REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1987

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Dz. U. poz. 1266), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Dz. U. poz. 126).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Dz. U. poz. 126), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 4 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1987)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 10 listopada 2008 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1987)

STATUT REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

§ 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwana dalej „RDOŚ", działa na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą", oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. RDOŚ jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem".

2. RDOŚ jest państwową jednostką budżetową, działającą na obszarze województwa dolnośląskiego.

3. Siedzibą RDOŚ jest Wrocław.

§ 3. 1.4) Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępcy Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6-11.

2.4) Zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórką organizacyjną, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

3.4) Zakres czynności zastępcy Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6-11, ustala Regionalny Dyrektor.

4.4) W przypadku nieobecności lub czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków przez Regionalnego Dyrektora, jego funkcję sprawuje zastępca Regionalnego Dyrektora.

5. Regionalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości.

§ 4.5) 1. W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;

2) Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

3) Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem;

4) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;

5) Zespół Budżetu i Finansów;

6) główny księgowy;

7) radca prawny;

8) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

9) administrator bezpieczeństwa informacji;

10) samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) samodzielne stanowisko do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, są kierowane przez naczelników.

3. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest kierowana przez głównego księgowego.

§ 5. Przy Regionalnym Dyrektorze działają:

1) Regionalna Rada Ochrony Przyrody - realizując zadania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890);

2) Regionalna Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko - realizując zadania określone w ustawie.

§ 6. Regionalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.

§ 7.6) Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, i stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6-11, określa regulamin organizacyjny nadany przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

§ 8. (uchylony).7)


1) Obecnie działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890 i 1906.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890 i 1906.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Dz. U. poz. 126), które weszło w życie z dniem 4 lutego 2017 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-25
  • Data wejścia w życie: 2023-09-25
  • Data obowiązywania: 2023-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA