REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1994

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 1540), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 1739);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 2650);

3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 577);

4) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 918).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 1739), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 2650), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 577), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 918), które stanowią:

„§ 2. Do sprawozdań rocznych i sprawozdań końcowych, o których mowa w § 15 rozporządzenia zmienianego w § 1, składanych przez podmioty, którym udzielono dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 28 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1994)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
1)

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji

Na podstawie art. 75b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania dotacji celowej, o której mowa w art. 75a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej „ustawą";

2) zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie dotacji celowej, o której mowa w art. 75a ustawy, oraz w sprawozdaniu z wykonania zadania;

3) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, o której mowa w art. 75a ustawy.

§ 2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej „ministrem".

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji:

1) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, składa się w terminie określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 90x ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234), zwanym dalej „komunikatem";

2) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu składa się w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

2. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego zakłócenie działalności wnioskodawcy, wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu może zostać złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu złożony zgodnie z ust. 2 jest kierowany do ministra i podlega weryfikacji, o której mowa w § 8.

§ 4. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

a) nazwę albo imię i nazwisko,

b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania, oraz adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej,

d) numer PESEL, NIP, REGON albo KRS;

2) dane osoby uprawnionej do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) rodzaj umocowania i jego zakres,

d) adres do korespondencji;

3) (uchylony);2)

4) określenie rodzaju inwestycji, jako inwestycja, o której mowa w art. 75a pkt 1, 2 albo 3 ustawy;

5) określenie lokalizacji lub miejsca inwestycji lub remontu;

6) wnioskowaną kwotę dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu oraz uzasadnienie dotyczące wnioskowanej wysokości kwoty dotacji celowej;

7) źródła współfinansowania inwestycji lub remontu: kwoty środków własnych i środków innych niż dotacja celowa, o której mowa w art. 75a ustawy, planowanych na finansowanie inwestycji lub remontu z uwzględnieniem podziału według źródeł ich pochodzenia - w przypadku, gdy występują inne źródła finansowania;

8)3) planowany zakres rzeczowo-finansowy inwestycji lub remontu zawierający kosztorys szczegółowy i ogólny inwestycji oraz deklarowany termin realizacji inwestycji lub remontu, w tym kolejność i terminy realizowania poszczególnych etapów inwestycji lub remontu, a w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, oraz remontu - także opis analizy potrzeb odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki;

9) informację o działaniach podjętych przez wnioskodawcę w celu realizacji inwestycji lub remontu oraz informację o dokonanych ustaleniach;

10) założenia i cel inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, oraz uzasadnienie znaczenia realizacji tej inwestycji, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania;

11) założenia i cel inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, oraz uzasadnienie znaczenia realizacji tej inwestycji dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania;

12) planowany zakres i cel remontu, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania;

13) opis planowanego sposobu użytkowania nieruchomości, obiektu lub wyposażenia - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a ustawy;

14)4) deklarowany termin trwałości inwestycji lub remontu, z tym że nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku inwestycji związanej z zakupem nieruchomości - nie krótszy niż 15 lat;

15) (uchylony);5)

16) informację o realizowanych przez wnioskodawcę inwestycjach finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 5 lat liczonych od dnia złożenia wniosku - w przypadku inwestycji;

17) oświadczenie, że wnioskowane finansowanie lub dofinansowanie na realizację inwestycji lub remontu nie stanowi pomocy publicznej i pomocy de minimis;

18) oświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

19) oświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

20) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w szczególności na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy;

21) oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;

22) wykaz załączników;

23) informacje określone w komunikacie - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy.

§ 5. 1. Do wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji:

1) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, której przedmiot programu, o którym mowa w art. 90x ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest związany z zakupem nieruchomości, dołącza się:

a) dokument poświadczający posiadanie przez sprzedającego prawa własności do nieruchomości budynkowej lub prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej - w przypadku, gdy prawo to nie wynika z założonej księgi wieczystej lub w przypadku, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej,

b) dokument lub oświadczenie wskazujące aktualny numer księgi wieczystej nieruchomości,

c) aktualne zaświadczenie ze zbioru dokumentów - w przypadku, gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, albo której księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu,

d) dokument stanowiący podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości - w przypadku, gdy aktualne oznaczenie nieruchomości nie zostało ujawnione w księdze wieczystej,

e) (uchylona),6)

f) dokumenty określone w komunikacie, o ile zostały przewidziane;

2) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, której przedmiot programu, o którym mowa w art. 90x ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest związany z budową obiektu, dołącza się:

a) dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej - w przypadku, gdy prawo to nie wynika z założonej księgi wieczystej lub w przypadku, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej,

b) dokument lub oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

c) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. c - w przypadku braku dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

d) (uchylona),7)

e) (uchylona),7)

f) (uchylona),7)

g) (uchylona),7)

h) (uchylona),7)

i) dokumenty określone w komunikacie, o ile zostały przewidziane,

j)8) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.9));

3) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, której przedmiot programu, o którym mowa w art. 90x ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest związany z dostosowaniem obiektu, dołącza się:

a)10) dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę:

- prawa własności do obiektów, które mają być dostosowane, oraz prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, na której jest położony obiekt - w przypadku, gdy prawa te nie wynikają z założonej księgi wieczystej lub w przypadku, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej albo

- prawa do użytkowania nieruchomości budowlanej obowiązującego w dniu złożenia wniosku i przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia planowanego zakończenia inwestycji - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek,

b) dokument lub oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

c) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. c - w przypadku braku dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

d) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. d - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie,

e) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951 i 1688), na realizację inwestycji - w przypadku prowadzenia inwestycji przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

f) pozwolenie na budowę, jeżeli realizacja inwestycji dotyczącej obiektu budowlanego oraz obszaru niewpisanego do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wymaga uzyskania tego pozwolenia,

g) (uchylona),11)

h) dokumenty określone w komunikacie, o ile zostały przewidziane;

4) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, której przedmiot programu, o którym mowa w art. 90x ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest związany z zakupem wyposażenia, dołącza się:

a) (uchylona),12)

b) dokumenty określone w komunikacie, o ile zostały przewidziane;

5)13) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 ustawy, związanej odpowiednio z zakupem nieruchomości, budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek, dołącza się dokumenty, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a-d, pkt 2 lit. a-c i j oraz pkt 3 lit. a-f;

6) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 3 ustawy, związanej z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek, dołącza się:

a) dokument lub oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b, dla nieruchomości budynkowej, w której jest prowadzone przedszkole, szkoła lub placówka - w przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyznanie dotacji celowej na realizację tej inwestycji,

b) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. c - w przypadku braku dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 lit. b, w sytuacji, o której mowa w lit. a,

c) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. d - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, w sytuacji, o której mowa w lit. a,

d) dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę prawa upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania nieruchomości budowlanej na cele związane z prowadzeniem przedszkola, szkoły lub placówki - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyznanie dotacji celowej na realizację tej inwestycji,

e) dokument stwierdzający powierzchnię odpowiednio budynku, części budynku lub lokalu, w którym jest prowadzone przedszkole, szkoła lub placówka - w przypadku, gdy dokument, o którym mowa w lit. d, nie zawiera informacji o powierzchni odpowiednio tego budynku, części budynku lub lokalu,

f) (uchylona).14)

2. Do wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontu dołącza się:

1)15) dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę:

a) prawa własności do nieruchomości, której dotyczy wniosek - w przypadku, gdy prawa te nie wynikają z założonej księgi wieczystej lub w przypadku, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej albo

b) prawa do użytkowania nieruchomości budowlanej obowiązującego w dniu złożenia wniosku i przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia planowanego zakończenia remontu - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek;

2) dokument lub oświadczenie wskazujące aktualny numer księgi wieczystej nieruchomości;

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na realizację remontu - w przypadku prowadzenia remontu w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

4) pozwolenie na budowę, jeżeli realizacja remontu dotyczy obiektu budowlanego oraz obszaru niewpisanego do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wymaga uzyskania tego pozwolenia;

5) (uchylony).16)

3. Do wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu złożonego zgodnie z § 3 ust. 2 dołącza się także dokumenty zawierające opis zdarzenia losowego powodującego zakłócenie działalności wnioskodawcy oraz poświadczające zaistniałą szkodę, jeżeli wystąpiła, oraz uzasadnienie konieczności realizacji inwestycji lub remontu w związku z wystąpieniem tego zdarzenia.

§ 6.17) Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d, pkt 2 lit. a, c i j, pkt 3 lit. a i c-f, pkt 6 lit. b-e oraz ust. 2 pkt 1, 3 i 4, są składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę, o której mowa w § 4 pkt 2. Minister może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia do wglądu oryginałów tych dokumentów.

§ 7. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu składa się w postaci papierowej w urzędzie obsługującym ministra, albo postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP". Wniosek może być wygenerowany za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej - w przypadku, gdy minister udostępni takie narzędzie.18)

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu podlega weryfikacji formalnej. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub niespełniającego wymagań określonych w § 4-6 wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2. Po usunięciu przez wnioskodawcę braków formalnych, o których mowa w ust. 1, wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.

§ 9. Przy przyznawaniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji:

1) inwestycji bierze się pod uwagę:

a) założenia i cel, jakiemu ma służyć inwestycja, oraz znaczenie tej inwestycji dla polityki oświatowej państwa - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy,

b) założenia i cel, jakiemu ma służyć inwestycja, oraz znaczenie tej inwestycji dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy,

c) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji i terminu jej realizacji,

d) adekwatność środków finansowych do zakresu zaplanowanych prac,

e) prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji,

f) przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji,

g) kryteria określone w komunikacie - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy;

2) remontu bierze się pod uwagę:

a) zakres i cel, jakiemu ma służyć remont, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania,

b) przygotowanie wnioskodawcy do realizacji remontu.

§ 10. 1.19) Minister informuje wnioskodawcę o przyznaniu dotacji celowej, zamieszczając niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej:

1) rozstrzygnięcie programu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 90x ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy;

2) rozstrzygnięcie dotyczące wniosków o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu.

2. Minister przekazuje dotację celową na realizację inwestycji lub remontu na podstawie umowy, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.20)), zwanej dalej „umową dotacyjną". Wzór umowy dotacyjnej minister zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub przekazuje wnioskodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację odpowiednio inwestycji lub remontu podmiot, któremu przyznano dotację celową, składa podpisaną umowę dotacyjną:21)

1) w przypadku postaci elektronicznej - opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem ePUAP;

2) w przypadku postaci papierowej - w urzędzie obsługującym ministra, w trzech egzemplarzach.

4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy dotacyjnej i z przyznanej dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu.

5. Dniem zawarcia umowy dotacyjnej jest dzień podpisania umowy przez ministra.

§ 11. Dotacja celowa na realizację inwestycji lub remontu może być przekazywana jednorazowo albo w transzach, zgodnie z harmonogramem płatności.

§ 12. 1. Łączna kwota dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu nie może być wyższa niż jej wartość kosztorysowa określona w dniu zawarcia umowy dotacyjnej, z uwzględnieniem:

1) art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586) i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w przypadku jednostek samorządu terytorialnego;

2) art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w przypadku jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Jeżeli wartość kosztorysowa inwestycji lub remontu określona w umowie dotacyjnej została obniżona w trakcie realizacji inwestycji lub remontu, to łączną kwotę udzielonej dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu obniża się o ten sam procent.

§ 13. 1. W przypadku realizowania inwestycji lub remontu etapami, finansowanie kolejnego etapu może nastąpić po dokonaniu przez ministra pozytywnej oceny dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji lub remontu lub wykorzystania jej efektów rzeczowych osiągniętych przez podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, o ile zakończenie poprzednich etapów pozwala na wykorzystanie efektów rzeczowych tej inwestycji lub remontu.

2. Podmiot, któremu udzielono dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu, na wezwanie ministra przedstawia rozliczenie rzeczowo-finansowe prac dotychczas zrealizowanych w ramach inwestycji lub remontu i wykorzystania jej efektów rzeczowych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister dokonuje pozytywnej albo negatywnej oceny rozliczenia etapów realizacji inwestycji lub remontu.

§ 14. 1. Jeżeli podmiot, któremu udzielono dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu:

1) stwierdzi, że realizacja inwestycji lub remontu powinna być czasowo wstrzymana, albo

2) zaniecha realizacji inwestycji lub remontu

- składa do ministra odpowiednio wniosek w sprawie czasowego wstrzymania albo wniosek w sprawie zaniechania realizacji inwestycji lub remontu.

2. Do wniosku w sprawie czasowego wstrzymania inwestycji lub remontu dołącza się:

1) uzasadnienie potrzeby wstrzymania realizacji inwestycji lub remontu;

2) rozliczenie prac dotychczas zrealizowanych w ramach inwestycji lub remontu i wydatkach poniesionych na ich realizację, z uwzględnieniem wysokości kwoty udzielonej dotacji celowej;

3) analizę przewidywanych skutków wstrzymania realizacji inwestycji lub remontu, w tym skutków finansowych, ze wskazaniem kwoty dotacji celowej, która będzie potrzebna w poszczególnych latach na uregulowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji lub remontu.

3. Do wniosku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji lub remontu dołącza się:

1) uzasadnienie powodu zaniechania realizacji inwestycji lub remontu;

2) rozliczenie wydatków poniesionych na realizację inwestycji lub remontu w ramach udzielonej dotacji celowej, jeżeli takie nastąpiły;

3) potwierdzenie dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez podmiot, któremu udzielono dotacji celowej.

4. Minister, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie czasowego wstrzymania albo wniosku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji lub remontu, dokonuje oceny zasadności wniosku, i zawiadamia podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, o przyjęciu albo odrzuceniu wniosku, uzasadniając przyczyny jego odrzucenia.

5. W przypadku odrzucenia wniosku w sprawie czasowego wstrzymania albo wniosku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji lub remontu, podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, może ponowić wniosek, przedstawiając ministrowi informacje uzupełniające

6. W przypadku odrzucenia przez ministra wniosku w sprawie czasowego wstrzymania albo wniosku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji lub remontu, podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, jest obowiązany do kontynuowania realizacji inwestycji lub remontu zgodnie z postanowieniami umowy dotacyjnej. W przypadku niekontynuowania realizacji inwestycji lub remontu przez podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, minister żąda zwrotu przyznanej dotacji celowej, wraz z odsetkami zgodnie z art. 169 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez ministra wniosku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji lub remontu podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, dokonuje zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w terminie 15 dni od dnia podjęcia rozstrzygnięcia przez ministra. W przypadku braku zwrotu dotacji celowej w tym terminie nalicza się odsetki zgodnie z art. 168 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

8. Podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, dokonuje zwrotu przyznanej dotacji celowej oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej, o których mowa odpowiednio w ust. 6 lub 7, na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

§ 15. Podmiot, któremu udzielono dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu, składa:

1) sprawozdanie roczne, w przypadku niezakończenia w danym roku budżetowym inwestycji lub remontu w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;

2)22) sprawozdanie końcowe, w przypadku zakończenia w danym roku budżetowym inwestycji lub remontu w terminie 30 dni od dnia:

a) dokonania ostatniej płatności przez wnioskodawcę - w przypadku inwestycji związanej z zakupem nieruchomości lub wyposażenia,

b) zakończenia inwestycji lub przekazania jej do użytku - w przypadku inwestycji związanej z budową lub dostosowaniem obiektu,

c) zakończenia remontu.

§ 16. 1. Sprawozdanie roczne dotyczące inwestycji lub remontu zawiera odpowiednio:

1) nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, któremu udzielono dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu;

2) rodzaj i lokalizację lub miejsce inwestycji, a w przypadku remontu - lokalizację lub miejsce;

3) numer umowy dotacyjnej;

4) opis niezrealizowanych prac, robót lub zadań oraz informacje, w jakim stopniu lub w jakiej części te prace, roboty lub zadania nie zostały zrealizowane;

5) opis zrealizowanych prac, robót lub zadań w okresie objętym sprawozdaniem;

6) informację o wydatkach poniesionych na realizację inwestycji lub remontu, w tym z podziałem na rodzaj poniesionych wydatków w okresie objętym sprawozdaniem;

7) spis rachunków w okresie objętym sprawozdaniem, z wyszczególnieniem tych, które zostały opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji celowej.

2. Sprawozdanie końcowe dotyczące inwestycji lub remontu zawiera informacje, o których mowa w ust. 1, oraz odpowiednio:

1) porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów rzeczowych, okresu realizacji i źródeł finansowania inwestycji lub remontu z odpowiednimi wielkościami planowanymi przy ich rozpoczęciu oraz określonymi w wyniku zmian dokonanych w okresie realizacji odpowiednio tej inwestycji lub remontu;

2) analizę różnic między wielkościami, o których mowa w pkt 1, wraz z uzasadnieniem;

3) informację dotyczącą podatku od towarów i usług, zapłaconego i zwróconego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

3. Sprawozdanie roczne i sprawozdanie końcowe podpisane przez podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, składa się w postaci papierowej w urzędzie obsługującym ministra, albo postaci elektronicznej - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem ePUAP. Sprawozdanie roczne i sprawozdanie końcowe może być wygenerowane za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej - w przypadku, gdy minister udostępni takie narzędzie.23)

§ 17. 1. W przypadku niezłożenia sprawozdania rocznego, o którym mowa w § 16 ust. 1, albo sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 16 ust. 2, albo złożenia sprawozdania rocznego albo sprawozdania końcowego niespełniającego wymagań określonych w § 16, minister wzywa podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, do złożenia odpowiednio sprawozdania rocznego albo sprawozdania końcowego zgodnego z wymogami określonymi w § 16, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. Niezłożenie sprawozdania rocznego, o którym mowa w § 16 ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia przez ministra od umowy dotacyjnej w terminie 60 dni od upłynięcia terminu, o którym mowa w ust. 1, z wezwaniem do zwrotu przyznanej dotacji celowej.

3. Niezłożenie sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 16 ust. 2, stanowi podstawę do żądania przez ministra zwrotu przyznanej dotacji celowej, wraz z odsetkami zgodnie z art. 169 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 18. Przy rozliczaniu dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji lub remontu bierze się pod uwagę:

1) zgodność zrealizowanej inwestycji lub remontu z umową dotacyjną;

2) prawidłowość wydatkowania dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu, z uwzględnieniem planowanych nakładów i źródeł finansowania, w tym zgodność z umową dotacyjną.

§ 19. 1. W 2022 r. wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu mogą złożyć podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w terminie do dnia 31 października 2022 r.

1a.24) W 2022 r. do wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z dostosowaniem obiektu lub remontu zamiast dokumentu, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 2 pkt 1, może zostać dołączony dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę prawa do użytkowania nieruchomości budowlanej obowiązującego w dniu złożenia wniosku i przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia planowanego zakończenia inwestycji lub remontu - w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

2. W 2022 r. termin, o którym mowa w § 10 ust. 3, wynosi 14 dni.

§ 19a.25) W 2023 r. wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu składa się w terminie od dnia 8 maja do dnia 8 czerwca.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia26), z tym że § 12 ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 918), które weszło w życie z dniem 16 maja 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762 i 1890.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Zdanie drugie dodane przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

21) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) Zdanie drugie dodane przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 1739), które weszło w życie z dniem 20 sierpnia 2022 r.

25) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 2650), które weszło w życie z dniem 17 grudnia 2022 r.; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz. U. poz. 577), które weszło w życie z dniem 28 marca 2023 r.

26) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 lipca 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-25
  • Data wejścia w życie: 2023-09-25
  • Data obowiązywania: 2023-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA