REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1942

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1666) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) minimalny zakres postanowień umowy, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą", zawieranej między ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej a uznaną organizacją;

2) szczegółowy sposób i tryb sprawowania nadzoru nad uznanymi organizacjami upoważnionymi do wykonywania zadań administracji morskiej;

3) szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 8 ust. 9 ustawy;

4) szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu i ocenie, o których mowa w art. 8 ust. 8 pkt 2 lit. f ustawy, oraz termin ich przekazania.

§ 2. [Minimalny zakres postanowień umowy]

Minimalny zakres postanowień umowy, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, obejmuje postanowienia dotyczące:

1) zastosowania i celu umowy;

2) warunków ogólnych;

3) zakresu zadań powierzanych uznanej organizacji, w tym:

a) przeprowadzania inspekcji i wydawania certyfikatów statkom,

b) możliwości jednorazowego powierzenia uznanej organizacji dodatkowych zadań administracji morskiej,

c) zapobiegania powstawaniu konfliktu interesów w związku z innymi rodzajami działalności tej organizacji,

d) obowiązku współpracy uznanej organizacji z organami inspekcji państwa portu w celu usuwania stwierdzonych przez tę inspekcję uchybień lub rozbieżności;

4) podstawy prawnej wykonywanych zadań, w tym zasad określania i stosowania interpretacji postanowień umów międzynarodowych oraz decyzji dyrektora urzędu morskiego właściwego dla portu macierzystego statku w przypadku wydania pierwszego certyfikatu zwolnienia lub zgody na zastosowanie rozwiązań równoważnych;

5) procedury informowania przez uznaną organizację organów administracji morskiej w przypadku:

a) zadań takich jak przeprowadzanie inspekcji i wydawanie certyfikatów statkom,

b) jednorazowego powierzenia uznanej organizacji dodatkowych zadań administracji morskiej,

c) zmiany klasy statku, jej zawieszenia, przywrócenia i utraty,

d) gdy statek nie jest zdatny do wyjścia w morze bez powodowania zagrożenia dla statku lub znajdujących się na nim osób lub nie może uprawiać żeglugi bez powodowania zagrożenia dla środowiska morskiego,

e) innym niż wymienione w lit. a-d;

6) warunków współpracy uznanej organizacji z administracją morską w zakresie opracowywania i przekazywania przepisów i procedur dotyczących budowy, wyposażenia, utrzymania i przeglądów statków - w celu zapewnienia jednolitej interpretacji konwencji międzynarodowych, w tym języka i formy;

7) opłat na rzecz budżetu państwa w związku z zadaniami zrealizowanymi przez uznaną organizację;

8) procedur postępowania administracyjnego;

9) poufności informacji przekazywanych między uznaną organizacją a organami administracji morskiej;

10) odpowiedzialności, w tym finansowej, za szkody niemajątkowe i majątkowe powstałe w wyniku działania upoważnionej uznanej organizacji oraz obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z działalnością upoważnionej uznanej organizacji w zakresie upoważnienia lub innego zabezpieczenia w tym zakresie, przy czym odpowiedzialność za te szkody nie może zostać ograniczona do kwot mniejszych niż kwoty wskazane w art. 5 ust. 2 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 47, z późn. zm.3));

11) szczegółowego zakresu upoważnienia uznanej organizacji obejmującego:

a) typy i wielkość statków,

b) przepisy prawa krajowego i międzynarodowego,

c) zatwierdzanie dokumentacji technicznej i planów,

d) inspekcje i audyty,

e) wystawianie, potwierdzanie i odnawianie certyfikatów,

f) działania naprawcze,

g) przekazywanie organom administracji morskiej informacji w zakresie objętym umową;

12) wypowiedzenia umowy;

13) naruszenia warunków umowy;

14) rozstrzygania sporów;

15) korzystania z podwykonawców;

16) wprowadzania zmian do umowy;

17) wejścia w życie i czasu trwania umowy;

18) daty, miejsca i formy sporządzenia umowy;

19) w ramach sprawowanego nadzoru organów administracji morskiej nad upoważnioną uznaną organizacją:

a) zapewnienia przez uznaną organizację dostępu do:

- dokumentacji systemu zarządzania jakością,

- wewnętrznych instrukcji, cyrkularzy i wytycznych,

- dokumentacji dotyczącej statków o polskiej przynależności,

b) współpracy podczas tego nadzoru,

c) dostarczania przez uznaną organizację informacji i danych, dotyczących w szczególności uszkodzeń i wypadków statków oraz wyników inspekcji państwa portu, w tym zatrzymań i uchybień powiązanych z odpowiedzialnością upoważnionej uznanej organizacji.

§ 3. [Nadzór]

1. W ramach harmonogramu działań przewidzianych w programie nadzoru, o którym mowa w art. 8 ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy, dyrektor urzędu morskiego sporządza plan wizyt na statkach oraz w siedzibie armatora statku, obejmujący inspekcje doraźne, audyty dodatkowe oraz udział w charakterze obserwatora zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy w inspekcjach i audytach przeprowadzanych przez upoważnioną uznaną organizację z uwzględnieniem, że:

1) wizytę na statku podlegającym umowom międzynarodowym planuje się nie rzadziej niż raz na pięć lat;

2) audyt dodatkowy armatora statku planuje się nie rzadziej niż raz na pięć lat;

3) wizyty na statkach zidentyfikowanych jako stwarzające zwiększone ryzyko dla bezpieczeństwa żeglugi, środowiska oraz bezpieczeństwa zdrowia i życia na morzu planuje się z częstotliwością, która w ocenie organu inspekcyjnego pozwoli zmniejszyć to ryzyko do bezpiecznego poziomu.

2. Dyrektor urzędu morskiego przeprowadza inspekcje doraźne i audyty dodatkowe oraz bierze udział w charakterze obserwatora zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy w inspekcjach i audytach przeprowadzanych przez upoważnioną uznaną organizację zgodnie z planem wizyt, o którym mowa w ust. 1.

3. Po każdej wizycie na statku lub w siedzibie armatora statku dyrektor urzędu morskiego przekazuje upoważnionej uznanej organizacji informację o wynikach inspekcji albo audytu, albo wnioskach z ich obserwacji.

4. W przypadku wykrytych niezgodności dyrektor urzędu morskiego zobowiązuje upoważnioną uznaną organizację do podjęcia działań naprawczych i monitoruje skuteczność tych działań.

§ 4. [Audyt]

1. Przewodniczący zespołu audytującego, o którym mowa w art. 8 ust. 8a ustawy, przekazuje upoważnionej uznanej organizacji plan audytu, obejmujący zakres i termin jego przeprowadzenia, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia audytu.

2. Audyt obejmuje sprawdzenie, czy upoważniona uznana organizacja:

1) spełnia minimalne kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 11, z późn. zm.4));

2) wykonuje zadania administracji morskiej zgodnie z umową;

3) prawidłowo realizuje zadania, do których wykonywania została upoważniona;

4) w przypadku zatrzymania statku przez inspekcję państwa portu podjęła działania polegające w szczególności na współpracy z inspektorami inspekcji państwa portu w celu usunięcia uchybień wykrytych na statku podczas inspekcji oraz, w razie potrzeby, zapewnieniu obecności na statku swojego przedstawiciela;

5) powiadomiła organ inspekcyjny o każdym przypadku stwierdzenia, że stan statku lub jego wyposażenia nie odpowiada danym zawartym we właściwym certyfikacie lub że statek nie jest zdatny do wyjścia w morze bez zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi lub środowiska morskiego, oraz podjęła działania naprawcze.

3. Przewodniczący zespołu audytującego sporządza raport z przeprowadzonego audytu, którego egzemplarz lub odwzorowanie cyfrowe jest przekazywane upoważnionej uznanej organizacji.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wyznacza upoważnionej uznanej organizacji termin ich usunięcia.

§ 5. [Informacje zawarte w sprawozdaniu upoważnionej uznanej organizacji]

Sprawozdanie upoważnionej uznanej organizacji, o którym mowa w art. 8 ust. 9 ustawy, zawiera informacje o:

1) spełnianiu kryteriów lub warunków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1;

2) przeprowadzonych inspekcjach i audytach oraz wystawionych albo potwierdzonych certyfikatach w formie zestawienia zawierającego datę przeprowadzenia inspekcji albo audytu i wystawienia albo potwierdzenia certyfikatu;

3) należnościach stanowiących dochód budżetu państwa pobieranych przez upoważnioną uznaną organizację;

4) dodatkowych wymaganiach dla statków o polskiej przynależności;

5) awariach i wypadkach statków o polskiej przynależności klasyfikowanych lub certyfikowanych przez upoważnioną uznaną organizację;

6) wynikach inspekcji państwa portu na statkach o polskiej przynależności klasyfikowanych lub certyfikowanych przez upoważnioną uznaną organizację, w tym liczbie uchybień, liczbie uchybień związanych z działalnością upoważnionej uznanej organizacji i liczbie zatrzymań.

§ 6. [Informacje zawarte w sprawozdaniu dyrektora urzędu morskiego]

Sprawozdanie dyrektora urzędu morskiego, o którym mowa w art. 8 ust. 8 pkt 2 lit. f ustawy, zawiera informacje o:

1) liczbie statków znajdujących się we właściwości dyrektora urzędu morskiego:

a) nad którymi nadzór klasyfikacyjny sprawowała upoważniona uznana organizacja,

b) które certyfikowała upoważniona uznana organizacja;

2) czynnościach dyrektora urzędu morskiego podejmowanych w ramach sprawowania nadzoru nad działalnością upoważnionych uznanych organizacji oraz ich wynikach;

3) liczbie i terminach wizyt na statkach oraz w siedzibie armatora statku przeprowadzonych przez dyrektora urzędu morskiego w ramach sprawowania nadzoru nad działalnością upoważnionych uznanych organizacji.

§ 7. [Ocena dyrektora urzędu morskiego]

Ocena dyrektora urzędu morskiego, o której mowa w art. 8 ust. 8 pkt 2 lit. f ustawy, zawiera:

1) dane dotyczące:

a) awarii i wypadków statków znajdujących się we właściwości dyrektora urzędu morskiego i klasyfikowanych lub certyfikowanych przez upoważnioną uznaną organizację,

b) wyników inspekcji państwa portu na statkach znajdujących się we właściwości dyrektora urzędu morskiego i klasyfikowanych lub certyfikowanych przez upoważnioną uznaną organizację,

c) wyników inspekcji doraźnych i audytów dodatkowych przeprowadzonych przez dyrektora urzędu morskiego w ramach sprawowania nadzoru nad działalnością upoważnionych uznanych organizacji

- wraz z odniesieniem się organu inspekcyjnego do tych danych i wskazaniem, czy jest to tendencja wzrostowa czy spadkowa;

2) informacje o:

a) wynikach przeprowadzanych inspekcji i audytów dodatkowych oraz wnioskach z obserwacji inspekcji i audytów przeprowadzanych przez upoważnioną uznaną organizację, w których dyrektor urzędu morskiego brał udział w charakterze obserwatora zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy,

b) skuteczności działań naprawczych podjętych przez uznaną organizację;

3) wnioski dotyczące dalszej współpracy organów administracji morskiej z upoważnioną uznaną organizacją.

§ 8. [Termin przekazania sprawozdania oraz oceny]

Dyrektor urzędu morskiego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej sprawozdanie i ocenę, o których mowa w art. 8 ust. 8 pkt 2 lit. f ustawy, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, którego dotyczy to sprawozdanie i ta ocena.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5)

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 47, Dz. Urz. UE L 366 z 20.12.2014, str. 83 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241).

3) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 366 z 20.12.2014, str. 83 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 74 z 22.03.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 82 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej (Dz. U. poz. 1334), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 261).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-20
  • Data wejścia w życie: 2023-10-05
  • Data obowiązywania: 2023-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA