REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1960

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 336 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614 i 825) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, częstotliwość, formę i sposób sporządzania dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji oraz termin jego przedstawiania Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dystrybutorze ubezpieczeń – rozumie się przez to dystrybutora ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111);

2) PPE – rozumie się przez to pracowniczy program emerytalny, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 710);

3) PPK – rozumie się przez to pracownicze plany kapitałowe, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46);

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

5) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598);

6) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń lub główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem zakładów w likwidacji, o której mowa w art. 318 ustawy;

7) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to krajowy zakład reasekuracji lub główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji, z wyjątkiem zakładów w likwidacji, o której mowa w art. 318 ustawy.

§ 3. [Dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne]

Dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne, zwane dalej „sprawozdaniem”, składa się:

1) z części A, obejmującej informacje:

a) specyficzne dla Rzeczypospolitej Polskiej, niepodlegające harmonizacji w Unii Europejskiej,

b) niezbędne do celów statystyki publicznej, inne niż określone w programie badań statystyki publicznej;

2) z części B, obejmującej informacje specyficzne dla realizacji zadań związanych z uczestnictwem Narodowego Banku Polskiego w Europejskim Systemie Banków Centralnych.

§ 4. [Formularze części A rocznego sprawozdania zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń omówionych w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Część A rocznego sprawozdania zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, składa się z formularzy:

1) bilans zakładu ubezpieczeń:

a) aktywa zakładu ubezpieczeń,

b) pasywa zakładu ubezpieczeń;

2) wybrane aktywa zakładu ubezpieczeń;

3) ogólny rachunek zysków i strat;

4) techniczny rachunek ubezpieczeń na życie;

5) rachunek przepływów pieniężnych;

6) rachunki techniczne działu I – działalność bezpośrednia i reasekuracja czynna;

7) pozycje pozabilansowe;

8) zmiany w kapitale własnym;

9) kapitał podstawowy;

10) ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

a) aktywa netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych,

b) jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych,

c) przychody z lokat i koszty działalności lokacyjnej oraz niezrealizowane zyski i straty na lokatach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych,

d) zmiana wartości aktywów netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych;

11) umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym:

a) produkty ubezpieczeniowe z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,

b) indywidualne umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym według sposobu opłacania składek,

c) grupowe umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym według sposobu opłacania składek,

d) indywidualne umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym według dystrybutorów ubezpieczeń,

e) grupowe umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (bez PPE i PPK) według dystrybutorów ubezpieczeń,

f) PPE i PPK w formie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym według dystrybutorów ubezpieczeń,

g) wypłaty z produktów ubezpieczeniowych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

12) skargi na działalność zakładu ubezpieczeń obsługiwane w okresie sprawozdawczym;

13) sprawy sądowe dotyczące produktów ubezpieczeniowych, w których stroną pozwaną jest zakład ubezpieczeń;

14) roszczenia klientów zakładu ubezpieczeń;

15) dystrybucja ubezpieczeń i produkty ubezpieczeniowe:

a) wykaz produktów ubezpieczeniowych, w związku z dystrybucją których zakład ubezpieczeń uzyskał w okresie sprawozdawczym najwyższą kwotowo składkę przypisaną brutto – dział I,

b) kanały dystrybucji ubezpieczeń na życie,

c) dystrybutorzy ubezpieczeń według składki przypisanej brutto, rodzajów ubezpieczeń i grup ubezpieczeń,

d) dystrybutorzy ubezpieczeń według składki przypisanej brutto i produktów ubezpieczeniowych;

16) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe działu I:

a) wymagalność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto,

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale reasekuratorów;

17) reasekuracja bierna zakładu ubezpieczeń – reasekuratorzy;

18) podpisy;

19) podpis aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną.

§ 5. [Formularze części A kwartalnego sprawozdania zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń omówionych w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Część A kwartalnego sprawozdania zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, składa się z formularzy, o których mowa w § 4 pkt 1–4, 6, 9–16, 18 i 19.

§ 6. [Wzory formularzy części A sprawozdania zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń omówionych w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Wzory formularzy części A sprawozdania zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. [Formularze części A rocznego sprawozdania zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń omówionych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Część A rocznego sprawozdania zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy:

1) bilans zakładu ubezpieczeń:

a) aktywa zakładu ubezpieczeń,

b) pasywa zakładu ubezpieczeń;

2) wybrane aktywa zakładu ubezpieczeń;

3) ogólny rachunek zysków i strat;

4) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych;

5) rachunek przepływów pieniężnych;

6) rachunki techniczne działu II – działalność bezpośrednia i reasekuracja czynna;

7) pozycje pozabilansowe;

8) zmiany w kapitale własnym;

9) kapitał podstawowy;

10) skargi na działalność zakładu ubezpieczeń obsługiwane w okresie sprawozdawczym;

11) sprawy sądowe dotyczące produktów ubezpieczeniowych, w których stroną pozwaną jest zakład ubezpieczeń;

12) dystrybucja ubezpieczeń i produkty ubezpieczeniowe:

a) wykaz produktów ubezpieczeniowych, w związku z dystrybucją których zakład ubezpieczeń uzyskał w okresie sprawozdawczym najwyższą kwotowo składkę przypisaną brutto – dział II,

b) kanały dystrybucji pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych,

c) dystrybutorzy ubezpieczeń według składki przypisanej brutto, rodzajów ubezpieczeń i grup ubezpieczeń,

d) dystrybutorzy ubezpieczeń według składki przypisanej brutto i produktów ubezpieczeniowych;

13) obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;

14) pozostałe ubezpieczenia obowiązkowe;

15) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe działu II:

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto oraz oszacowane regresy i odzyski brutto,

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe oraz oszacowane regresy i odzyski na udziale reasekuratorów;

16) reasekuracja bierna zakładu ubezpieczeń:

a) maksymalne możliwe szkody brutto i na udziale własnym,

b) maksymalne ubezpieczone ryzyka brutto i na udziale własnym,

c) reasekuratorzy;

17) podpisy;

18) w przypadku zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale II w grupie 10 załącznika do ustawy – podpis aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną;

19) opinia aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną o prawidłowości ustalenia wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych metodami aktuarialnymi.

§ 8. [Formularze części A kwartalnego sprawozdania zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń omówionych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Część A kwartalnego sprawozdania zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy, o których mowa w § 7 pkt 1–4, 6, 9–15, pkt 16 lit. a i b oraz pkt 17–19.

§ 9. [Wzory formularzy części A sprawozdania zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń omówionych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Wzory formularzy części A sprawozdania zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. [Formularze części A rocznego sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń omówionych w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Część A rocznego sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, składa się z formularzy:

1) bilans zakładu reasekuracji:

a) aktywa zakładu reasekuracji,

b) pasywa zakładu reasekuracji;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń na życie;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) pozycje pozabilansowe;

6) zmiany w kapitale własnym;

7) kapitał podstawowy;

8) podpisy;

9) podpis aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną.

§ 11. [Formularze części A kwartalnego sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń omówionych w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Część A kwartalnego sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, składa się z formularzy, o których mowa w § 10 pkt 1–3 i 7–9.

§ 12. [Wzory formularzy części A sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń omówionych w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Wzory formularzy części A sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 13. [Formularze części A rocznego sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń omówionych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Część A rocznego sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy:

1) bilans zakładu reasekuracji:

a) aktywa zakładu reasekuracji,

b) pasywa zakładu reasekuracji;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) rachunki techniczne działu II;

6) pozycje pozabilansowe;

7) zmiany w kapitale własnym;

8) kapitał podstawowy;

9) retrocesja bierna zakładu reasekuracji:

a) maksymalne możliwe szkody brutto i na udziale własnym,

b) retrocesjonariusze;

10) podpisy;

11) opinia aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną o prawidłowości ustalenia wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych metodami aktuarialnymi.

§ 14. [Formularze części A kwartalnego sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń omówionych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Część A kwartalnego sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy, o których mowa w § 13 pkt 1–3, 5, 8, pkt 9 lit. a oraz pkt 10 i 11.

§ 15. [Wzory formularzy części A sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń omówionych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Wzory formularzy części A sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 16. [Formularze części A rocznego sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń omówionych w dziale I oraz dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Część A rocznego sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I oraz dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy:

1) bilans zakładu reasekuracji:

a) aktywa zakładu reasekuracji,

b) pasywa zakładu reasekuracji;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń:

a) techniczny rachunek ubezpieczeń na życie,

b) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) rachunki techniczne działu II;

6) pozycje pozabilansowe;

7) zmiany w kapitale własnym;

8) kapitał podstawowy;

9) podpisy;

10) podpis aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną;

11) opinia aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną o prawidłowości ustalenia wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych metodami aktuarialnymi.

§ 17. [Formularze części A kwartalnego sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń omówionych w dziale I oraz dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Część A kwartalnego sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I oraz dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy, o których mowa w § 16 pkt 1–3, 5 i 8–11.

§ 18. [Wzory formularzy części A sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń omówionych w dziale I oraz dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

Wzory formularzy części A sprawozdania zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I oraz dziale II załącznika do ustawy, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 19. [Formularze części B sprawozdania zakładu ubezpieczeń]

1. Część B sprawozdania zakładu ubezpieczeń składa się z formularzy:

1) reklasyfikacje – aktywa;

2) reklasyfikacje – zobowiązania;

3) zobowiązania;

4) szczegółowy wykaz aktywów;

5) depozyty u cedentów;

6) zobowiązania związane z uprawnieniami emerytalnymi;

7) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe związane z reasekuracją;

8) dane osób reprezentujących podmiot sprawozdawczy.

2. Część B sprawozdania zakładu reasekuracji składa się z formularzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8.

§ 20. [Formularze części B rocznego i kwartalnego sprawozdania zakładu ubezpieczeń oraz rocznego i kwartalnego sprawozdania zakładu reasekuracji]

1. Część B rocznego sprawozdania zakładu ubezpieczeń składa się z formularzy, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 6–8.

2. Część B rocznego sprawozdania zakładu reasekuracji składa się z formularzy, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 7 i 8.

3. Część B kwartalnego sprawozdania zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji składa się z formularzy, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1–5 i 8.

§ 21. [Wzory formularzy części B sprawozdania zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji]

Wzory formularzy części B sprawozdania zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 22. [Dane dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych lub związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi]

Dane dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych lub związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi:

1) w części A sprawozdania – zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji wykazują w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, z wyjątkiem danych zawartych w formularzach, o których mowa w § 4 pkt 17, § 7 pkt 16 lit. c i § 13 pkt 9 lit. b, które są wykazywane w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności;

2) w części B sprawozdania – zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji wykazują w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności.

§ 23. [Kwoty wykazywane w sprawozdaniu]

Kwoty wykazywane w sprawozdaniu wyraża się w złotych z dokładnością do groszy. Wielkości procentowe wykazuje się z dokładnością do setnej części procentu. Dane ilościowe wykazuje się z dokładnością do jednostki.

§ 24. [Sprawozdania zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji]

1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji sporządzają sprawozdanie za rok obrotowy oraz za poszczególne kwartały w roku obrotowym.

2. Część A rocznego sprawozdania sporządza się na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

3. Część B rocznego sprawozdania sporządza się na koniec roku obrotowego.

4. Sprawozdanie sporządza się w postaci elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego Komisji Nadzoru Finansowego udostępnionego nieodpłatnie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji.

§ 25. [Informacje dołączane do części A rocznego oraz kwartalnego sprawozdania zakładu ubezpieczeń i zakład reasekuracji]

1. Do części A kwartalnego sprawozdania zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji dołączają, w postaci elektronicznej, informacje określone w ust. I pkt 1–5, 7, 8 i 10–12 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. poz. 562).

2. Do części A rocznego sprawozdania zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji dołączają, w postaci elektronicznej, odpis uchwały o udzieleniu albo o odmowie udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej.

§ 26. [Informacje dołączane do rocznego sprawozdania przez krajowy zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych]

Krajowy zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych do rocznego sprawozdania dołącza, w postaci elektronicznej, informację o wartości składki przypisanej brutto w okresie sprawozdawczym z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z osobami niebędącymi członkami tego towarzystwa, wyrażonej w złotych i w groszach.

§ 27. [Podpisywanie części A sprawozdania]

1. Część A sprawozdania opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym:

1) kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w jego skład;

2) osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych;

3) aktuariusz nadzorujący funkcję aktuarialną.

2. W przypadku powierzenia przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy wykonującemu działalność, o której mowa w art. 76a ust. 1 ustawy o rachunkowości, lub wykonującemu taką działalność przedsiębiorcy z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470), część A sprawozdania opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz osoba wykonująca czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Podpisanie części A sprawozdania stanowi potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych w części A sprawozdania ze stanem faktycznym.

4. Odmowa podpisu części A sprawozdania wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia i jest dołączana do części A sprawozdania.

5. Część A sprawozdania może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład wieloosobowego organu kierującego zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji, po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że potwierdzają zgodność danych i informacji zawartych w części A sprawozdania ze stanem faktycznym, lub odmowy złożenia takich oświadczeń przez te osoby. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu części A sprawozdania i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie o potwierdzeniu zgodności danych i informacji zawartych w części A sprawozdania ze stanem faktycznym oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do części A sprawozdania.

6. W treści odmowy podpisu części A sprawozdania, o której mowa w ust. 4, oraz oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 5, wskazuje się część A sprawozdania, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania części A sprawozdania przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, albo osobę wykonującą czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

7. Odmowę podpisu części A sprawozdania, o której mowa w ust. 4, lub oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 5, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo sporządza się w postaci papierowej i opatruje podpisem własnoręcznym.

8. W przypadku gdy odmowa podpisu części A sprawozdania, o której mowa w ust. 4, albo oświadczenie albo odmowa złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 5, zostały sporządzone w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym, jedna z osób wchodzących w skład tego organu, podpisująca część A sprawozdania, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.

§ 28. [Przedstawianie części A rocznego lub kwartalnego sprawozdania Komisji Nadzoru Finansowego]

1. Część A rocznego sprawozdania zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji przedstawiają Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez organ zatwierdzający, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 tej ustawy.

2. Część A kwartalnego sprawozdania zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji przedstawiają Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału w roku obrotowym, za który zostało sporządzone to sprawozdanie.

§ 29. [Przedstawianie części B rocznego lub kwartalnego sprawozdania Komisji Nadzoru Finansowego]

1. Część B rocznego sprawozdania zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji przedstawiają Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 14 tygodni od ostatniego dnia roku obrotowego, za który zostało sporządzone to sprawozdanie.

2. Część B kwartalnego sprawozdania zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji przedstawiają Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 5 tygodni od ostatniego dnia kwartału w roku obrotowym, za który zostało sporządzone to sprawozdanie.

§ 30. [Stosowanie przepisów rozporządzenia po raz pierwszy]

Rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do:

1) rocznego sprawozdania za rok obrotowy rozpoczynający się w 2024 r.;

2) kwartalnego sprawozdania za pierwszy kwartał w roku obrotowym rozpoczynającym się w 2024 r.

§ 31. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych sporządzanych za kwartał i rok obrotowy rozpoczynające się przed dniem 1 stycznia 2024 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 32. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 392 oraz z 2019 r. poz. 1187).

§ 33. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1374/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych (EBC/2014/50) (Dz. Urz. UE L 366 z 20.12.2014, str. 36).

Załącznik 1. [Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (ubezpieczenia na życie)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1960)

Załącznik nr 1

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (ubezpieczenia na życie)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)]

Załącznik nr 2

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń na życie)]

Załącznik nr 3

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń na życie)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy (reasekuracja pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych)]

Załącznik nr 4

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy (reasekuracja pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń na życie) i reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy (reasekuracja pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych)]

Załącznik nr 5

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja ubezpieczeń na życie) i reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy (reasekuracja pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji]

Załącznik nr 6

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-21
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA