanych wyznacza się na etapie planowania ich lokalizacji, projektowania i budowy.

3. Do strzelań na odległość do 25 m na strzelnicy broni strzeleckiej określa się strefę ochronną mieszczącą się w granicach jej zabezpieczenia balistycznego.

4. Do strzelań na odległość od 25 m do 100 m na strzelnicy broni strzeleckiej określa się strefę ochronną o wymiarach:

1) 50 m od skrajnych zewnętrznych krawędzi podstawy kulochwytu głównego i prawego zabezpieczenia bocznego;

2) 50 m od skrajnych zewnętrznych krawędzi podstawy lewego zabezpieczania bocznego i linii otwarcia ognia.

5. Dla rzutni granatów określa się strefę ochronną o promieniu większym o 20% od maksymalnego parametru rażenia danego typu granatu planowanego do wykorzystywania na danym obiekcie.

6. Dla obiektów szkoleniowych niewymienionych w ust. 4 i 5 indywidualnie wyznacza się strefę ochronną z uwzględnieniem warunków terenowych oraz wyposażenia w zabezpieczenia balistyczne.

7. Na całym obwodzie strefy ochronnej, z wyjątkiem obiektów znajdujących się na poligonie, umieszcza się tablice ostrzegawcze, usytuowane w szczególności w następujących miejscach:

1) przy wjeździe na teren strefy;

2) przy załamaniach obwodu granicy strefy;

3) w punktach charakterystycznych takich jak wierzchołek wzniesienia, przecinka leśna czy inne;

4) na całym obwodzie granicy strefy w odstępach nieprzekraczających 50 m.

8. W przypadku przebiegania obwodu granicy strefy przez akwen tablice ostrzegawcze umieszcza się na bojach dostosowanych do ich wielkości w sposób umożliwiający czytelność liter.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762 i 1890.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 711) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1479, z 2008 r. poz. 380, z 2016 r. poz. 363 oraz z 2018 r. poz. 113), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-19
  • Data wejścia w życie: 2023-10-04
  • Data obowiązywania: 2023-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA